ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Mars 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 6 mai jɛ 2 juin 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ

Etɛ ka Na Gbɛ́ Ðɔ Un Ma Bló Baptɛm Ó?

Mɛ e wá tuùn Jehovah Mawu lɛ é ɖé lɛ nɔ xò nǔ kpɔ́n dó baptɛm blobló wu. Etɛ ka sixu d’alɔ ye bɔ ye na ɖu ɖò nǔ e sixu zɔ́n bɔ ye na dán lɛjɛlɛjɛ dó mɔ̌ wiwa wu lɛ é jí?

Nɔ Ðótó Jehovah Sín Gbè

Ali tɛ lɛ nu Jehovah ka nɔ ɖɔ xó nú mǐ ɖè ɖò égbé? Nɛ̌ mǐ ka nɔ ɖu tóɖiɖó Mawu sín lè gbɔn?

Lee Nǔ Cí nú Mɛ Ðevo lɛ É Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We

Ali tɛ lɛ nu Jehovah kpo Jezu kpo ka ɖexlɛ́ ɖɔ lee nǔ nɔ cí nú mɛ ɖevo lɛ é nɔ ɖu ayi mɛ nú emi ɖè? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ ye ɖɔhun gbɔn?

Nǔ Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We Ðò Sinsɛnzɔ́ ɔ Mɛ

Ali tawun tawun ɛnɛ tɛ lɛ nu mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ lee nǔ nɔ cí nú mɛ ɖěɖee mǐ nɔ xò gò ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ lɛ é nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖè?

Ðagbewiwa: Nɛ̌ A ka Sixu Sɔnǔ Na Gbɔn?

Etɛ ka nyí ɖagbewiwa? Etɛwu mǐ ka ɖó na dó gǎn bo sɔnǔ na?

‘Nicɛ’ E A Nɔ Ðɔ É Xɔ Akwɛ nú Jehovah

Mɛ gegě ɖó aca bo nɔ ɖɔ ‘nicɛ’ ɖò ɖɛ lɛ gudo. Etɛ ka nyí tinmɛ xókwín enɛ tɔn? Nɛ̌ è ka zán gbɔn ɖò Biblu mɛ?