“Nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, nyɛ wɛ nyí Mawu towe; nyì wɛ na ɖɔ nǔ e na nyɔ́ nú we ɔ nú we.”EZA. 48:17.

HAN LƐ: 117, 114

1, 2. (a) Linlin tɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka nɔ ɖó dó Biblu ɔ wu? (b) Akpáxwé Biblu tɔn tɛ a ka yí wǎn na hugǎn?

KÚNNÚÐETƆ́ JEHOVAH TƆN LƐ yí wǎn nú Biblu ɔ. Nùkplɔnmɛ e wu è sixu ganjɛ lɛ é wɛ ɖ’emɛ, b’ɛ nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖó akɔnkpinkpan kpo nukúnɖiɖo kpo. (Hlɔ. 15:4) Mǐ nɔ kpɔ́n Biblu ɔ dó mɔ linlin gbɛtɔ́ tɔn e è xokplé lɛ é ǎ, loɔ, mǐ nɔ “yí dó yí Mawuxó na; Mawuxó ɔ wɛ é ka nyí nugbǒ.”1 Tɛ. 2:13.

2 É ɖò wɛn ɖɔ mǐ bǐ wɛ yí wǎn nú akpáxwé Biblu tɔn ɖé lɛ hugǎn. Mɛɖé lɛ yí wǎn nú Wɛnɖagbe-Wema lɛ tawun, akpáxwé enɛ tinmɛ mɛ alɔkpa e Jehovah nyí é gbɔn Vǐ tɔn gblamɛ. (Jaan 14:9) Mɛ ɖevo lɛ tíìn bɔ akpáxwé Biblu tɔn e mɛ nǔɖɔɖ’ayǐ ɖè lɛ é wɛ nɔ jɛji nú ye hugǎn, ɖi Nǔɖexlɛ́mɛ, ee sɔ́ “nǔ e na jɛ ɖò malin-malin mɛ lɛ” é sín nu ɖó te é. (Nǔɖe. 1:1) Bɔ mɛ̌ ka ɖò mǐ mɛ bo ma ko mɔ akɔnkpinkpan ɖò Ðɛhan lɛ mɛ, alǒ kplɔ́n ɖagbe lɛ ɖò wema Nùnywɛxó tɔn mɛ kpɔ́n ǎ? Mɛ bǐ tɔn wɛ Biblu ɔ nyí nugbǒ.

3, 4. (a) Nɛ̌ nǔ ka nɔ cí nú mǐ dó wema mǐtɔn lɛ wu? (b) Gbɛtɔ́ gbɛ̌nu tɛ lɛ mǐ ka nɔ lɛ́ ɖè wema lɛ tɔ́n na?

3 Ðó mǐ yí wǎn nú Biblu ɔ wutu ɔ, mǐ lɛ́vɔ yí wǎn nú wema junjɔn Biblu jí mǐtɔn lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nùɖuɖu gbigbɔ tɔn e mǐ nɔ mɔ gbɔn wema lɛ, alɔnuwema lɛ, xójlawema lɛ, kpo wema  ɖevo lɛ kpo gblamɛ é nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ. Nǔ enɛ lɛ e Jehovah nɔ sɔnǔ na é nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ nɔ acéjí ɖò gbigbɔ lixo, ɖu nǔ gɔ́xò ɖò gbigbɔ lixo, bo nɔ lɛ́ “lidǒ ɖò nùɖiɖi mɛ.”Ti. 2:2.

4 Gɔ́ nú wema ɖěɖee nɔ kàn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ bǐ kpaà é ɔ, mǐ nɔ lɛ́ mɔ wema junjɔn Biblu jí ɖevo lɛ bɔ yedɛɛ lɛ nɔ kàn gbɛtɔ́ gbɛ̌nu ɖé lɛ. Ðé lɛ tíìn bɔ è sɔnǔ tɔn bo na dó d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ; ɖevo lɛ nɔ d’alɔ mɛjitɔ́ yetɔn lɛ. Wema mǐtɔn e è zín lɛ é kpo ee ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí lɛ é kpo gègě tíìn bɔ è sɔnǔ tɔn nú mɛ e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ lɛ é. Nùɖuɖu tobutobu enɛ lɛ nɔ flín mǐ ɖɔ Jehovah ɖè akpá e é dó ɖɔ emi na “ylɔ agɔ̌ ɖokpo nú togun lɛ bǐ” é.Eza. 25:6.

