Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 11

Nɔ Ðótó Jehovah Sín Gbè

Nɔ Ðótó Jehovah Sín Gbè

“Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; . . . mi ɖótó è.”—MAT. 17:5.

HAN 89 Setónú Bá Mɔ Nyɔna

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. (a) Nɛ̌ Jehovah ka nɔ ɖɔ xó nú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn? (b) Etɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta elɔ mɛ?

JEHOVAH yí wǎn nú xóɖiɖɔ nú mǐ. Ðò hwexónu ɔ, é zán gbeyiɖɔ lɛ, wɛnsagun lɛ kpo Vǐ tɔn Klisu Jezu kpo dó ɖè linlin tɔn lɛ xlɛ́ mǐ. (Amɔ. 3:7; Ga. 3:19; Nǔɖe. 1:1) Égbé ɔ, é nɔ ɖɔ xó nú mǐ gbɔn Xó tɔn Biblu gblamɛ. É na mǐ Xó enɛ bonu mǐ na dó sixu kplɔ́n nǔ dó linlin tɔn lɛ wu, lobo mɔ nǔ jɛ lee é nɔ wà nǔ gbɔn é mɛ.

2 Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, Jehovah ɖɔ xó n’i sín jixwé ɖò ninɔmɛ atɔn mɛ. Mi nú mǐ ni gbéjé nǔ e Jehovah ɖɔ lɛ é, nǔ e xó tɔn lɛ sixu kplɔ́n mǐ é kpo lee nǔ e é ɖɔ é nɔ hɛn lè wá nú mǐ gbɔn é kpo kpɔ́n.

“VǏ VÍVƐ́NÁ WƐ A NYÍ NÚ MÌ”

3. Lee mǐ xà gbɔn ɖò Maki 1:9-11 mɛ é ɔ, etɛ Jehovah ka ɖɔ hwenu e Jezu bló baptɛm é? Nǔ taji tɛ lɛ jí xó enɛ lɛ ka dó zǒgbe?

3 Ninɔmɛ nukɔntɔn e mɛ Jehovah ɖɔ xó sín jixwé ɖè é ɖò Maki 1:9-11 mɛ. (Xà.) É ɖɔ: “Vǐ vívɛ́ná wɛ a nyí nú mì, bɔ xomɛ nɔ hun mì dó wǔtu towe tlala.” Sè e Jezu sè bɔ Tɔ́ tɔn ɖɔ ɖɔ emi yí wǎn n’i, bo lɛ́ ɖeji dó wǔtu tɔn é ɖó na ko byɔ ayi mɛ n’i tawun. Xó Jehovah tɔn lɛ dó zǒgbe nǔ taji atɔn jí dó Jezu wu. Nukɔntɔn ɔ, Jezu nyí Vǐ tɔn. Wegɔ́ ɔ, Jehovah yí wǎn nú Vǐ tɔn. Atɔngɔ́ ɔ, xomɛ nɔ hun Jehovah dó Vǐ tɔn wu. Mi nú mǐ ni gbéjé nǔ enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo kpɔ́n ganji.

4. Ðò baptɛm Jezu tɔn hwenu ɔ, kancica yɔyɔ̌ ɖevo tɛ é ka ɖó xá Mawu?

4 Vǐ vívɛ́ná wɛ a nyí nú mì.” Jehovah ɖɔ xó enɛ lɛ bo xlɛ́ ɖɔ Vǐ vívɛ́ná emitɔn Jezu kpo emi kpo ɖó kancica yɔyɔ̌  ɖevo. Vǐ gbigbɔ tɔn Mawu tɔn ɖé wɛ Jezu nyí hwenu e é ɖò jixwé é. Amɔ̌, ɖò baptɛm tɔn hwenu ɔ, gbigbɔ mímɛ́ ɖè è. Hwenɛnu ɔ, Mawu xlɛ́ ɖɔ Vǐ Emitɔn e gbigbɔ ɖè é ɖó nukúnɖiɖó ɔ dìn bo na lɛkɔ yì jixwé bo huzu Axɔ́su e Mawu sɔ́ é kpo Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó kpo. (Luk. 1:31-33; Ebl. 1:8, 9; 2:17) Enɛ wu ɔ, ɖò baptɛm Jezu tɔn hwenu ɔ, Tɔ́ tɔn sín hwɛ jɔ bɔ é ɖɔ: “Vǐ vívɛ́ná wɛ a nyí nú mì.”—Luk. 3:22.

