Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 10

Etɛ ka Na Gbɛ́ Ðɔ Un Ma Bló Baptɛm Ó?

Etɛ ka Na Gbɛ́ Ðɔ Un Ma Bló Baptɛm Ó?

“[Agooɖojǐe ɔ] kpodo Filipu kpo we lɛ jɛte, bo byɔ sin ɔ mɛ, bɔ Filipu [bló baptɛm] n’i.”—Mɛ. 8:38.

HAN 52 Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Etɛ lɛ Adamu kpo Ɛvu kpo ka hɛn bú? Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó?

MƐ̌ KA ɖó na sɔ́ nǔgbododó nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo tɔn ɖ’ayǐ, bɔ a lin? Hwenu e Adamu kpo Ɛvu kpo ɖu atín e sín sínsɛ́n è nɔ ɖu, bo nɔ tuùn nǔ ɖagbe kpo nyanya kpo é ɔ, ye xlɛ́ nyi wɛn ɖɔ emi kún ɖeji dó Jehovah kpo nǔgbododó tɔn lɛ kpo wu ó. Yeɖesunɔ ba na nɔ wá gbeta nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo tɔn kɔn. (Bǐb. 3:22) Amɔ̌, lin tamɛ dó nǔ e ye hɛn bú lɛ é jí. Ye hɛn kancica e ye ɖó xá Jehovah é gblé. Ye lɛ́ hɛn ali e hun nú ye bɔ ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi é bú, lobo lɛ́ jó hwɛhuhu kpo kú kpo sín gǔ dó nú vǐ yetɔn lɛ. (Hlɔ. 5:12) Gbeta e kɔn Adamu kpo Ɛvu kpo wá é dɔn wuvɛ̌ wá.

Ee agooɖojǐe Etiopíinu ɔ yí gbè nú nǔkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ gudo é ɔ, é sɔ́ ɖó nǎ nǎ nú baptɛm biblo ǎ (Kpɔ́n akpáxwé 2-3)

2-3. (a) Nɛ̌ agooɖojǐe Etiopíinu ɔ ka wà nǔ gbɔn hwenu e Filipu ɖɔ Mawuxó n’i é? (b) Enyi mǐ bló baptɛm ɔ, nyɔna tɛ lɛ mǐ ka nɔ mɔ? Nǔkanbyɔ tɛ lɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n?

2 Sɔ́ lee Adamu kpo Ɛvu kpo wà nǔ gbɔn é jlɛ́ dó lee agooɖojǐe Etiopíinu ɔ wà nǔ gbɔn, hwenu e Filipu ɖɔ Mawuxó n’i é wu. Nǔ e Jehovah kpo Jezu kpo wà nú agooɖojǐe ɔ é sù nukún tɔn mɛ kaka bɔ é bló baptɛm tlolo. (Mɛ. 8:34-38) Enyi mǐ sɔ́ mǐɖée jó nú Mawu bo bló baptɛm ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ nyi wɛn agooɖojǐe ɔ ɖɔhun ɖɔ nǔ e Jehovah kpo Jezu kpo wà nú mǐ é sù nukún mǐtɔn mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖeji dó Jehovah wu, bo yí gbè ɖɔ é wɛ nyí mɛ e ɖó na sɔ́ nǔgbododó nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo tɔn ɖ’ayǐ é.

3 Lin tamɛ dó nyɔna ɖěɖee mǐ nɔ mɔ, ɖó mǐ ɖò Jehovah sɛn wɛ wutu lɛ é jí! Ðokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ na lɛ́ wá mɔ nǔ ɖěɖee Adamu kpo Ɛvu kpo hɛn bú lɛ é bǐ, kaka jɛ ali e hun nú mǐ bɔ mǐ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi é jí. Nǔɖiɖi  e mǐ ɖó nú Jezu Klisu é zɔ́n bɔ Jehovah nɔ sɔ́ nǔwanyido mǐtɔn lɛ kɛ mǐ, bo lɛ́ na mǐ ayixa mímɛ́ ɖé. (Mat. 20:28; Mɛ. 10:43) Mǐ nɔ lɛ́ huzu hagbɛ̌ xwédo Jehovah tɔn tɔn e mɛ mɛsɛntɔ́ e sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ lɛ é ɖè é, bɔ sɔgudo jiwǔ ɖé ɖò nukɔn nú mǐ. (Jaan 10:14-16; Hlɔ. 8:20, 21) Lè enɛ lɛ ɖò gannaganna có, mɛ ɖěɖee wá tuùn Jehovah lɛ é ɖé lɛ nɔ xò nǔ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú agooɖojǐe Etiopíinu ɔ tɔn xwixwedó wu. Etɛ lɛ ka sixu zɔ́n bɔ ye dán lɛjɛlɛjɛ dó baptɛm biblo wu? Nɛ̌ ye ka sixu ɖu ɖò ye jí gbɔn?