5. Etɛ mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ é nɔ xɔ akwɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ?

5 Gègě mǐtɔn sixu nɔ jló na mɔ hwenu sukpɔ́ bá xà Biblu ɔ kpo wema junjɔn Biblu jí lɛ kpo. Mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖeji ɖɔ gǎn e dó wɛ mǐ ɖè bo na “hwlɛndo hwenu [mǐtɔn] lɛ,” gbɔn Biblu xixa ɖò gbesisɔmɛ kpo nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn kpo gblamɛ é nɔ xɔ akwɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ. (Efɛ. 5:15, 16) È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, mǐ sixu kpéwú hwebǐnu bo sɔ́ ayi ɖó nùɖuɖu gbigbɔ tɔn e ɖè nú mǐ é bǐ jí ɖó bǎ ɖokpo ɔ mɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, awovinú ɖé tíìn bɔ mǐ ɖó na ɖò acéjí na. Awovinú tɛ ka wɛ?

6. Etɛ ka sixu zɔ́n bɔ nǔ e Jehovah sɔnǔ na é ɖé lɛ na gú mǐ?

6 Awovinú ɔ wɛ nyí ɖɔ enyi mǐ nɔ ɖɔ ɖɔ nǔ gbigbɔ tɔn e è sɔnǔ na é ɖé lɛ kún kàn mǐdɛɛ lɛ ó ɔ, lè ɖé lɛ sixu gú mǐ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi é cí ɖɔ akpáxwé Biblu tɔn ɖé kún sɔgbe xá ninɔmɛ mǐtɔn ó ɔ ka ló? Alǒ, enyi wema ɖé tíìn bɔ mǐdɛɛ lɛ ma ɖò mɛ e é ɖu tawun lɛ é mɛ ǎ ɔ ka ló? Mǐ nɔ ba na keya nú nǔ mɔhun lɛ ǎ wɛ à, alǒ mǐ tlɛ nɔ wɔn ya nú bǐ kpowun wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, nǔ e na hɛn lè ɖaxó wá nú mǐ lɛ é tɛ mǐɖée wɛ mǐ sixu ko ɖè nɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú fɛ́ca mɔhun gbɔn? Nǔ e ɖò taji hú bǐ é wɛ nyí ɖɔ, mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na hɛn d’ayi mɛ ɖɔ Mawu wɛ nyí Jɔtɛn nǔ gbigbɔ tɔn e è sɔnǔ na nú mǐ lɛ é tɔn. É ɖɔ gbɔn gbeyiɖɔ Ezayíi jí ɖɔ: “Nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, nyɛ wɛ nyí Mawu towe; nyì wɛ na ɖɔ nǔ e na nyɔ́ nú we ɔ nú we.” (Eza. 48:17) Mi nú mǐ ni ba dò nú wlɛnwín e mǐ sixu zán bo na ɖu lè akpáxwé Biblu tɔn lɛ bǐ kpo nùɖuɖu gbigbɔ tɔn vovo e ɖè nú mǐ lɛ é kpo tɔn é atɔn.

WLƐNWÍN E È SIXU ZÁN BO ÐU LÈ BIBLU XIXA TƆN É ÐÉ LƐ

7. Aniwu mǐ ka ɖó na nɔ xà Biblu ɔ kpo ayixa ɖokpo kpo?

7 Nɔ xà kpo ayixa ɖokpo kpo. Biblu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ jí “e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ” bɔ ye ɖó lè. (2 Tim. 3:16) Nugbǒ ɔ, akpáxwé Biblu tɔn ɖé lɛ tíìn bo ɖu gbɛtɔ́ gbɛ̌nu ɖé lɛ jɛ nukɔn. Enɛ wu wɛ mǐ ɖó na nɔ xà Mawuxówema ɔ kpo ayixa ɖokpo kpo. “Hwenu e un nɔ ɖò Biblu xà wɛ é ɔ, un nɔ tɛnkpɔn bo nɔ flín ɖɔ nùkplɔnmɛ gègě wɛ è sixu mɔ ɖò akpáxwé ɖé,” wɛ nɔví sunnu ɖé ɖɔ. É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Enɛ flínflín nɔ sísɛ́ mì bɔ un nɔ kpɔ́n nǔ zɛ nǔ e ɖò wɛn é wu.” Cobonu mǐ na xà Xó Mawu Tɔn ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni nɔ xoɖɛ bo byɔ ayixa ɖokpo kpo nùnywɛ kpo bo na dó sixu mɔ nùkplɔnmɛ e Jehovah ba ɖɔ mǐ ni mɔ lɛ é.Ɛsd. 7:10, NW; Jaki 1:5.

