Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A Sixu Ð’alɔ Ðò Bǔninɔ Klisanwun Tɔn Mǐtɔn Hinhɛn Lidǒ Mɛ, Gbɔn Nɛ̌ É?

A Sixu Ð’alɔ Ðò Bǔninɔ Klisanwun Tɔn Mǐtɔn Hinhɛn Lidǒ Mɛ, Gbɔn Nɛ̌ É?

“É wɛ zɔ́n bɔ wǔjɔnú tɛnmɛ tɛnmɛ agbaza tɔn lɛ bǐ ɖò bǔ.”​—EFƐZINU LƐ 4:16.

HAN LƐ: 53, 107

1. Sín bǐbɛ̌mɛ ɔ, etɛ è ka sɔ́ dó tuùn azɔ̌ Mawu tɔn lɛ na?

JEHOVAH kpo Jezu kpo ko ɖò bǔ sín hwenu e è jɛ nǔ lɛ dá jí é ɖokpoo. Jehovah ko dá Jezu jɛ nukɔn nú nǔ lɛ bǐ. Enɛ gudo ɔ, Jezu w’azɔ̌ xá ɛ bo nɔ “akpá tɔn hwebǐnu azɔ̌gán ɖɔhun.” (Nùnywɛxó 8:30) Jehovah sɛntɔ́ lɛ lɔ nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée ɖò azɔ̌ e ye ɖó bo na wà é kɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo nɔ bǔ bo bló tɔjihun ɔ. Nukɔnmɛ ɔ, Izlayɛli-ví lɛ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́, bo bló Goxɔ ɔ, bo nɔ tún ɖó vovo, lobo nɔ sɛ̀ tɛn na sín fí ɖé jɛ fí ɖé. Ðò tɛmpli ɔ mɛ ɔ, ye nɔ jihan bo nɔ xò nǔ ɖó kpɔ́ dó kpa susu nú Jehovah kpo han ɖagbeɖagbe lɛ kpo. Togun Jehovah tɔn kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu, ɖó ye wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée wutu.​—Bǐbɛ̌mɛ 6:14-16, 22; Kɛ́nsísɔ́ 4:4-32; 1 Tan 25:1-8.

2. (a) Etɛ é ka jɛ ɖɔ è ni ɖ’ayi wu ɖò agun Klisanwun tɔn nukɔntɔn ɔ mɛ? (b) Nùkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó?

2 Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ lɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée. Mɛsɛ́dó Pɔlu tinmɛ ɖɔ ye ɖó nǔwukpikpé vovo lɛ kpo azɔ̌ vovo lɛ kpo có, ye bǐ ka nɔ bǔ. Ye bǐ  xwedó Gǎn yetɔn Jezu Klisu. Pɔlu jlɛ́ ye dó agbaza e ɖó wǔjɔnú gègě cobo ka nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ é wu. (Xà 1 Kɔlɛntinu lɛ 12:4-6, 12.) Bɔ mǐdɛɛ lɛ ɖò égbé lo? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ ɖó kpɔ́ xá mǐɖée ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ, agun ɔ, kpo xwédo mɛ kpo gbɔn?

