Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Nǎ Vivo kpo Awǎjijɛ kpo Mì nú Xwè Ðokpo Kpowun

Nǎ Vivo kpo Awǎjijɛ kpo Mì nú Xwè Ðokpo Kpowun
  • È JÌ MÌ ÐÒ: 1971

  • TÒ CE: FRANCE

  • TAN CE: DAKAXIXO, NÙBLIBLIWIWA, KPO AZƆGBLEGBLE NUNU KPO

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É:

Mɛjitɔ́ ce lɛ kpo dada ce kpo nɔ nɔ Tellancourt; gletoxo ɖé wɛ bo ɖò totaligbé gbadahweji France tɔn. France-nu wɛ nú tɔ́ ce bɔ nɔ ce nyí Italie-nu. Hwenu e un ɖó xwè tantɔn é ɔ, mǐ sɛ̀ tɛn yì toxo Rome tɔn e ma hun nukún ǎ ɖé mɛ ɖò Italie. Gbɛ̀ ninɔ ɖò finɛ wá vɛwǔ. Mɛjitɔ́ ce lɛ nɔ ɖɔ jlɛ syɛnsyɛn ɖó akwɛyózó e mɛ ye ɖè é wu.

Hwenu e un ɖó xwè 15 é ɔ, nɔ ce dó wusyɛn lanmɛ nú mì ɖɔ nyì ni tɔ́n sín xwégbe bo yì zun xɔ́ntɔn lɛ. Enɛ wu ɔ, un jɛ xwégbe gosin jí, bo nɔ nɔ gbě nú azǎn. É lín ǎ bɔ un jɛ gbɛ̌ nyanya dó jí. Gbè ɖokpo ɔ, dawe e é cí ɖɔ é nyɔ́ xomɛ é ɖé sɛkpɔ mì. É xwlé azɔgblegble mì, bɔ un nu, ɖó un ba bo na xlɛ́ ɖɔ un ko sù. Blewun jɛn un jɛ azɔgblegble nu jí bo jɛ gbɛ̀ blíblí zán jí. Azɔn gègě wɛ è ɖóxó xá mì gannugánnú. Gbɛ̀ sɔ́ wá hwɛ́n nǔtí nú mì ǎ; kú lɔ ka sɔ́ nɔ ɖɔ nùɖé nú mì ǎ. Un flú bǐ. Ee un ɖó xwè 16 é ɔ, un nu ahan syɛnsyɛn e nɔ nyí whisky é bo lɔ́n jɛ tɔgwede ɖé mɛ bá dó hu nyiɖée. É sín enɛ wu bɔ un nɔ beɖebeɖe nú azǎn atɔn.

Gbɛ̀ wá jɛ nǔ nyí jí ɖò nukún ce mɛ, amɔ̌, un lɛ́vɔ huzu dakaxotɔ́ kpo mɛtafutɔ́ kpo. Un nɔ sɔ́ nyiɖée jó nú mɛ lɛ bɔ ye nɔ ɖóxó xá mì, un nɔ ɖó azɔgblegble kɔ jí nú ye ɖò xwé yetɔn gbè, bo nɔ fin akwɛnú yetɔn lɛ bǐ. Adakaxixo sín gbɛ̌ta ɖaxó ɖaxó lɛ nɔ zán mì bɔ un nɔ sà azɔgblegble gbɔn Italie tò ɔ bǐ mɛ. Hwɛhwɛ wɛ un nɔ jɛ kponɔ lɛ sín alɔ mɛ. É cí ɖɔ gbɛ̀ ce ɖó nu ǎ, bɔ un sɔ́ nyí nyiɖée ǎ ɖɔhun. É ɖò mɔ̌ có, un ɖi nǔ ɖɔ hwɛjijɔ ɖé wu jɛn un ɖò gbɛ̀. Un xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo byɔ ɛ ɖɔ é ni na mì vivo kpo awǎjijɛ kpo nú xwè ɖokpo kpowun.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É:

Hwenu e un ɖó xwè 24 é ɔ, un ɖɔ ɖɔ un na sɛ̀ tɛn yì Angleterre. Ðó azɔ̌ e un nɔ wà xá azɔgblegble satɔ́ lɛ é wutu ɔ, gbɛ̀ ce ɖò axɔ nu. Cobonu na yì ɔ, un yì ba nɔ ce kpɔ́n; é kpaca mì bɔ un mɔ nya e nɔ nyí Annunziato Lugarà é b’ɛ ɖò Biblu sín xó ɖɔ n’i wɛ. * Ðó un tuùn ɖɔ danuwatɔ́ wɛ é nyí ɖ’ayǐ wutu ɔ, xɛsi ɖi mì, bɔ un kanbyɔ ɛ ɖɔ etɛ ba wɛ é ka ɖè ɖò fí à jí. É ɖɔ huzuhuzu ɖaxó e é bló ɖò gbɛzán  tɔn mɛ bo dó sixu nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ mɛ é nú mì, lobo ɖɔ ɖɔ nyì ni d’akpá nú emi ɖɔ un na ba Kúnnuɖetɔ́ lɛ mɔ hwenu e un na jɛ Angleterre é. Un yí gbè n’i ɖɔ na wà mɔ̌. É ɖò mɔ̌ có, ee un jɛ dɔ̌n é ɔ, un lɛ́ yawu jɛ gbɛ̀ ce xóxó ɔ zán jí.