Biblu xixa towe ka ɖò lè ɖaxó hɛn wá nú we wɛ à? (Kpɔ́n akpáxwé 7gɔ́ ɔ)

8, 9. (a) Hwenu e mǐ ɖò Biblu xà wɛ é ɔ, nǔ tɛ lɛ mǐ ka sixu kanbyɔ mǐɖée? (b) Etɛ nǔ ɖěɖee è byɔ ɖò mɛ e jɛxa bá nyí mɛxo agun tɔn lɛ é sí é ka kplɔ́n mǐ dó Jehovah wu?

8 Nɔ kàn nǔ byɔ. Hwenu e a ɖò akpáxwé Biblu tɔn ɖé xà wɛ é ɔ, nɔ yì agbɔ̌n jí bo nɔ kàn nùɖé lɛ byɔ hwiɖée, ɖi: ‘Etɛ nǔ elɔ ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu? Nɛ̌ un ka sixu zán nǔ elɔ ɖò gbɛ̀ ce mɛ gbɔn? Nɛ̌ un ka sixu zán dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔn?’ Enyi mǐ lin tamɛ kpɔ́n dó nùkanbyɔ mɔhun lɛ jí ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ mǐ na ɖu lè gègě ɖò Biblu xixa mǐtɔn mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, lin tamɛ dó nǔ ɖěɖee  Mawuxówema ɔ byɔ ɖò mɛ e jɛxa bá nyí mɛxo agun tɔn lɛ é sí é jí. (Xà 1 Timɔtée 3:2-7.) Ðó gègě mǐtɔn nyí mɛxo agun tɔn ǎ wutu ɔ, mǐ sixu lin tlolo hwɛ̌ ɖɔ akpáxwé enɛ kún sɔgbe xá mǐ vo ɖé ó. É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ ba dò nú xósin nùkanbyɔ e bɔ d’ewu lɛ é tɔn ɖé lɛ ɔ, mǐ na mɔ ɖɔ nǔ enɛ lɛ e è byɔ ɖò mɛ e jɛxa bá nyí mɛxo agun tɔn lɛ é sí é sixu hɛn lè wá nú mǐ bǐ ɖò ali gègě nu.

9 Etɛ nǔ elɔ ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu? Nǔ enɛ lɛ e Jehovah byɔ ɖò mɛ e na jɛxa lɛ é sí é ɖexlɛ́ ɖɔ é ɖó nugbodòdó titewungbe ɖé lɛ bɔ nɔví agbanɖotananɔ lɛ ɖó na xwedó. É ba ɖɔ ye ni zé kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ, bɔ lee ye wà nǔ xá agun e é “xɔ gbɔn Vǐ éɖesunɔ tɔn sín kú [hun, NW] gblamɛ” é ɔ, ye na ɖó gbè tɔn n’i. (Mɛ. 20:28) Jehovah jló ɖɔ mǐ ni nɔ ayijayǐ mɛ ɖò lɛngbɔnyitɔ́ kpɛví e è ɖè lɛ é glɔ. (Eza. 32:1, 2) Enɛ wu ɔ, nǔ ɖěɖee Mawuxówema ɔ byɔ ɖò mɛ e jɛxa bá nyí mɛxo agun tɔn lɛ é sí é flín mǐ ɖɔ nǔ mǐtɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah tawun.

10, 11. (a) Hwenu e mǐ ɖò nǔ ɖěɖee è byɔ ɖò mɛxo agun tɔn lɛ sí é xà wɛ é ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu zán ɖò gbɛzán mǐɖesu tɔn mɛ gbɔn? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu zán nǔ enɛ lɛ dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔn?