WÀ NǓ ÐÓ KPƆ́ ÐÒ WƐNÐAGBEJIJLAZƆ́ Ɔ MƐ

3. Nǔ tɛ mɛsɛ́dó Jaan ka mɔ?

3 Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, mɛsɛ́dó Jaan mɔ wɛnsagun tɛnwe ɖò kpɛn kún wɛ ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ. Hwenu e wɛnsagun atɔ́ɔ́ngɔ ɔ kún kpɛn tɔn é ɔ, Jaan mɔ “sunví ɖokpo j’ayǐ sín jixwé wá jɛ ayikúngban jí.” “Sunví” enɛ sɔ́ cavi ɖé dó hun hɔn dotɔ̀ domaɖó-azan ɖé tɔn. Azizɔ ɖaxó ɖé tɔ́n sín dò ɔ mɛ dó nukɔn, bɔ enɛ gudo ɔ, kle wɔbuwɔbu ɖé tɔ́n sín azizɔ ɔ mɛ. Kle enɛ lɛ wà nǔ nyanya ɖě nú atín lɛ alǒ gbehan lɛ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, “gbɛtɔ́ e sín nukɔn wuntun Mawu tɔn ma ɖè ǎ lɛ” é kɛɖɛ wu wɛ ye tɔ́ dó. (Nǔɖexlɛ́mɛ 9:1-4) Jaan tuùn ɖɔ kle lɛ sixu hɛn nǔ gblé ɖesu; ye ko bló mɔ̌ ɖò Ejipu Mɔyizi hwenu. (Tíntɔ́n 10:12-15) Kle ɖěɖee Jaan mɔ lɛ é nɔte nú Klisanwun yí ami dó ɖè ɖěɖee ko ɖò wɛn e ɖó hlɔnhlɔn é ɖé dó sinsɛn nùvú lɛ wɛ é. Gbɛtɔ́ livi mɔkpan e na nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí lɛ é lɔ xò kpóɖó nú ye. Gbɛ̌nu wè lɛ bǐ ɖò bǔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ kɔn. Azɔ̌ enɛ ko d’alɔ mɛ gègě bɔ ye ko gosin sinsɛn nùvú mɛ, bo lɛ́ gosin Satáan sín acɛ mɛ.

4. Azɔ̌ tɛ togun Mawu tɔn ka ɖó na wà? Ali ɖokpo géé tɛ nu ye ka sixu w’azɔ̌ enɛ ɖè?

4 È ɖè azɔ̌ nú mǐ bɔ mǐ na jla “Wɛnɖagbe” ɔ mɛ lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ cobɔ gbɛ̀ ɔ na vɔ. Azɔ̌ ɖaxó ɖé wɛ azɔ̌ enɛ nyí! (Matie 24:14; 28:19, 20) Mǐ ɖó na ylɔ mɛ ɖěɖee “sinnugblá” sìn lɛ é ɖɔ ye ni wá nu “sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ,” enɛ wɛ nyí ɖɔ mǐ ɖó na kplɔ́n nugbǒ Biblu tɔn mɛ ɖěɖee jló na ɖó mɔjɛmɛ tɔn lɛ é bǐ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 22:17) Enyi mǐ “ɖò bǔ” bo nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá mǐɖée ɖò agun ɔ mɛ ɔ kɛɖɛ jɛn mǐ sixu wà azɔ̌ enɛ.​—Efɛzinu lɛ 4:16.

5, 6. Nɛ̌ mǐ ka nɔ nɔ bǔ gbɔn hwenu e mǐ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ é?

5 Cobonu mǐ na mɔ mɛ gègě lee é sixu nyɔ́ bló gbɔn é ɔ, mǐ ɖó na ɖò tito jí ganji ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn mɛ. Alixlɛ́mɛ e mǐ nɔ mɔ ɖò agun mǐtɔn mɛ é nɔ d’alɔ mǐ bonu mǐ na wà mɔ̌. Nú mǐ bló kplé kúnnuɖegbe tɔn gudo ɔ, mǐ nɔ tɔ́n bo nɔ yì dó wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn gbɛtɔ́ lɛ. Mǐ nɔ lɛ́ xwlé wema junjɔn Biblu jí lɛ ye. Nugbǒ ɔ, mǐ nɔ má wema enɛ lɛ nú gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ. Hweɖelɛnu ɔ, è nɔ byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni ɖ’alɔ ɖò wema bunɔ ɖé lɛ mímá mɛ. Hwenu e a ɖò azɔ̌ enɛ wà wɛ é ɔ, tuùn ɖɔ emi ɖò bǔ xá gbɛtɔ́ livi mɔkpan ɖevo lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye lɔ ɖò wɛn ɖokpo ɔ jla wɛ! A lɛ́ ɖò azɔ̌ wá ɖó kpɔ́ xá wɛnsagun ɖěɖee ɖò alɔdo togun Mawu tɔn wɛ ɖò wɛnɖagbejijla ɔ kɔn é.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 14:6.

