“Enyi mɛɖé ɖò mi mɛ, bo ɖò síngbó na gbá wɛ ɔ, ayǐ wɛ é na tó jinjɔn, bo na lɛ́n akwɛ nabi e é na zán d’ewu ɔ kpɔ́n hwɛ̌, bo na kpɔ́n ɖɔ emi ɖó akwɛ e na sixu wà azɔ̌ ɔ yì fó ɔ à jí.”LUKI 14:28.

HAN LƐ: 120, 64

È wlan xota elɔ kpo ee bɔ d’ewu é kpo nú mɛ winnyawinnya ɖěɖee jló na bló baptɛm lɛ é

1, 2. (a) Etɛ ka nɔ dó xomɛhunhun nú togun Mawu tɔn égbé? (b) Nɛ̌ mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo ka sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ, bonu ye na tuùn tinmɛ baptɛm tɔn gbɔn?

“UN KO tuùn we sín hwenu e è jì we é; xomɛ hun mì ɖɔ un sè bɔ a jló na bló baptɛm. Un jló na kanbyɔ we ɖɔ: ‘Etɛwu a ka jló na ɖè afɔ enɛ?’” Xó enɛ lɛ ɔ, mɛxo agun tɔn ɖé wɛ ɖɔ nú Christopher e ɖó xwè 12 é. Nǔ e é kanbyɔ é ka sɔgbe. Mǐ nɔ mɔ bɔ mɛ winnyawinnya afatɔ́n mɔkpan nɔ bló baptɛm gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ xwewu xwewu. Nǔ enɛ nɔ hun xomɛ nú mǐ tawun. (Nùnywɛtɔ́xó 12:1) Amɔ̌, mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo nɔ ba na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nǔ enɛ e jí mɛ  winnyawinnya mɔhun lɛ site dó é ka nyí jlǒ yeɖesunɔ tɔn, bo lɛ́ dó ɖɔ dò ɖò ayi yetɔn mɛ à jí.

2 Ðò Biblu mɛ ɔ, mǐ kplɔ́n ɖɔ mɛɖée zízé jó nú Mawu kpo baptɛm kpo nyí bǐbɛ̌ gbɛzán yɔyɔ̌ ɖé tɔn nú Klisanwun ɖé. Gbɛzán enɛ na zɔ́n bɔ mɛ ɔ na mɔ nyɔna Jehovah tɔn gègě. Amɔ̌ Satáan ka na jɛ gudo tɔn. (Nùnywɛxó 10:22; 1 Piyɛ́ɛ 5:8) Nǔ e wu mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ ɖó na zán hwenu dó kplɔ́n nǔ e ahwanvu Klisu tɔn nyínyí byɔ lɛ é vǐ yetɔn lɛ é nɛ. Mɛ winnyawinnya ɖěɖee mɛjitɔ́ yetɔn lɛ ma nyí Klisanwun ǎ lɛ é ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ na d’alɔ ye kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, bɔ ye na tuùn tinmɛ mɛɖée zízé jó nú Mawu kpo baptɛm kpo tɔn. (Xà Luki 14:27-30.) Lee é nɔ byɔ ɖɔ è ni bló tuto xɔgbigbá ɖé tɔn gbɔn cobonu é na yì ta é ɔ, mɛ winnyawinnya lɛ ɖó na sɔnǔ hwɛ̌ cobo bló baptɛm, bo na mɔ tɛn dó sɛ̀n Jehovah kpo gbejininɔ kpo “kaka yì fó.” (Matie 24:13) Etɛ ka na d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ bɔ ye na kudeji bá sɛ̀n Jehovah kaka sɔyi? Mǐ ni kpɔ́n.

3. (a) Etɛ xó Jezu kpo Piyɛ́ɛ kpo tɔn lɛ ka kplɔ́n mǐ dó lee baptɛm nyí nǔ taji gbɔn é wu? (Matie 28:19, 20; 1 Piyɛ́ɛ 3:21) (b) Nùkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na lin tamɛ kpɔ́n dó? Etɛwu?

