Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jehovah Nɔ Xlɛ́ Ali Togun Tɔn Ðò Gbɛ̀ Li ɔ Jí

Jehovah Nɔ Xlɛ́ Ali Togun Tɔn Ðò Gbɛ̀ Li ɔ Jí

“Ali ɔ ɖíe, wlǐ bo ɖido.”​—EZAYÍI 30:21.

HAN LƐ: 65, 48

1, 2. (a) Akpágbánúmɛ tɛ ka ko hwlɛn gbɛ̀ gègě gán? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Alixlɛ́mɛ tɛ togun Mawu tɔn ka ɖó, b’ɛ sixu hwlɛn gbɛ̀ tɔn?

“NƆTE, KPƆ́N, ÐǑTÓ.” Xókwin enɛ lɛ nɔ kpanuxwɛ ɖé jí ɖò pinpangan e xò ali ɖé zlɛ́ é kpá ɖò Gbadahweji Amɛlika Tɔn nú xwè 100 jɛji. Etɛwu? Bonu mɔ̌to lɛ ni ma can xá pinpan e na ɖò wezun jí é ɖě ó wutu wɛ. Ayi ɖiɖó akpágbánúmɛ enɛ wu ko hwlɛn gbɛ̀ mɛ gègě tɔn gán.

2 Jehovah nɔ wà nǔ zɛ wuntun ayijayǐ tɔn lɛ nina mǐ wu. É nɔ xlɛ́ ali togun tɔn bonu é na dó sixu mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ, bo lɛ́ nɔ zɔ nú awovinu lɛ. Jehovah cí lɛngbɔnyitɔ́ wanyiyinɔ e nɔ xlɛ́ ali lɛngbɔ̌ tɔn lɛ, bo nɔ lɛ́ gb’akpá nú ye bonu ye na dó sixu nyì alɔ nú ali nyanya lɛ é ɖɔhun.​—Ezayíi 30:20, 21.

JEHOVAH XLƐ́ ALI TOGUN TƆN HWEBǏNU

3. Nɛ̌ gbɛtɔ́ lɛ ka tɔ́n ɖò ali e yì kú é ɖé jí gbɔn?

3 Sín bǐbɛ̌mɛ hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn tɔn ɖokpoo wɛ Jehovah ko nɔ kplɔ́n nǔ tawun tawun ɖé lɛ gbɛtɔ́ lɛ, alǒ xlɛ́ ali ye. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ ɔ, Jehovah na alixlɛ́mɛ e  zawě é gbɛtɔ́ lɛ bonu é na d’alɔ ye bɔ ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi, bo na lɛ́ ɖó awǎjijɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:15-17) Amɔ̌, Adamu kpo Ɛvu kpo gbɛ́ alixlɛ́mɛ Tɔ́ yetɔn wanyiyinɔ ɔ tɔn. Ɛvu ɖótó nǔ e Satáan ɖɔ n’i gbɔn dan ɖé jí é, bɔ enɛ gudo ɔ, Adamu ɖótó asì tɔn. Fitɛ enɛ ka tɔ́n kɔ dó? Ye mɛ wè lɛ bǐ jiya, bo kú bo sɔ́ ɖó nukúnɖiɖo ɖě ǎ. Gɔ́ na ɔ, ɖó tónúmase yetɔn wutu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ ɖò ali e yì kú é ɖé jí.

4. (a) Etɛwu è ka ɖó hudo alixlɛ́mɛ ɖevo lɛ tɔn ɖò Sìnvɔgbɛ ɔ gudo? (b) Nɛ̌ ninɔmɛ yɔyɔ̌ lɛ ka xlɛ́ linlin Mawu tɔn gbɔn?