6 Lè e nɔ tɔ́n sín wɛnɖagbejijla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ sín azɔ̌ ɔ mɛ é xixa ɖò Annuaire mɛ nɔ sɔ́ akpàkpà mɛ tawun. Lɛ̌ lin tamɛ kpɔ́n dó lee mǐ ɖò bǔ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ hwenu e mǐ nɔ ylɔ gbɛtɔ́ lɛ wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ tɛnmɛ é jí. Ðò tɛn enɛ mɛ ɔ, mǐ bǐ nɔ sè nǔ ɖokpo ɔ lɛ. Xóɖiɖɔ lɛ, nùkpinkpɔn-dó-kplɔ́n-nǔ lɛ kpo wazexlɛ́ lɛ kpo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni na nǔ mǐtɔn e nyɔ́ hugǎn lɛ é Jehovah. Mǐ  nɔ lɛ́ ɖò bǔ xá nɔví mǐtɔn lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ hwenu e mǐ nɔ yì Flǐn tɛnmɛ xwewu xwewu é. (1 Kɔlɛntinu lɛ 11:23-26) Mǐ nɔ kplé ɖó kpɔ́ azǎn ɖokpo ɔ jí (Nisáan sín azǎn 14gɔ́ ɔ gbè), hwenu e hwe yì xɔ é, bo nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ e Jehovah wà nú mǐ é sù nukún mǐtɔn mɛ, bo nɔ lɛ́ setónú nú gbeɖiɖe Jezu tɔn. Ðò aklunɔzán gbla e jɛ nukɔn nú Flǐn ɔ lɛ é mɛ ɔ, mǐ nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ bo nɔ ylɔ gbɛtɔ́ lɛ, bonu ye na wá gɔ́ nú mǐ ɖò nǔwiwa taji enɛ tɛnmɛ.

7. Enyi mǐ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ ɔ, etɛ mǐ ka nɔ kpéwú bo nɔ wà?

7 Kle ɖokpo sixu hɛn nǔ kaka ɖé gblé ǎ. Mɔ̌ jɛn mǐɖokponɔ ma sixu jla wɛnɖagbe ɔ gbɛtɔ́ lɛ bǐ ǎ é nɛ. Amɔ̌, ɖó mǐ nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ wutu ɔ, mǐ kpéwú bo na ɖɔ xó nú gbɛtɔ́ livi mɔkpan dó Jehovah wu, bo na d’alɔ mɛɖé lɛ bɔ ye na kpa susu n’i bo wlí yɛ̌yi n’i.

WÀ NǓ ÐÓ KPƆ́ ÐÒ AGUN MƐ

8, 9. (a) Nùjlɛdonǔwu tɛ Pɔlu ka zán dó kplɔ́n nǔ Klisanwun lɛ bonu ye na nɔ bǔ? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ ɖó kpɔ́ ɖò agun ɔ mɛ gbɔn?

8 Pɔlu tinmɛ lee è bló tito nú agun ɔ gbɔn é nú Efɛzinu lɛ, bo ɖɔ ɖɔ mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ ɖó na “ɖò nukɔn yì wɛ ɖò nǔ bǐ mɛ.” (Xà Efɛzinu lɛ 4:15, 16.) Pɔlu zán agbaza sín kpɔ́ndéwú bo tinmɛ ɖɔ Klisanwun ɖokpo ɖokpo sixu bló bɔ agun ɔ na nɔ bǔ, bo xwedó Jezu e nyí Gǎn nú agun ɔ é. É ɖɔ ɖɔ “gǒflɛ́mɛ tɛnmɛ tɛnmɛ e ɖò agbaza ɔ wu lɛ” bǐ nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ bo “hɛn agbaza ɔ ɖó bǔ ganji.” Enɛ wu ɔ, mɛ winnyawinnya wɛ mǐ nyí oo, mɛxo wɛ mǐ nyí oo, lanmɛ ɖò ganji nú mǐ alǒ é gbɔ oo, etɛ ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ka ɖó na wà?

