Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Tuùn Kɛntɔ́ Towe

Tuùn Kɛntɔ́ Towe

“Mǐ tuùn linlin [Satáan] tɔn lɛ ganji.”​—2 KƆ. 2:11.

HAN LƐ: 150, 32

1. Ðò Edɛni mɛ ɔ, etɛ Jehovah ka ɖexlɛ́ dó kɛntɔ́ mǐtɔn wu?

É ÐÒ wɛn ɖɔ Adamu tuùn ɖɔ dan lɛ kún sixu ɖɔ xó ó. É sixu ko lin ɖɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé wɛ na ko ɖɔ xó nú Ɛvu gbɔn dan ɔ jí. (Bǐb. 3:1-6) Adamu kpo Ɛvu kpo tuùn nǔ kaka ɖé dó nùɖíɖó gbigbɔ tɔn enɛ wu ǎ. Nǔ ɖò mɔ̌ có, Adamu tuùn ganji bo wá gbeta ɔ kɔn bo dó gudo Tɔ́ tɔn jixwé tɔn wanyiyinɔ ɔ, lobo xò kpóɖó nú mɛ enɛ e é ma tuùn ǎ é bo huzu kpannukɔn jlǒ Mawu tɔn. (1 Tim. 2:14) Tlolo jɛn Jehovah jɛ nùɖé lɛ ɖexlɛ́ dó kɛntɔ́ enɛ e blɛ́ Adamu kpo Ɛvu kpo é wu jí, bo dó akpá ɖɔ è na sú kún dó nú nǔnyanyawatɔ́ enɛ ɖò gudo mɛ. Amɔ̌, Jehovah lɛ́vɔ gb’akpá nú mɛ ɖɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn enɛ e gbɔn dan ɔ jí bo ɖɔ xó é na ɖó hlɔnhlɔn, bo na klán gbè xá mɛ ɖěɖee yí wǎn nú Mawu lɛ é nú táan ɖé.​—Bǐb. 3:15.

2, 3. Etɛwu é ka cí ɖɔ è kún ɖɔ xó gègě dó Satáan wu cobɔ Mɛsiya ɔ wá ó?

2 Ðó Jehovah nyí nùnywɛtɔ́ wutu ɔ, é ɖɔ wɛnsagun nyikɔ vǐ tɔn e fɔ́n gǔ dó jǐ tɔn é tɔn nú mǐ gbeɖé ǎ. * Jehovah tlɛ wá gbeta ɔ kɔn bɔ ɖò gǔfínfɔ́n ɔ gudo ɔ, é tó nɔte nú xwè 2 500 hwɛ̌ cobo wá ɖè nyikɔ e dó gesí kɛntɔ́ enɛ é xlɛ́. (Jɔb. 1:6) È nɔ ylɔ ɛ ɖɔ “Satáan,” bɔ tinmɛ tɔn nyí “Gbeklanxamɛtɔ́.” Ðò Ebléegbe  dòdó ɔ mɛ ɔ, wema atɔn géé jɛn ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ, bo ylɔ kɛntɔ́ enɛ sín nyikɔ, ye wɛ nyí: 1 Tan, Jɔbu kpo Zakalíi kpo. Etɛwu è ma ka ɖɔ xó gègě dó wutu tɔn cobɔ Mɛsiya ɔ wá ǎ?

3 É cí ɖɔ Jehovah kún ba bo na xɔ susu nú Satáan dín gbɔn xó gègě ɖiɖɔ dó é kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo wu ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É gblamɛ ó ɖɔhun. Linlin nukɔntɔn e wu Jehovah sɔ́ xó dó ayi mɛ nú mɛ lɛ bɔ ye wlan akpáxwé Biblu tɔn enɛ ɔ wɛ nyí ɖɔ é na xlɛ́ mɛ alɔkpa e Mɛsiya ɔ nyí é, bo na bló bɔ togun Mawu tɔn na tuùn i. (Luk. 24:44; Ga. 3:24) Hwenu e nǔ ko nyí mɔ̌, bɔ Mɛsiya ɔ wá é ɔ, Jehovah zán Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo dó ɖè nǔ e mǐ tuùn égbé lɛ é gègě xlɛ́ dó Satáan kpo wɛnsagun e xò kpóɖó n’i lɛ é kpo wu. * Enɛ sɔgbe, ɖó Jezu kpo mɛ yí ami dó ɖè lɛ kpo wɛ Jehovah na zán dó nyínyɛ́ ta nú Satáan kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo.​—Hlɔ. 16:20; Nǔɖe. 17:14; 20:10.