NǓ E NƆ ZƆ́N BƆ MƐÐÉ LƐ NƆ DÁN LƐJƐLƐJƐ DÓ BAPTƐM BIBLO WU É

Xɛsi e mɛɖé lɛ nɔ ɖi, cobo nɔ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na bló baptɛm é

Jiɖiɖe ma ɖó dó mɛɖée wu (Kpɔ́n akpáxwé 4-5) *

4-5. Wuvɛ̌ tɛ lɛ dɔnkpɛvu e nɔ nyí Avery é kpo ɖyɔvǐ e nɔ nyí Hannah é kpo ka mɔ?

4 Jiɖiɖe ma ɖó dó mɛɖée wu. Avery sín mɛjitɔ́ lɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn. È tuùn tɔ́ tɔn ɖɔ é nyí mɛjitɔ́ wanyiyinɔ ɖé, bo lɛ́ nyí mɛxo agun tɔn kanɖodónǔwutɔ́ ɖé. É ɖò mɔ̌ có, Avery dán lɛjɛlɛjɛ dó baptɛm biblo wu. Etɛwu? É ɖɔ: “Un lin ɖɔ un na kpéwú bo nyí gbɛtɔ́ ɖagbe tɔ́ ce ɖɔhun ǎ.” Avery lɛ́ lin ɖɔ emi kún na kpéwú bo kpé nukún dó azɔ̌ e è sixu sɔ́ d’así nú emi ɖò nukɔnmɛ lɛ é wu ó. “Xɛsi nɔ ɖi mì ɖɔ è na wá byɔ mì ɖɔ má xoɖɛ ɖò agbawungba, xwlé xóɖiɖɔ lɛ mɛ, alǒ nɔ nukɔn nú gbɛ̌ta ɖé ɖò sinsɛnzɔ́ kúnnuɖegbé tɔn mɛ.”

5 Hannah e ɖó xwè 18 é mɔ wuvɛ̌ tawun, ɖó jiɖiɖe ma ɖó wu. Mɛjitɔ́ ɖěɖee nɔ sɛn Jehovah lɛ é wɛ kplɔ́n ɛ. É ɖò mɔ̌ có, é nɔ xò nǔ kpɔ́n ɖɔ emi kún sixu zán gbɛ̀ sɔgbe kpo nǔgbododó Jehovah tɔn lɛ kpo ó. Etɛwu? Hannah nɔ ɖó linlin ɔ ɖɔ emi kún hwɛ́n nǔ ɖebǔ ó. Hweɖelɛnu ɔ, nǔ ɔ nɔ syɛn n’i kaka bɔ éɖesunɔ nɔ jló bo nɔ xò daka éɖée wu, b’ɛ nɔ zɔ́n bɔ ninɔmɛ ɔ nɔ lɛ́ nyla d’eji. É ɖɔ: “Un ɖɔ nǔ e un nɔ wà é nú mɛɖé ǎ, un tlɛ ɖɔ nú mɛjitɔ́ ce lɛ vɔ́vɔ́ ǎ; un nɔ lɛ́ lin ɖɔ Jehovah kún na jló gbeɖé ɖɔ nyi ni nyí mɛsɛntɔ́ emitɔn ó, ɖó nǔ e un nɔ wà nú nyiɖée é wu.”

Kɔgbidínúmɛ xɔ́ntɔn lɛ tɔn (Kpɔ́n akpáxwé 6gɔ́ ɔ) *

6. Etɛ ka zɔ́n bɔ Vanessa ɖó nǎ nǎ nú baptɛm biblo?

6 Kɔgbidínúmɛ xɔ́ntɔn lɛ tɔn. Vanessa e ɖó xwè 22 é ɖɔ: “Un ɖó xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé, bɔ mǐ ko tuùn mǐɖée sín xwè ɖibla yì wǒ ɖíe.” Amɔ̌, Vanessa sín xɔ́ntɔn nɔ gudo n’i bonu é na kpé baptɛm biblo e gbé nya wɛ é ɖè é wu ǎ. É vɛ́ nú Vanessa tawun bɔ é ɖɔ: “É nɔ vɛwǔ nú mì tawun bonu má zun xɔ́ntɔn, bɔ ado ɖò huhu mì wɛ ɖɔ nú un ɖó nǔ xɔ́ntɔn zunzun enɛ nu ɔ, un kún na lɛ́ wá ɖó xɔ́ntɔn vívɛ́ mɔhun kpɔ́n gbeɖé ó.”

