Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Mai 2016

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | HWENU E MƐVÍVƐ́ ÐÉ KÚ É

Lee A Sixu Ðu Ðò Aluwɛ Towe Jí Gbɔn É

Lee A Sixu Ðu Ðò Aluwɛ Towe Jí Gbɔn É

Wěɖexámɛ e tíìn dó xota elɔ jí é hwe ǎ. Amɔ̌, bǐ wɛ nɔ d’alɔ mɛ ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛɖé lɛ sixu ɖɔ nú we ɖɔ hwi ni ma y’avǐ alǒ ɖè lee nǔ cí nú we é xlɛ́ ɖò ali ɖebǔ nu ó. Mɛ ɖevo lɛ sixu sísɛ́ we ɖɔ hwi ni bló flijɛ enɛ tɔn bo ɖè lee nǔ cí nú we é bǐ xlɛ́. Biblu nɔ jlɛ̌ jí dó xó enɛ wu, bɔ dobanunǔ égbé tɔn lɛ ka nɔ gudo na.

Ðò aca ɖé lɛ mɛ ɔ, enyi sunnu ɖé y’avǐ hǔn, é nyí sunnu jɔ sunnu ǎ nɛ. Amɔ̌, winnya ka ɖó na hu mɛ ɖɔ è ni lulu ɖasin, nú é na bo tlɛ nyí ɖò mɛ mɛ ɔ wɛ à? Mɛ e nɔ wà taglomɛ na nɔ ganji zɔ́ lɛ é ɖɔ ɖɔ ɖasin kunkun nyí aluwɛ sín akpáxwé ɖé bo sɔgbe. Bɔ aluwɛ mɛ ninɔ sixu wá d’alɔ we bɔ a na jó xó dó, enyi wuvɛ̌ towe na bo syɛn gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ. Amɔ̌, aluwɛ mɛ ma nɔ sixu hɛn nǔ gblé hú ɖagbe e é na wà é. Biblu yí gbè nú linlin e ɖɔ ɖɔ é kún nyɔ́ bonu è na kun ɖasin ó alǒ è wà mɔ̌ hǔn, è kún nyí sunnu jɔ sunnu ó é ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ,  lin tamɛ dó Jezu jí. É ɖó hlɔnhlɔn bo na fɔ́n mɛkúkú có, é y’avǐ ɖò mɛ mɛ hwenu e xɔ́ntɔn tɔn vívɛ́ Lazáa kú é!Jaan 11:33-35.

Hwɛhwɛ ɔ, xomɛ sinsin nú hwenu kpɛɖé nɔ nyí aluwɛ sín akpáxwé ɖé, ɖò taji ɔ, hwenu e kú hu mɛ mɛtɔn vawun é. Nǔ gègě wɛ sixu sìn xomɛ nú mɛ e nǔ wà é, ɖi xómaɖixó kpo xómasɔgbe kpo ee mɛ e è nɔ ɖó sísí na é ɖé ɖɔ lɛ é. “Xwè 14 jɛn un ɖó hwenu e tɔ́ ce kú é,” wɛ nya e nɔ nyí Mike bo nɔ nɔ Afrique du Sud é ɖɔ. “Ðò cyɔ ɔ ɖiɖi hwenu ɔ, sinsɛngán Anglicane tɔn ɔ ɖɔ jí Mawu ɖó hudo mɛ ɖagbe lɛ tɔn bo nɔ yawu cyan ye. * Nǔ enɛ sìn xomɛ nú mì ɖó mǐ jɛ tɔ́ mǐtɔn sín dò tawun. Dìn ɖò xwè 63 gudo ɔ, é kpó ɖò vivɛ̌ nú mì wɛ.”

Enyi mɛ ɔ ka nɔ dóhwɛ éɖée ɔ ka ló? Hwenu e kú sɔ́ mɛɖé vawun é ɔ, mɛ e nǔ wà é sixu nɔ ɖɔ nú éɖée magbokɔ ɖɔ, ‘Enyi un ko bló lě alǒ lě wɛ dìn ɔ, nǔ enɛ sixu ko nɔ ma jɛ mɛ.’ Abǐ é sixu ko nyí ɖɔ jlɛ wɛ hwi kpo mɛ e kú é kpo ɖɔ azɔn gudo tɔn e mi mɔ miɖée é. Enɛ sixu zɔ́n bɔ hwɛ e dó hwiɖée wɛ a ɖè é lɛ́vɔ syɛn d’eji.

