Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 13

Nǔ Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We Ðò Sinsɛnzɔ́ ɔ Mɛ

Nǔ Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We Ðò Sinsɛnzɔ́ ɔ Mɛ

“Nǔ yetɔn blawǔ n’i; . . . Enɛ ɔ, é jɛ nǔ gegě kplɔ́n ye jí.”—MAK. 6:34.

HAN 70 Ba Mɛ E Jɛxa lɛ É Mɔ

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Ðɔ jijɔ Jezu tɔn e nɔ dɔn mɛ hugǎn lɛ é ɖokpo. Tinmɛ.

JIJƆ Jezu tɔn e nɔ dɔn mɛ hugǎn lɛ é ɖokpo wɛ nyí nǔwukpíkpé e é ɖó, bo nɔ mɔ nǔ jɛ wuvɛ̌ e mǐ mɛ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ nɔ mɔ é mɛ é. Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é kpéwú bo nɔ “jɛ awǎ xá mɛ e ɖò awǎ jɛ wɛ lɛ, bo nɔ ya avǐ xá mɛ e ɖò avǐ ya wɛ lɛ.” (Hlɔ. 12:15) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e ahwanvu tɔn 70 yì ɖɔ Mawuxó b’ɛ tɔ́n kɔ dó ɖagbe mɛ bɔ ye lɛkɔ kpo awǎjijɛ kpo é ɔ, ‘gbigbɔ mímɛ́ dó xomɛhunhun ɖaxó ɖé n’i.’ (Luk. 10:17-21) Ðò ninɔmɛ ɖevo mɛ ɔ, “lanmɛ [Jezu] tɔn slɔ́ fún, bɔ ayi tɔn bǐ gbadó” hwenu e é mɔ aluwɛ e mɛ mɛvívɛ́ Lazáa tɔn lɛ ɖè ɖó kú tɔn wu é é.—Jaan 11:33.

2. Etɛ ka d’alɔ Jezu bɔ lee nǔ cí nú mɛ lɛ é nɔ ɖu ayi mɛ n’i?

2 Etɛ ka d’alɔ gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ enɛ, bɔ é nɔ kú nǔblawu nú gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ, bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá ye sɔmɔ̌? Nǔ taji hugǎn ɔ wɛ nyí wanyiyi e é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é. Lee mǐ ko ɖɔ gbɔn ɖò xóta e wá yì é mɛ é ɔ, “gbɛtɔ́ví lɛ wu wɛ xomɛ nɔ hun [i] dó tawun.” (Nǔx. 8:31, nwt) Wanyiyi enɛ e é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é sísɛ́ ɛ, bɔ é tuùn lee ye nɔ lin nǔ gbɔn é ganji. Mɛsɛ́dó Jaan tinmɛ ɖɔ: “É tuùn ye . . . ganji.” (Jaan 2:25) Jezu nɔ sè wuvɛ̌ xá mɛ ɖevo lɛ tawun. Mɛ lɛ nɔ ɖó ayi wanyiyi e é ɖó nú ye é wu, bo nɔ yí wɛn Axɔ́suɖuto ɔ tɔn ganji. Bǎ e mɛ mǐ nɔ sè wuvɛ̌ xá mɛ lɛ ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na na sínsɛ́n ɖó.—2 Tim. 4:5.

3-4. (a) Enyi nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɔ, linlin tɛ mǐ ka na nɔ ɖó dó sinsɛnzɔ́ mǐtɔn wu? (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta elɔ mɛ?

3 Mɛsɛ́dó Pɔlu tuùn ɖɔ é ɖò dandan ɖɔ emi ni ɖɔ Mawuxó; mǐ lɔ tuùn mɔ̌. (1 Kɔ. 9:16) Amɔ̌, enyi lee nǔ cí nú mɛ ɖevo lɛ é nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɔ, mǐ na mɔ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn dó mɔ nǔ  e zɛ dandannú ɖé wu é. Mǐ na jló na xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ kéya nú mɛ lɛ bɔ akpakpa na sɔ́ mǐ nú mǐ na d’alɔ ye. Mǐ tuùn ɖɔ “nǔnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖomɛsí.” (Mɛ. 20:35) Bǎ e mɛ mǐ nɔ ɖó linlin enɛ dó sinsɛnzɔ́ mǐtɔn wu ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ mǐ na ɖu vivǐ tɔn ɖó.