3 Mɛ winnyawinnya ɖé wɛ nú we, bɔ a jló na bló baptɛm à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, é jɛ ɖɔ è ni kpa we! Wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ é nyí bɔ è na bló baptɛm bo na nyí ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ mɛ. Gɔ́ na ɔ, baptɛm ɔ, nùɖé wɛ bɔ Klisanwun ɖé ɖó na bló, bo lɛ́ nyí afɔ taji ɖé bɔ è ɖó na ɖè bo na gán ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu. (Matie 28:19, 20; 1 Piyɛ́ɛ 3:21) Baptɛm biblo towe na xlɛ́ ɖɔ a ko d’akpá ɖɔ emi na sɛ̀n Jehovah kaka sɔyi. A jló tawun bo na ɖè akpá enɛ, enɛ wu ɔ, nùkanbyɔ elɔ lɛ na d’alɔ we bɔ a na kpɔ́n ɖɔ emi ka ko ɖò gbesisɔmɛ nú baptɛm à jí. Ye ɖíe: (1) Un ka ko zin ganji bo na ɖɔ ɖɔ un na bló baptɛm à? (2) Nyiɖesunɔ ka ɖó jlǒ bo na wà mɔ̌ à? (3) Un ka tuùn tinmɛ mɛɖée zízé jó nú Jehovah tɔn à? Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó nùkanbyɔ enɛ lɛ jí.

 HWENU E A ZIN GANJI É

4, 5. (a) Etɛwu baptɛm ma ka nyí mɛxo lɛ kɛɖɛ sín nǔ ǎ? (b) Etɛ ka nyí tinmɛ è ni zin tɔn nú Klisanwun ɖé?

4 Biblu ɖɔ ɖɔ mɛ e ko nyí mɛxo lɛ é kɛɖɛ jɛn na bló baptɛm, alǒ xwè nabi ɖě jɛn è na ɖó cobo na bló ǎ. Mǐ xà ɖò Nùnywɛxó 20:11 mɛ ɖɔ: “Enyi vǐ ɖé ɖò walɔ ɖé lɛ zán wɛ ɔ, è nɔ ko tuùn vǐ alɔkpa e é nyí é; é ɖò gbɛ̀ ɖagbe, gbɛ̀ jlɔ́jlɔ́ zán wɛ kpo é gbɔ kpo ɔ, è nɔ ko tuùn.” Mɛ e tlɛ kpò ɖò vǔ e sixu tuùn nǔ e nǔjlɔjlɔwiwa kpo mɛɖée zízé jó nú Gbɛɖotɔ́ ɔ nyí é kpo. Enɛ wu ɔ, baptɛm nyí afɔ taji ɖé b’ɛ lɛ́ sɔgbe bɔ mɛ winnyawinnya e ko ɖexlɛ́ ɖɔ emi zin, bo ko lɛ́ zé éɖée jó nú Jehovah é ɖé na ɖè.Nùnywɛxó 20:7.

5 Etɛ ka nyí tinmɛ è ni zin tɔn? Enyi xwè nabi e è ɖó é alǒ lee è sù gbɔn é wɛ nɔ xlɛ́ dandan ɖɔ è zin ǎ. Biblu ɖɔ ɖɔ mɛ e zin lɛ é “ko tuùn nǔ ɖagbe ɖò nǔ nyanya mɛ, gbɔn nǔwiwa yetɔn lɛ gblamɛ, bɔ é ko má ye.” (Eblée lɛ 5:14) Mɛ e zin é nɔ tuùn nǔ e nyí nǔ ɖagbe é bo nɔ kanɖeji ɖò ayi tɔn mɛ bo na bló. Enɛ wu ɔ, é na vɛwǔ bɔ nùɖé na dɔn ɛ b’ɛ na wà nǔ nyanya. É ka nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ mɛɖé jɛn na nɔ ɖɔ n’i hwebǐnu ɖɔ é ni wà nǔ ɖagbe ǎ. É jɛ ɖɔ è ni ɖó nukún ɖɔ mɛ winnyawinnya e ko bló baptɛm é ɖé na wà nǔ ɖagbe, enyi mɛjitɔ́ tɔn lɛ alǒ mɛxo ɖevo ɖebǔ na bo ma tlɛ ɖò finɛ ǎ ɔ nɛ.—Sɔ́ jlɛ́ dó Filipunu lɛ 2:12 wu.

6, 7. (a) Tinmɛ nǔ e Daniyɛli ɖí xwi xá hwenu e é ɖò Babiblɔnu é. (b) Nɛ̌ Daniyɛli ka xlɛ́ ɖɔ emi zin gbɔn?

