ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Mai 2016

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Kú É

Nɛ̌ mɛɖé ka sixu ɖu ɖò aluwɛ jí gbɔn? Nukúnɖiɖo ɖé ka ɖè nú mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é à?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

É Nyla Ðɔ È Ni Nɔ Aluwɛ Mɛ Wɛ À?

Enyi mɛ ɖevo lɛ mɔ ɖɔ lee a wà nǔ gbɔn hwenu mɛvívɛ́ ɖé kú nú we é zɛkpá ɔ ka ló?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Lee A Sixu Ðu Ðò Aluwɛ Towe Jí Gbɔn É

Wlɛnwín ɖagbe e ko w’azɔ̌ lɛ é ɖò Biblu mɛ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Gbɔ Didó nú Mɛ E Nǔ Wà lɛ É

Xɔ́ntɔn vívɛ́ lɛ tlɛ sixu nɔ ma tuùn hudo taji mɛ e nǔ wà lɛ é tɔn ɖé.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Mɛkúkú lɛ Na Fɔ́n!

Nukúnɖiɖo Biblu tɔn enɛ ɔ ka sɔgbe à?

Mi Ðeɖɛ Hwɛgbe lɛ kpo Wanyiyi Kpo

Etɛ a ka ɖó na nya? A na bló bonu hwɛ towe ni jɔ wɛ à? A na bló bonu nùwanyidotɔ́ ɔ ni mɔ nùwanyido tɔn wɛ à? Alǒ nǔ ɖevo?

“Mi Yì Bo Kplɔ́n Nǔ Akɔta lɛ Bǐ, Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu”

Xósin nùkanbyɔ ɛnɛ tɔn d’alɔ mɛ bɔ è tuùn mɛ e ɖò biblo wɛ bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn ɖò jijɛnu wɛ ɖò égbé lɛ é.

Nɛ̌ A ka Nɔ Wá Gbeta Hwiɖesunɔ Tɔn lɛ Kɔn Gbɔn?

Etɛ a ka ɖó na wà ɖò ninɔmɛ ɖěɖee mɛ Biblu ma na sɛ́n ɖé tlɔlɔ ɖè ǎ lɛ é?

Biblu ka Kpò Ðò Gbɛzán Towe Huzu Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ ɖé tíìn bo jó akɔxixo, azɔnunu, ahannumu, kpo gěnunu kpo dó bo dó sixu jɛxa bo bló baptɛm, amɔ̌, huzuhuzu ɖevo biblo lɛ́ vɛwǔ n’i hú enɛ lɛ.

Ðu Lè Nǔ E Jehovah Nɔ Na Mǐ lɛ É Tɔn Mlɛ́mlɛ́

Etɛ ka sixu zɔ́n bɔ nǔ e Jehovah sɔnǔ na é ɖé lɛ na gú mǐ?