Enyi hwɛ dó mɛɖée alǒ xomɛsin ɖò ya dó nú we wɛ hǔn, é ɖò taji ɖɔ a ni ma hwla ó. É nyɔ́ wà ɔ, ɖɔ nú xɔ́ntɔn e na ɖótó we bo na na jiɖe we ɖɔ mɛ e nǔ wà é gègě nɔ ɖó linlin masɔgbe mɔhun lɛ é ɖé. Biblu flín mǐ ɖɔ: “Xɔ́ntɔn zɔnjɛzɔnfɔ́n ɔ, è nɔ mɔ ɛ ɖò gudo hú nɔví.”Nùnywɛxó 18:24.

Xɔ́ntɔn ɖagbe hugǎn e mɛ e nǔ wà é ɖé sixu ɖó é wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn Jehovah Mawu. Xoɖɛ bo ɖɔ xomɛ n’i, ɖó “é ɖò nukún kpé dó [wǔ we] wɛ.” (1 Piyɛ́ɛ 5:7) Hú mɔ̌ ɔ, é d’akpá ɖɔ “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ” na ɖè mɛ e nɔ bló mɔ̌ lɛ é bǐ sín linkpɔ́n kpò. (Filipunu lɛ 4:6, 7) Gɔ́ na ɔ, yǐ gbè bonu Mawu ni d’alɔ we nú a mɔ hwiɖée mɛ, gbɔn gbɔdónúmɛ sín Xó tɔn Biblu ɔ gblamɛ. Wlǎn wemafɔ e nɔ dó gbɔ nú mɛ lɛ é ɖó fí ɖokpo. ( Kpɔ́n gbàví ɔ.) É jló we ɔ, a sixu hɛn ɖé lɛ dó tamɛ. Tamɛ linlin dó xó e wemafɔ mɔhun lɛ ɖɔ é jí sixu d’alɔ we tawun hwenu e a ɖò hwiɖokpo zǎnmɛ bɔ adɔ̌ vɛ́ we é.Ðɛhan 34:19.

É ko lín dìn ǎ bɔ nya ɖé ɖó xwè 40 bɔ mǐ na ylɔ ɛ ɖɔ Jack, lobɔ wanyinamɔ tɔn jɛ kansɛ́ɛ sín azɔn bo kú. Jack ɖɔ jí hweɖelɛnu ɔ, emi nɔ mɔ ɖɔ emi ɖò emiɖokponɔ. Amɔ̌, ɖɛxixo d’alɔ ɛ. É tinmɛ ɖɔ: “Enyi un xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɔ, un nɔ mɔ ɖɔ un ɖò nyiɖokponɔ gbeɖé ǎ. Hwɛhwɛ wɛ un nɔ nyifɔ́n zǎnmɛ bɔ adɔ̌ nɔ vɛ́ mì. Enyi un ka xà linlin gbɔdónúmɛ tɔn lɛ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ bo lin tamɛ kpɔ́n dó ye jí, lobo wá xoɖɛ bo ɖɔ lee nǔ cí nú mì ɖò ayi mɛ é bǐ gudo ɔ, vivo kpo fífá ɖaxó ɖé kpo nɔ byɔ lan ce mɛ, bɔ taglomɛ ce kpo ayi ce kpo bǐ nɔ hwíhwɛ́, lobɔ un nɔ kpéwú bo nɔ d’amlɔ.”

Nyɔnu ɖé nɔ nyí Vanessa bɔ nɔ tɔn j’azɔn bo kú jó è dó. É lɔmɔ̌ mɔ hlɔnhlɔn e ɖɛxixo ɖó é tawun. É ɖɔ: “Ðò hwenu vɛwǔ hugǎn ce lɛ mɛ ɔ, Mawu sín nyikɔ jɛn un nɔ ylɔ kpowun bɔ ɖasin nɔ jɛ wiwayi dó mì jí. Jehovah ɖótó ɖɛ ce lɛ bo na mì hlɔnhlɔn e sín hudo un ɖó é hwebǐnu.”

Mɛ e nɔ ɖè wě xá mɛ e nǔ wà lɛ é ɖé lɛ nɔ kplɔ́n mɛ e ɖò za li xá aluwɛ wɛ lɛ é ɖɔ ye ni nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ alǒ ye ni nɔ zé yeɖée jó bo nɔ wà tozɔ́ ɖé lɛ. Mɔ̌ biblo sixu hɛn awǎjijɛ wá bo sixu ɖè aluwɛ mɛɖé tɔn kpò. (Mɛsɛ́dó 20:35) Klisanwun e mɛ kú na lɛ é gègě mɔ ɖɔ alɔdido mɛ ɖevo lɛ ko dó gbɔ nú emi tawun.2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3, 4.

^ akpá. 5 Nùkplɔnmɛ Biblu tɔn wɛ nyí enɛ ǎ. Biblu ɖè nǔ e nɔ dɔn kú wá é atɔn xlɛ́.Jaan 8:44; Hlɔmanu lɛ 5:12; Jaki 4:13, 14.