È kpa mǐ, bo dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɔ, mǐ nɔ yì nukɔn (Kpɔ́n akpáxwé 5gɔ́ ɔ) *

5. Nɛ̌ mǐ ka sixu nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ, bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ Jehovah ɖɔhun gbɔn?

5 “Vǐ vívɛ́ná wɛ a nyí nú mì.” Kpɔ́ndéwú e Jehovah sɔ́ ɖ’ayǐ bo xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú Vǐ emitɔn, bɔ xomɛ nɔ lɛ́ hun emi dó wǔtu tɔn é flín mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ ba ali e nu mǐ sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ ɖè é. (Jaan 5:20) Enyi mɛ e mǐ nɔ kéya na é ɖé ɖè wanyiyi xlɛ́ mǐ, lobo kpa mǐ ɖó nǔ ɖagbe e mǐ wà é wutu ɔ, mǐ nɔ yì nukɔn. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nɔví e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é kpo hagbɛ̌ xwédo mǐtɔn tɔn lɛ kpo ɖó hudo wanyiyi kpo wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ mǐtɔn kpo tɔn. Enyi mǐ kpa mɛ ɖevo lɛ ɔ, mǐ nɔ na hlɔnhlɔn nǔɖiɖi yetɔn, bo nɔ lɛ́ d’alɔ ye bɔ ye nɔ sɛn Jehovah kpo gbejininɔ kpo. Tlala ɔ, mɛjitɔ́ lɛ ɖó na nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú vǐ yetɔn lɛ. Enyi mɛjitɔ́ lɛ kpa vǐ yetɔn lɛ dó nǔjɔnǔ mɛ, bo lɛ́ xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú ye ɔ, alɔ dó vǐ yetɔn lɛ wɛ ye ɖè bonu ye na yì nukɔn nɛ.

6. Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji dó Jezu Klisu wu?

6 “Xomɛ nɔ hun mì dó wǔtu towe tlala.” Xógbe enɛ lɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah ɖeji ɖɔ Jezu na wà jlǒ emitɔn kpo gbejininɔ kpo. Jehovah ɖó jiɖiɖe enɛ dó Vǐ tɔn wu, mǐ lɔ sixu wà mɔ̌, bo ɖeji mlɛ́mlɛ́ ɖɔ kpo gbejininɔ kpo wɛ Jezu na bló bɔ akpá e Jehovah dó lɛ é bǐ na jɛnu. (2 Kɔ. 1:20) Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú Jezu  tɔn jí ɔ, é nɔ na hlɔnhlɔn kán e mǐ kánɖeji bo na kplɔ́n nǔ dó wǔ tɔn, lobo sɔ́ afɔ dó afɔdo tɔn lɛ mɛ é. Jehovah lɛ́ ɖeji ɖɔ kpɔ́ndéwú Vǐ emitɔn tɔn na kpó ɖò nǔ kplɔ́n kplékplé mɛsɛntɔ́ emitɔn lɛ tɔn wɛ.—1 Pi. 2:21.