4 Mawu na alixlɛ́mɛ ɖěɖee hwlɛn gbɛ̀ gán lɛ é Nɔwée. Ðò Sìnvɔgbɛ ɔ gudo ɔ, Jehovah ɖegbe nú gbɛtɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ma ɖu hun alǒ nu ó. Etɛwu? Jehovah jló na na gbè gbɛtɔ́ lɛ dìn ɖɔ ye ni ɖu lan. Ðó ninɔmɛ yɔyɔ̌ enɛ wutu ɔ, ye ɖó hudo alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ lɛ tɔn: “Mi ɖó na ɖu lan e mɛ hun kpò ɖè ɔ ǎ.” (Bǐbɛ̌mɛ 9:1-4) Gbeɖiɖe enɛ d’alɔ mǐ bɔ mǐ tuùn linlin Mawu tɔn dó gbɛ̀ e nyí nùnina tɔn é wu. É wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ ɔ, bo na mǐ gbɛ̀, enɛ wu ɔ, é ɖ’acɛ bo na na sɛ́n lɛ dó gbɛ̀ wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖegbe ɖɔ è kún ɖó na hu mɛ ó. Mawu nɔ kpɔ́n gbɛ̀ kpo hun kpo dó mɔ nǔ mímɛ́. É na dɔn tó nú mɛɖebǔ e zán ye nyì dò é.​—Bǐbɛ̌mɛ 9:5, 6.

5. Etɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n dìn? Aniwu?

5 Nɔwée nɔ gbɛ̀ wá yì gudo é ɔ, Mawu kpó ɖò ali xlɛ́ togun tɔn wɛ. Ðò xota elɔ mɛ ɔ, mǐ na mɔ lee é nɔ xlɛ́ ali ye gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖé lɛ. Kpɔ́ndéwú enɛ lɛ na zɔ́n bɔ gbeta e kɔn mǐ wà ɖɔ mǐ na xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn kaka yì gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ é na lidǒ.

AKƆTA YƆYƆ̌, ALIXLƐ́MƐ YƆYƆ̌ LƐ

6. Etɛwu é ka ɖò dandan ɖɔ togun Mawu tɔn ni setónú nú sɛ́n ɖěɖee é na gbɔn Mɔyizi jí é? Etɛ Izlayɛli-ví lɛ ka ɖó na wà?

6 Mɔyizi hwenu ɔ, Jehovah na alixlɛ́mɛ ɖěɖee zawě lɛ é togun tɔn dó walɔ yetɔn kpo sinsɛn-biblo yetɔn kpo wu. Etɛwu? Ðó ninɔmɛ lɛ lɛ́vɔ huzu wutu wɛ. Izlayɛli-ví lɛ nyí kannumɔ ɖò Ejipu nú xwè 200 jɛji. Ðò finɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ sɛ̀n mɛkúkú lɛ, vodun lɛ, bo nɔ lɛ́ wà nǔ ɖevo e nɔ ɖè yɛ̌yi sín Mawu wu lɛ é gègě. Hwenu e togun Mawu tɔn gosin kannumɔgbenu ɖò Ejipu é ɔ, ye ɖó alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ ɖevo lɛ sín hudo. Ye na huzu akɔta e na xwedó Sɛ́n Jehovah tɔn lɛ kɛɖɛ é ɖé. Wema alɔdlɛndonǔ tɔn ɖé lɛ ɖɔ ɖɔ xókwin Ebléegbe tɔn e è lilɛ dó “sɛ́n” é cá kàn xá xókwin ɖé, bɔ tinmɛ tɔn nɔ nyí “xlɛ́ ali mɛ, kplɔ́n nǔ mɛ.” Sɛ́n ɔ cyɔn alɔ Izlayɛli-ví lɛ jí sín nùblibliwiwa kpo sinsɛn nùvú kpo e è nɔ mɔ ɖò akɔta e lɛlɛ̌ dó ye lɛ é mɛ é sí. Enyi Izlayɛli-ví lɛ setónú nú Mawu ɔ, é nɔ kɔn nyɔna tɔn dó ye jí. Enyi ye ma ka ɖó kɔ wutu tɔn ǎ ɔ, ye nɔ jiya tɔn ɖesu.​—Sɛ́nflínmɛ 28:1, 2, 15.

7. (a) Tinmɛ nǔ e wu Jehovah na alixlɛ́mɛ lɛ togun tɔn é. (b) Nɛ̌ Sɛ́n ɔ ka cí alixlɛ́mɛ hwenu klewun tɔn ɖɔhun nú Izlayɛli-ví lɛ gbɔn?

