Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Nɛ̌ Mi ka Sixu Sɔnǔ nú Baptɛm Gbɔn?

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Nɛ̌ Mi ka Sixu Sɔnǔ nú Baptɛm Gbɔn?

“Mawu ce, jlǒ towe wiwa nɔ víví nú mì.”​—ÐƐHAN 40:9.

HAN LƐ: 51, 58

1, 2. (a) Tinmɛ nǔ e wu baptɛm nyí afɔɖiɖe taji ɖé é. (b) Etɛ mɛɖé ka ɖó na tuùn hwɛ̌ cobo na bló baptɛm? Etɛwu?

MƐ WINNYAWINNYA wɛ a nyí bo jló na bló baptɛm à? Enyi mɔ̌ hǔn, wǔ ɖaxó ɖé wɛ é nyí bɔ è jɔ we. Lee è ko ɖɔ gbɔn ɖò xota e wá yì é mɛ é ɔ, baptɛm nyí nǔ taji bɔ è na site d’eji. É nɔ xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ a ko zé hwiɖée jó nú Jehovah, enɛ wɛ nyí ɖɔ a d’akpá n’i ɖɔ emi na sɛ̀n ɛ kaka sɔyi, bɔ jlǒ tɔn wiwa na nyí nǔ taji hugǎn ɖò gbɛzán towe mɛ. Ðó enɛ nyí akpá taji ɖé bɔ è nɔ dó nú Mawu wutu ɔ, hwenu e a na zin ganji, bɔ hwiɖesunɔ na ɖó jlǒ tɔn, lobo na lɛ́ mɔ nǔ jɛ nǔ e mɛɖée zízé jó nú Mawu nyí é mɛ é kɛɖɛ jɛn a na bló baptɛm.

2 É ɖò mɔ̌ có, a sixu lin ɖɔ emi kún ko ɖò gbesisɔmɛ bo na bló baptɛm ó. Alǒ a sixu mɔ ɖɔ emi ko ɖò gbesisɔmɛ, loɔ, mɛjitɔ́ towe lɛ sixu lin ɖɔ hwi ɖó na lɛ́ nɔte bo na sù hú mɔ̌, lobo na lɛ́ mɔ nǔ kpɔ́n hú mɔ̌ ɖò gbɛzán towe mɛ hwɛ̌. Etɛ a ka ɖó na wà? Ma nú awakanmɛ kú we ó. Loɔ, zǎn hwenu enɛ dó yì nukɔn, bo na dó sixu jɛxa bo na bló baptɛm ɖò malin-malin mɛ. Enyi enɛ ɖò ayi towe mɛ ɔ, a sixu nya nǔ atɔn elɔ lɛ sín gbě: (1) nǔ e jí a  kú dó lɛ é, alǒ nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é, (2) nǔwiwa towe lɛ, (3) nǔ e nɔ sù nukún towe mɛ lɛ é.

NǓ E JÍ A KÚ DÓ LƐ É

3, 4. Etɛ kpɔ́ndéwú Timɔtée tɔn ka sixu kplɔ́n mɛ winnyawinnya lɛ?

3 Lin tamɛ dó xósin e a na na nú nùkanbyɔ elɔ lɛ é jí: Etɛwu un ka ɖi ɖɔ Mawu tíìn? Etɛwu un ka kudeji ɖɔ Biblu nyí Xó Mawu Tɔn? Etɛwu un ka nɔ nyì sɛ́n Mawu tɔn lɛ, bo ma nɔ wà nǔ gbɛ̀ ɔ ɖɔhun ǎ? Nùkanbyɔ enɛ lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na xwedó wěɖexámɛ mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn elɔ: “[Tɛnkpɔn bo mɔ dò nú] jlǒ Mawu tɔn: é wɛ nyí nǔ ɖagbe; nǔ e nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ é.” (Hlɔmanu lɛ 12:2) Etɛwu a ka ɖó na bló enɛ?