“MI ÐÓTÓ È”

7. Sɔgbe xá Matie 17:1-5 ɔ, ninɔmɛ tɛ mɛ wɛ Jehovah ɖɔ xó sín jixwé ɖè? Etɛ é ka ɖɔ?

7 Matie 17:1-5. Azɔn wegɔ́ e Jehovah ɖɔ xó sín jixwé é wɛ nyí hwenu e Jezu “huzu agbaza” é. Jezu ylɔ́ Piyɛ́ɛ, Jaki kpo Jaan kpo ɖɔ ye ni wá xwedó emi yì só ɖaxó ɖé jí. Ye mɔ nǔmimɔ jiwǔ ɖé ɖò finɛ. Nukún Jezu tɔn mɛ nɔ kɔ́n, bɔ awu tɔn lɛ wé pépé. Mɛ we tɔ́n ɖò Jezu kpá, bo nɔte nú Mɔyizi kpo Elíi kpo; ye jɛ xó ɖɔ xá ɛ jí dó kú kpo fínfɔ́n sín kú tɔn kpo wu. “Sɛnmlɔ mɛ” wɛ mɛsɛ́dó atɔn lɛ ɖè có, ye mɔ nǔmimɔ jiwǔ enɛ, hwenu e ye fɔ́n bǐ hézéhézé é. (Luk. 9:29-32) Enɛ gudo ɔ, akpɔ́kpɔ́ wewé ɖé wá cyɔn ye, bɔ ye sè gbè ɖé sín jixwé; Mawu sín gbè wɛ! Jehovah ɖexlɛ́ ɖɔ xomɛ nɔ hun emi dó Vǐ emitɔn wu, bɔ emi lɛ́ yí wǎn n’i, lee é ɖexlɛ́ gbɔn ɖò baptɛm Jezu tɔn hwenu é bo ɖɔ: “Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; xomɛ nɔ hun mì dó wǔtu tɔn.” Amɔ̌ dìn tɔn ɔ, Jehovah ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mi ɖótó è.”

8. Ðagbe tɛ nǔmimɔ ɔ ka wà nú Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo?

8 Nǔmimɔ ɔ xlɛ́ susu kpo hlɔnhlɔn kpo e Jezu na ɖó ɖò sɔgudo, hwenu e é na nyí Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn é é. É ɖò wɛn ɖɔ è na hlɔnhlɔn Klisu bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ n’i, bonu é na dɛ ɖò wuvɛ̌ kpo kú kpo e ɖò te kpɔ́n ɛ é nu. Nǔmimɔ ɔ lɛ́ hɛn nǔɖiɖi ahwanvu lɛ tɔn lidǒ, bo na ye hlɔnhlɔn nú mɛtɛnkpɔn e na tɛ́n gbejininɔ yetɔn kpɔ́n lɛ é kpo azɔ̌ syɛnsyɛn e ye na wà ɖò xwè lɛ gblamɛ lɛ é kpo. Ðò xwè 30 mɔ̌ gudo ɔ, mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖɔ xó dó nǔmimɔ e mɛ Jezu huzu agbaza ɖè é wu, bo xlɛ́ ɖɔ nǔmimɔ ɔ kpó ɖò gbɛ̀ ɖò ayi emitɔn mɛ.—2 Pi. 1:16-18.

9. Wě e nyɔ́ zán é tɛ lɛ Jezu ka ɖè xá ahwanvu tɔn lɛ?

9 “Mi ɖótó è.” Jehovah xlɛ́ nyi wɛn ɖɔ emi ba ɖɔ mǐ ni nɔ ɖótó xó Vǐ emitɔn tɔn, bo lɛ́ setónú na. Etɛ lɛ Jezu ka ɖɔ hwenu e é ɖò ayikúngban jí é? É ɖɔ nǔ gegě bɔ é jɛxa ɖɔ è ni ɖótó. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kpo wanyiyi kpo wɛ é kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ lee ye na nɔ jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn é, bo lɛ́ flín ye hwɛhwɛ ɖɔ ye ni nɔ acéjí. (Mat. 24:42; 28:19, 20) É lɛ́ byɔ ye ɖɔ ye ni dó gǎn tawun, lobo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni ma jó gbè ó. (Luk. 13:24) Jezu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖó na nɔ yí wǎn nú yeɖée, nɔ bǔ, bo lɛ́ nyi sɛ́n emitɔn lɛ. (Jaan 15:10, 12, 13) Wě e Jezu ɖè xá ahwanvu tɔn lɛ é nyɔ́ zán tawun. Wě enɛ lɛ e Jezu ɖè xá mɛ é ɖò taji égbé lee ye ɖè gbɔn ɖò hwe ɔ nu é.

