Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 27

Sɔnǔ Ð’ayǐ Dìn Bá Ðí Xwi Xá Yadonúmɛ

Sɔnǔ Ð’ayǐ Dìn Bá Ðí Xwi Xá Yadonúmɛ

“Mɛ e jló na zán gbɛ̀ yetɔn nú Mawu kpo sísí kpo, ɖò bǔ e ye ɖè xá Klisu Jezu é mɛ ɔ bǐ wɛ è na tlɛ dóya na lɔ.”—2 TIM. 3:12.

HAN 129 Mǐ Na Ðò Didɛ Wɛ

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Aniwu mǐ ka ɖó na sɔnǔ ɖ’ayǐ bá ɖí xwi xá yadonúmɛ?

ÐÒ ZǍN e jɛ nukɔn nú kú Aklunɔ mǐtɔn Jezu tɔn é mɛ ɔ, é ɖɔ ɖɔ è na gbɛ́ wǎn nú mɛ ɖěɖee jló bo huzu ahwanvu emitɔn lɛ é bǐ. (Jaan 17:14) Kaka jɛ égbé ɔ, mɛ ɖěɖee klán gbè xá sinsɛn nǔgbo ɔ lɛ é ko dóya nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ. (2 Tim. 3:12) Ðó gbɛ̀ elɔ sín vivɔnu ɖò sisɛkpɔ wɛ wutu ɔ, mǐ nɔ ɖó nukún ɖɔ kɛntɔ́ mǐtɔn lɛ tlɛ na klán gbè xá mǐ hú mɔ̌.—Mat. 24:9.

2-3. (a) Etɛ mǐ ka ɖó na tuùn dó xɛsiɖiɖi wu? (b) Etɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta elɔ mɛ?

2 Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ ɖ’ayǐ dìn bá ɖí xwi xá yadonúmɛ gbɔn? É byɔ ɖɔ mǐ ni lin tamɛ dó nǔ ɖěɖee sixu jɛ dó mǐ jí lɛ é bǐ wu ǎ. Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, xɛsi kpo adohu adohu kpo sixu ɖí bú mǐ. É sixu zɔ́n bɔ mǐ na ko j’ayǐ cobɔ mɛtɛnkpɔn ɖebǔ tlɛ na wá. (Nǔx. 12:25; 17:22) Xɛsiɖiɖi nyí ahwanfunnú hlɔnhlɔnnɔ ɖé, bɔ “kɛntɔ́ [mǐ]tɔn awoví ɔ” nɔ zán dó tɔ́n ahwan mǐ. (1 Pi. 5:8, 9) Etɛ mǐ ka sixu wà dìn bo na na hlɔnhlɔn mǐɖée?

3 Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee mǐ sixu bló bɔ kancica mǐ kpo Jehovah kpo tɔn na syɛn d’eji gbɔn é, kpo nǔ e wu é ɖò taji ɖɔ mǐ ni wà mɔ̌ dìn é kpo wu. Mǐ na lɛ́ kɛnu dó nǔ e mǐ sixu wà bo na kpankɔ́n hugǎn é wu. Gudo mɛ ɔ, mǐ na gbéjé lee mǐ sixu ɖí xwi xá wangbɛnúmɛ gbeklánxámɛtɔ́ lɛ tɔn gbɔn é kpɔ́n.

LEE A SIXU BLÓ BƆ KANCICA HWI KPO JEHOVAH KPO TƆN NA SYƐN D’EJI GBƆN É

4. Sɔgbe xá Eblée lɛ 13:5, 6 ɔ, etɛ jí mǐ ka ɖó na kú dó? Etɛwu?

4 Kúdeji ɖɔ Jehovah yí wǎn nú we, bo kún na jó we dó gbeɖé ó. (Xà Eblée lɛ 13:5, 6.) Xwè mɔkpan ɖíe ɔ, Atɔxwɛ  ɖɔ: “Mɛ e tuùn Mawu ganji é na ɖeji dó wǔtu tɔn hugǎn ɖò mɛtɛnkpɔn sín hwenu.” Nǔgbo sée wɛ! Bo na dó dɛ ɖò yadonúmɛ nukɔn b’ɛ na kpa mɛ ɔ, mǐ ɖó na yí wǎn nú Jehovah, bo ɖeji dó wǔ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́, lobo na xò nǔ kpɔ́n gbeɖé ɖɔ é ka yí wǎn nú mǐ à jí ǎ.—Mat. 22:36-38; Ja. 5:11.