10 Nɛ̌ un ka sixu zán nǔ elɔ ɖò gbɛ̀ ce mɛ gbɔn? Sín hweɖenu jɛ hweɖenu ɔ, nɔví sunnu agbanɖotananɔ ɖé ɖó na nɔ zán nǔ enɛ lɛ e Biblu byɔ é dó gbéjé éɖée kpɔ́n na, bo kpɔ́n akpá e xwé é sixu lɛ́ yì nukɔn ɖè lɛ é. Nɔví sunnu e “ɖò gǎn dó wɛ bá nyí nukúnkpénuwutɔ́” é ɖé ɖó na ɖó ayi jijɔ enɛ lɛ wu tawun, ɖó é ɖó na tɛnkpɔn bo ɖó ye lee é kpéwú gbɔn é. (1 Tim. 3:1, NW) Nugbǒ ɔ, jijɔ ɖěɖee è slɛ́ ɖò wemafɔ enɛ lɛ mɛ lɛ é sixu kplɔ́n nǔ Klisanwun lɛ bǐ, ɖó gègě ɖ’emɛ bo nyí nǔ e Jehovah byɔ ɖò Klisanwun bǐ sí lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ mɛ bǐ ɖó na “nɔ nɔ jlɛ̌ jí” bo lɛ́ “ɖó linlin e sɔgbe é.” (Fili. 4:5, NW; 1 Pi. 4:7, NW) Ee mɛxo agun tɔn lɛ na tɛnkpɔn bo na nyí “kpɔ́ndéwú nú lɛngbɔ̌ lɛ” é ɔ, nǔwiwa yetɔn sixu kplɔ́n nǔ mǐ bɔ mǐ na “ɖó nùɖiɖi ye ɖɔhun.”1 Pi. 5:3; Ebl. 13:7.

11 Nɛ̌ un ka sixu zán dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔn? Mǐ sixu zán jijɔ enɛ lɛ e Klisanwun nukúnkpénuwutɔ́ lɛ ɖó na ɖó é dó d’alɔ jlǒɖotɔ́ lɛ alǒ Biblu kplɔntɔ́ lɛ, bɔ ye na mɔ ali ɖěɖee nu mɛxo agun tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn lɛ gbɔn vo nú sinsɛngán Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ ɖè é. Gɔ́ na ɔ, hwenu e mǐ ɖò jijɔ enɛ lɛ xà wɛ é ɔ, mǐ sixu flín gǎn e dó wɛ mɛxo agun tɔn mǐɖesunɔ tɔn lɛ ɖè dó ta mǐtɔn mɛ lɛ é. Tamɛ linlin dó lee ye nɔ zán  yeɖée gbɔn é jí nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ “ɖó sísí nú mɛ e Aklunɔ sɔ́, bɔ ye ɖò azɔ̌ wà wɛ” syɛnsyɛn ɖò tɛntin mǐtɔn lɛ é d’eji. (1 Tɛ. 5:12) Bɔ bǎ e mɛ mǐ ɖó sísí jɔ sísí nú nukúnkpénuwutɔ́ azɔ̌syɛnsyɛnwatɔ́ enɛ lɛ ɖó é ɔ, bǎ ɖokpo ɔ mɛ wɛ mǐ nɔ dó awǎjijɛ awǎjijɛ jí nú ye ɖó.Ebl. 13:17.

12, 13. (a) Etɛ lɛ mɔ̌ mǐ ka sixu zán azɔwanú e ɖè nú mǐ lɛ é bo ba dò na? (b) Nǎ lee nǔ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó akpáxwé Biblu tɔn ɖé é sixu ɖè nùkplɔnmɛ e ma ɖò vaàn tlolo ǎ lɛ é xlɛ́ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖokpo.

12 Nɔ ba dò nú nǔ. Mǐ sixu zán azɔwanú e ɖè nú mǐ lɛ é dó ba dò nú nǔ na, ɖi nǔ lehun lɛ:

  • Mɛ̌ ka wlan akpáxwé Mawuxówema ɔ tɔn elɔ?

  • Fitɛ è ka wlan ɖè? Hwetɛnu è ka wlan?

  • Nǔ taji tɛ lɛ ka jɛ hwenu e è wlan wema Biblu tɔn tawun ɖé é?