4 Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee mǐ sixu ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ gbɔn ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ é jí. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, mǐ na mɔ nǔ e nǔ mɛ lɛ tɔn e nɔ ɖu ayi mɛ nú Jezu é sixu kplɔ́n mǐ é. Enɛ gudo ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó ali e nu mǐ sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn ɖè lɛ é ɛnɛ jí.—1 Pi. 2:21.

NǓ MƐ LƐ TƆN NƆ ÐU AYI MƐ NÚ JEZU ÐÒ SINSƐNZƆ́ Ɔ MƐ

Nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn e nɔ ɖu ayi mɛ nú Jezu é sísɛ́ ɛ bɔ é jla wɛn gbɔdónúmɛ tɔn ɖé (Kpɔ́n akpáxwé 5-6)

5-6. (a) Mɛ̌ mɛ̌ e Jezu ka ɖexlɛ́ ɖɔ lee nǔ nɔ cí nú ye é ɖu ayi mɛ nú emi? (b) Lee Ezayíi 61:1, 2 ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é ɔ, etɛwu nǔ mɛ ɖěɖee Jezu jla wɛn ɔ na lɛ é tɔn ka blawǔ n’i?

5 Mǐ ni kpɔ́n lee Jezu nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú emi gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖokpo. Ðò ninɔmɛ ɖé mɛ ɔ, Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ɖò wɛnɖagbe jla wɛ bɔ nǔ ko cikɔ nú ye bǐ. Ye “sɔ́ mɔ tɛn na ɖu nǔ vɔ́vɔ́ ǎ.” Enɛ wu ɔ, Jezu kplá ahwanvu tɔn lɛ “jɛ vo fí e mɛɖé ma ɖè ǎ é,” bonu ye na “gbɔjɛ kpɛɖé.” É ɖò mɔ̌ có, ahwan ɖaxó ɖé kánwezun jɛ nukɔn nú Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo yì fí e ye xwè é. Ee Jezu jɛ dɔ̌n bo mɔ mɛ lɛ é ɔ, nɛ̌ é ka wà nǔ gbɔn? “Nǔ yetɔn blawǔ * n’i; ɖó ye cí lɛngbɔ̌ e ma ɖó lɛngbɔ̌nyitɔ́ ǎ é ɖɔhun. Enɛ ɔ, é jɛ nǔ gegě kplɔ́n ye jí.”—Mak. 6:30-34.

6 Etɛwu nǔ mɛ enɛ lɛ tɔn ka blawǔ nú Jezu, alǒ, lee nǔ cí nú ye é ka ɖu ayi mɛ n’i? É ɖ’ayi wu ɖɔ “ye cí lɛngbɔ̌ e ma ɖó lɛngbɔ̌nyitɔ́ ǎ é ɖɔhun.” Vlafo Jezu mɔ ɖɔ mɛɖé lɛ ɖò ye mɛ bo nyí wamamɔnɔ, bo nɔ wà azɔ̌ nú ganxixo gegě, cobo nɔ sú hudo xwédo yetɔn tɔn lɛ sín dò. Boya mɛ ɖevo lɛ ɖò xwi ɖí xá kú mɛvívɛ́ yetɔn ɖé tɔn wɛ. Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, Jezu na ɖibla mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ. Lee mǐ ɖɔ gbɔn ɖò xóta e wá yì é mɛ é ɔ, Jezu lɔ sixu ko mɔ ɖé lɛ ɖò  tagba enɛ lɛ mɛ. Nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn e nɔ ɖu ayi mɛ nú Jezu é sísɛ́ ɛ, bɔ é jla wɛn gbɔdónúmɛ tɔn ɖé ye.—Ezayíi 61:1, 2.