5. Etɛ ka na d’alɔ we bɔ a na mɔ wǎn e Jehovah yí nú we é?

5 Nɔ xà Biblu gbè bǐ gbè kpo linlin ɔ kpo ɖɔ emi na sɛkpɔ Jehovah. (Ja. 4:8) Nú a ɖò Biblu xà wɛ hǔn, nɔ sɔ́ ayi ɖó jijɔ Jehovah tɔn e dɔn mɛ lɛ é jí. Enyi a ɖò nǔ ɖěɖee é ɖɔ bo wà lɛ é xà wɛ hǔn, nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ mɔ nǔ jɛ lě dò é yí wǎn nú we sɔ́ é mɛ. (Tín. 34:6) É nɔ vɛwǔ nú mɛɖé lɛ bɔ ye na ɖi ɖɔ Mawu yí wǎn nú ye, ɖó è ɖè wanyiyi xlɛ́ ye kpɔ́n ǎ. Enyi nǔ nɔ cí mɔ̌ nú we hǔn, nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ sɔ́ kɛ́n lee Jehovah kú nǔblawu nú we lobo nyɔ́ xomɛ dó wǔ we gbɔn é tɔn ayihɔngbe ayihɔngbe. (Ðɛh. 78:38, 39; Hlɔ. 8:32) Enyi a nɔ kpɔ́n ninɔmɛ hwiɖesunɔ tɔn bo nɔ lin tamɛ dó nǔ e a xà ɖò Xó Mawu tɔn mɛ é jí ɔ, a na ɖibla kpéwú bo sɔ́ nǔ e Jehovah wà nú we lɛ é gegě sín kɛ́n. Bǎ e mɛ nǔ e Jehovah wà nú we lɛ é nɔ sù nukún towe mɛ ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ kancica hwi kpo é kpo tɔn na lidǒ ɖó.—Ðɛh. 116:1, 2.

6. Sɔgbe xá Ðɛhan 94:17-19 ɔ, nɛ̌ ɖɛxixo kpo ayi bǐ kpo ka na d’alɔ we gbɔn?

6 Nɔ xoɖɛ ɖò gbesisɔmɛ. Dǒ nukúnmɛ bo kpɔ́n sunnuví e tɔ́ tɔn hɛn dó awa mɛ kpo wanyiyi kpo é. Sunnuví ɔ sín ayi j’ayǐ tawun bɔ é vo bo ɖɔ nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo ɖěɖee jɛ dó jǐ tɔn gbè nɛ gbè lɛ é nú tɔ́ tɔn. Enyi a nɔ sɛkpɔ Jehovah gbɔn ɖɛxixo sɛ́dó è kpo ayi bǐ kpo gbè bǐ gbè gblamɛ ɔ, a sixu ɖu vivǐ kancica mɔhun tɔn. (Xà Ðɛhan 94:17-19.) Nú a ɖò ɖɛ xò sɛ́dó Jehovah wɛ hǔn, nɔ “ɖɔ nǔ e ɖò xò towe mɛ lɛ bǐ n’i”; nɔ ɖɔ nǔ e nɔ dó xɛsi we, lobo nɔ hu ado nú we lɛ é bǐ nú Tɔ́ towe wanyiyinɔ ɔ. (Gbɛ. 2:19) Etɛ mɛ mɔ̌ wiwa ka na tɔ́n kɔ dó? A na mɔ nǔ e Biblu ylɔ́ ɖɔ “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ” é. (Fili. 4:6, 7) Bǎ e mɛ a nɔ xoɖɛ gbɔn mɔ̌ ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ a na sɛkpɔ Jehovah ɖó.—Hlɔ. 8:38, 39.