7 È lɛ́ ɖó hudo alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ lɛ tɔn ɖó hwɛjijɔ ɖevo wu. Sɛ́n ɔ ɖò nǔ sɔ́ nú Izlayɛli-ví lɛ wɛ nú nǔ taji ɖé ɖò linlin Jehovah tɔn mɛ, é wɛ nyí wìwá Jezu Klisu e nyí Mɛsiya ɔ é tɔn. Sɛ́n ɔ nɔ flín Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ ye nyí hwɛhutɔ́. É nɔ lɛ́ d’alɔ ye bɔ ye nɔ tuùn ɖɔ emi ɖó hudo gbɛxixɔ ɖé tɔn, enɛ wɛ nyí vɔsisa maɖóblɔ̌ e na ɖè hwɛ yetɔn lɛ síìn bǐ kpátákpátá é. (Galatinu lɛ 3:19; Eblée lɛ 10:1-10) Gɔ́ na ɔ, Sɛ́n ɔ lɛ́ cyɔn alɔ kúnkan e mɛ Mɛsiya ɔ tɔ́n sín é jí, bo lɛ́ d’alɔ Izlayɛli-ví lɛ bonu ye na tuùn i hwenu e é na jɛ wě é. Nugbǒ ɔ, Sɛ́n ɔ cí alixlɛ́mɛ hwenu klewun tɔn ɖé ɖɔhun, bo na kplá mɛ bɔ è na tuùn Klisu ɔ.​—Galatinu lɛ 3:23, 24.

8. Etɛwu mǐ ka ɖó na xwedó nugbodòdó e ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ lɛ é?

 8 Mǐ mɛ Klisanwun lɛ lɔ sixu ɖu lè alixlɛ́mɛ e Jehovah na ɖò Sɛ́n ɔ mɛ lɛ é tɔn. Ali tɛ nu? Mǐ sixu nɔte bo kpɔ́n nugbodòdó e jí Sɛ́n ɔ junjɔn lɛ é. Mǐ sɔ́ ɖò sɛ́n enɛ lɛ glɔ ǎ có, mǐ ka hɛn ɔ, mǐ na kpó ɖò jiɖe ɖó dó gègě yetɔn wu wɛ ɖɔ ye na xlɛ́ ali mǐ ɖò gbɛzinzan mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn kpo Jehovah sinsɛn mǐtɔn kpo mɛ. É zɔ́n bɔ è wlan sɛ́n enɛ lɛ dó Biblu mɛ bonu ye na dó sixu kplɔ́n nǔ mǐ, bɔ nugbodòdó e ɖò ye mɛ lɛ é na xlɛ́ ali mǐ. É lɛ́ sù nukún mǐtɔn mɛ ɖɔ Jezu kplɔ́n nùɖé mǐ b’ɛ zɛ Sɛ́n ɔ wu. Ðǒtó nǔ e Jezu ɖɔ é: “Mi . . . sè ɖɔ: ‘Ma lɛ̀ aga ó.’ Loɔ, nyɛ ɖò ɖiɖɔ nú mi wɛ ɖɔ: mɛɖé kpɔ́n nyɔnu ɖé bo ɖò linlin wɛ na ɖóxó xá ɛ ɔ, é ko lɛ̀ aga xá nyɔnu enɛ ɖò ayi mɛ xóxó.” Enɛ wu ɔ, enyi alɔ kɛɖɛ wɛ mǐ ɖó na nyì nú walɔ agalilɛ tɔn ǎ, loɔ, mǐ ɖó na gbɛ́ linlin blíblí kpo jlǒ blíblí lɛ kpo.​—Matie 5:27, 28.

9. Ninɔmɛ yɔyɔ̌ ɖevo tɛ lɛ ka lɛ́ zɔ́n bɔ alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ ɖevo ɖò dandan?

9 Ee Jezu wá bo nyí Mɛsiya ɔ gudo é ɔ, Jehovah na alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ lɛ, bo lɛ́ ɖè nǔ ɖevo lɛ xlɛ́ dó linlin tɔn wu. Etɛwu enɛ ka ɖò dandan? Ðò xwè 33 H.M. mɛ ɔ, Jehovah gbɛ́ akɔta Izlayɛli tɔn bo sɔ́ agun Klisanwun tɔn, b’ɛ na nyí togun tɔn. Enɛ wu ɔ, ninɔmɛ togun Mawu tɔn tɔn lɛ́vɔ nyí ninɔmɛ yɔyɔ̌ ɖevo.