10-11. Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò tó ɖó Jezu wɛ gbɔn?

10 Jezu ɖɔ: “Mɛ e nɔ xwedó nǔgbo ɔ bǐ wɛ nɔ ɖótó xó ce.” (Jaan 18:37) Mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò tó ɖó xó tɔn lɛ wɛ hwenu e mǐ ‘nɔ mɔ mǐɖée gbɔ bo nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mǐɖée’ é. (Kolo. 3:13; Luk. 17:3, 4) Mǐ nɔ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò tó ɖó xó tɔn wɛ gbɔn wɛnɖagbe ɔ jijla kpo kanɖodónǔwu kpo gblamɛ, enyi “hwe ɔ nu nyɔ́ kpo é ma nyɔ́ kpo ɔ” nɛ.—2 Tim. 4:2.

11 Jezu ɖɔ: “Lɛngbɔ̌ ce lɛ nɔ ɖótó gbè ce.” (Jaan 10:27) Ayi kɛɖɛ wɛ ahwanvu Klisu tɔn lɛ nɔ ɖó xó tɔn lɛ wu dó xlɛ́ ɖɔ emi ɖò tó ɖó è wɛ ǎ, loɔ ye nɔ lɛ́ wà nǔ sɔgbe xá xó tɔn lɛ. “Gbɛmɛ tagba lɛ” nɔ fɛ́ ayi yetɔn ǎ. (Luk. 21:34) É nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ  sɔ́ tónúsíse nú sɛ́n Jezu tɔn dó ɖó nǔ taji ɖé ɖò gbɛzán yetɔn mɛ, enyi ninɔmɛ vɛwǔ lɛ na bo tlɛ kpannukɔn ye ɔ nɛ. Nɔví mǐtɔn lɛ gegě ɖò didɛ ɖò mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ nu wɛ, ɖi mɛgbenyinya gbeklánxámɛtɔ́ lɛ tɔn, hɛ̌n kpo adla j’ayǐ lɛ kpo. Nǔ enɛ lɛ nɔ ɖò finɛ có, ye nɔ nɔ gbeji nú Jehovah enyi é na bo tlɛ vɛwǔ gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ. Jezu na ye ganjɛwu elɔ: “Mɛ e hɛn sɛ́n ce lɛ ayi mɛ, bo nɔ nyi ye lɛ ɔ, mɛ enɛ wɛ yí wǎn nú mì. Tɔ́ ce na yí wǎn nú mɛ e yí wǎn nú mì ɔ.”—Jaan 14:21.

Sinsɛnzɔ́ mǐtɔn nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó Mawu jí (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ) *

12. Ðɔ ali ɖevo e nu mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò tó ɖó Jezu wɛ ɖè é.