9 Jezu ɖè mɛxo lɛ bonu ye na xlɛ́ ali agun ɔ, bɔ é jló ɖɔ mǐ ni sí ye bo xwedó alixlɛ́mɛ yetɔn lɛ. (Eblée lɛ 13:7, 17) Mɔ̌ wiwa nɔ bɔwǔ hwebǐnu ǎ. Amɔ̌, mǐ sixu byɔ Jehovah ɖɔ é ni gɔ́ alɔ nú mǐ. Gbigbɔ mímɛ́ tɔn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na xwedó alixlɛ́mɛ ɖebǔ e mɛxo lɛ na mǐ é. Enyi mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée hwe, bo nɔ lɛ́ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá mɛxo lɛ ɔ, kpɔ́n lee é na d’alɔ agun ɔ sɔ́ é. Agun mǐtɔn na nɔ bǔ, bɔ wǎn e mǐ yí nú mǐɖée é na ɖò jijɛji wɛ.

10. Nɛ̌ devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ ka nɔ d’alɔ agun ɔ bonu é na nɔ bǔ gbɔn?

10 Devizɔwatɔ́ lɛ lɔ nɔ ɖ’alɔ ɖò bǔninɔ agun ɔ tɔn mɛ. Ye nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo nɔ d’alɔ mɛxo lɛ, bɔ nǔ e ye nɔ wà lɛ é bǐ nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, devizɔwatɔ́ lɛ nɔ tɛnkpɔn bɔ mǐ nɔ ɖó wema e na kpé mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é; ye nɔ lɛ́ dó kuabɔ nú jonɔ e wá kplé lɛ é. Ye nɔ lɛ́ w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo na bló Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ ɖó, bo nɔ lɛ́ jlaɖó. Enyi mǐ nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá nɔví sunnu enɛ lɛ ɔ, mǐ nɔ ɖò bǔ bo nɔ sɛ̀n Jehovah ɖò tito jí.​—Sɔ́ jlɛ́ dó Mɛsɛ́dó 6:3-6 wu.

11. Etɛ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu wà dó d’alɔ agun ɔ b’ɛ na nɔ bǔ?

11 Mɛxo agun tɔn ɖé lɛ ko w’azɔ̌ syɛnsyɛn ɖò agun ɔ mɛ nú xwè gègě. Amɔ̌ dìn ɔ, ye sɔ́ sixu wà nǔ gègě ɖ’ayǐ tɔn ɖɔhun ǎ, ɖó ye ko ɖò mɛxo nyí wɛ wutu. Nɔví sunnu dɔnkpɛvu lɛ sixu d’alɔ ye. Enyi è kplɔ́n azɔ̌ ye ɔ, ye sixu kpé nukún dó azɔ̌ gègě wu ɖò agun ɔ mɛ. Enyi devizɔwatɔ́ lɛ nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn ɔ, ye sixu wá kpéwú bo nyí mɛxo ɖò sɔ. (1 Timɔtée 3:1, 10) Mɛxo dɔnkpɛvu ɖé lɛ tlɛ yì nukɔn kaka bo nyí nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn, bo ɖò alɔ dó nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo wɛ ɖò  agun gègě mɛ. Enyi mǐ mɔ dɔnkpɛvu lɛ sɔ́ jlǒ dó ɖò alɔ dó nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo wɛ ɔ, é nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ.​—Ezayíi 6:8; Nùnywɛtɔ́xó 12:1.

WÀ NǓ ÐÓ KPƆ́ ÐÒ XWÉDO MƐ

12, 13. Etɛ ka sixu d’alɔ mɛ lɛ bǐ ɖò xwédo ɔ mɛ bɔ ye na wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée?

12 Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ xwédo mǐtɔn sín hagbɛ̌ lɛ, bɔ ye na wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée gbɔn? Sinsɛn-biblo xwédo tɔn blóbló ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ sixu d’alɔ. Enyi mɛjitɔ́ lɛ kpo vǐ lɛ kpo nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ dó kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu ɔ, wanyiyi e ye ɖó nú yeɖée é nɔ jɛji. Ðò sinsɛn-biblo ɔ hwenu ɔ, ye sixu sɔnǔ nú nǔ e ye na ɖɔ ɖò kúnnuɖegbe é; enɛ na d’alɔ ye bɔ ye na ɖò gbesisɔmɛ. Enyi ye ɖò sise wɛ bonu mɛ ɖokpo ɖokpo ɖò xó ɖɔ dó nugbǒ ɔ wu wɛ, bo lɛ́ mɔ nú mɛ e ɖò xwédo ɔ mɛ lɛ é bǐ yí wǎn nú Jehovah, bo jló na hɛn xomɛ hun i ɔ, ye nɔ lɛ́ sɛkpɔ yeɖée d’eji.