Enyi è ɖeji dó Jehovah kpo Axɔ́suɖuto tɔn kpo wu ɔ wɛ è nɔ kpankɔ́n

Stanley Jones ɖeji ɖɔ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn nyí nǔɖe bo tíìn nǔgbo bɔ enɛ hɛn nǔɖiɖi tɔn lidǒ (Kpɔ́n akpáxwé 7gɔ́ ɔ)

7. Etɛwu a ka ɖó na kúdeji ɖɔ akpá e Mawu dó dó Axɔ́suɖuto tɔn wu lɛ é na jɛnu jɛn wɛ?

7 Kúdeji ɖɔ nyɔna Axɔ́suɖuto Mawu tɔn tɔn lɛ na wá jɛn wɛ. (Kɛ́n. 23:19) Enyi nǔɖiɖi e a ɖó nú akpá mɔhun lɛ é vɔ́da ɔ, é na bɔwǔ nú Satáan kpo ahwan tɔn lɛ kpo bɔ ye na kpéwú bo dó xɛsi we. (Nǔx. 24:10; Ebl. 2:15) Nɛ̌ a ka sixu na hlɔnhlɔn nǔɖiɖi e a ɖó nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn é dìn gbɔn? Blǒ tuto bo nɔ ba dò nú akpá e Mawu dó dó Axɔ́suɖuto tɔn wu lɛ é kpo hwɛjijɔ e wu a sixu kúdeji ɖɔ ye na wá jɛnu dandan lɛ é kpo. Nɛ̌ enɛ ka na d’alɔ we gbɔn? Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Stanley Jones, ee è wlí dó ganmɛ nú xwè tɛnwe ɖó nǔɖiɖi tɔn wu é tɔn. * Etɛ ka d’alɔ ɛ b’ɛ dɛ kpo gbejininɔ  kpo? É ɖɔ: “Ðó nǔ e un tuùn dó Axɔ́suɖuto Mawu tɔn wu, b’ɛ syɛn ɖ’ayi ce mɛ, bɔ un ma xò nǔ kpɔ́n d’ewu nú cɛju ɖokpo gbeɖé ǎ é wutu ɔ, un sixu sɛ̀ dò ǎ.” Enyi nǔɖiɖi e a ɖó nú akpá Mawu tɔn lɛ é lidǒ ɔ, a na sɛkpɔ Jehovah, bɔ xɛsi na ɖi bú we ǎ.—Nǔx. 3:25, 26.

8. Etɛ linlin e mǐ nɔ ɖó dó kplé lɛ wu é ka nɔ xlɛ́? Tinmɛ.

8 Nɔ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ ɖò gbesisɔmɛ. Kplé lɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ Jehovah. Linlin e mǐ nɔ ɖó dó kplé lɛ yiyi wu é xlɛ́ lee mǐ na ɖí xwi xá yadonúmɛ gbɔn ɖò nukɔnmɛ, b’ɛ na kpa mǐ é ganji. (Ebl. 10:24, 25) Etɛwu? Nú mǐ nɔ lɔn nú afɔklɛ́nnú klewun klewun lɛ nɔ gbò kpò nyi ali jí nú mǐ, bɔ mǐ nɔ gɔn kplé lɛ dìn ɔ, etɛ ka na jɛ hwenu e é na byɔ ɖɔ mǐ ni sɔ́ gbɛ̀ mǐtɔn ɖ’axɔ́ nu, bo kplé ɖó kpɔ́ xá nǔɖitɔ́ hatɔ́ mǐtɔn lɛ é? Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, enyi mǐ kánɖeji bo na nɔ yì kplé lɛ ɔ, hwenu e gbeklánxámɛtɔ́ lɛ na tɛ́n kpɔ́n bo na gbɛ́ kplé mǐtɔn lɛ é ɔ, mǐ na jó gbè ǎ. Dìn wɛ mǐ na bló bɔ wǎn e mǐ yí nú kplé lɛ é na jɛji. Enyi mǐ yí wǎn nú kplé lɛ yiyi ɔ, gbeklánxámɛ ɖě, alǒ tosɛ́n ɖě na zɔ́n bɔ mǐ na gbɔ tónú sè nú Mawu hú gbɛtɔ́ ǎ.—Mɛ. 5:29.