4. Etɛwu ado ma ka ɖó na hu mǐ zɛ xwé wu dó Awovi wu ǎ?

4 Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ tín mɛ alɔkpa e Satáan Awovi nyí é mɛ, bo ɖɔ ɖɔ é cí “kinnikinni e ɖò adǎn jí é” ɖɔhun, bɔ Jaan ylɔ ɛ ɖɔ “dan” alǒ “Dlagɔ́ɔn.” (1 Pi. 5:8; Nǔɖe. 12:9) Amɔ̌, ado ɖó na hu mǐ dó Awovi wu zɛ xwé wu ǎ, ɖó hlɔnhlɔn tɔn ɖó dogbó. (Xà Jaki 4:7.) Jehovah, Jezu kpo wɛnsagun gbejinɔtɔ́ lɛ kpo ɖò gudo nú mǐ. Kpo alɔdo yetɔn kpo ɔ, mǐ sixu gbí dɔn ɖò kɛntɔ́ mǐtɔn nukɔn. Amɔ̌ mǐ ɖó na tuùn nùkanbyɔ taji atɔn elɔ lɛ sín xósin: Bǎ tɛ mɛ Satáan ka sixu wà nǔ dó mǐ wu yì jɛ? Nɛ̌ é ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na wà nǔ dó gbɛtɔ́ lɛ wu gbɔn? Dogbó tɛ lɛ hlɔnhlɔn tɔn ka ɖó? Ee mǐ na ɖò xó ɖɔ dó nùkanbyɔ enɛ lɛ jí wɛ é ɔ, mǐ na lɛ́ ɖɔ xó dó nǔ e ye kplɔ́n mǐ lɛ é jí.

BǍ TƐ MƐ SATÁAN KA SIXU WÀ NǓ DÓ MǏ WU YÌ JƐ?

5, 6. Etɛwu acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ ma ka sixu sú hudo taji hugǎn gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ sín dò ǎ?

5 Wɛnsagun habǔ xò kpóɖó nú Satáan ɖò gǔfínfɔ́n tɔn mɛ. Jɛ nukɔn nú Sinvɔgbɛ ɔ ɔ, Satáan blɛ́ ɖé lɛ ɖò ye mɛ bɔ ye ɖóxó xá nyɔnu lɛ. Biblu xlɛ́ enɛ bo ɖɔ ɖò nùjlɛdonǔwu linu ɖɔ dlagɔ́ɔn ɔ kplɔ́ sunví e ɖò jixwé lɛ é atɔnvlɔ́ɖó wá dò. (Bǐb. 6:1-4, nwt; Ju. 6; Nǔɖe. 12:3, 4) Hwenu e wɛnsagun enɛ lɛ jó xwédo Mawu tɔn dó é ɔ, ye huzu jɛ Satáan sín acɛ mɛ. Amɔ̌, é nyí hunnyahunnya dɔn nyì ayǐ tɔ́ kɛɖɛ wɛ gǔfɔntɔ́ enɛ lɛ nyí ǎ. Satáan sɔ́ Axɔsuɖuto Mawu tɔn sín nùvlɛnǔ ɖé ɖ’ayǐ, bo sɔ́ éɖée dó ɖó axɔsu na. Ðò nùɖoyɛswímɛ lɛ tɛntin ɔ, Satáan má awovi lɛ dó acɛkpikpa lɛ mɛ, bo na ye acɛ, bɔ ye nyí gǎn gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ.​—Efɛ. 6:12.