6 Mɛ winnyawinnya ɖé ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ emi zin gbɔn mɔ̌ nugbǒ à? Ganji, lin tamɛ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú Daniyɛli tɔn jí. Winnyawinnya wɛ é sixu ko ɖè kɛɖɛ bɔ è kplá ɛ sín mɛjitɔ́ tɔn lɛ gɔ́n yì Babilɔnu. Daniyɛli wá mɔ éɖée ɖò mɛ ɖěɖee ma nɔ setónú nú gbeɖiɖe Mawu tɔn ǎ lɛ é tɛntin ajijimɛ. Mi nú mǐ ni sɔ́ ayi ɖó ninɔmɛ Daniyɛli tɔn jí kpɛɖé. È sɔ́ tɛnmɛ bunɔ ɖé n’i ɖò Babilɔnu. É ɖò mɛ winnyawinnya ɖěɖee è xwè sɔ bo cyan bɔ ye na nɔ sɛ̀n axɔsu ɔ lɛ é mɛ. (Daniyɛli 1:3-5, 13) É cí ɖɔ Daniyɛli mɔ tɛnmɛ e é ma sixu mɔ kpɔ́n gbeɖé ɖò Izlayɛli ǎ é ɖò Babilɔnu ɖɔhun.

7 Nɛ̌ Daniyɛli ka wà nǔ gbɔn? É yí gbè bɔ Babilɔnunu lɛ huzu i alǒ vɔ́da nú nùɖiɖi tɔn wɛ à? Ðebǔ ǎ! Biblu ɖɔ ɖɔ hwenu e Daniyɛli ɖò Babilɔnu é ɔ, é “tuùn dó ayi tɔn mɛ ɖɔ emi kún na hɛn emiɖée blí ó,” enɛ wɛ nyí ɖɔ é na nɔ zɔ nú nǔ ɖebǔ e cá kàn xá sinsɛn nùvú é. (Daniyɛli 1:8) Daniyɛli xlɛ́ tawun ɖɔ emi zin!

Mɛ winnyawinnya e zin é nɔ wà nǔ xɔ́ntɔn Mawu tɔn ɖɔhun ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ, bo ka nɔ wà nǔ gbɛ̀ ɔ sín xɔ́ntɔn ɖɔhun ɖò wemaxɔmɛ ǎ (Kpɔ́n akpáxwé 8gɔ́ ɔ)

8. Etɛ kpɔ́ndéwú Daniyɛli tɔn ka sixu kplɔ́n we?

8 Etɛ kpɔ́ndéwú Daniyɛli tɔn ka sixu kplɔ́n we? Mɛ winnyawinnya e zin é na kú dó nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é jí, é na bo tlɛ nyí ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ mɛ ɔ nɛ. É na cí aganma ɖɔhun bo na huzu sìnmɛ sɔgbe kpo fí e é ɖè é kpo ǎ. É nɔ wà nǔ xɔ́ntɔn Mawu tɔn ɖɔhun ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ, bo ka nɔ wà nǔ gbɛ̀ ɔ sín xɔ́ntɔn ɖɔhun ɖò wemaxɔmɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é na nɔ gbeji é na bo tlɛ ɖò mɛtɛnkpɔn mɛ ɔ nɛ.Efɛzinu lɛ 4:14, 15.

9, 10. (a) Mɛ winnyawinnya ɖé nɔ ɖu tamɛ linlin kpɔ́n dó lee é wà nǔ gbɔn ɖò mɛtɛnkpɔn gudogudo tɔn lɛ mɛ é jí sín lè. Gbɔn nɛ̌ é? (b) Etɛ ka nyí tinmɛ baptɛm tɔn?