Xɛsiɖiɖi ɖɔ è na hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé (Kpɔ́n akpáxwé 7gɔ́ ɔ) *

7. Etɛ sín xɛsi ka ɖi ɖyɔvǐ e nɔ nyí Makayla é? Etɛwu?

7 Xɛsiɖiɖi ɖɔ è na hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé. Xwè atɔ́ɔ́n wɛ Makayla ɖó hwenu e è ɖè fofó tɔn sín agun mɛ é. Ee é ɖò susu  wɛ é ɔ, é mɔ lee nǔwiwa fofó tɔn tɔn lɛ zɔ́n bɔ mɛjitɔ́ yetɔn lɛ ɖú nyɔkwín gbɔn é. Makayla ɖɔ: “Xɛsi nɔ ɖi mì ɖɔ nú un bló baptɛm ɔ, un na hu hwɛ, bɔ è na ɖè mì sín agun mɛ, bɔ mɛjitɔ́ ce lɛ na ɖú nyɔkwín hú mɔ̌.”

Xɛsiɖiɖi ɖɔ è na klán gbè xá mɛ (Kpɔ́n akpáxwé 8gɔ́ ɔ) *

8. Etɛ dɔnkpɛvu e nɔ nyí Miles é ka ɖi xɛsi na?

8 Xɛsiɖiɖi ɖɔ è na klán gbè xá mɛ. Miles sín tɔ́ kpo tɔ́ tɔn sín asì kpo nɔ sɛn Jehovah, amɔ̌, nɔ éyɛtɔn nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ. Miles ɖɔ: “Un nɔ nɔ ce gɔ́n nú xwè 18, bɔ xɛsi nɔ ɖi mì nú má ɖɔ n’i ɖɔ un jló na bló baptɛm. Un ko mɔ lee é wà nǔ gbɔn hwenu e tɔ́ ce huzu Kúnnuɖetɔ́ ɖé é. Xɛsi ɖi mì ɖɔ é na dóya nú mì.”

NƐ̌ A KA SIXU ÐU ÐÒ XƐSI LƐ JÍ GBƆN?

9. Nú a kplɔ́n nǔ dó lee Jehovah nɔ ɖó suúlu, bo lɛ́ yí wǎn nú mɛ gbɔn é wu ɔ, etɛ mɛ é ka sixu tɔ́n kɔ dó?

9 Adamu kpo Ɛvu kpo wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi kún na sɛn Jehovah ó, ɖó ye ɖó wanyiyi e gɔ́ngɔ́n é n’i ǎ wutu. Nǔ ɖò mɔ̌ có, Jehovah na tɛn ye bɔ ye nɔ gbɛ̀ nú táan gegě bo jì vǐ lɛ, lobo lɛ́ jó ye dó bɔ yeɖesu ɖɔ lee ye na kplɔ́n ye gbɔn é. Tlolo kpowun ɔ, nǔ e mɛ gbeta e kɔn Adamu kpo Ɛvu kpo wá bo ɖɔ ɖɔ emi na nɔ emiɖesunɔ sí é tɔ́n kɔ dó é xlɛ́ lě dò ye jɔ xlo sɔ é nyi wɛn. Nukɔngbeví yetɔn hu nɔví tɔn xomɛvɔnɔ ɔ, bɔ dakaxixo kpo cejɛnnabi kpo wá sukpɔ́ tawun ɖò xwédo gbɛtɔ́ tɔn mɛ. (Bǐb. 4:8; 6:11-13) Amɔ̌, Jehovah tuùn ali e nu é na hwlɛn Adamu kpo Ɛvu kpo sín vǐ e jló na sɛn ɛ lɛ é bǐ ɖè é. (Jaan 6:38-40, 57, 58) Ee a na ɖò nǔ gegě kplɔ́n dó lee Jehovah nɔ ɖó suúlu bo lɛ́ yí wǎn nú mɛ gbɔn é wu wɛ é ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ wanyiyi e a ɖó n’i é na jɛji. A na jló na gbɛ́ ali e Adamu kpo Ɛvu kpo wlí é, bo sɔ́ hwiɖée jó nú Jehovah.