6 Satáan kp’acɛ dó acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ nu, gbɔn tutoblonunu tɔn e nukún ma nɔ mɔ ǎ é gblamɛ. Nǔ enɛ jɛ wě vaàn hwenu e Satáan xlɛ́ “axɔsuɖuto gbɛmɛ fí tɔn lɛ bǐ” Jezu, bo ɖɔ xó elɔ n’i é: “Un na na we tò enɛ lɛ, kpodo dɔkun yetɔn lɛ bǐ kpo, ɖó alɔ ce mɛ wɛ è sɔ́ nǔ lɛ bǐ dó, bɔ un nɔ na mɛ e jló mì é.” (Luk. 4:5, 6) Satáan nɔ dó jɔ nú acɛkpikpa lɛ có, gègě yetɔn ka nɔ wà ɖagbe nú toví yetɔn lɛ ɖó bǎ ɖé mɛ. Acɛkpatɔ́ ɖé lɛ sixu ɖó linlin ɖagbe lɛ. Acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn ɖebǔ, alǒ, acɛkpatɔ́ ɖebǔ sixu kpéwú bo sú hudo taji hugǎn gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ sín dò ǎ.​—Ðɛh. 146:3, 4; Nǔɖe. 12:12.

7. Nɛ̌ Satáan ka nɔ zán acɛkpikpa lɛ kpo sinsɛn nùvú kpo, gɔ́ nú tutoblonunu ajɔ̌wiwa tɔn kpo gbɔn? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

7 É nyí acɛkpikpa lɛ kɛɖɛ wɛ Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo nɔ zán ǎ, loɔ, ye nɔ lɛ́ zán sinsɛn nùvú kpo tutoblonunu ajɔ̌wiwa tɔn kpo dó flú “gbɛ̀ ɔ bǐ.” (Nǔɖe. 12:9) Satáan nɔ gbɔn sinsɛn nùvú jí dó ɖó adingban dó  Jehovah nu. Gɔ́ na ɔ, é cí ɖɔ Awovi kanɖeji bo na bló bɔ gbɛtɔ́ gègě na wɔn nyikɔ Jehovah tɔn ɖɔhun. (Jel. 23:26, 27) Wǎgbɔ tɔn ɔ, gbɛtɔ́ ayijlɔjlɔnɔ gègě nɔ vɛdo ɖɔ Mawu sɛ̀n wɛ emi ɖè sín, amɔ̌, awovi lɛ sɛ̀n wɛ ye ɖè. (1 Kɔ. 10:20; 2 Kɔ. 11:13-15) Satáan nɔ lɛ́ xò adingban kàn gbɔn tutoblonunu ajɔ̌wiwa tɔn gblamɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwɛhwɛ wɛ tutoblonunu enɛ nɔ kplɔ́n gbɛtɔ́ lɛ ɖɔ, ali ɖagbe hugǎn e nu è na ɖó awǎjijɛ ɖè é wɛ nyí ɖɔ, è ni nya akwɛ gbé, lobo xò nǔɖokan gègě kplé. (Nùx. 18:11) Mɛ ɖěɖee ɖi nǔ nú adingban enɛ lɛ é nɔ zán gbɛzán yetɔn bǐ dó sɛ̀n “dɔkun” bo nɔ jó Mawu dó. (Mat. 6:24) Wǎgbɔ tɔn ɔ, wanyiyi e ye ɖó nú nǔ agbaza tɔn lɛ é sixu fyɔ́n wanyiyi e ye ɖó nú Mawu é hu.​—Mat. 13:22; 1 Jaan 2:15, 16.

8, 9. (a) Nǔ wè tɛ lɛ tan Adamu, Ɛvu kpo wɛnsagun e fɔ́n gǔ lɛ é kpo tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ? (b) Enyi mǐ tuùn bǎ e mɛ Satáan sixu wà nǔ dó mǐ wu yì jɛ é ɔ, lè tɛ ka ɖ’emɛ nú mǐ?

8 É hwe bǐ ɔ, kpɔ́ndéwú Adamu, Ɛvu kpo wɛnsagun e fɔ́n gǔ lɛ é kpo tɔn kplɔ́n nǔ taji wè mǐ. Nukɔntɔn ɔ, akpáxwé wè wɛ ɖè bɔ mǐ ɖó na sɔ́ ɖokpo. Mǐ na nɔ gbeji nú Jehovah, alǒ mǐ na xò kpóɖó nú Satáan. (Mat. 7:13) Wegɔ ɔ, lè e ɖó dogbó lɛ é jɛn mɛ ɖěɖee xò kpóɖó nú Satáan lɛ é nɔ mɔ. Ali ɔ hun nú Adamu kpo Ɛvu kpo bɔ yeɖesu na sɔ́ nugbodòdó nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo tɔn ɖ’ayǐ nú yeɖée, bɔ awovi lɛ kpéwú bo na ɖó nu ɖò acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn mɛ ɖó bǎ ɖé mɛ. (Bǐb. 3:22) Amɔ̌, hwebǐnu wɛ nǔ e é nɔ jì lɛ é nɔ zɛ nǔ ɖěɖee vlɛ́ lè bɔ Satáan sixu xwlé mɛ é wu.​—Jɔb. 21:7-17; Ga. 6:7, 8.