ALIXLƐ́MƐ NÚ IZLAYƐLI GBIGBƆ TƆN

10. Etɛwu è ka na sɛ́n yɔyɔ̌ ɖevo lɛ agun Klisanwun tɔn? Nɛ̌ sɛ́n enɛ lɛ ka gbɔn vo nú ɖěɖee è na Izlayɛli-ví lɛ é gbɔn?

10 Jehovah na Mɔyizi Sɛ́n ɔ Izlayɛli-ví lɛ bonu é na kplɔ́n lee ye na zán gbɛ̀ gbɔn é kpo lee ye na sɛ̀n ɛ gbɔn é kpo ye. Bɛ́sín xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, é sɔ́ nyí akɔta ɖokpo mɛ wɛ togun Mawu tɔn gosin ǎ, loɔ, akɔta gègě kpo xá gègě kpo mɛ wɛ ye gosin, bɔ è nɔ ylɔ ye dìn ɖɔ Izlayɛli gbigbɔ tɔn. Ye kplé bo nyí agun Klisanwun tɔn bo ɖò akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɖé mɛ. Jehovah na alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ lɛ ye dó lee ye na zán gbɛ̀ gbɔn bo lɛ́ sɛ̀n ɛ gbɔn é jí, alǒ gbló ada nú alixlɛ́mɛ e ko ɖè ɖò ali enɛ nu lɛ é. Nugbǒ ɔ, “Mawu . . . nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ [ǎ]. Loɔ, ɖò akɔta ɖebǔ mɛ ɔ, mɛ e nɔ ɖó sísí n’i, bo nɔ xwedó hwɛjijɔ ɔ, mɛ enɛ sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.” (Mɛsɛ́dó 10:34, 35) Ye nɔ xwedó “Klisu sín sɛ́n ɔ”; ɖò taji ɔ, nugbodòdó e è wlan dó ayixa yetɔn mɛ b’ɛ ma nyí dó awinnya jí ǎ é jí wɛ sɛ́n enɛ jinjɔn. Sɛ́n enɛ na xlɛ́ ali Klisanwun lɛ bɔ ye na ɖu lè tɔn ɖò fí ɖebǔ e ye nɔ nɔ é.​—Galatinu lɛ 6:2.

11. Gbɛzán Klisanwun tɔn sín akpáxwé wè tɛ lɛ “Klisu sín sɛ́n ɔ” ka kàn?

11 Izlayɛli gbigbɔ tɔn nɔ ɖu lè alixlɛ́mɛ e Jehovah na gbɔn Jezu jí é tɔn tawun. Cobonu Jezu na ɖó akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɔ ayǐ ɔ, é ɖegbe taji wè. Ðokpo kúnkplá wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ. Bɔ wegɔ ɔ ɖɔ xó dó lee Klisanwun lɛ ɖó na wà nǔ xá yeɖée gbɔn é jí. Alixlɛ́mɛ enɛ lɛ ɖè nú Klisanwun lɛ bǐ, enɛ wu ɔ, ye kàn mǐ bǐ ɖò égbé, enyi mǐ na bo ɖó nukúnɖiɖo bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí alǒ jixwé ɔ nɛ.

12. Etɛ ka nyí nǔ yɔyɔ̌ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ?

12 Ðò hwexónu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ ɖó na gosin akɔta ɖevo lɛ mɛ bo na wá Izlayɛli bo sɛ̀n Jehovah. (1 Axɔsu lɛ 8:41-43) Amɔ̌, Jezu wá ɖegbe e mǐ mɔ ɖò Matie 28:19, 20 mɛ é. (Xà.) Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni “yì”  gɔ́n. Ðò Pantekotu xwè 33 H.M. tɔn ɔ, Jehovah xlɛ́ ɖɔ emi ba ɖɔ è ni jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Gbè enɛ gbè ɔ, agun yɔyɔ̌ ɔ sín hagbɛ̌ 120 mɔ̌ mɔ gbigbɔ mímɛ́ yí, bo jɛ xó ɖɔ dó gbè vovo mɛ jí nú Jwifu lɛ kpo mɛ e huzu Jwifu lɛ é kpo. (Mɛsɛ́dó 2:4-11) Enɛ gudo ɔ, è gbló ada nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ jɛ Samalíinu lɛ jí. Bɔ ɖò xwè 36 H.M. tɔn ɔ, wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ lɛ́ vlɔ́n kàn kaka jɛ Kosi e ma gb’ada ǎ lɛ é jí. Enɛ xlɛ́ ɖɔ Klisanwun lɛ ɖó na jla wɛnɖagbe ɔ mɛ bǐ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ!