7. Nɛ̌ mǐ ka sixu xwédo kpɔ́ndéwú Jezu tɔn gbɔn?

7 Etɛ kpɔ́ndéwú Jezu tɔn ka kplɔ́n mǐ? Jezu ɖɔhun ɔ, mɛ ɖěɖee “cí lɛngbɔ̌ e ma ɖó lɛngbɔ̌nyitɔ́ ǎ é ɖɔhun” lɛ é wɛ lɛlɛ̌ dó mǐ. Ye nɔ ɖí xwi xá tagba gegě. Mǐdɛɛ lɛ ka ɖó nǔ e sín hudo ye ɖó é; é wɛ nyí wɛn Axɔ́suɖuto ɔ tɔn. (Nǔɖe. 14:6) Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ xwedó kpɔ́ndéwú Gǎn mǐtɔn tɔn bo nɔ jla wɛnɖagbe ɔ, ɖó mǐ nɔ “kú nǔblawu nú mɛ e ma ɖó hlɔnhlɔn ɖé ǎ lɛ kpo gbɛ̌dónanɔ lɛ kpo.” (Ðɛh. 72:13) Nǔ yetɔn nɔ blawǔ nú mǐ bɔ mǐ nɔ ba na wà nǔɖe dó d’alɔ ye.

LEE NǓ MƐ ÐEVO LƐ TƆN SIXU ÐU AYI MƐ NÚ MǏ GBƆN É

Nɔ sɔ́ ayi ɖó hudo mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn jí (Kpɔ́n akpáxwé 8-9)

8. Ðɔ ali e nu mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɖè é ɖokpo. Jlɛ̌ dó nǔɖe wu.

8 Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ ɖexlɛ́ mɛ ɖěɖee mǐ nɔ jla wɛn ɔ lɛ é ɖɔ nǔ yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ? Mǐ nɔ ba na sɔ́ mǐɖée ɖó mɛ ɖěɖee mǐ xò gò ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é sín tɛnmɛ bo nɔ wà nǔ xá ye cí nǔ ɖɔ mǐ ɖò tɛn yetɔn mɛ wɛ ɖɔhun. * (Mat. 7:12) Mǐ ni ɖɔ xó dó lee mǐ sixu wà mɔ̌ gbɔn é jí ɖò ali tawun tawun ɛnɛ nu. Nukɔntɔn ɔ, nɔ lin tamɛ dó hudo mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn jí. Enyi mǐ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ ɔ, azɔ̌ mǐtɔn nɔ cí dotóo ɖé tɔn ɖɔhun. Dotóo ɖagbe ɖé nɔ lin tamɛ dó hudo azinzɔnnɔ ɖokpo ɖokpo tɔn wu. É nɔ kan nǔ byɔ azinzɔnnɔ ɔ, bo nɔ xwè sɔ lobo nɔ ɖótó è hwenu e é ɖò ninɔmɛ tɔn, alǒ, lee nǔ ɔ ɖò wiwa ɛ wɛ gbɔn é ɖɔ wɛ é. Dotóo ɔ nɔ wlan amasin nukɔntɔn e wá ta tɔn mɛ é kpowun ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é sixu nɔte bo ɖó ayi nǔ e ɖò mɛ ɔ wà wɛ é wu nú táan ɖé, bɔ enɛ gudo ɔ, é nɔ wlan amasin e jɛxa é. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ ɖó na nɔ zán wlɛnwín ɖokpo ɔ dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ ɖé xá mɛ e mǐ xò gò ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é bǐ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ kpo linlin mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn kpo mɛ.

9. Nú mǐ mɔ mɛɖé tlolo ɔ, etɛ mǐ ma ka ɖó na lin ǎ? Tinmɛ.

9 Enyi a xò gò mɛɖé ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ hǔn, ma lin ɖɔ emi ko tuùn ninɔmɛ tɔn, alǒ nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é kpo nǔ e wu é ɖi nǔ nú nǔ enɛ lɛ é kpo ó. (Nǔx. 18:13) É nyɔ́ wà hǔn, hɛn ayi dó kan nǔɖe lɛ byɔ mɛ ɔ, bá mɔ tɛn dó tuùn nǔɖe lɛ dó wǔ tɔn. (Nǔx. 20:5) Enyi é sɔgbe ɖó mɔ̌ ɖò xá towe mɛ hǔn, kan nǔ byɔ ɛ dó azɔ̌ tɔn, xwédo tɔn, ninɔmɛ tɔn kpo linlin tɔn lɛ kpo wu. Nú mǐ kan nǔ byɔ ye ɔ, mǐ nɔ tuùn nǔ e hudo ye tawun lɛ é. Mǐ mɔ nǔ jɛ enɛ wu gudo ɔ, mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ e nyí hudo yetɔn tawun lɛ é ɖu ayi mɛ nú mǐ; enɛ gudo ɔ, mǐ na d’alɔ ye lee é jɛxa gbɔn é Jezu ɖɔhun.—Sɔ́ jlɛ́ dó 1 Kɔlɛntinu lɛ 9:19-23 wu.