4 Kpɔ́ndéwú Timɔtée tɔn sixu d’alɔ we. É mɔ nǔ jɛ Mawuxówema ɔ mɛ ganji, ɖó nɔ tɔn kpo nɔ tɔn nɔ kpo kplɔ́n ɛ Mawuxówema ɔ wutu. É ɖò mɔ̌ có, Pɔlu ɖɔ nú Timɔtée ɖɔ: “Syɛnlǐn ɖò nǔ e a kplɔ́n, bo mɔ ɖɔ nugbǒ wɛ é nyí ɔ mɛ.” (2 Timɔtée 3:14, 15) Timɔtée ɖó na kudeji ɖɔ Mawuxówema ɔ mɛ wɛ è sixu mɔ nugbǒ ɔ ɖè. Nɔ tɔn kpo nɔ tɔn nɔ kpo wɛ ɖɔ é ni yí gbè nú nugbǒ ɔ wutu wɛ é wà mɔ̌ kpowun ǎ, amɔ̌, é ɖesu tɛnkpɔn bo mɔ dò nú nugbǒ ɔ lobo kudeji.​—1 Tɛsalonikinu lɛ 5:21.

5, 6. Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ a ni nɔ “ba dò nú nǔ” sín vǔ?

5 Bɔ hwɛ lo? Vlafo a mɔ nugbǒ ɔ dìn é ɔ, xwè ko jɛ. Enyi mɔ̌ hǔn, nǔ tamɛ linlin dó hwɛjijɔ ɖěɖee wu a ɖi nǔ é jí ni mya nukún nú we. Enɛ na d’alɔ we bɔ nùɖiɖi towe na lidǒ d’eji, b’ɛ na sín kɔgbidinúmɛ gbɛ̌ towe lɛ tɔn, linlin gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ, alǒ linlin hwiɖesunɔ tɔn lɛ wu bonu a na ɖè afɔ nyì dò ǎ.

6 Enyi a kplɔ́n bo nɔ “ba dò nú nǔ” hwenu e a kpò ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, a na kpéwú bo na na xósin nú nùkanbyɔ gbɛ̌ towe lɛ tɔn lěhun lɛ: ‘Etɛwu a ka kanɖeji ɖɔ Mawu tíìn? Enyi Mawu yí wǎn nú mǐ ɔ, etɛwu é ka nɔ tin bɔ nǔ nyanya lɛ nɔ jɛ? Nɛ̌ é ka sixu nyɔ́ bló ɖɔ Mawu ni tíìn hwebǐnu gbɔn?’ Nú a ba dò nú nǔ ɔ, nùkanbyɔ enɛ lɛ sɔ́ na zɔ́n bonu a na xò nǔ kpɔ́n ɖò ayi mɛ ǎ, loɔ, ye na sísɛ́ we bɔ a na lɛ́ kplɔ́n Biblu.

7-9. Tinmɛ lee alixlɛ́mɛ nùkplɔnkplɔn tɔn ɖebɔdoɖewu ɖěɖee ɖò “Etẹwẹ Biblu Plọn Mí Taun?” glɔ ɖò Ɛntɛnɛti jí é sixu d’alɔ we, bɔ nǔ e jí a kú dó é na lidǒ d’eji gbɔn é.

7 Nǔ kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn e ɖò gbesisɔmɛ é sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ xósin nú nùkanbyɔ lɛ, bo na ɖu ɖò nǔxokpɔ́n jí, lobo na bló bɔ nǔ e jí a kú dó lɛ é na lidǒ. (Mɛsɛ́dó 17:11) Mǐ ɖó wema e sixu d’alɔ we bɔ a na wà mɔ̌ é gègě. Mɛ gègě mɔ ɖɔ é nyɔ́ bɔ è na kplɔ́n alɔnuwema Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie kpo wema Y a-t-il un Créateur qui se soucie de vous? kpo. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ winnyawinnya gègě ko ɖu vivǐ xota ɖebɔdoɖewu ee nɔ tɔ́n ɖò jw.org jí bo nɔ nyí “Etẹwẹ Biblu Plọn Mí Taun?” Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun?” é tɔn. A na mɔ ɖò NUHE BIBLU PLỌN MÍ glɔ. È sɔnǔ nú alixlɛ́mɛ nùkplɔnkplɔn tɔn ɖebɔdoɖewu enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo, bonu ye na d’alɔ we bɔ a na kú dó xota Biblu tɔn ɖé sín nùkplɔnmɛ jí hugǎn.