9 Enyi mǐ tuùn bǎ e mɛ Satáan sixu wà nǔ dó mǐ wu yì jɛ é ɔ, lè tɛ ka ɖ’emɛ nú mǐ? É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó acɛkpikpa gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ wu, bo nɔ lɛ́ zɔ́n bɔ akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ dó kúnnuɖiɖezɔ́ mǐtɔn wu. Mǐ mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ Jehovah ba ɖɔ mǐ ni nɔ ɖó sísí nú acɛkpikpa tò tɔn lɛ. (1 Pi. 2:17) Bɔ é nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni setónú nú sɛ́n e acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn dó lɛ é bǐ, enyi ye ma t’afɔ nugbodòdó tɔn lɛ jí ǎ ɔ nɛ. (Hlɔ. 13:1-4) Amɔ̌, mǐ mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ mǐ ɖó na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ, bo kún na xlɛ́ ɖɔ toxóɖɔgbɛ́ ɖě, alǒ acɛkpatɔ́ ɖě nyɔ́ nukún mǐtɔn mɛ hú ɖevo gbeɖé ó. (Jaan 17:15, 16; 18:36) Ðó mǐ tuùn nǔ e Satáan ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na sɔ́ nyikɔ ɖagbe e Jehovah ɖó é dó wà na é wutu ɔ, enɛ nɔ sísɛ́ mǐ hugǎn bɔ mǐ nɔ kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ dó nugbǒ ɖěɖee kúnkplá Mawu mǐtɔn é wu. Mǐ nɔ gó ɖɔ nyikɔ enɛ ɖò ta mǐtɔn, bo nɔ lɛ́ zán nyikɔ ɔ, lobo nɔ tuùn ɖɔ ajɔ e é na dó mǐ ɖó wanyiyi e mǐ ɖó n’i é wutu é na hugǎn wanyiyi e è sixu ɖó nú akwɛ, alǒ nǔɖokan lɛ é flàflá tɔn.​—Eza. 43:10; 1 Tim. 6:6-10.

 NƐ̌ SATÁAN KA NƆ TƐ́N KPƆ́N BO NA WÀ NǓ DÓ GBƐTƆ́ LƐ WU GBƆN?

10-12. (a) Nɛ̌ Satáan ka sixu ko ɖó mɔ dó wlí nɔví tɔn wɛnsagun lɛ gbɔn? (b) Etɛ mɔ mɛ e wɛnsagun gègě jɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ?

10 Satáan nɔ zán wlɛnwín e nɔ w’azɔ̌ tawun lɛ é dó wà nǔ dó gbɛtɔ́ lɛ wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é nɔ ɖó mɔ dó blɛ́ gbɛtɔ́ lɛ bonu ye ni wà nǔ lee é ba gbɔn é. Gɔ́ na ɔ, é nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na dó xɛsi ye bɔ ye na nɔ acɛ tɔn glɔ.

11 Mǐ ni kpɔ́n lee mɔ e Satáan zán dó wlí nɔví tɔn wɛnsagun lɛ gègě na é w’azɔ̌ sɔ́ é. É ɖó na ko zán hwenu gègě bo ba dò nú ye ganji, cobo blɛ́ ye bo dɔn ye dó ahwan tɔn mɛ. Hwenu e ɖé lɛ ɖò wɛnsagun enɛ lɛ mɛ, bo jɛ mɔ ɔ mɛ lobo ɖóxó xá nyɔnu lɛ é ɔ, ye jì vǐ e nyí gbɛtɔ́ adaɖé wɛnsagun adaɖé lɛ é, bɔ ye kp’acɛ dó gbɛtɔ́ lɛ jí. (Bǐb. 6:1-4, nwt) Vlafo é nyí ali e hun nú wɛnsagun gbejimanɔtɔ́ enɛ lɛ, bɔ ye na ɖóxó xá nyɔnu lɛ é kɛɖɛ wɛ Satáan zán dó tɛ́n ye kpɔ́n ǎ, loɔ, é lɛ́ d’akpá nú ye ɖɔ ye na kp’acɛ dó gbɛtɔ́ lɛ jí. Linlin tɔn sixu ko nyí ɖɔ é na sú ali dó ‘kúnkan nyɔnu ɔ tɔn’ sín akpá e è dó é sín wìwá. (Bǐb. 3:15) Ðebǔ wɛ é na bo tlɛ nyí ɔ, Jehovah ɖó nǔ wlɛnwín enɛ lɛ bǐ nu, bɔ sìn vɔ gbɛ̀ ɔ. Enɛ sú ali dó gǎn e Satáan kpo wɛnsagun gǔfɔntɔ́ lɛ kpo dó ɖò hwenɛnu é.