Lee a sixu ɖu ɖò xɛsi enɛ lɛ jí gbɔn é

(Kpɔ́n akpáxwé 9-16) *

10. Etɛwu tamɛ linlin dó Ðɛhan 19:8 jí ka sixu d’alɔ we bɔ a na sɛn Jehovah?

10 Kpò ɖò nǔ kplɔ́n dó Jehovah wu wɛ. Lě dò a na kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu sɔ́ é ɔ, mɔ̌ dò wɛ a na ɖeji sɔ, bɔ enɛ na zɔ́n bɔ a na sɛn ɛ b’ɛ na kpa we. Avery e xó mǐ ɖɔ wá yì é ɖɔ: “Akpá e ɖò Ðɛhan 19:8 mɛ é xixa kpo tamɛ linlin d’eji kpo zɔ́n bɔ un ɖó jiɖiɖe. (Xà.) Hwenu e Avery mɔ lee Jehovah ɖè akpá tɔn enɛ gbɔn é ɔ, wanyiyi e é ɖó n’i é  syɛn d’eji. É nyí jiɖiɖe kɛɖɛ wɛ wanyiyi nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó ǎ, loɔ é nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ, bɔ mǐ nɔ sɔ́ ayi ɖó Jehovah kpo nǔ e jló è lɛ é kpo jí. Hannah e xó mǐ ɖɔ wá yì é ɖɔ: “Gbɔn Biblu xixa kpo Biblu kplɔnkplɔn nyɛɖesunɔ tɔn kpo gblamɛ ɔ, un wá mɔ ɖɔ nú un xò daka nyiɖée wu ɔ, é nɔ vɛ́ nú Jehovah lɔ.” (1 Pi. 5:7) Hannah ‘nɔ zé Mawuxó ɔ dó wà azɔ̌ na titewungbe’ dìn. (Ja. 1:22) Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? É ɖɔ: “Ee un mɔ lee tónúsíse nú Jehovah hɛn lè wá nú mì gbɔn é ɔ, un tɛ́n kpɔ́n bo ɖó wanyiyi syɛnsyɛn ɖé n’i. Dìn ɔ, un kánɖeji ɖɔ Jehovah na xlɛ́ ali mì, hweɖebǔnu e un na ɖó hudo tɔn é.” Hannah kpéwú bo ɖu ɖò nǔ e nɔ sísɛ́ ɛ b’ɛ nɔ xò daka éɖée wu é jí. É sɔ́ éɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm.

(Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ) *

11. Etɛ Vanessa ka wà bo zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ? Etɛ enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ?

11 Cyan xɔ́ntɔn towe lɛ kpo nǔnywɛ kpo. Vanessa e xó mǐ ɖɔ wá yì é wá mɔ ɖɔ xɔ́ntɔn emitɔn wɛ zɔ́n bɔ emi ɖò nǎ nǎ ɖó nú Jehovah sinsɛn wɛ. Enɛ wu ɔ, é ɖó nǔ xɔ́ntɔn zunzun ɔ nu. Amɔ̌, Vanessa lɛ́ wà nǔ hú mɔ̌. É dó gǎn syɛnsyɛn bo zun xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ lɛ ɖò agun ɔ mɛ. É ɖɔ ɖɔ kpɔ́ndéwú e Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo sɔ́ ɖ’ayǐ é d’alɔ emi. É ɖɔ: “Gbɛtɔ́ e ma yí wǎn nú Jehovah ǎ lɛ é wɛ lɛlɛ̌ dó ye, amɔ̌, ye zun xɔ́ntɔn ɖagbe xá yeɖée.” Ee Vanessa bló baptɛm gudo é ɔ, é huzu gbexosin-alijitɔ́. É ɖɔ dìn ɖɔ: “Enɛ d’alɔ mì bɔ un zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ, é ka nyí ɖò agun ce mɛ kɛɖɛ ǎ, amɔ̌, ɖò agun ɖevo lɛ lɔ mɛ.” Hwi lɔ sixu zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ, enyi a ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ e Jehovah sɔ́ d’así nú mǐ ɖɔ mǐ ni wà é mɛ lee é nyɔ́ bló gbɔn é ɔ nɛ.—Mat. 24:14.