Nǔ mɔhun lɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ nùkplɔnmɛ e ma ko ɖò vaàn tlolo ǎ lɛ é na zawě nú mǐ.

13 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖǒ ayi Ezekiyɛli 14:13, 14 wu; é ɖɔ: “Enyi tò ɖé tíìn, bɔ mɛ e ɖ’emɛ lɛ hu hwɛ dó mì, bo jó mì dó ɔ, alɔ ce na jɛ ye wu. Un na hɛn nùɖuɖu e ye kplé ɖó ayǐ lɛ bǐ gblé; un na sɛ́ adɔ dó tò ɔ mɛ, bɔ gbɛtɔ́ kpo kanlin kpo bǐ na kú. Nɔwée kpo Daniyɛli kpo Jɔbu kpo na bo ɖò tò ɔ mɛ ɔ, gbeji e ye ɖè nú mì ɔ jɛn na zɔ́n bɔ ye na hwlɛn gbɛ̀ yeɖée tɔn gán. Xó e nyɛ Aklunɔ Mavɔmavɔ ɖɔ ɔ nɛ.” Enyi mǐ ba dò nú nǔ kpɛɖé ɔ, mǐ na mɔ ɖɔ xwè 612 J.H.M. mɔ̌ wɛ è wlan akpáxwé Ezekiyɛli tɔn enɛ. Hwe enɛ nu ɔ, Nɔwée kpo Jɔbu kpo ko kú bɔ xwè kanweko mɔkpan ko wá yì, bɔ Mawu kpó ɖò gbejininɔ gbɛ̀ e ye zán é flín wɛ. Amɔ̌, Daniyɛli kpò ɖò gbɛ̀. Xwè tɔn sixu ko ɖò 18 jɛ 23 vlamɛ hwenu e Jehovah ɖɔ ɖɔ é nyí hwɛjijɔnɔ Nɔwée kpo Jɔbu kpo ɖɔhun é. Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Jehovah nɔ ɖ’ayi gbejininɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ bǐ tɔn wu, kaka jɛ mɛ e ɖò winnyawinnya wɛ lɛ é tɔn jí, bɔ é nɔ lɛ́ xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ.Ðɛh. 148:12-14.

ÐU LÈ WEMA VOVO LƐ TƆN

14. Nɛ̌ nǔ e è ɖetɔ́n nú mɛ winnyawinnya lɛ é ka nɔ d’alɔ ye gbɔn? Nɛ̌ ye ka sixu hɛn lè wá nú mɛ ɖevo lɛ lɔmɔ̌ gbɔn? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

14 Ði lee mǐ mɔ dìn ɖɔ Xó Mawu Tɔn sín akpáxwé lɛ bǐ kplɔnkplɔn wɛ ɖó lè é ɔ, mǐ sixu lɛ́ ɖu lè nùɖuɖu gbigbɔ tɔn e ɖè nú mǐ lɛ é bǐ tɔn. Kpɔ́ndéwú klewun ɖé lɛ ɖíe. Nǔ e è sɔnǔ na nú mɛ winnyawinnya lɛ é. Ðò xwè e wá yì lɛ é mɛ ɔ, wema mǐtɔn lɛ gègě wɛ è ɖetɔ́n nú mɛ winnyawinnya lɛ. [1] Ðé lɛ ɖò wema enɛ lɛ mɛ bɔ è sɔnǔ na bo na dó d’alɔ ye nú ye na ɖu ɖò kɔgbidinúmɛ lɛ jí ɖò wemaxɔmɛ alǒ wuvɛ̌ winnyawinnya hwenu tɔn lɛ jí. Nɛ̌ wema enɛ lɛ xixa ka sixu hɛn lè wá nú mǐ bǐ gbɔn? Enyi mǐ xà ɔ, é nɔ flín nǔ ɖěɖee ɖí xwi xá wɛ mɛ winnyawinnya mǐtɔn gbejinɔtɔ́ lɛ ɖè é mǐ. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ kpéwú bo nɔ d’alɔ ye bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú ye.