Satáan nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na ɖó mɔ nú mǐ gbɔn nǔ elɔ lɛ gblamɛ: nùblibliwiwa, è na gó lee é ma jɛxa gbɔn ǎ é kpo awovinúwiwa kpo (kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ kpo 13gɔ́ ɔ kpo)

12 Etɛ lɛ nǔ enɛ e jɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ? Ma sɔ́ nukún kpɛví dó kpɔ́n mɔ nùblibliwiwa tɔn, alǒ awovinú e ɖò cejɛnnabi mɛ é gbeɖé ó. Wɛnsagun ɖěɖee xò kpóɖó nú Satáan lɛ é ko wà sinsɛnzɔ́ ɖó kpɔ́ xá Mawu nú xwè mɔkpan. Ye ɖò ninɔmɛ ɖagbe enɛ mɛ có, gègě yetɔn ka na tɛn jlǒ nyanya lɛ bɔ ye dó ɖɔ dò. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ sixu ko sɛ̀n Mawu nú xwè gègě ɖò tutoblonunu Mawu tɔn sín akpáxwé ayikúngban jí tɔn ɔ mɛ. Amɔ̌, è sixu ɖò ninɔmɛ gbigbɔ tɔn enɛ e mɛ́ é mɛ fɛɛ cobɔ jlǒ nyanya lɛ ka na dó ɖɔ dò ɖò ayi mɛtɔn mɛ. (1 Kɔ. 10:12) É ɖò taji tawun ɖɔ mǐ ni nɔ gbéjé ayi mǐtɔn mɛ kpɔ́n hwɛhwɛ, bo nyì alɔ nú linlin blíblí lɛ lobo ma nɔ gó lee é ma jɛxa gbɔn ǎ é ó!​—Ga. 5:26; Kolosinu lɛ 3:5.

13. Mɔ e nɔ w’azɔ̌ tawun é tɛ Satáan ka nɔ zán? Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ na gbɔn?

13 Mɔ ɖevo e Satáan nɔ zán b’ɛ nɔ kpa ɛ é wɛ nyí nǔdobiba dó nùɖoyɛswímɛ lɛ wu. Égbé ɔ, é nyí sinsɛn nùvú lɛ kɛɖɛ jí wɛ é nɔ gbɔn, bo nɔ sɔ́ nǔdobiba dó awovi lɛ wu sín jlǒ dó lanmɛ nú gbɛtɔ́ lɛ ǎ, é nɔ lɛ́ gbɔn azɔ̌xwé e nɔ sɔnǔ nú ayiɖeɖayi lɛ é jí. Fímu lɛ, ayihundida video jí tɔn lɛ kpo xójlajla sín nǔ ɖevo lɛ kpo nɔ bló bɔ awovinúwiwa nɔ cí nǔ e sɔ́ akpàkpà mɛ é ɖɔhun. Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú mɔ mɔhun mɛ jijɛ gbɔn? Mǐ ɖó na ɖó nukún ɖɔ tutoblonunu Mawu tɔn na slɛ́ ayiɖeɖayi e sɔgbe é kpo ee ma sɔgbe ǎ lɛ é kpo nú mǐ ǎ. Mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ɖó na kplɔ́n ayixa mǐtɔn, b’ɛ na sɔgbe xá nugbodòdó Mawu tɔn lɛ. (Ebl. 5:14) É ɖò mɔ̌ có, mǐ na wá  gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn, enyi mǐ zán wěɖexámɛ mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn e ɖɔ ɖɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú Mawu é ni “yì xomɛ ganji” é ɔ nɛ. (Hlɔ. 12:9) Mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Ayiɖeɖayi e un nɔ cyan lɛ é ka nɔ xlɛ́ ɖɔ un nyí yɛmɛnúwatɔ́ wɛ à? Enyi mɛ e un nɔ kplɔ́n Biblu xá, alǒ mɛ e un nɔ yì ba kpɔ́n lɛ é mɔ ayiɖeɖayi e un nɔ cyan lɛ é ɔ, ye ka na lin ɖɔ un nɔ wà nǔ e un nɔ kplɔ́n mɛ lɛ é à?’ Bǎ e mɛ mǐ nɔ wà nǔ sɔgbe xá xó e mǐ nɔ ɖɔ lɛ é ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ é na vɛwǔ nú Satáan b’ɛ na wlí mǐ dó mɔ tɔn lɛ mɛ ɖó.​—1 Jaan 3:18.