13 Nɛ̌ asú kpo asì kpo ɖé ka sixu wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée gbɔn? (Matie 19:6) Enyi ye mɛ wè lɛ bǐ yí wǎn nú Jehovah bo nɔ sɛ̀n ɛ ɖó kpɔ́ ɔ, ye na ɖó awǎjijɛ ɖò alɔwliwli yetɔn mɛ bo na lɛ́ nɔ bǔ. Ye ɖó na lɛ́ ɖó wanyiyi nú yeɖée Ablaxamu kpo Sala kpo, Izaki kpo Hlebeka kpo, kpodo Ɛlukana kpo Ana kpo ɖɔhun. (Bǐbɛ̌mɛ 26:8; 1 Samuwɛli 1:5, 8; 1 Piyɛ́ɛ 3:5, 6) Enyi asú kpo asì kpo ɖé nɔ wà mɔ̌ ɔ, ye mɛ wè lɛ bǐ nɔ nɔ bǔ bo nɔ lɛ́ sɛkpɔ Jehovah.​—Nùnywɛtɔ́xó 4:12.

Sinsɛn-biblo xwédo tɔn sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ kpo mɛxomɔ lɛ kpo bɔ ye na sɛkpɔ yeɖée d’eji (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ kpo 15gɔ́ ɔ kpo)

14. Enyi asú towe alǒ asì towe ma ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ ǎ ɔ, etɛ a ka sixu wà dó hɛn alɔwliwli towe lidǒ?

14 Biblu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ mǐ kún ɖó na da mɛ e ma nɔ sɛ̀n Jehovah ǎ é ó. (2 Kɔlɛntinu lɛ 6:14) É ɖò mɔ̌ có, nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu ɖé lɛ kpo ɖò kpɔ́ xá mɛ e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ǎ é. Ye mɛ ɖé lɛ ko da yeɖée cobɔ mɛ ɖokpo wá mɔ nugbǒ ɔ ɖò ye mɛ. Mɛ ɖevo lɛ sixu ko da Jehovah sɛntɔ́ ɖé, bɔ mɛ e ye da é ka wá jó agun dó. Ðò ninɔmɛ enɛ lɛ mɛ ɔ, Klisanwun lɛ nɔ wà nǔ e wu ye kpé é bǐ, bo nɔ hɛn alɔwliwli yetɔn lidǒ gbɔn tónúsíse nú wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ gblamɛ. É nɔ fá hwebǐnu ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Mary kpo asú tɔn David kpo nɔ sɛ̀n Jehovah ɖó kpɔ́ ɖ’ayǐ. É wá yá é ɔ, David jó kplé lɛ yiyi dó. Amɔ̌, Mary kpó ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na nyí asì ɖagbe ɖé, bo nɔ ɖè jijɔ Klisanwun tɔn lɛ xlɛ́. É lɛ́ kplɔ́n nǔ vǐ tɔn ayizɛ́n lɛ dó Jehovah wu, bo kpó ɖò kplé lɛ kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo yí wɛ. Xwè lɛ gudo hwenu e vǐ lɛ sù bɔ ye bǐ jɛ vo é ɔ, Mary kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ, enyi é na bo tlɛ vɛwǔ n’i tawun ɔ nɛ. Amɔ̌, David wá jɛ xójlawema e Mary nɔ jó dó n’i lɛ é xà jí. Nukɔnmɛ ɔ, é lɛ́ jɛ kplé lɛ ɖokpo ɖokpo yì jí. Hwebǐnu ɔ, vivǔ tɔn xwè ayizɛ́n mɛví ɔ nɔ ba tɛnmɛ ɖ’ayǐ n’i, bɔ enyi David gɔn kplé ɔ, é nɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Un jɛ dò towe égbé ɖò kplé jí Glanpapa.” David lɛkɔ wá Jehovah gɔ́n xwè 25 gudo, bɔ xomɛ nɔ hun é kpo asì tɔn kpo ɖɔ ye ɖò Jehovah sɛ̀n ɖó kpɔ́ wɛ dìn.