15. Etɛwu Klisanwun mɛxo lɛ lɔ ka ɖó na nɔ xà nǔ ɖěɖee è ɖetɔ́n nú mɛ winnyawinnya lɛ é?

15 Nǔ ɖěɖee jí wema ɖěɖee è sɔnǔ na nú mɛ winnyawinnya lɛ é ɖɔ xó dó é gègě tíìn bɔ yedɛɛ lɛ kɛɖɛ wɛ é kàn ǎ. Mǐ bǐ wɛ ɖó na nɔ jɛhun dó nùɖiɖi mǐtɔn jí, ɖu ɖò lee nǔ nɔ cí nú mǐ lɛ é jí, hɔn nú kɔgbidinúmɛ hagbɛ̌ lɛ tɔn nyanya lɛ, bo nyì alɔ nú gbɛ̌dido kpo ayiɖeɖayi kpo e ma sɔgbe ǎ lɛ é. Xota enɛ lɛ kpo gègě ɖevo lɛ kpo jí wɛ è ɖɔ xó dó ɖò wema ɖěɖee è sɔnǔ na nú mɛ winnyawinnya lɛ é mɛ. Klisanwun e ko nyí mɛxo lɛ é ka ɖó na lin ɖɔ wema ɖěɖee è ɖetɔ́n nú mɛ winnyawinnya lɛ é xixa na ɖè emi kpò wɛ à? Gbeɖé kpɔ́n! Nugbǒ wɛ ɖɔ è sɔnǔ nú nǔ enɛ lɛ ɖó alɔkpa ɖé b’ɛ na dɔn mɛ winnyawinnya lɛ, amɔ̌, nugbodòdó Mawuxówema ɔ tɔn e nyɔ́ zán hwebǐnu lɛ é jí wɛ ye jinjɔn, bɔ mǐ bǐ sixu ɖu lè nùɖuɖu gbigbɔ tɔn enɛ lɛ tɔn.

16. Alɔ ɖevo tɛ wema mǐtɔn lɛ ka nɔ dó mɛ winnyawinnya lɛ?

16 Gɔ́ nú alɔ e wema mǐtɔn lɛ nɔ dó mɛ winnyawinnya lɛ bɔ ye nɔ ɖu ɖò tagba lɛ jí é ɔ, ye nɔ lɛ́ d’alɔ ye bɔ ye  nɔ sù ɖò gbigbɔ lixo bo nɔ sɛkpɔ Jehovah. (Xà Nùnywɛtɔ́xó 12:1, 13.) Ye sixu lɛ́ dó alɔ mɔhun Klisanwun mɛxo lɛ lɔ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xota ɖé tɔ́n ɖò Réveillez-vous! Avril 2009 tɔn mɛ bo nyí “Les jeunes s’interrogent . . . Comment trouver du plaisir à lire la Bible ?” (Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É . . . Nɛ̌ Un ka Sixu Ðu Vivǐ Biblu Xixa Tɔn Gbɔn?) Xota ɔ ɖɔ xó dó wlɛnwín gègě jí, bɔ gbàví ɖokpo lɛ́ ɖ’emɛ bɔ è sixu sɛ́n bo sɔ́ ɖó Biblu mɛtɔn mɛ bo zán. Xota enɛ ka ko hɛn lè wá nú mɛxo lɛ lɔ à? “Hwebǐnu wɛ Biblu xixa nɔ vɛwǔ nú mì,” wɛ nyɔnu xwési e ko ɖó vǐ é ɖé wlan. “Un xwedó wlɛnwín e jí xota ɔ ɖɔ xó dó lɛ é, bo ɖò gbàví ɔ zán wɛ ganji. Dìn ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ mì dó Biblu xixa wu. Un mɔ dìn ɖɔ wema Biblu tɔn lɛ xò nǔ dó akpà ɖokpo ɔ mɛ, bo cí avɔkan ɖěɖee kanvɔlɔntɔ́ ɖé lɔn ɖě dó ɖě mɛ bɔ ye na kanvɔ ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé é ɖɔhun. Biblu xixa ko hun xomɛ nú mì gbɔn mɔ̌ kpɔ́n ǎ.”