12 Ali e nu mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò tó ɖó Jezu wɛ ɖè é ɖevo ɖíe: nǔ wiwa ɖó kpɔ́ xá mɛ ɖěɖee é sɔ́ bonu ye na nɔ nukɔn nú mǐ lɛ é. (Ebl. 13:7, 17) Ðò xwè gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ɔ, tutoblonunu Mawu tɔn bló huzuhuzu vovo lɛ, ɖé lɛ ɖò ye mɛ wɛ nyí azɔ̌wanú kpo wlɛnwín kpo yɔyɔ̌ lɛ zinzan ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ, lee è na bló kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn gbɔn é kpo ali e nu è nɔ gbá Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ, vɔ́ ye blóɖó lobo kpé nukún dó ye wu ɖè é kpo. Alixlɛ́mɛ enɛ lɛ e wanyiyi kpé, bɔ è lin tamɛ d’eji tawun lɛ é sù nukún mǐtɔn mɛ tawun. Mǐ sixu kúdeji ɖɔ Jehovah na kɔn nyɔna dó gǎn e dó wɛ mǐ ɖè, bo na xwedó alixlɛ́mɛ tutoblonunu ɔ tɔn e nɔ wá dó ganmɛ lɛ é é jí.

13. Lè tɛ lɛ tóɖiɖó Jezu ka nɔ hɛn wá?

13 Tóɖiɖó nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ lɛ é bǐ nɔ hɛn lè wá nú mǐ. Jezu na ganjɛwu ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ nǔkplɔnmɛ emitɔn lɛ na fá kɔ nú ye. É ɖɔ: “Lindɔ̌n mitɔn lɛ na vo,” “ɖó nǔkplɔnmɛ ce lɛ vɛwǔ ǎ, sù ce lɛ ka vɛ́ nyi ǎ.” (Mat. 11:28-30) Xó Mawu tɔn e mɛ Wɛnɖagbe-Wema ɛnɛ e ɖɔ xó dó gbɛzán Jezu tɔn kpo sinsɛnzɔ́ tɔn kpo wu lɛ é ɖè é nɔ fá kɔ nú mǐ, vɔ́ hlɔnhlɔn na mǐ ɖò gbigbɔ lixo bo nɔ bló bɔ mǐ nɔ ɖó nǔnywɛ. (Ðɛh. 19:8; 23:3) Jezu ɖɔ: “Mɛ e sè Mawuxó ɔ, bo bló ɖ’eji lɛ wɛ nǔ nyɔ́ na.”—Luk. 11:28.

‘UN NA SƆ́ NYIKƆ CE SƆ́ SÙ’

14-15. (a) Ðò Jaan 12:27, 28 mɛ ɔ, ninɔmɛ atɔngɔ́ tɛ mɛ Jehovah ka ɖɔ xó sín jixwé ɖè? (b) Etɛwu xó Jehovah tɔn lɛ ka dó gbɔ nú Jezu, bo lɛ́ na ɛ hlɔnhlɔn?

14 Jaan 12:27, 28. È wlan ninɔmɛ atɔngɔ́ e mɛ Jehovah ɖɔ xó sín jixwé ɖè é dó Wɛnɖagbe-Wema Jaan tɔn mɛ. Azǎn yɔywɛ ɖé jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn ɔ,  é ɖò Jeluzalɛmu bo na ɖu Dindinwayixwe tɔn gudo tɔn ɔ. É ɖɔ: “Ayi ce bǐ wɛ gbadó.” Enɛ gudo ɔ, é xoɖɛ bo ɖɔ: “Daa, bo sɔ́ nyikɔ towe sù.” Tɔ́ tɔn na sinkɔn ɛ sín jixwé bo ɖɔ: “Un ko sɔ́ nyikɔ ce sɔ́ sù; un ka na lɛ́ sɔ́ ɛ sù.”