8 A ko ɖò Biblu kplɔ́n wɛ, enɛ wu ɔ, a sixu ko tuùn xósin nú nùkanbyɔ e ɖò alixlɛ́mɛ nùkplɔnkplɔn tɔn ɔ mɛ é ɖé lɛ. Amɔ̌, a ka ganjɛ xósin towe lɛ wu à? Alixlɛ́mɛ nùkplɔnkplɔn tɔn lɛ na d’alɔ we bɔ a na lin tamɛ ganji dó wemafɔ Biblu tɔn vovo jí, enɛ gudo ɔ, ye na sísɛ́ we bɔ a na wlan nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é sín hwɛjijɔ lɛ dó wema ɔ jí. Enɛ na d’alɔ we bɔ a na tuùn lee a na tinmɛ nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é. Enyi a nɔ yì Ɛntɛnɛti jí ɔ, xota ɖebɔdoɖewu e ɖò “Etẹwẹ Biblu Plọn  Mí Taun?” glɔ lɛ é zinzan ɖò nǔ kplɔnkplɔn hwiɖesunɔ tɔn hwenu sixu d’alɔ we, bɔ nǔ e jí a kú dó lɛ é na lɛ́ lidǒ d’eji.

9 Hwiɖesunɔ ɖó na tɛnkpɔn bo mɔ dò na ɖɔ nǔ e emi kplɔ́n lɛ é nyí nugbǒ. Enɛ na d’alɔ we bɔ a na sɔnǔ nú baptɛm. Nɔví nyɔnu winnyawinnya ɖé ɖɔ: “Cobonu un na site dó baptɛm blóbló jí ɔ, un kplɔ́n Biblu bo mɔ ɖɔ sinsɛn nugbǒ ɔ ɖíe. Bɔ gbè bǐ gbè ɔ, nǔ enɛ e jí un kú dó é nɔ lidǒ d’eji.”

NǓWIWA TOWE LƐ

10. Etɛwu é ka sɔgbe ɖɔ è ni ɖó nukún ɖɔ Klisanwun e ko bló baptɛm é ɖé ni ɖó nùwalɔ e sɔgbe xá nùɖiɖi tɔn lɛ é?

10 Biblu ɖɔ: ‘Nùɖiɖi e ma nɔ ɖè éɖée xlɛ́ gbɔn nǔwiwa lɛ mɛ ǎ ɔ nyí nùɖiɖi kúkú.’ (Jaki 2:17) Enyi nǔ e jí a kú dó lɛ é lidǒ ɔ, a na ɖexlɛ́ gbɔn nǔwiwa towe lɛ gblamɛ. A na kpéwú bo zán gbɛ̀ e Biblu ylɔ ɖɔ “gbɛ̀ mímɛ́” é bo na nɔ “ɖó sísí nú Mawu [alǒ a na ɖó ‘mɛɖée zízé jó nú Mawu sín nǔwiwa lɛ,’ NW].”​—2 Piyɛ́ɛ 3:11.

11. Tinmɛ nǔ e “gbɛ̀ mímɛ́” nyí é.

11 Etɛ ka nyí “gbɛ̀ mímɛ́”? Enyi nǔwiwa towe lɛ mɛ́ ɔ, a na mɛ́ ɖò walɔ lixo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, lin tamɛ dó sun ayizɛ́n e wá yì lɛ é jí. Hwenu e è tɛ́n we kpɔ́n bonu a na wà nǔ e ma sɔgbe ǎ é é ɔ, a ka lin tamɛ kpɔ́n ganji dó nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo jí à? (Eblée lɛ 5:14) Ninɔmɛ tawun tawun ɖé lɛ sixu ɖè bɔ ɖò ninɔmɛ enɛ lɛ mɛ ɔ, a jó gbè ɖò mɛtɛnkpɔn alǒ kɔgbidinúmɛ hagbɛ̌ tɔn lɛ mɛ ǎ. A ka sixu flín ye à? Ðò azɔ̌mɛ ɔ, a ka nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe nú mɛ ɖevo lɛ à? A nɔ nɔ gbeji nú Jehovah wɛ à, alǒ a nɔ tɛnkpɔn bo na cí azɔ̌mɛvigbɛ́ towe lɛ ɖɔhun bonu ye ni ma doya nú we ó? (1 Piyɛ́ɛ 4:3, 4) É ɖò gaàn ɖɔ mɛ maɖóblɔ̌ ɖě kún tíìn ó. Hweɖelɛnu ɔ, winnya sixu hu mɛ e tlɛ ko sɛ̀n Jehovah nú xwè gègě lɛ é, bɔ ye na mɔ ɖɔ Mawuxóɖiɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ vɛwǔ. Amɔ̌, mɛ e zé éɖée jó nú Mawu é na nɔ gó ɖó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn e é nyí é wu, bo na xlɛ́ enɛ gbɔn walɔ mímɛ́ tɔn gblamɛ.