9 Nugbǒ wɛ ɖɔ mɛɖebǔ nyí mɛ maɖóblɔ̌ ǎ; mɛ winnyawinnya lɛ kpo mɛxo lɛ kpo bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò hweɖelɛnu. (Nùnywɛtɔ́xó 7:20) É ɖò mɔ̌ có, enyi a jló na bló baptɛm ɔ, nùnywɛnú wɛ é na nyí ɖɔ a ni gbéjé lee a  kanɖeji, bo na setónú nú gbeɖiɖe Jehovah tɔn lɛ sɔ́ é kpɔ́n. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Un ka ko setónú nú Jehovah nú táan ɖé à?’ Lin nǔ kpɔ́n dó lee a wà nǔ gbɔn azɔn gudo tɔn e è tɛ́n nùɖiɖi towe kpɔ́n é jí. A ka kpéwú bo wà nǔ e sɔgbe bɔ a ɖó na wà é à? Daniyɛli ɖɔhun ɔ, mɛɖé ko dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ hwi ni zán nǔwukpikpé towe lɛ ɖò gbɛ̀ Satáan tɔn mɛ à? Enyi nǔ mɔhun tɛ́n we kpɔ́n ɔ, a ka kpéwú bo mɔ nǔ jɛ nǔ e Jehovah jló ɖɔ a ni wà é wu à?Efɛzinu lɛ 5:17.

10 Etɛwu é ka nyí nǔ taji ɖɔ a ni tuùn xósin nùkanbyɔ mɛɖesunɔ tɔn enɛ lɛ tɔn? Ðó ye na d’alɔ we bɔ a na tuùn lee baptɛm nyí nǔ taji sɔ́ é wu wɛ. Baptɛm nɔ xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ a ko d’akpá taji ɖé nú Jehovah. A d’akpá ɖɔ emi na yí wǎn n’i bo na sɛ̀n ɛ kpodo ayi towe bǐ kpo kaka yì kaka sá. (Maki 12:30) Mɛ e ko bló baptɛm lɛ é bǐ ɖó na kanɖeji bo na nɔ gbeji nú akpá e ye dó nú Jehovah é.Nùnywɛtɔ́xó 5:3, 4.

JLǑ HWIÐESUNƆ TƆN JƐN KA WƐ À?

11, 12. (a) Etɛ jí mɛ e ɖò nǔ lin kpɔ́n dó baptɛm wu wɛ é ka ɖó na kú dó? (b) Etɛ ka na d’alɔ we bɔ a na ɖó linlin e sɔgbe é dó baptɛm e nyí tuto Jehovah tɔn é jí?

11 Biblu ɖɔ ɖɔ togun Jehovah tɔn bǐ kaka jɛ mɛ winnyawinnya lɛ jí na sɔ́ jlǒ dó sɛ̀n ɛ. (Ezayíi 6:8) Enɛ wu ɔ, mɛ e jló na bló baptɛm é ɖé ɖó na kudeji ɖɔ emiɖesunɔ wɛ ɖó jlǒ tɔn. Enɛ sixu byɔ ɖò así towe ɖɔ a ni gbéjé jlǒ towe kpɔ́n ganji, ɖò taji ɔ, enyi nugbǒ ɔ mɛ wɛ a sù dó ɔ nɛ.

12 Hwenu e a ɖò susu wɛ é ɔ, a na ko mɔ bɔ mɛ gègě bló baptɛm, bɔya ye mɛ ɖé lɛ tlɛ sixu nyí xɔ́ntɔn towe kpo nɔví towe ɖesu lɛ kpo. Amɔ̌, ma kpɔ́n ɖɔ emi ko ɖó xwè ɖé, alǒ mɛ lɛ bǐ ɖò baptɛm bló wɛ wutu kpowun bo lin ɖɔ emi ɖó na bló baptɛm ó. Nɛ̌ a ka sixu kudeji ɖɔ emi ɖó linlin ɖokpo ɔ kpo Jehovah kpo dó baptɛm wu gbɔn? Zǎn hwenu dó lin tamɛ dó nǔ e wu baptɛm dó nyí nǔ taji sɔmɔ̌ é jí. A na mɔ hwɛjijɔ gègě ɖò xota elɔ kpo ee bɔ d’ewu é kpo mɛ.

13. Etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ enyi gbeta e kɔn a wá bo na bló baptɛm é gosin ayi towe mɛ kpo é gbɔ kpo ɔ, a na tuùn?