Un xò gò Kúnnuɖetɔ́ ɖé gbè ɖokpo b’ɛ ɖò xójlawema Atɔxwɛ kpo Réveillez-vous! kpo xwlé mɛ wɛ ɖò ali Londres tɔn e nɔ gɔ́ lɛ é ɖokpo jí. Un flín akpá e un dó nú Annunziato é, bɔ un kanbyɔ Kúnnuɖetɔ́ ɔ ɖɔ é na sixu kplɔ́n Biblu xá mì à jí.

Nǔ e un kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é jiwǔ nú mì ɖesu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, 1 Jaan 1:9 dó wusyɛn lanmɛ nú mì tawun, é ɖɔ: “Enyi mǐ ka ɖɔhwɛ mǐtɔn lɛ nú Mawu ɔ, mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖeji dó wǔ tɔn, ɖó nǔ jlɔjlɔ wɛ é nɔ wà; é na sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ, bo na lɛ̀ mǐ wé.” Wemafɔ enɛ jɛ nǔ jí nú mì ɖesu, ɖó un mɔ nyiɖée dó mɔ mɛ blíblí tawun ɖó gbɛzán ce wu. Un jɛ kplé lɛ yì jí tlolo ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn mɛ. Kúnnuɖetɔ́ lɛ yí mì kpo wanyiyi kpo. Ee un mɔ lee ye vɛ́ bo ɖò bǔ gbɔn é ɔ, é jló mì ɖɔ ma nɔ agun yetɔn e cí xwédo ɖɔhun é mɛ, ɖó nùɖé wɛ bɔ un ko ɖò biba wɛ b’ɛ lín.

Azɔgblegble nunu kpo nùblibliwiwa kpo jijodó vɛwǔ nú mì ǎ có, é vɛwǔ nú mì tawun bonu ma jla gbɛtɔ́ alɔkpa e un nyí é ɖó. Un mɔ ɖɔ un ɖó na nɔ ɖó sísí nú mɛ ɖevo lɛ bo na nɔ wlí yɛ̌yi nú ye. Un tlɛ kpò ɖò za li xá jijɔ nyanya ɖé lɛ wɛ. Amɔ̌, kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, un ɖò nukɔn yì wɛ. Un jɛ Biblu kplɔ́n jí b’ɛ ɖó sun ayizɛ́n gudo é ɔ, un bló baptɛm ɖò 1997, bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn.

LÈ E UN MƆ LƐ É:

Ðò baptɛm ce gudo ɔ, un wlí alɔ xá ɖyɔvǐ ɖé b’ɛ nɔ nyí Barbara; é lɔmɔ̌ huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn é ɔ, é lín ǎ. Hwenu e xɔ́ntɔn ce ɖ’ayǐ tɔn lɛ ɖokpo mɔ ɖɔ un ɖyɔ jijɔ tawun é ɔ, é jɛ Biblu kplɔ́n jí. É wá yá é ɔ, é huzu Kúnnuɖetɔ́ ɖé, bɔ dada tɔn lɔ wà mɔ̌. Gɔ́ na ɔ, mamáa ce sín nagán, ee ko ɖó xwè 80 jɛji é lɔmɔ̌ jɛ Biblu kplɔ́n jí lobo bló baptɛm cobo kú.

Un ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ dìn ɖi mɛxo agun tɔn ɖé, bɔ nyì kpo asì ce kpo nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn, bo nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ e nɔ dó Italie-gbè ɖò Londres lɛ é. Hweɖelɛnu ɔ, wǔ nɔ kú mì, ɖó gbɛzán ce xóxó ɔ wu, amɔ̌, Barbara nɔ d’alɔ mì tawun. Un wá ɖó gbɛzán xwédo tɔn e nɔ gbovɛ̌ mì kaka é, bo ɖó Tɔ́ wanyiyinɔ e un nɔ ba tɛgbɛ é lo. Un byɔ Mawu ɖɔ é ni na mì vivo kpo awǎjijɛ kpo nú xwè ɖokpo, amɔ̌, é na nǔ gègě mì hú mɔ̌!

Un wá ɖó gbɛzán xwédo tɔn e nɔ gbovɛ̌ mì kaka é, bo ɖó Tɔ́ wanyiyinɔ e un nɔ ba tɛgbɛ é lo

^ akpá. 10 Kpɔ́n xota “La Bible transforme des vies: Je ne sortais jamais sans mon arme,” bá mɔ tan Annunziato Lugarà tɔn, ɖò Atɔxwɛ (Flansegbe) Liyasun 1, 2014 tɔn mɛ, wexwɛ 8-9.