Dǒ nukún lee gbɛzán mɛ e a ɖò kúnnu ɖè na wɛ é tɔn sixu ko cí é mɛ kpɔ́n (Kpɔ́n akpáxwé 10-11)

10-11. Sɔgbe xá 2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7, 8 ɔ, ali wegɔ́ tɛ nu mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖè? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

 10 Wegɔ́ ɔ, tɛ́n kpɔ́n bo dó nukún lee gbɛzán yetɔn sixu ko cí é mɛ kpɔ́n. Ðò ali ɖé lɛ nu ɔ, mǐ sixu mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ. Nǔgbo ɔ, hwɛhutɔ́ wɛ nú mǐ bɔ mǐ lɔ ɖó tagba mǐtɔn lɛ. (1 Kɔ. 10:13) Mǐ tuùn ɖɔ gbɛ̀ ninɔ ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ sixu vɛwǔ tawun. Jehovah kɛɖɛ jɛn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ. (Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7, 8.) Amɔ̌, lin tamɛ dó mɛ ɖěɖee ɖò kan klé wɛ bo na xò gbɛwuvɛ́ lɛ zlɛ́, bo ma ka ɖó kancica syɛnsyɛn ɖě xá Jehovah ǎ lɛ é wu. Jezu ɖɔhun ɔ, nǔ yetɔn nɔ blawǔ nú mǐ, bɔ mǐ nɔ jló na dó “nyɔna wɛn” ɔ ye.—Eza. 52:7.

11 Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú nɔví sunnu e nɔ nyí Sergey é tɔn. Cobɔ é na kplɔ́n nǔgbo ɔ ɔ, é nyí mɛɖé bo nɔ kú winnya tawun. Xóɖiɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ nɔ lɛ́ vɛwǔ n’i tawun. É yí gbè bá kplɔ́n Biblu. Sergey ɖɔ: “Ee un jɛ Biblu kplɔ́n jí é ɔ, un mɔ ɖɔ Klisanwun lɛ ɖó na má nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é xá mɛ ɖevo lɛ. Un nɔ mɔ tawun ɖɔ un kún sixu wà mɔ̌ kpɔ́n gbeɖé ó.” Amɔ̌, é lin tamɛ dó mɛ ɖěɖee ma ko sè nǔgbo ɔ sín xó ǎ lɛ é jí, bo mɔ ɖɔ Jehovah e ye ma tuùn ǎ é sixu zɔ́n bɔ gbɛ̀ yetɔn vɛwǔ tawun. É ɖɔ: “Nǔ yɔyɔ̌ e un ɖò kplɔnkplɔn wɛ lɛ é zɔ́n bɔ un ɖó awǎjijɛ ɖaxó kpo fífá ayi mɛ tɔn kpo. Un tuùn ɖɔ mɛ ɖevo lɛ lɔ ɖó na kplɔ́n nǔgbo enɛ lɛ.” Ee nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn e nɔ ɖu ayi mɛ nú Sergey é ɖò jijɛji wɛ é ɔ, é mɔ ɖɔ emi ɖó akɔ́nkpinkpan bo na jla wɛn ɔ. Sergey ɖɔ: “É kpaca mì tawun ɖɔ xóɖiɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ dó Biblu wu wá zɔ́n bɔ un ɖó jiɖiɖe tawun. É lɛ́ na hlɔnhlɔn nǔɖiɖi nyiɖesunɔ tɔn.” *

É sixu byɔ hwenu cobɔ mɛɖé lɛ na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo (Kpɔ́n akpáxwé 12-13)

12-13. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ ɖó suúlu dó mɛ ɖěɖee mǐ nɔ kplɔ́n nǔ xá ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é wu? Jlɛ̌ dó nǔɖe wu.