(Kpɔ́n akpáxwé 12-15) *

12. Xɛsi tɛ Adamu kpo Ɛvu kpo ma ka ɖi ǎ? Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó?

12 Ðǒ linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó xɛsiɖiɖi wu. Xɛsiɖiɖi ɖé lɛ nɔ wà ɖagbe nú mǐ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, xɛsi ɖó na ɖi mǐ dó nǔ e na vɛ́ nú Jehovah é wiwa wu. (Ðɛh. 111:10) Nú Adamu kpo Ɛvu kpo ko tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖi xɛsi gbɔn mɔ̌ wɛ ɔ, ye na ko fɔ́n gǔ dó Jehovah jí ǎ. Amɔ̌, ye fɔ́n gǔ. Ee ye fɔ́n gǔ gudo é ɔ, nukún yetɔn lɛ hun, bɔ ye mɔ nǔ jɛ wu bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ emi nyí hwɛhutɔ́. Gǔ ɖokpo e ye sixu jó dó nú vǐ yetɔn lɛ é wɛ nyí hwɛhuhu kpo kú kpo. Ðó ye mɔ nukúnnú jɛ  ninɔmɛ yetɔn mɛ wutu ɔ, winnya hu ye ɖó mɛ̌ e ye ɖè é wutu, bɔ ye hwlá mɛ̌.—Bǐb. 3:7, 21.

13-14. (a) Sɔgbe xá 1 Piyɛ́ɛ 3:21 ɔ, etɛwu mǐ ma ka ɖó na ɖi xɛsi nú kú zɛ xwé wu ǎ? (b) Hwɛjijɔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó bo na yí wǎn nú Jehovah?

13 Nǔgbo wɛ ɖɔ xɛsi ɖó na ɖi mǐ dó nǔ e na vɛ́ nú Jehovah é wiwa wu, amɔ̌, mǐ ɖó na ɖi xɛsi dó kú wu zɛ xwé wu ǎ. Jehovah ko hun ali ɖé nú mǐ bɔ mǐ na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ. Nú mǐ hu hwɛ bɔ é ka vɛ́ nú mǐ nǔgbo nǔgbo ɔ, Jehovah nɔ sɔ́ kɛ mǐ. Jehovah na zɔn dó nǔɖiɖi e mǐ ɖó nú vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Vǐ tɔn tɔn é wu, bo na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ. Ali nukɔntɔn e nu mǐ na ɖè nǔɖiɖi xlɛ́ ɖè é wɛ nyí ɖɔ mǐ na sɔ́ gbɛ̀ mǐtɔn jó nú Mawu bo bló baptɛm.—1 Piyɛ́ɛ 3:21, nwt.

14 Mǐ ɖó hwɛjijɔ gegě bo na yí wǎn nú Jehovah. É nɔ na mǐ nǔ ɖagbeɖagbe ɖěɖee sín vivǐ mǐ nɔ ɖu ayihɔngbe ayihɔngbe lɛ é, bo nɔ lɛ́ kplɔ́n nǔ mǐ dó nǔgbo e kúnkplá éɖesunɔ kpo linlin tɔn lɛ kpo é wu. (Jaan 8:31, 32) É na mǐ agun Klisanwun tɔn bo na dó xlɛ́ ali mǐ, lobo lɛ́ nɔ gudo nú mǐ. É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn wuvɛ̌gban mǐtɔn lɛ dìn, bo lɛ́ na mǐ nukúnɖiɖó gbɛ̀ ninɔ kaka sɔyi, ɖò ninɔmɛ maɖóblɔ̌ ɖé mɛ ɖò sɔgudo tɔn. (Ðɛh. 68:20; Nǔɖe. 21:3, 4) Enyi mǐ lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ tobutobu e Jehovah ko bló dó xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú mǐ lɛ é jí ɔ, enɛ na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na yí wǎn n’i. Nú mǐ yí wǎn nú Jehovah ɔ, mǐ nɔ ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó xɛsiɖiɖi wu. Mǐ nɔ ɖi xɛsi bo nɔ ba na wà nǔ e na vɛ́ nú Mɛ e mǐ yí wǎn na sɔmɔ̌ é ǎ.