17, 18. Lè tɛ lɛ nǔ ɖěɖee è sɔnǔ na bɔ mǐ nɔ xwlé mɛ lɛ ɖò kúnnuɖegbe é xixa ka sixu hɛn wà nú mǐ? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

17 Nǔ e è sɔnǔ na nú mɛ e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ lɛ é. Sín 2008 wɛ mǐ ko ɖò vivǐ Atɔxwɛ e è nɔ kplɔ́n ɖò kplé jí, bɔ è sɔnǔ tɔn nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ é tɔn ɖu wɛ. Amɔ̌, xójlawema mǐtɔn e mǐ nɔ xwlé mɛ lɛ ɖò kúnnuɖegbe lɛ é ka ló? Enɛ lɛ lɔ xixa ka sixu hɛn lè wá nú mǐ à? Nùjlɛdonǔwu ɖé ɖíe. Mǐ ni ɖɔ ɖɔ gbè ɖokpo wɛ, bɔ jɛ nukɔn nú xóɖiɖɔ agbawungba tɔn ɔ, a ɖ’ayi wu ɖɔ mɛ e a ylɔ é ɖé wá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ. É ɖò gaàn ɖɔ xomɛ hun we. Hwenu e xóɖɔtɔ́ ɔ ɖò xóɖiɖɔ tɔn xwlé mɛ wɛ é ɔ, é cí ɖɔ a ɖò tamɛ lin dó jonɔ enɛ jí wɛ ɖɔhun. È na ɖɔ ɔ, a ɖò xóɖiɖɔ ɔ sè wɛ gbɔn tó éyɛtɔn lɛ mɛ. Wǎgbɔ tɔn ɔ, a lɛ́vɔ ɖó mɔjɛmɛ xota ɔ tɔn d’eji ɖò xóɖiɖɔ ɔ gudo.

18 Mǐ sixu ɖu lè mɔhun hwenu e mǐ xà nǔ e mǐ nɔ xwlé mɛ lɛ ɖò kúnnuɖegbe lɛ é é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔxatɔ́ e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ ɖé hɛn ɔ, é na mɔ nukúnnú jɛ xógbe ɖěɖee è zán dó ɖɔ xó dó xota Biblu tɔn lɛ jí ɖò Atɔxwɛ e mǐ nɔ xwlé mɛ lɛ é mɛ é wu. Mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ é nyí nú gègě xota e è ɖetɔ́n ɖò jw.org jí lɛ é tɔn, ɖi ee ɖò akpáxwé “Nùkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Sín Xósin” kpo “Nǔ E Mɛ lɛ Nɔ Yawu Kanbyɔ lɛ É” kpo glɔ lɛ é. Hwenu e mǐ xà nǔ enɛ lɛ é ɔ, nugbǒ e mǐ ko tuùn lɛ é nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ d’eji. Gɔ́ na ɔ, mǐ sixu lɛ́ kplɔ́n ali yɔyɔ̌ ɖevo e nu mǐ na tinmɛ nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é ɖò kúnnuɖegbe ɖè lɛ é. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Réveillez-vous! nɔ bló bɔ ganjɛwu e mǐ ɖó ɖɔ Mawu nugbǒ ɔ tíìn é nɔ lidǒ hwɛhwɛ, b’ɛ nɔ lɛ́ kplɔ́n mǐ lee mǐ na jɛhun dó nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é jí gbɔn é.1 Piyɛ́ɛ 3:15, 16a.

19. Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ Jehovah ɖɔ mǐ kún nyí ɖumakpamɛsinɔ ó gbɔn?

19 É ɖò wɛn ɖɔ nǔ gègě wɛ Jehovah na mǐ bo na dó sú “hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn” e mǐ ɖó é sín dò. (Mat. 5:3, NW) Mi nú mǐ ni ɖò gbigbɔ sín nǔ e ɖè nú mǐ lɛ é bǐ zán wɛ zɔn mǐ yì. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ na xlɛ́ Mɛ e nɔ kplɔ́n nǔ e na nyɔ́ nú mǐ é mǐ é ɖɔ mǐ kún nyí ɖumakpamɛsinɔ ó.Eza. 48:17.

^ [1] (akpáxwé 14gɔ́ ɔ) Wema mɔhun ɖé lɛ wɛ nyí Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, Akpáxwé 1 kpo 2 kpo, gɔ́ nú xota ɖebɔdoɖewu “Les jeunes s’interrogent,” ee nɔ tɔ́n dìn ɖò ɛntɛnɛti kɛɖɛ jí lɛ é.