15. Nɛ̌ mɛ e wlí alɔ bɔ é ko lín lɛ é ka sixu d’alɔ mɛ e wlí agaɖanu lɛ é gbɔn?

15 Satáan nɔ nya xwédo lɛ gbé ɖò égbé. Nǔ e wu wɛ asú kpo asì kpo e ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ lɛ é ɖó na nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée é ɖokpo nɛ. A wlí alɔ é ɔ, é ko lín kpo é gbɔ kpo hǔn, nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e a sixu ɖɔ alǒ wà bo na hɛn alɔwliwli towe lidǒ é jí. Enyi a  wlí alɔ dìn é ɔ, é ko lín wɛ ɔ, a sixu nyí kpɔ́ndéwú nú mɛ e wlí alɔ ɖò agaɖanu dìn lɛ é. A sixu ylɔ ye bɔ ye na wà nɔ kpɔ́ xá we ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn hwenu. Ye na mɔ ɖɔ è wlí alɔ é ɔ, é ko lín kpo é gbɔ kpo ɔ, è ɖó na nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛɖée bo na nɔ bǔ.​—Titu 2:3-7.

“MI WÁ NÚ MǏ NI YÌ XÁ MAWU MAVƆMAVƆ SÓ Ɔ JÍ”

16, 17. Etɛ nɔte kpɔ́n wɛ Mawu sɛntɔ́ e ɖò bǔ lɛ é ka ɖè?

16 Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ nɔ yì ɖu xwè lɛ ɖò Jeluzalɛmu é ɔ, ye nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée. Ye nɔ sɔnǔ nú nǔ e sín hudo ye ɖó lɛ é bǐ nú tomɛyiyi ɔ. Enɛ gudo ɔ, ye nɔ yì dɔ̌n ɖó kpɔ́ bo nɔ d’alɔ yeɖée. Ðò tɛmpli ɔ mɛ ɔ, ye bǐ nɔ kpa Jehovah ɖó kpɔ́ bo nɔ sɛ̀n ɛ ɖó kpɔ́. (Luki 2:41-44) Égbé ɔ, ɖó mǐ ɖò nǔ sɔ́ wɛ bo na yì nɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ wutu ɔ, mǐ ɖó na nɔ bǔ, bo na wà nǔ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ bo wà nǔ ɖó kpɔ́ xá mǐɖée. A sixu lin tamɛ kpɔ́n dó ali ɖevo e nu a sixu wà mɔ̌ ɖè lɛ é jí.

17 Gbɛtɔ́ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é nɔ ɖó gbè kpɔ́ ǎ, bo tlɛ nɔ xò hun ɖó nǔ gègě wu. Amɔ̌, é sù nukún mǐtɔn mɛ ɖɔ Jehovah ko d’alɔ mǐ, bɔ mǐ mɔ fífá bo lɛ́ mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ ɔ mɛ! Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, togun tɔn ɖò sinsɛn ɛ wɛ lee é jló gbɔn é. Taji ɔ, ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ɔ, togun Jehovah tɔn ɖò bǔ hú ɖ’ayǐ tɔn. Lee Ezayíi kpo Micée kpo ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é ɔ, mǐ ɖò “Mawu Mavɔmavɔ só ɔ” jí yì ɖó kpɔ́ wɛ. (Ezayíi 2:2-4; Micée 4:2-4.) Kpɔ́n lee awǎjijɛ na tíìn sɔ hwenu e mɛ e ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é bǐ na “ɖò bǔ,” bo na wà nǔ ɖó kpɔ́ xá yeɖée dó sɛ̀n Jehovah é!