13 Ali e nu a na kpɔ́n ɖɔ baptɛm e a jló na bló é ka gosin ayi hwiɖesunɔ tɔn mɛ à jí ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ a na gbéjé ɖɛ towe lɛ kpɔ́n. Azɔn nabi a ka nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah? Nɛ̌ ɖɛ towe lɛ ka nɔ nɔ tlɔlɔ gbɔn? Xósin e a na na nú nùkanbyɔ enɛ lɛ é sixu xlɛ́ lee hwi kpo Jehovah kpo vɛ́ sɔ́ é. (Ðɛhan 25:4) Azɔn gègě wɛ Jehovah nɔ na sìn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ gbɔn Biblu gblamɛ. Enɛ wu ɔ, ali ɖevo e nu a sixu xlɛ́ ɖɔ a jló na vɛ́ kpo Jehovah kpo bo sɛ̀n ɛ sín ayi mɛ wá ɖè é wɛ nyí ɖɔ a ni gbéjé nǔ kplɔnkplɔn towe sín tuto kpɔ́n. (Jozuwée 1:8) Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Un ka ɖó Biblu kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn ɖé b’ɛ nɔ yì ɖò gbesisɔmɛ à? Un ka nɔ sɔ́ jlǒ dó ɖ’alɔ ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn mǐtɔn mɛ à?’ Xósin e a na na nú nùkanbyɔ enɛ lɛ é na d’alɔ we bɔ enyi hwiɖesu wɛ ɖó jlǒ baptɛm tɔn ɔ, a na tuùn.

TINMƐ MƐÐÉE ZÍZÉ JÓ TƆN

14. Tinmɛ vogbingbɔn e ɖò mɛɖée zízé jó nú Mawu kpo baptɛm kpo tɛntin é.

14 Mɛ winnyawinnya ɖé lɛ sixu nɔ ma tuùn vogbingbɔn e ɖò mɛɖée zízé jó kpo baptɛm blóbló kpo mɛ é ganji. Mɛɖé lɛ sixu ɖɔ ɖɔ emi ko zé gbɛzán emitɔn jó nú Jehovah, bo ka ko ɖò gbesisɔmɛ nú baptɛm ǎ. Nǔ ka sixu nyí mɔ̌ à? Mɛɖée zízé jó wɛ nyí ɖɔ è ni xoɖɛ bo d’akpá nú Jehovah ɖɔ è na sɛ̀n ɛ kaka sɔyi. Nú a  bló baptɛm ɔ, a na xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ emi ko zé emiɖée jó nú Jehovah. Enɛ wu ɔ, cobonu a na bló baptɛm ɔ, a ɖó na tuùn nǔ e mɛɖée zízé jó nú Mawu nyí é sín tinmɛ.

15. Etɛ ka nyí tinmɛ mɛɖée zízé jó nú Mawu tɔn?

15 Enyi a zé gbɛzán towe jó nú Jehovah ɔ, a ɖɔ n’i ɖɔ emi huzu étɔn bǐ sín hwenɛnu nɛ. A d’akpá n’i ɖɔ éyɛ sínsɛ́n wɛ na nyí nǔ taji hugǎn ɖò gbɛzán towe mɛ. (Matie 16:24) Akpá mɔhun didó nú Mawu nyí nùjɔnǔ tawun! (Matie 5:33) Enɛ wu ɔ, nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ ɖɔ emi tuùn ɖɔ emi kún sɔ́ nyí emiɖesunɔ tɔn ó, amɔ̌ ɖɔ Jehovah tɔn wɛ emi nyí dìn gbɔn?Hlɔmanu lɛ 14:8.

16, 17. (a) Jlɛ̌ nǔ e tito mɛɖesunɔ tɔn lɛ jijodo nyí é dó nùɖé wu. (b) Etɛ ɖɔ wɛ mɛ e zé éɖée jó nú Mawu é ka ɖè tawun?

16 Mi nú mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú ɖokpo. Mǐ ni ɖɔ ɖɔ xɔ́ntɔn ɖé na we mɔ̌to ɖé. É sɔ́ mɔ̌to ɔ sín wema nú we bo ɖɔ: “Towe wɛ nyí mɔ̌to ɔ.” Amɔ̌ enɛ gudo ɔ, é ɖɔ: “Un na hɛn cavi lɛ. Nyì wɛ ka na nɔ kun mɔ̌to ɔ, é nyí hwɛ ǎ.” Etɛ a ka na lin dó nùnina enɛ wu? Etɛ a ka na lin dó xɔ́ntɔn towe e na mɔ̌to ɔ we é wu?