12 Atɔngɔ́ ɔ, nɔ ɖó suúlu dó mɛ ɖěɖee kplɔ́n nǔ wɛ a ɖè lɛ é wu. Flín ɖɔ ye sixu nɔ ma ko lin tamɛ dó ɖé lɛ ɖò nǔgbo Biblu tɔn e mǐ tuùn ganji lɛ é mɛ jí. Mɛ gegě ka nɔ lɛ́ yí wǎn nú nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é tawun. Ye sixu mɔ ɖɔ linlin sinsɛn tɔn emitɔn lɛ  nɔ dɔn emi ɖó bǔ xá xwédo emitɔn, aca emitɔn kpo mɛ e ɖò xá emitɔn mɛ lɛ é kpo. Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ ye gbɔn?

13 Lin tamɛ dó nǔjlɛdonǔwu elɔ jí: Etɛ ka nɔ jɛ hwenu e è ɖó na ɖyɔ anǎ xóxó ee ma sɔ́ nyɔ́ ǎ é ɖé é? Hwɛhwɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ kpó ɖò anǎ xóxó ɔ zán wɛ hwenu e è ɖò yɔyɔ̌ ɔ bló wɛ é. Enyi è bló anǎ yɔyɔ̌ ɔ fó ɔ, è nɔ gbà xóxó ɔ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, cobonu mǐ na ɖɔ nú mɛ lɛ ɖɔ ye ni jó nǔ “xóxó” e ye ɖi nǔ na lɛ é dó ɔ, mǐ sixu d’alɔ ye jɛ nukɔn bɔ nǔgbo “yɔyɔ̌” ɖěɖee ye kplɔ́n lɛ é na sù nukún yetɔn mɛ tawun; enɛ wɛ nyí nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn ɖěɖee ye ma tuùn cobo jɛ Biblu kplɔ́n jí ǎ lɛ é. Enɛ gudo jɛn ye na ɖò gbesisɔmɛ bo na jó nǔ e ye ko ɖi nǔ na ɖ’ayǐ lɛ é dó. É sixu byɔ táan gegě cobɔ mǐ na d’alɔ mɛ lɛ bɔ ye na bló huzuhuzu enɛ lɛ.—Hlɔ. 12:2.

14-15. Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ mɛ ɖěɖee ma tuùn nǔ kaka ɖé, alǒ ɖebǔ dó palaɖisi ayikúngban jí tɔn wu ǎ lɛ é gbɔn? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

14 Enyi mǐ nɔ ɖó suúlu dó mɛ lɛ wu ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖó nukún ɖɔ ye ni mɔ nǔ jɛ nǔgbo Biblu tɔn lɛ mɛ, alǒ yí gbè nú ye azɔn nukɔntɔn e ye sè é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, nǔ yetɔn e nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ é na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na d’alɔ ye bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, ye na nɔ lin tamɛ dó nǔ e Biblu ɖɔ lɛ é jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kpɔ́n lee mǐ sixu d’alɔ mɛɖé bɔ é na mɔ nukúnnú jɛ nukúnɖiɖó gbɛ̀ ninɔ kaka sɔyi ɖò palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ gbɔn é wu. Gegě mɛ lɛ tɔn tuùn nǔ kaka ɖé alǒ ɖebǔ dó nǔkplɔnmɛ enɛ wu ǎ. Ye sixu ko nɔ ɖi ɖɔ kú wɛ nyí vivɔnu nǔ lɛ bǐ tɔn. Alǒ ye sixu nɔ lin ɖɔ mɛ ɖagbe lɛ bǐ na yì jixwé. Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ ye gbɔn?