Wemafɔ Biblu tɔn lɛ kpo han Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ kpo kplɔnkplɔn dó tamɛ dìn sixu d’alɔ we ɖò yadonúmɛ hwenu (Kpɔ́n akpáxwé 9gɔ́ ɔ) *

9. Etɛwu wemafɔ Biblu tɔn lɛ kpinkplɔn dó tamɛ ka nyí ali ɖagbe ɖé, bɔ è na gbɔn dó sɔnǔ ɖ’ayǐ bá ɖí xwi xá yadonúmɛ?

9 Kplɔ́n wemafɔ Biblu tɔn e a yí wǎn na lɛ é dó tamɛ. (Mat. 13:52) A sixu nɔ ma nɔ flín nǔ ganji, amɔ̌, Jehovah sixu zán hlɔnhlɔn gbigbɔ mímɛ́ tɔn tɔn, bo na bló bɔ a na flín wemafɔ enɛ lɛ. (Jaan 14:26) Kpɔ́n nǔ e nɔví sunnu e è wlí dó gankpá mɛɖokponɔ tɔn ɖé mɛ ɖò Zǎnzǎnhweji Allemagne tɔn é ɖɔ é: “Nyɔna ɖaxó ɖé wɛ é nyí nú mì ɖɔ un ko kplɔ́n wemafɔ Biblu tɔn 200 jɛji d’ayi mɛ. Un sixu zán hwenu enɛ lɛ e nyiɖokponɔ nɔ ɖò ayǐ é dó lin tamɛ dó xóta Biblu tɔn vovo jí. Wemafɔ Biblu tɔn enɛ lɛ d’alɔ nɔví sunnu ɔ b’ɛ sɛkpɔ Jehovah, lobo zɔ́n b’ɛ dɛ kpo gbejininɔ kpo.

(Kpɔ́n akpáxwé 10gɔ́ ɔ) *

10. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ kplɔ́n han lɛ dó tamɛ?

10 Kplɔ́n han ɖěɖee nɔ kpa susu nú Jehovah lɛ é dó tamɛ, bo nɔ jì ye. Hwenu e è wlí Pɔlu kpo Silasi kpo dó ganmɛ ɖò Filipu é ɔ, ye jihan gbigbɔ tɔn e ye tuùn lɛ é sín tamɛ. (Mɛ. 16:25) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, hwenu e è bɛ́ nɔví mǐtɔn e ɖò Union Soviétique xóxó ɔ lɛ é hɛn yì Sibérie é ɔ, nɛ̌ ye ka na hlɔnhlɔn yeɖée gbɔn? Nɔví nyɔnu Mariya Fedun flín nǔ elɔ: “Mǐ jihan e mǐ tuùn ɖò hanwema ɔ mɛ lɛ é bǐ.” É ɖɔ ɖɔ han enɛ lɛ dó wusyɛn  lanmɛ nú ye bǐ, bo d’alɔ ye bɔ ye mɔ ɖɔ emi sɛkpɔ Jehovah. Enyi a jihan gbigbɔ tɔn e a yí wǎn na lɛ é ɔ, a nɔ mɔ hlɔnhlɔn à? Enɛ wu ɔ, kplɔ́n han enɛ lɛ dó tamɛ dìn.—Kpɔ́n gbǎví “ Nǎ Mì Akɔ́nkpinkpan.”

LEE MǏ NA BLÓ GBƆN BO KPANKƆ́N HUGǍN É

11-12. (a) Sɔgbe xá 1 Samuwɛli 17:37, 45-47 ɔ, etɛwu Davidi ka kpankɔ́n? (b) Nǔ taji tɛ kpɔ́ndéwú Davidi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

11 Mǐ ɖó hudo akɔ́nkpinkpan tɔn, bo na dó dɛ ɖò yadonúmɛ nukɔn. Enyi a mɔ ɖɔ emi kún ɖó jijɔ enɛ ó hǔn, etɛ a ka sixu wà? Flín ɖɔ akɔ́nkpinkpan adodwé ɔ kún nɔ sín agbadidó, hlɔnhlɔn alǒ nǔwukpíkpé mɛtɔn wu ó. Lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú Davidi e ɖò vǔ hwenu e é kpé hun xá Goliyati é tɔn jí. Nú è jlɛ́ nya jinganjingan enɛ dó Davidi wu ɔ, Davidi hwe, ɖó gǎn ǎ bo ka lɛ́ ɖó ahwanfunnú ɖě ǎ. Davidi tlɛ ɖó hwǐ ɖě ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é kpankɔ́n tawun. Davidi kpankɔ́n bo kánwezun yì tlɔ́ kpé nú nya jinganjingan goyitɔ́ enɛ.