13, 14. (a) Etɛ Jezu sín “sɛ́n yɔyɔ̌” ɔ ka byɔ? (b) Etɛ kpɔ́ndéwú e Jezu sɔ́ ɖ’ayǐ é ka kplɔ́n mǐ?

13 Jezu lɛ́vɔ na “sɛ́n yɔyɔ̌ ɖokpo” dó lee mǐ na wà nǔ xá nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo gbɔn é wu. (Xà Jaan 13:34, 35.) Mǐ ɖó na nɔ ɖè wanyiyi mǐtɔn xlɛ́ ye gbè bǐ gbè, amɔ̌, mǐ ɖó na lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ gbɛ̀ mǐtɔn jó dó ta yetɔn mɛ. Nùɖé wɛ bɔ Mɔyizi Sɛ́n ɔ byɔ ǎ.​—Matie 22:39; 1 Jaan 3:16.

14 Jezu wɛ nyí kpɔ́ndéwú ɖaxó hugǎn mɛ e ɖè wanyiyi ma ɖó cejɛnnabi mɔhun xlɛ́ é tɔn. É yí wǎn nú ahwanvu tɔn lɛ kaka bo ɖò gbesisɔmɛ bo kú dó takún yetɔn mɛ. É ba ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ bǐ ni bló nǔ ɖokpo ɔ. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bo na mɔ wuvɛ̌ xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo bo tlɛ na kú dó takún yetɔn mɛ.​—1 Tɛsalonikinu lɛ 2:8.

ALIXLƐ́MƐ LƐ NÚ ÉGBÉ KPO SƆGUDO KPO

15, 16. Ninɔmɛ yɔyɔ̌ tɛ lɛ mǐ ka ɖó dìn? Nɛ̌ Mawu ka nɔ xlɛ́ ali mǐ gbɔn?

15 Jezu sɔ́ “[deví] gbejinɔtɔ́ ayiɖotenanɔ ɔ” bonu é na nɔ na “nùɖuɖu” gbigbɔ tɔn ahwanvu tɔn lɛ “dó hwetɔnnu.” (Matie 24:45-47) Alixlɛ́mɛ taji ɖěɖee togun Mawu tɔn nɔ mɔ hwenu e ninɔmɛ lɛ nɔ ɖyɔ é ɖò nùɖuɖu enɛ mɛ. Nɛ̌ ninɔmɛ mǐtɔn lɛ ka nyí ninɔmɛ yɔyɔ̌ gbɔn?

16 Mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò “azǎn gudogudo tɔn lɛ” mɛ bɔ zaanɖé dìn ɔ, mǐ na gbɔn ya ɖaxó e è ma ko mɔ mɔhunkɔtɔn kpɔ́n ǎ é ɖé mɛ. (2 Timɔtée 3:1; Maki 13:19) Gɔ́ na ɔ, è nya Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo sín jixwé sɛ́dó ayikúngban ɔ jí, bɔ ye ɖò wuvɛ̌ gègě dɔn wá nú gbɛtɔ́ lɛ wɛ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:9, 12) Mǐ lɛ́vɔ ɖò tó nú sè nú gbeɖiɖe Jezu tɔn wɛ, bo nɔ jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ nú gbɛtɔ́ gègě ɖò gbè gègě mɛ hugǎn ɖ’ayǐ tɔn.

17, 18. Nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ gbɔn nú alixlɛ́mɛ e na mǐ wɛ è ɖè lɛ é?

17 Tutoblonunu Mawu tɔn na azɔwanú gègě mǐ bonu mǐ na dó sixu wà wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ. A ka nɔ zán ye à? Mǐ nɔ mɔ alixlɛ́mɛ lɛ dó lee mǐ na zán azɔwanú enɛ lɛ gbɔn ganji é jí ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí. A ka nɔ mɔ ɖɔ alixlɛ́mɛ enɛ lɛ gosin Mawu gɔ́n à?