15 Nɔví ɖé tinmɛ wlɛnwín e é mɔ ɖɔ é nɔ w’azɔ̌ tawun é ɖé. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, é nɔ xà Bǐbɛ̌mɛ 1:28. Bo nɔ wá kan fí e Mawu ba ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni nɔ gbɛ̀ ɖè é kpo ninɔmɛ e mɛ é ba ɖɔ ye ni nɔ é kpo byɔ xwétɔ́ ɔ. Mɛ gegě nɔ yí gbè ɖɔ: “Ayikúngban jí wɛ, b’ɛ ba ɖɔ ye ni nɔ ninɔmɛ ɖagbe mɛ.” Enɛ gudo ɔ, nɔví ɔ nɔ xà Ezayíi 55:11 bo nɔ kanbyɔ ɖɔ linlin Mawu tɔn ko huzu wɛ à jí. Hwɛhwɛ ɔ, xwétɔ́ lɛ nɔ yí gbè ɖɔ é kún ko huzu ó. Gudo mɛ ɔ, nɔví ɔ nɔ xà Ðɛhan 37:10, 11 bo nɔ kan lee sɔgudo gbɛtɔ́ lɛ tɔn na cí é byɔ. Ðó é nɔ zán Biblu dó jlɛ́ xó dó xó wu xá mɛ lɛ wutu ɔ, é ko d’alɔ mɛ gegě bɔ ye mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Mawu kpó ɖò biba wɛ ɖɔ mɛ ɖagbe lɛ ni nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí.

Xomɛnyínyɔ́ núwiwa klewun ɖé, ɖi wema wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn ɖé sísɛ́ dó mɛ sixu wà ɖagbe gegě (Kpɔ́n akpáxwé 16-17)

16-17. Hɛn nǔ e Nǔnywɛxó 3:27 ɖɔ é ayi mɛ, bo ɖɔ ali tawun tawun e nu mǐ sixu ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ lɛ tɔn ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖè é ɖé lɛ. Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

16 Ɛnɛgɔ́ ɔ, ba ali tawun tawun e nu a na ɖexlɛ́ ɖɔ a nɔ kéya nú mɛ lɛ ɖè é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ka nɔ yì ba xwétɔ́ lɛ kpɔ́n hwenu e é nyɔ́ nú ye dó é à? Mǐ sixu dó kɛnklɛn bo byɔ ɖɔ mǐ na lɛkɔ wá ɖò hwenu e nyɔ́ hugǎn dó é. Nú é byɔ ɖɔ è ni d’alɔ xwétɔ́ ɖé ɖò azɔ̌ klewun ɖé kɔn ɔ ka lo? Alǒ, nú é byɔ ɖɔ è ni d’alɔ mɛ e azɔn, kabǐ mɛxoxwe glɔ́n dó xwégbe é ɖé ɖò nǔɖe kɔn ɔ ka lo? Ðò ninɔmɛ mɔhun lɛ mɛ ɔ, mǐ sixu d’alɔ mɛ ɔ.—Nǔnywɛxó 3:27.

 17 Ðó nɔví nyɔnu ɖé wà xomɛnyínyɔ́nú ee sixu nɔ ma hwɛ́n nǔɖe ǎ é wutu ɔ, é tɔ́n kɔ dó ɖagbe gegě mɛ. Xwédo ɖé sín vǐ kú, bɔ nǔ xwédo ɔ tɔn ɖu ayi mɛ nú nɔví ɔ, lobɔ é wlan wema sɛ́dó ye. Wemafɔ gbɔdónúmɛ tɔn ɖé lɛ ɖò wema-sɛ́dó-mɛ ɔ mɛ. Nɛ̌ xwédo ɔ ka wà nǔ gbɔn? Vǐnɔ e ɖò aluwɛ mɛ é wlan ɖɔ: “Azǎn baɖabaɖa ɖé wɛ sɔ e wá yì é nyí nú mì. A tuùn ɖagbe e wema-sɛ́dó-mɛ towe wà nú mǐ é ɖebǔ ǎ. Un sixu dókú tɔn nú we, alǒ tinmɛ ɖagbe tobutobu e é wà nú mǐ é ǎ. É hwe bǐ ɔ, un xà wema-sɛ́dó-mɛ towe azɔn 20 sɔ e wá yì é. Un sixu ɖi ɖɔ xomɛnyínyɔ́xó, yakénúmɛxó kpo wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ xó kpo ɖ’emɛ sɔmɔ̌ ǎ. Mǐ dókú nú we sín ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ.” É ɖò wɛn ɖɔ enyi mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée ɖó mɛ e ɖò wuvɛ̌ sè wɛ lɛ é sín tɛnmɛ bo nɔ wà nǔɖe dó d’alɔ ye ɔ, é sixu tɔ́n kɔ dó ɖagbe mɛ.