15 Jezu sín ayi gbadó, ɖó azɔ̌ ɖaxó e é ɖó bo na nɔ gbeji nú Jehovah é wu. Jezu tuùn ɖɔ è na sɔ́ lanbá dó xò emi dó adaka mɛ, bɔ emi na kú wuvɛ̌ kú. (Mat. 26:38) Nǔ e ɖò taji hugǎn nú Jezu é wɛ nyí ɖɔ é ni sɔ́ nyikɔ Tɔ́ tɔn tɔn sù. È dóhwɛ Jezu ɖɔ é nyla nu dó Mawu wu, bɔ é ɖò linkpɔ́n mɛ ɖɔ kú emitɔn na kɔn cí dó Mawu wu. Xó Jehovah tɔn lɛ na ko vɔ́ ganjɛwu na Jezu tawun. É sixu kúdeji dìn ɖɔ è na sɔ́ nyikɔ Jehovah tɔn sù. Xó Tɔ́ tɔn tɔn lɛ ɖó na ko dó gbɔ n’i tawun, bo na ɛ hlɔnhlɔn nú nǔ e ɖò nukɔn n’i lɛ é. Jezu wɛ sixu ko nyí mɛ ɖokpo géé e mɔ nǔ jɛ nǔ e Tɔ́ tɔn ɖɔ ɖò hwe ɔ nu é mɛ é có, Jehovah ka bló bɔ è wlan Xó Tɔn enɛ lɛ ɖ’ayǐ nú mǐ bǐ.—Jaan 12:29, 30.

Jehovah na sɔ́ nyikɔ tɔn sù, bo na tún kan nú togun tɔn (Kpɔ́n akpáxwé 16gɔ́ ɔ) *

16. Etɛwu hweɖelɛnu ɔ, cí ɖěɖee è nɔ kɔn dó nyikɔ Mawu tɔn wu lɛ é ka sixu ɖu ayi mɛ nú mǐ?

16 Jezu ɖɔhun ɔ, cí e è nɔ kɔn dó nyikɔ Jehovah tɔn wu lɛ é sixu ɖu ayi mɛ nú mǐ lɔ. Vlafo è sixu ko ɖò nǔ wà xá mǐ wɛ ɖò ali agɔ nu lee è wà gbɔn xá Jezu é. Alǒ, adingban sín tan ɖěɖee gbeklánxámɛtɔ́ lɛ nɔ fúnfún kpé dó mǐ wu lɛ é sixu nɔ ɖó linkpɔ́n nú mǐ. Mǐ sixu ko nɔ lin tamɛ dó cí ɖěɖee tan enɛ lɛ nɔ kɔn dó nyikɔ Jehovah tɔn kpo tutoblonunu tɔn kpo wu  lɛ é jí. Ðò hwe enɛ lɛ nu ɔ, xó Jehovah tɔn lɛ nɔ dó gbɔ nú mǐ tawun. Ado ɖó na nɔ hu mǐ zɛ xwé wu ǎ. Mǐ sixu kúdeji ɖɔ “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ na bló ayixa [mǐ]tɔn kpodo linlin [mǐ]tɔn lɛ kpo ɖó, bɔ [mǐ] na sixu nɔ bǔ ɖò Klisu Jezu mɛ.” (Fili. 4:6, 7) Jehovah na gɔn nyikɔ tɔn sɔ́ sù gbeɖé ǎ. Gbɔn Axɔ́suɖuto tɔn gblamɛ ɔ, é na jla nǔ ɖěɖee Satáan kpo gbɛ̀ elɔ kpo hɛn gblé dó mɛsɛntɔ́ Tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ wu é bǐ ɖó.—Ðɛh. 94:22, 23; Eza. 65:17.

GBÈ JEHOVAH TƆN NI HƐN LÈ WÁ NÚ WE DÌN

17. Sɔgbe xá Ezayíi 30:21 ɔ, nɛ̌ Jehovah ka nɔ ɖɔ xó nú mǐ gbɔn ɖò égbé?

17 Jehovah kpò ɖò xó ɖɔ nú mǐ wɛ égbé. (Xà Ezayíi 30:21.) Nǔgbo wɛ ɖɔ mǐ nɔ sè gbè Mawu tɔn sín jixwé ǎ. Amɔ̌, é ko na mǐ Xó tɔn Biblu ɔ, bo na alixlɛ́mɛ lɛ mǐ d’emɛ. Gɔ́ na ɔ, gbigbɔ Jehovah tɔn nɔ sísɛ́ “[deví] gbejinɔtɔ́ nǔnywɛtɔ́ ɔ” bonu é na kpó ɖò nǔɖuɖu na mɛsɛntɔ́ Tɔn lɛ wɛ. (Luk. 12:42) Nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn e mǐ nɔ mɔ bɔ ye nɔ ɖò wema e è zín lɛ é mɛ, ɖò ɛntɛnɛti jí, ɖò video lɛ kpo xóyidókanji lɛ kpo mɛ é túnflá tawun.