15. Nɛ̌ Makayla ka ɖu ɖò xɛsi e ɖi wɛ é ɖè ɖɔ emi sixu wà nǔɖe nyi dò é jí gbɔn?

15 Makayla e xó mǐ ɖɔ wá yì é ɖu ɖò xɛsi e ɖi wɛ é ɖè ɖɔ emi táa wá wà nǔɖe nyi dò é jí, hwenu e é mɔ nǔ jɛ lě dò Jehovah nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ sɔ é wu é. “Un mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ mǐ bǐ wɛ nyí hwɛhutɔ́, bɔ mǐ sixu wà nǔ nyi dò. Amɔ̌, un lɛ́ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Jehovah yí wǎn nú mǐ bo na zɔn dó gbɛxixɔ ɔ wu, bo na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ.” Wanyiyi e é ɖó nú Jehovah é sísɛ́ ɛ bɔ é sɔ́ éɖée jó n’i, bo bló baptɛm.

(Kpɔ́n akpáxwé 16gɔ́ ɔ) *

16. Nɛ̌ è ka d’alɔ Miles bɔ é ɖu ɖò xɛsi e é nɔ ɖi ɖɔ è na klán gbè xá emi é jí gbɔn?

16 Miles e ɖi xɛsi ɖɔ nɔ emitɔn na gbɛ́ gbeta e kɔn emi wá bo na bló baptɛm é ba alɔdó ɖò nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖé gɔ́n. Miles ɖɔ: “Xwédo e klán ɖò sinsɛn lixo é ɖé mɛ wɛ é lɔ sù ɖè. É d’alɔ mì bɔ un lin tamɛ dó nǔ e un sixu ɖɔ bo d’alɔ nɔ ce, bonu é na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ nyiɖesu wɛ wá gbeta ɔ kɔn bo na bló baptɛm é wu, lé é kún nyí tɔ́ ce wɛ sísɛ́ mì ɖɔ nyi ni wà mɔ̌ ó.” Gbeta e kɔn Miles wá é víví nú nɔ tɔn ǎ. Wǎgbɔ tɔn ɔ, Miles gosin nɔ tɔn kpá, bo tɛ́ dó gbeta tɔn wu. É ɖɔ: “Ee un kplɔ́n nǔ dó nǔ ɖagbe ɖěɖee Jehovah wà nú mì lɛ é wu é ɔ, é byɔ ayi mɛ nú mì tawun. Hwenu e un lin tamɛ dó vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn wu ganji é ɔ, un wá mɔ lě dò Jehovah yí  wǎn nú mì sɔ́ é. Enɛ sísɛ́ mì bɔ un sɔ́ nyiɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm.”

TƐ́ DÓ GBETA TOWE WU

Mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ nǔ e Mawu wà nú mǐ lɛ é sù nukún mǐtɔn mɛ (Kpɔ́n akpáxwé 17gɔ́ ɔ)

17. Ali tɛ ka hun nú mǐ?

17 Hwenu e Ɛvu ɖu atín enɛ sín sínsɛ́n ɖò Edɛni mɛ é ɔ, é gbɛ́ Tɔ́ tɔn. Hwenu e Adamu xò kpóɖó n’i é ɔ, é xlɛ́ ɖɔ nǔ ɖagbeɖagbe e Jehovah ko bló nú emi lɛ é ɖě kún sù nukún emitɔn mɛ ó. Ali ɔ hun nú mǐ bǐ bɔ mǐ na xlɛ́ ɖɔ mǐ kún yí gbè nú gbeta enɛ e kɔn Adamu kpo Ɛvu kpo wá é ɖebǔ lálá ó. Nú mǐ bló baptɛm ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ Jehovah ɖɔ mǐ ɖi nǔ ɖɔ é ɖó acɛ ɔ bo na sɔ́ nǔgbododó e kúnkplá nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo é ɖ’ayǐ nú mǐ. Mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú Tɔ́ mǐtɔn bo lɛ́ ɖeji dó wǔ tɔn.

18. Nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bɔ Jehovah sinsɛn towe na ɖó nu?

18 Nǔ e nɔ vɛwǔ nú mǐ ɖò baptɛm mǐtɔn gudo é wɛ nyí ɖɔ mǐ na zán gbɛ̀ gbè bǐ gbè sɔgbe xá nǔgbododó Jehovah tɔn lɛ, é na nyí mǐɖesunɔ tɔn ǎ. Gbɛtɔ́ livi mɔkpan nɔ zán gbɛ̀ gbɔn mɔ̌ xwewu xwewu tɛgbɛ. Enyi a kpò ɖò biblo wɛ bonu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e a ɖó dó Xó Mawu tɔn Biblu wu é gɔ́ngɔ́n, bonu a nɔ dó gbɛ̌ hwɛhwɛ xá nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo, lobo nɔ lɛ́ má nǔ e a ko kplɔ́n dó Tɔ́ towe wanyiyinɔ ɔ wu lɛ é xá mɛ ɖevo lɛ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo ɔ, a sixu cí ye ɖɔhun. (Ebl. 10:24, 25) Enyi a jló na wá gbeta lɛ kɔn hǔn, nɔ ɖótó wě e Jehovah nɔ ɖè xá we gbɔn Xó tɔn kpo tutoblonunu tɔn kpo gblamɛ lɛ é. (Eza. 30:21) Mɔ̌ mɛ ɔ, nǔ e a na wà lɛ é bǐ na ɖó nu.—Nǔx. 16:3, 20.

19. Etɛ jí a ka ɖó na nɔ lin tamɛ dó hwebǐnu?

19 Nú lee alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn lɛ nɔ hɛn lè wá nú we sɔ́ é fɔ́n bo ɖò nukún towe mɛ sù wɛ ɔ, wanyiyi e a ɖó nú é kpo nǔgbododó tɔn lɛ kpo é na jɛji. Enɛ ɔ, nǔ e Satáan na xwlé we é ɖebǔ na zɔ́n bonu a na ɖó Jehovah sinsɛn te ǎ. Dǒ nukún mɛ, bo mɔ hwiɖée sɛ́dó ɖò xwè afatɔ́n gudo. A na mɔ ɖɔ gbeta e kɔn a wá bo bló baptɛm é ɔ, gbeta ɖagbe hugǎn e kɔn a wá kpɔ́n é wɛ!

HAN 28 A Sixu Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn

^ akpá. 5 Gbeta taji hugǎn e kɔn a sixu wá é wɛ nyí ɖɔ a na bló baptɛm alǒ gbɔ. Etɛwu gbeta enɛ ka ɖò taji sɔmɔ̌? Xóta elɔ na na xósin nú nǔkanbyɔ enɛ. É na lɛ́ d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖò tamɛ lin dó baptɛm biblo wu wɛ lɛ é, bɔ ye na ɖu ɖò nǔ e sixu zɔ́n bɔ ye na dán lɛjɛlɛjɛ dó mɔ̌ wiwa wu lɛ é jí.

^ akpá. 56 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Jiɖiɖe ma ɖó dó mɛɖée wu: Xɛsi ɖò mɛ winnyawinnya ɖé ɖi wɛ dó xósin nina wu.

^ akpá. 58 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Xɔ́ntɔn lɛ: Kúnnuɖetɔ́ winnyawinnya ɖé dó gbɛ̌ nyanya, bɔ winnya hu i hwenu e é mɔ Kúnnuɖetɔ́ hatɔ́ tɔn lɛ é.

^ akpá. 60 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Hwɛhuhu: Hwenu e è ɖè ɖyɔvǐ ɖé sín fofó sín agun mɛ, bɔ é gosin xwégbe é ɔ, ɖyɔvǐ ɔ mɔ ɖɔ emi lɔ sixu wá wà nǔ nyi dò.

^ akpá. 62 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Gbeklánxámɛ: Xɛsi ɖò nyaví ɖé ɖi wɛ dó ɖɛxixo wu, ɖó nɔ tɔn e ma nyí nǔɖitɔ́ ǎ é ɖò kpinkpɔn ɛ wɛ wutu.

^ akpá. 65 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Jiɖiɖe ma ɖó dó mɛɖée wu: Mɛ winnyawinnya ɖé lɛ́ ván kan dó nǔ kplɔnkplɔn éɖesunɔ tɔn wu.

^ akpá. 67 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Xɔ́ntɔn lɛ: Kúnnuɖetɔ́ winnyawinnya ɖé kplɔ́n bo nɔ gó ɖɔ emi nyí Kúnnuɖetɔ́ ɖé.

^ akpá. 69 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Hwɛhuhu: Ðyɔvǐ ɖé sɔ́ nǔgbo ɔ dó ɖó étɔn, bo bló baptɛm.

^ akpá. 71 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Gbeklánxámɛ: Nyaví ɖé tinmɛ nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é kpo akɔ́nkpinkpan kpo nu nɔ tɔn.