ÐǑ LINLIN E ÐÒ JLƐ̌ JÍ É DÓ AZƆ̌ TOWE WU

18. Sɔgbe xá 1 Kɔlɛntinu lɛ 3:6, 7 ɔ, linlin e ɖò jlɛ̌ jí é tɛ mǐ ka jló na ɖó?

18 Mǐ jló na ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó sinsɛnzɔ́ mǐtɔn wu. Mǐ sixu wà azɔ̌ ɖé dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na kplɔ́n nǔ dó Mawu wu, amɔ̌, mǐ wɛ ɖó azɔ̌ taji hugǎn ɔ ǎ. (Xà 1 Kɔlɛntinu lɛ 3:6, 7.) Jehovah wɛ nyí mɛ e nɔ dɔn mɛ lɛ é. (Jaan 6:44) Ninɔmɛ ayi mɛ tɔn mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn wɛ na zɔ́n bɔ mɛ ɔ na yí wɛn ɔ alǒ gbɔ. (Mat. 13:4-8) Flín ɖɔ gegě mɛ lɛ tɔn kún yí wɛn Jezu tɔn ó; có é wɛ ka nyí Mɛ̌si ɖaxó hugǎn ee nɔ gbɛ̀ ɖò fí kpɔ́n é! Enɛ wu ɔ, enyi gegě mɛ ɖěɖee mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na d’alɔ lɛ é tɔn ma yí wɛn ɔ ǎ ɔ, awakanmɛ ɖó na kú mǐ ǎ.

19. Enyi nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, ɖagbe tɛ lɛ mɛ é ka na tɔ́n kɔ dó?

19 Enyi nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, é na tɔ́n kɔ dó ɖagbe gegě mɛ. Mǐ na ɖu vivǐ wɛnjijlazɔ́ ɔ tɔn hugǎn. Mǐ na ɖu vivǐ awǎjijɛ ɖaxó e è nɔ mɔ ɖò nǔnamɛ mɛ é tɔn. Mǐ nɔ bló bɔ é nɔ bɔkun nú mɛ ɖěɖee “ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ lɛ é” bonu ye na yí wɛnɖagbe ɔ. (Mɛ. 13:48, nwt) Enɛ wu ɔ, “enyi mǐ mɔ ɖagbewiwa sín ali hweɖebǔnu hǔn, mǐ ni nɔ wà nú mɛ bǐ.” (Ga. 6:10) Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ na mɔ awǎjijɛ e susu kpikpa nú Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nɔ hɛn wá lɛ é.—Mat. 5:16.

HAN 64 Ð’alɔ Ðò Nǔkún-Yiya ɔ Mɛ kpo Awǎjijɛ Kpo

^ akpá. 5 Enyi lee nǔ cí nú mɛ ɖevo lɛ é nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɔ, awǎjijɛ mǐtɔn sixu jɛji ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, bɔ mɛ lɛ sixu ɖótó wɛn mǐtɔn. Nɛ̌ nǔ ka sixu nyí mɔ̌ gbɔn? Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó nǔ e kpɔ́ndéwú Jezu tɔn sixu kplɔ́n mǐ lɛ é jí, bo na lɛ́ kɛnu dó ali tawun tawun ɖěɖee nu mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ lee nǔ nɔ cí nú mɛ ɖěɖee mǐ nɔ xò gò ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ lɛ é nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖè é ɛnɛ wu.

^ akpá. 5 TINMƐ ÐÉ LƐ: Ðò ninɔmɛ elɔ mɛ ɔ, blawǔ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ è ni sè wuvɛ̌ xá mɛ e ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ é ɖé, alǒ, mɛ e è ɖò ya dó na wɛ é ɖé. Lee é byɔ lanmɛ nú mɛ gbɔn é sixu sísɛ́ mɛ bɔ è wà nǔ e wu è kpé é bǐ dó d’alɔ mɛ ɔ.

^ akpá. 8 Kpɔ́n xóta “Nọ Yinuwa Sọgbe hẹ Osẹ́n Sika Tọn to Lizọnyizọn Towe Mẹ” ɖò Atɔxwɛ (Gungbe) 15 mai 2014 tɔn mɛ.

^ akpá. 11 Kpɔ́n Atɔxwɛ (Flansegbe) 1er août 2011 tɔn, wex. 21-22.