17 Hwenu e mɛɖé zé gbɛ̀ tɔn jó nú Jehovah é ɔ, é d’akpá n’i ɖɔ: “Un ɖò gbɛ̀ ce zé nú we wɛ. Towe wɛ un nyí.” Jehovah ɖ’acɛ bo na ɖó nukún ɖɔ mɛ enɛ na ɖè akpá e é dó é. Amɔ̌, enyi mɛ enɛ ka jɛ tó tlí nú Jehovah jí bo byɔ xɔ́ntɔn mɛ xá mɛ e ma nɔ sɛ̀n Mawu ǎ é ɖé ɖò nǔglɔ ɔ lo? Alǒ enyi mɛ enɛ yí gbè nú azɔ̌ e na zɔ́n, bɔ é ma na sixu mɔ hwenu kaka ɖé nú sinsɛnzɔ́ ɔ ǎ, alǒ zɔ́n bɔ é na jɛ kplé agun tɔn lɛ gɔn jí hwɛhwɛ ɔ ka lo? É nyí mɔ̌ hǔn, mɛ enɛ sɔ́ ɖò akpá e é dó nú Jehovah é ɖè wɛ ǎ. É cí ɖɔ é hɛn mɔ̌to ɔ sín cavi lɛ ɖɔhun. Hwenu e mǐ zé gbɛzán mǐtɔn jó nú Jehovah é ɔ, mǐ ɖɔ n’i ɖɔ: “Towe wɛ nyí gbɛ̀ ce, é nyí ce ɖesu ǎ.” Enɛ wu ɔ, mǐ na nɔ wà nǔ e Jehovah jló ɖɔ mǐ ni wà lɛ é, enyi ye na bo ma tlɛ sɔgbe xá mǐdɛɛ lɛ tɔn lɛ ǎ ɔ nɛ. Mi nú mǐ ni wà nǔ Jezu ɖɔhun, é ɖɔ: “Un jɛte sín jixwé, bo na bló jlǒ ce ǎ; loɔ, nǔ e jló mɛ e sɛ́ mì dó ɔ bló gbé un ja bo wá.”Jaan 6:38.

18, 19. (a) Nɛ̌ xó e Rose kpo Christopher kpo ɖɔ lɛ é ka xlɛ́ ɖɔ baptɛm nyí wǔjɔmɛ ɖé bo nɔ hun ali nú nyɔna lɛ gbɔn? (b) Nɛ̌ wǔ e è jɔ we bɔ a sixu bló baptɛm é ka nɔ cí nú we?

18 Baptɛm nyí nǔ taji ɖé bɔ è na site d’eji. Wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ é nyí ɖɔ è ni zé mɛɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm. Mɛ winnyawinnya ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah, bo mɔ nukúnnú jɛ nǔ e mɛɖée zízé jó n’i nyí é wu é nɔ xò nǔ kpɔ́n dó gbɛzán yetɔn zízé jó nú Mawu, bo bló baptɛm wu ǎ. Mɔ̌ e ye ka wà é nɔ vɛ́ nú ye ǎ. Rose e nyí mɛ winnyawinnya ɖé bo ko bló baptɛm é ɖɔ: “Un yí wǎn nú Jehovah, nǔ ɖě sɔ́ sixu na mì awǎjijɛ hugǎn ma nɔ sɛ̀n ɛ ǎ. Un sɔ́ ganjɛ nǔ ɖě wu ɖò gbɛzán ce mɛ hú gbeta e kɔn un wá bo bló baptɛm é ǎ.”

19 Bɔ Christopher e xó è ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ xota elɔ tɔn é ka lo? Etɛ é ka nɔ lin dó baptɛm e é bló hwenu e é ɖó xwè 12 é wu? É ɖɔ ɖɔ é nɔ víví nú emi tawun ɖó nǔ taji enɛ é emi bló é wu. É nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn hwenu e é ɖó xwè 17 é, bɔ hwenu e é ɖó xwè 18 é ɔ, é nyí devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn. Égbé dìn ɔ, é ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Betɛli. É ɖɔ: “Baptɛm wɛ nyí nǔ ɖagbe e un bló é. Awǎjijɛ gɔ́ gbɛzán ce mɛ, ɖó azɔ̌wiwa nú Jehovah kpo tutoblonunu tɔn kpo wutu.” Enyi a jló na bló baptɛm ɔ, nɛ̌ a ka sixu sɔnǔ na gbɔn? Xota e bɔ d’ewu é na na xósin nú nùkanbyɔ enɛ.