12. Ðɔ nǔ e ɖò “mɛɖée zízé jó nú Mawu sín nǔwiwa lɛ” mɛ é ɖé lɛ. Etɛ a ka nɔ lin dó nǔ enɛ lɛ wu?

12 Etɛ ka nyí “mɛɖée zízé jó nú Mawu sín nǔwiwa lɛ”? Nǔ e a nɔ wà ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ɖ’emɛ, ɖi kplé lɛ yiyi kpo Mawuxóɖiɖɔ kpo. Amɔ̌, nǔ ɖevo lɛ tíìn bɔ mɛ ɖevo lɛ nɔ mɔ ǎ, bɔ ye lɔ ɖ’emɛ, ɖi ɖɛ e a nɔ xò sɛ́dó Jehovah ɖò nǔglɔ lɛ é kpo nǔ kplɔnkplɔn towe ɖesunɔ kpo. Mɛ e zé gbɛzán tɔn jó nú Jehovah é na lin ɖɔ nǔ enɛ lɛ nyí agban kpinkpɛn ǎ. É na ɖó linlin ɖokpo ɔ Axɔsu Davidi ɖɔhun, é ɖɔ: “Mawu ce, jlǒ towe wiwa nɔ víví nú mì, sɛ́n towe ɖò ayi ce mɛ ganji.”​—Ðɛhan 40:9.

13, 14. Azɔwanú tɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖó “mɛɖée zízé jó nú Mawu sín nǔwiwa lɛ”? Nɛ̌ mɛ winnyawinnya ɖé lɛ ka ɖu lè tɔn gbɔn?

13 Bo na dó d’alɔ we bonu a na tuùn nǔ e gbé a na nya lɛ é ɔ, mǐ ɖó azɔ̌zɔ́nmɛwema ɖé ɖò Les jeunes s’interrogent​—Réponses pratiques Volume 2 sín wexwɛ 308 kpo 309 kpo jí. Ðò azɔ̌zɔ́nmɛwema enɛ jí ɔ, a sixu wlan xósin e a ɖó nú nùkanbyɔ elɔ lɛ é: “Nɛ̌ ɖɛ towe lɛ ka nɔ nɔ tlɔlɔ gbɔn? Nɛ̌ ye ka nɔ ɖè wanyiyi e a ɖó nú Jehovah é xlɛ́ gbɔn?” “Etɛ lɛ a ka nɔ bló ɖò nǔ kplɔnkplɔn hwiɖesunɔ tɔn hwenu?” “Enyi mɛjitɔ́ towe lɛ na bo ma nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ǎ ɔ, hwɛ ka nɔ bló mɔ̌ à?” Tɛnmɛ ɖé lɛ́ ɖò azɔ̌zɔ́nmɛwema ɔ jí bɔ a sixu wlan nǔ e hwiɖesunɔ ba na nya ɖò ɖɛxixo, nǔ kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn kpo wɛnɖagbejijla kpo linu é.

14 Mɛ winnyawinnya ɖěɖee ɖò nǔ lin kpɔ́n dó baptɛm blóbló jí wɛ lɛ é gègě mɔ ɖɔ azɔ̌zɔ́nmɛwema enɛ nyí azɔwanú e xɔ akwɛ e ɖé. Nɔví nyɔnu winnyawinnya e nyí Tilda é ɖɔ: “Un zán azɔ̌zɔ́nmɛwema  enɛ dó nya nùɖé lɛ gbé. Un kpé nǔ enɛ lɛ wu bo bló ɖebɔdoɖewu, bɔ xwè ɖokpo gudo ɔ, un ɖò gbesisɔmɛ nú baptɛm.” Nɔví sunnu winnyawinnya e nɔ nyí Patrick é lɔ kpéwú bo bló nǔ ɖokpo ɔ. É ɖɔ: “Un ko tuùn nǔ e gbé nya wɛ un ɖè lɛ é, amɔ̌, ɖó un wlan ye ɖ’ayǐ wutu ɔ, un w’azɔ̌ syɛnsyɛn b’ɛ dó sixu kpa mì.”