12 Etɛwu Davidi ka kpankɔ́n sɔmɔ̌? É ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá emi. (Xà 1 Samuwɛli 17:37, 45-47.) Davidi sɔ́ ayi ɖó lee é hwe sɔ ɖò Goliyati nya jinganjingan ɔ kpá é jí ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é sɔ́ ɖó lee Goliyati hwe sɔ ɖò Jehovah kpá é jí. Etɛ tan enɛ ka kplɔ́n mǐ? Enyi mǐ ɖeji ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá mǐ, bo kúdeji ɖɔ gbeklánxámɛtɔ́ mǐtɔn lɛ kún sɔ nǔtí ɖò Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ kpá ó ɔ, mǐ na kpankɔ́n. (2 Tan 20:15; Ðɛh. 16:8) Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bo kpankɔ́n hugǎn dìn, jɛ nukɔn nú yadonúmɛ?

13. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bo na kpankɔ́n hugǎn? Tinmɛ.

13 Mǐ sixu kpankɔ́n hugǎn dìn gbɔn wɛnɖagbe Axɔ́suɖuto Mawu tɔn tɔn jijla mɛ ɖevo lɛ gblamɛ. Etɛwu? Ðó wɛnjijla nɔ kplɔ́n mǐ bɔ mǐ nɔ ɖeji dó Jehovah wu, bo nɔ ɖu ɖò xɛsiɖiɖi nú gbɛtɔ́ jí. (Nǔx. 29:25) Enyi mǐ nɔ ba lanmɛ kpɔ́n ɔ, agbazakan mǐtɔn lɛ nɔ syɛn, mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ nɔ jla wɛn ɔ gbɔn xwégbe xwégbe, ɖò agbawungba, ɖò ali e ma nyí aca tɔn ǎ é nu kpo ajɔ̌watɛn lɛ kpo ɔ, mǐ na kpankɔ́n hugǎn. Nú mǐ bló bonu akɔ́nkpinkpan e mǐ nɔ dó jla wɛn ɔ é jɛji dìn ɔ, mǐ na ɖò gbesisɔmɛ bo na kpó ɖò wɛn ɔ jla wɛ, enyi è na bo tlɛ gbɛ́ azɔ̌ mǐtɔn ɔ nɛ.—1 Tɛ. 2:1, 2.

Nancy Yuen gbɛ́ ɖɔ emi kún na ɖó wɛnɖagbe ɔ jijla te ó (Kpɔ́n akpáxwé 14gɔ́ ɔ)

14-15. Etɛ kpɔ́ndéwú nɔví nyɔnu Nancy Yuen kpo Valentina Garnovskaïa kpo tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

14 Kpɔ́ndéwú nɔví nyɔnu gbejinɔtɔ́ e kpankɔ́n tawun é we tɔn sixu kplɔ́n nǔ gegě mǐ. Nancy Yuen sín ga sɔ́ hú mɛtlu 1,5 ǎ có,  é vɛwǔ bɔ è na dó xɛsi i. * É gbɛ́ ɖɔ emi kún na ɖó wɛnɖagbe Axɔ́suɖuto Mawu tɔn tɔn jijla te ó. É sín enɛ wu bɔ è wlí i dó ganmɛ nú xwè 20 jɛji ɖò Chine. Gǎn ɖěɖee kan nǔ byɔ ɛ lɛ é ɖɔ ɖɔ é wɛ nyí “mɛ e xwè nǔ hugǎn” ɖò tò yetɔn mɛ hwe ɔ nu é!