18. Nɛ̌ xó Jehovah tɔn lɛ ka nɔ hɛn nǔɖiɖi mǐtɔn lidǒ, bo nɔ lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ gbɔn?

18 Mi nú mǐ ni hɛn xó ɖěɖee Jehovah ɖɔ hwenu e Vǐ tɔn ɖò ayikúngban jí lɛ é d’ayi mɛ. Xó Mawu ɖesunɔ tɔn e è wlan dó Biblu ɔ mɛ lɛ é ni bo na mǐ jiɖe ɖɔ nǔ lɛ bǐ ɖò acɛ Jehovah tɔn glɔ́, bɔ é na jla nǔ e Satáan kpo gbɛ̀ tɔn nyanya ɔ kpo hɛn gblé dó mǐ wu lɛ é bǐ ɖó. Mi nú mǐ ni kánɖeji, bo na ɖótó gbè Mawu tɔn céɖécéɖé. Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, mǐ na dɛ ɖò tagba ɖebǔ e na kpannukɔn mǐ dìn lɛ é, kpo wuvɛ̌ ɖebǔ e na wá lɛ é kpo nu bɔ é na kpa mǐ. Biblu flín mǐ ɖɔ: “Nǔ e hudo mi ɔ wɛ nyí ɖɔ mi na dɛ, bo na wà jlǒ Mawu tɔn, bo na mɔ akpá e é dó ɔ yí.”—Ebl. 10:36.

HAN 4 ‘Jehovah Wɛ Nyí Lɛngbɔ̌nyitɔ́ Ce’

^ akpá. 5 Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, Jehovah ɖɔ xó n’i sín jixwé ɖò ninɔmɛ atɔn mɛ. Ðò ninɔmɛ enɛ lɛ ɖokpo mɛ ɔ, Jehovah byɔ ahwanvu Klisu tɔn lɛ ɖɔ ye ni ɖótó Vǐ emitɔn. Jehovah nɔ gbɔn Xó tɔn ee mɛ nǔkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ ɖè é kpo tutoblonunu tɔn kpo gblamɛ égbé bo nɔ ɖɔ xó nú mǐ. Mǐ na ɖɔ xó dó lee tóɖiɖó Jehovah kpo Jezu kpo nɔ hɛn lè wá nú mǐ gbɔn é jí ɖò xóta elɔ mɛ.

^ akpá. 52 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Mɛxo agun tɔn ɖé ɖó ayi wu ɖɔ devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn ɖé ɖò alɔ dó wɛ, bo na hɛn Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn ɖó mimɛ̌ jí, bo lɛ́ ɖò nukún kpé dó wema lɛ wu wɛ. Mɛxo agun tɔn ɔ ɖò kpikpa ɛ wɛ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo.

^ akpá. 54 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Asú kpo asì kpo ɖé ɖò Sierra Leone bo ɖò mɛylɔwema kplé tɔn ɖé na hwehutɔ́ xá ɔ mɛ tɔn ɖé wɛ.

^ akpá. 56 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Kúnnuɖetɔ́ e ɖò tò e mɛ è gbɛ́ azɔ̌ mǐtɔn ɖè é ɖé lɛ kplé ɖò xwé mɛɖesunɔ tɔn ɖé gbè. Ye sɔnǔ mɛ e xwè kplé é ɖɔhun ǎ, bonu mɛ lɛ ni ma ɖó ayi ye wu ó.