Enyi mɛjitɔ́ towe lɛ na bo jó Jehovah sinsɛn dó ɔ, hwɛ ka na kpó ɖò mɔ̌ wà wɛ à? (Kpɔ́n akpáxwé 15gɔ́ ɔ)

15. Tinmɛ nǔ e wu mɛɖée zízé jó nú Mawu ɖó na nyí mɛɖesunɔ xó é.

15 Nùkanbyɔ e ɖò azɔ̌zɔ́nmɛwema ɔ jí lɛ é ɖokpo wɛ nyí: “Enyi mɛjitɔ́ towe lɛ alǒ xɔ́ntɔn towe lɛ na bo jó Jehovah sinsɛn dó ɔ, hwɛ ka na kpó ɖò mɔ̌ wà wɛ à?” Enyi a zé gbɛ̀ towe jó nú Jehovah bo bló baptɛm ɔ, hwiɖesunɔ na ɖó kancica ɖé kpo é kpo. Enɛ wu ɔ, nǔ e wà nú Jehovah wɛ a ɖè é ɖó na sín mɛjitɔ́ towe lɛ alǒ mɛ ɖevo ɖebǔ wu ǎ. Gbɛ̀ mímɛ́ towe kpo mɛɖée zízé jó nú Mawu sín nǔwiwa towe lɛ kpo xlɛ́ ɖɔ a kudeji ɖɔ emi mɔ nugbǒ ɔ, lobo lɛ́ jló na xwedó nugbodòdó Mawu tɔn lɛ. Zaanɖé ɔ, a na jɛxa bo na bló baptɛm.

NǓ E NƆ SÙ NUKÚN TOWE MƐ LƐ É

16, 17. (a) Etɛ ka ɖó na sísɛ́ mɛɖé b’ɛ na huzu Klisanwun? (b) Nɛ̌ è ka sixu jlɛ́ lee gbɛxixɔ ɔ sù mɛ nukúnmɛ gbɔn é dó nùɖé wu gbɛn?

16 Gbè ɖokpo ɔ, nya e tuùn Mɔyizi Sɛ́n ganji é ɖé kanbyɔ Jezu ɖɔ: “Sɛ́n tɛ wɛ ka ɖò taji ɖò sɛ́n lɛ bǐ mɛ?” Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo linlin towe bǐ kpo.” (Matie 22:35-37) Jezu tinmɛ ɖɔ wǎn yí nú Jehovah wɛ ɖó na nyí hwɛjijɔ e wu mɛɖé na bló baptɛm bo huzu Klisanwun ɖé é. Ali ɖagbe hugǎn e nu a na bló, bɔ wanyiyi e a ɖó nú Jehovah é na lidǒ d’eji ɖé é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ, a ni lin tamɛ ganji dó gbɛxixɔ e nyí nùnina Mawu tɔn ɖaxó hugǎn ɔ nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ é jí. (Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 5:14, 15; 1 Jaan 4:9, 19.) Enyi a bló mɔ̌ ɔ, a na ɖexlɛ́ ɖɔ nùnina jiwǔ enɛ sù nukún towe mɛ.

17 È sixu tinmɛ lee gbɛxixɔ ɔ sù nukún towe mɛ gbɛn é gbɔn lě: Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖò tɔ̀ kú wɛ, bɔ mɛɖé wá hwlɛn we gán. A na yì xwé, bo na sunsun wǔ, lobo wɔn nǔ e mɛ enɛ wà nú we é kpowun wɛ à? Gbeɖé! A na ɖexlɛ́ mɛ e hwlɛn gbɛ̀ towe gán é hwebǐnu ɖɔ é sù nukún emitɔn mɛ. Ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ ɖó na ɖexlɛ́ Jehovah kpo Jezu kpo ɖɔ gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ tawun. Mǐ ɖu gbɛ̀ mǐtɔn sín axɔ dó ye! Ye hwlɛn mǐ sín hwɛhuhu kpo kú kpo sí. Ðó ye yí wǎn nú mǐ wutu ɔ, mǐ ɖó  nukúnɖiɖo dìn, bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí!