Satáan nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na dó xɛsi mǐ, gbɔn azɔ̌ mǐtɔn e acɛkpikpa lɛ nɔ gbɛ́ é, kɔgbidinúmɛ azɔ̌mɛvigbɛ́ lɛ tɔn kpo gbeklanxamɛ xwédo tɔn lɛ kpo gblamɛ (kpɔ́n akpáxwé 14gɔ́ ɔ)

14. Nɛ̌ Satáan ka sixu tɛ́n kpɔ́n bo dó xɛsi mǐ gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖí xwi xá gbɔn?

14 Gɔ́ nú mɔ ɖiɖó nú mɛ ɔ, Satáan nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na dó xɛsi mǐ bonu mǐ na gɔn gbeji nɔ nú Jehovah. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é sixu zán acɛkpikpa lɛ bɔ ye na gbɛ́ wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn. Alǒ é sixu lɛ́ sísɛ́ gbɛ̌ mǐtɔn lɛ ɖò azɔ̌ mǐtɔn jí, abǐ wemaxɔ mǐtɔn mɛ bɔ ye na cá nú mǐ, ɖó jlǒ e mǐ ɖó bo na zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn Biblu tɔn lɛ é wu. (1 Pi. 4:4) É sixu lɛ́ zán hagbɛ̌ xwédo mǐtɔn tɔn e ɖó linlin ɖagbe lɛ é, bɔ ye na dó kpò awakanmɛ nú mǐ dó kplé lɛ yiyi wu. (Mat. 10:36) Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖí xwi xá gbɔn? Nukɔntɔn ɔ, mǐ ɖó na ɖó nukún ɖɔ è na tɔ́n ahwan mǐ tlɔlɔ; Satáan ɖò ahwan fun xá mǐ wɛ. (Nǔɖe. 2:10; 12:17) Enɛ gudo ɔ, mǐ ɖó na kpɔ́n xó ɖaxó e ɖò atɛ jí é: Satáan ɖɔ ɖɔ hwenu e gbɛ̀ bɔkun nú mǐ é jɛn mǐ nɔ sɛ̀n Jehovah. É ɖɔ ɖɔ enyi è gbidi kɔ nú mǐ ɔ, mǐ na lɛkɔ sín Mawu gudo. (Jɔb. 1:9-11; 2:4, 5) Gudo tɔn ɔ, mǐ ɖó na ganjɛ Jehovah wu, bo na mɔ hlɔnhlɔn dó xó taji e ɖò atɛ jí é wu. Flín ɖɔ é kún na jó mǐ dó gbeɖé ó.​—Ebl. 13:5.

DOGBÓ TƐ LƐ HLƆNHLƆN SATÁAN TƆN KA ÐÓ?

15. Satáan sixu hɛn mǐ gannugánnú bɔ mǐ na wà nǔ e ma jló mǐ ǎ é wɛ à? Tinmɛ.

15 Satáan sixu hɛn gbɛtɔ́ lɛ gannugánnú bonu ye na wà nǔ e ma jló ye ǎ lɛ é ǎ. (Ja. 1:14) Mɛ gègě nɔ nɔ vi mɛ bo nɔ wà nǔ sɔgbe xá linlin Satáan tɔn. Amɔ̌, enyi ye kplɔ́n nugbǒ ɔ gudo ɔ, ye mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ sɔ́ mɛ e ye na sɛ̀n é. (Mɛ. 3:17; 17:30) Enyi mǐ kanɖeji bo na wà jlǒ Mawu tɔn ɔ, Satáan sixu wà nǔ ɖebǔ bo xò gbeji e mǐ ɖè nú Mawu é yí ǎ.​—Jɔb. 2:3; 27:5, nwt.