18 Enyi mǐ na mɔ nyɔna Mawu tɔn ɔ, mǐ ɖó na xwedó alixlɛ́mɛ ɖěɖee é nɔ na mǐ gbɔn agun Klisanwun tɔn gblamɛ lɛ é bǐ. Enyi mǐ nɔ setónú dìn ɔ, é na bɔwǔ nú mǐ bɔ mǐ na xwedó alixlɛ́mɛ lɛ ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu, hwenu e è na sú kún dó nú Satáan sín gbɛ̀ nyanya ɔ bǐ é. (Matie 24:21) Enɛ gudo ɔ, mǐ na ɖó hudo alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ ɖevo lɛ tɔn ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e mɛ e na wà nǔ kpodo hwɛjijɔ kpo ɖè, bɔ Satáan ma na ɖ’acɛ ɖebǔ d’enu ǎ é.

Ðò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ ɔ, è na hun wema ɖé lɛ bɔ alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ ɖěɖee kúnkplá gbɛ̀ ɖò Palaɖisi mɛ é na ɖò ye mɛ (Kpɔ́n akpáxwé 19gɔ́ ɔ kpo 20gɔ́ ɔ kpo)

19, 20. Wema tɛ lɛ è ka na hun? Etɛ mɛ é ka na tɔ́n kɔ dó?

19 Ðò Mɔyizi hwenu ɔ, akɔta Izlayɛli tɔn ɖó hudo alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ lɛ tɔn, enɛ  wu ɔ, Mawu na Sɛ́n ɔ ye. Nukɔnmɛ ɔ, agun Klisanwun tɔn wá xwedó “Klisu sín sɛ́n ɔ.” Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ ɔ, è na hun wema ɖé lɛ bɔ alixlɛ́mɛ yɔyɔ̌ lɛ na ɖò ye mɛ nú mǐ. (Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 20:12.) Wema enɛ lɛ na ɖibla tinmɛ nǔ e Jehovah na ba ɖò gbɛtɔ́ lɛ sí hwenɛnu é. Enyi mɛ lɛ bǐ kaka jɛ mɛ e è na fɔ́n sín kú lɛ é jí kplɔ́n nǔ enɛ lɛ ɔ, ye na tuùn nǔ e Mawu ba ɖɔ ye ni wà é. Wema enɛ lɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kplɔ́n nǔ gègě dó lee Jehovah nɔ lin nǔ gbɔn é jí. Mǐ na lɛ́ mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ d’eji, enɛ wu ɔ, mǐ bǐ na nɔ wà nǔ xá mǐɖée kpo wanyiyi kpo, kpo sísí kpo, kpodo yɛ̌yi kpan ɖò Palaɖisi mɛ. (Ezayíi 26:9) Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n nǔ tobutobu e mǐɖesunɔ na kplɔ́n, bo na lɛ́ kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ ɖò alixlɛ́mɛ Axɔsu mǐtɔn Jezu Klisu tɔn glɔ é!

20 Enyi mǐ xwedó “nǔ e . . . è wlan dó wema lɛ mɛ é,” bo nɔ gbeji nú Jehovah ɖò mɛtɛnkpɔn gudo tɔn ɔ hwenu ɔ, é na wlan nyikɔ mǐtɔn dó ‘gbɛ̀ wema ɔ’ mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́. Mǐ sixu mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ! Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na NƆTE bo xà nǔ e Biblu ɖɔ é, KPƆ́N bo mɔ nukúnnú jɛ tinmɛ e é ɖó nú mǐ é mɛ, lobo na ÐÓTÓ gbɔn tónúsíse nú alixlɛ́mɛ Mawu tɔn gblamɛ dìn. Enyi mǐ bló nǔ enɛ lɛ ɔ, mǐ sixu xò ya ɖaxó ɔ zlɛ, bo na ɖò nǔ kplɔ́n dó Mawu mǐtɔn wanyiyinɔ kpo nùnywɛtɔ́ ɔ kpo wu wɛ kaka sɔyi.​—Nùnywɛtɔ́xó 3:11; Hlɔmanu lɛ 11:33.