18, 19. (a) Etɛwu a ma ka ɖó na ɖi xɛsi dó hwiɖée zízé jó nú Jehovah wu ǎ? (b) Nɛ̌ Jehovah sinsɛn ka na zɔ́n bɔ gbɛzán towe na kpɔ́n te gbɔn?

18 Nǔ e Jehovah ko wà nú we lɛ é ka sù nukún towe mɛ à? Enyi mɔ̌ hǔn, zé hwiɖée jó n’i bo bló baptɛm; nǔ e sɔgbe bɔ a na wà é nɛ. Hwiɖée zízé jó nú Mawu wɛ nyí akpá didó n’i ɖɔ emi na wà jlǒ tɔn kaka sɔyi. Akpá enɛ didó na dó xɛsi nú we wɛ à? Eǒ! Nǔ ɖagbe hugǎn ɔ wɛ Jehovah ba nú we, é ka na d’ajɔ mɛ e nɔ wà jlǒ tɔn lɛ é. (Eblée lɛ 11:6) Hwenu e a na zé gbɛzán towe jó nú Mawu bo na bló baptɛm é ɔ, gbɛ̀ towe na gblé ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, te wɛ é na lɛ́ kpɔ́n hugǎn! Nɔví sunnu e ɖó xwè 24 dìn bo ka ko bló baptɛm b’ɛ ma sɔ́ hwe ǎ é ɖé ɖɔ: “Enyi un ko nyí mɛxo hú mɔ̌ hwenɛnu wɛ ɔ, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ ce na ko gɔ́ngɔ́n, amɔ̌, nyiɖée e un zé jó nú Jehovah é hwlɛn mì sín wezun kínkán ɖò nǔ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ gudo mɛ.”

19 Nǔ ɖagbe hugǎn ɔ wɛ Jehovah ba nú we. Amɔ̌, cejɛnnabinɔ wɛ nú Satáan, é ka lɛ́ ba ɖagbe towe ǎ. Enyi a xwedó è ɔ, é sixu na nǔ ɖagbe ɖebǔ we ǎ. Nɛ̌ é ka sixu na nǔ e é ma ɖó ǎ é we gbɔn? É ɖó wɛn ɖagbe ɖě ǎ, sɔgudo ɖagbe ɖě ka ɖè n’i ǎ. Sɔgudo nyanya kɛɖɛ jɛn é sixu sɔ́ ɖó te nú we, ɖó nǔ e ɖò te kpɔ́n ɛ é nɛ!​—Nǔɖexlɛ́mɛ 20:10.

20. Etɛ mɛ winnyawinnya ɖé ka sixu wà, bo na dó sixu yì nukɔn kaka, bo na zé éɖée jó nú Jehovah lobo bló baptɛm? (Kpɔ́n gbàví “Bo Na Dó D’alɔ We Bonu A Na Yì Nukɔn” lɔmɔ̌.)

20 Gbɛzán towe zízé jó nú Jehovah wɛ nyí afɔ ɖagbe hugǎn e a na ɖè é. A ka ɖò gbesisɔmɛ bo na bló mɔ̌ à? Enyi mɔ̌ hǔn, ma ɖi xɛsi dó akpá mɔhun didó wu ó. Loɔ, enyi a mɔ ɖɔ emi kún ko ɖò gbesisɔmɛ ó hǔn, zǎn alixlɛ́mɛ e ɖò xota elɔ mɛ lɛ é, lobo ɖò nukɔn yì wɛ. Pɔlu ɖɔ nú nɔví Filipunu lɛ ɖɔ ye ni kpó ɖò nukɔn yì wɛ. (Filipunu lɛ 3:16) Enyi a xwedó wěɖexámɛ enɛ ɔ, zaanɖé ɔ, a na jló na zé gbɛzán towe jó nú Jehovah bo na bló baptɛm.