16, 17. (a) Dogbó ɖevo tɛ lɛ Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo ka ɖó? (b) Etɛwu mǐ ma ka ɖó na ɖi xɛsi bo gɔn ɖɛ xò dó jǐ sɛ́dó Jehovah ǎ?

16 Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo lɛ́ ɖó dogbó ɖevo lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, fí ɖebǔ ɖò Biblu mɛ bo xlɛ́ ɖɔ ye sixu tuùn nǔ e ɖò linlin alǒ ayi mɛɖé tɔn mɛ é ǎ. Jehovah kpo Jezu kpo kɛɖɛ wɛ ɖó nǔwukpikpé enɛ bɔ Biblu xlɛ́. (1 Sam. 16:7; Mak. 2:8) Bɔ enyi mǐ ɖɔ xó dó jǐ alǒ xoɖɛ dó jǐ ɔ ka ló? Mǐ ɖó na ɖi xɛsi ɖɔ Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo sixu sè ɖɛ mǐtɔn bo sɔ́ dó wà nǔ na wɛ à? Xósin ɔ wɛ nyí eǒ. Etɛwu? Mǐ nɔ ɖi xɛsi bo nɔ gɔn azɔ̌ ɖagbe lɛ wà ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ, ɖó Awovi sixu mɔ mǐ kpowun wutu ǎ. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ na ɖi xɛsi bo gɔn ɖɛ xò dó jǐ ɖó Awovi táa sè wutu ǎ. Nugbǒ ɔ, kpɔ́ndéwú mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn e xoɖɛ dó jǐ lɛ é tɔn gègě ɖò Biblu mɛ, nǔ ɖě ka xlɛ́ ɖɔ mɛ enɛ lɛ ɖi xɛsi ɖɔ Awovi táa sè ɖɛ yetɔn lɛ ǎ. (1 Axɔ. 8:22, 23; Jaan 11:41, 42; Mɛ. 4:23, 24) Enyi mǐ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo ɖɔ xó, lobo lɛ́ wà nǔ sɔgbe xá jlǒ Mawu tɔn ɔ, mǐ sixu kudeji ɖɔ Jehovah kún na na tɛn Awovi b’ɛ na wà nǔ e na hɛn nǔ gblé dó mǐ wu sɔyi é ɖě ó.​—Ðɛhan 34:8.

17 É byɔ ɖɔ mǐ ni tuùn kɛntɔ́ mǐtɔn, amɔ̌, xɛsi ɖó na ɖi mǐ dó wǔ tɔn ǎ. Kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ sixu ɖu ɖò Satáan jí. (1 Jaan 2:14) Enyi mǐ huzu kpannukɔn ɛ ɔ, é na hɔn yì zɔ nú mǐ. (Ja. 4:7; 1 Pi. 5:9) É cí ɖɔ mɛ winnyawinnya lɛ gbé nya wɛ Satáan ɖè hugǎn ɖɔhun. Etɛ ye ka sixu bló tawun bo gbí dɔn ɖò Awovi nukɔn? Xota e bɔ d’ewu é na na xósin nú nùkanbyɔ enɛ.

^ akpá. 2 Biblu ɖɔ wɛnsagun ɖé lɛ sín nyikɔ. (Hwɛ. 13:18; Dan. 8:16; Luk. 1:19; Nǔɖe. 12:7) Ðó Jehovah na nyikɔ sunví lɛ ɖokpo ɖokpo wutu ɔ (Ðɛh. 147:4), é sɔgbe bɔ è na ɖɔ ɖɔ wɛnsagun lɛ bǐ kaka jɛ ee wá huzu Satáan é jí ɖó nyikɔ yeɖesunɔ tɔn lɛ.

^ akpá. 3 Ðò gbè dòdó lɛ mɛ ɔ, azɔn 18 géé jɛn è mɔ tɛnmɛ-nyikɔ Satáan ɔ ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ, bo ka mɔ ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É mɛ azɔn 30 jɛji.