Valentina Garnovskaïa kúdeji ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá emi (Kpɔ́n akpáxwé 15gɔ́ ɔ)

15 Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ninɔmɛ vovo atɔn mɛ wɛ è wlí Valentina Garnovskaïa dó ganmɛ ɖè ɖò Union Soviétique xóxó ɔ; è xò xwè e é bló ɖò ganmɛ lɛ é bǐ kplé ɔ, é yì 21 jɛji. * Aniwu? É kúdeji bo na kpó ɖò wɛn ɔ jla wɛ sɔmɔ̌ bɔ gǎn lɛ ylɔ́ ɛ ɖɔ é nyí “sɛ́ngbatɔ́ hǒhi.” Etɛ ka zɔ́n bɔ nɔví nyɔnu gbejinɔtɔ́ we enɛ lɛ kpankɔ́n sɔmɔ̌? Ye kúdeji ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá emi.

16. Etɛ ka na zɔ́n bɔ mǐ na ɖó akɔ́nkpinkpan adodwé ɔ?

16 Lee mǐ ko ɖɔ gbɔn é ɔ, bo na dó kpankɔ́n hugǎn ɔ, hlɔnhlɔn mǐtɔn kpo nǔwukpíkpé mǐtɔn kpo wu wɛ mǐ ɖó na ganjɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ ɖó na kúdeji ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá mǐ, bo nyí mɛ e ɖò ahwan fun dó ta mǐtɔn mɛ wɛ é. (Sɛ́n. 1:29, 30; Zak. 4:6) Enɛ wɛ na zɔ́n bɔ mǐ na ɖó akɔ́nkpinkpan adodwé ɔ.

LEE MǏ SIXU ÐÍ XWI XÁ WANGBƐNÚMƐ GBƆN É

17-18. Sɔgbe xá Jaan 15:18-21 ɔ, akpá tɛ Jezu ka gbà nú mǐ? Tinmɛ.

17 Enyi mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖó sísí nú mǐ ɔ, xomɛ nɔ hun mǐ, amɔ̌, nú ye ma yí wǎn nú mǐ ǎ ɔ, mǐ ɖó na lin ɖɔ mǐ kún xɔ akwɛ ó ǎ. Jezu ɖɔ: “Nǔ na nyɔ́ nú mi hwenu e gbɛtɔ́ lɛ na gbɛ́ wǎn nú mi, bo na gbɛ́ mi, bo na nɔ ɖò mi zun wɛ, bo na nɔ mɔ mi dó mɔ mɛ nyanya na ɖó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ wutu é.” (Luk. 6:22) Etɛ ɖɔ gbé Jezu ka ja?

18 Ðiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ Klisanwun lɛ nɔ ba ɖɔ è ni gbɛ́ wǎn nú emi ǎ. Amɔ̌, akpá wɛ é gbà nú mǐ. Mǐ nyí gbɛ̀ ɔ tɔn ǎ. Mǐ nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ bo nɔ jla wɛn e é jla é. Enɛ wu ɔ, gbɛ̀ ɔ nɔ gbɛ́ wǎn nú mǐ. (Xà Jaan 15:18-21.) Mǐ jló na nyɔ́ ɖò Jehovah nukúnmɛ. Enyi mɛ lɛ gbɛ́ wǎn  nú mǐ ɖó mǐ yí wǎn nú Tɔ́ mǐtɔn wutu ɔ, ye wɛ é kan.

19. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ mɛsɛ́dó lɛ ɖɔhun gbɔn?

19 Ma nú nǔ e gbɛtɔ́ yayǎ nɔ ɖɔ lɛ é, alǒ wà lɛ é ɖě ni zɔ́n bonu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn e a nyí é ni nɔ hu winnya nú we ó. (Micée 4:5) Tamɛ linlin dó kpɔ́ndéwú e mɛsɛ́dó lɛ zé ɖ’ayǐ ɖò Jeluzalɛmu ɖò kú Jezu tɔn gudo tlolo é jí sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na kplɔ́n lee mǐ na ɖí xwi xá xɛsiɖiɖi nú gbɛtɔ́ gbɔn é. Mǐ tuùn lě dò sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ gbɛ́ wǎn nú ye sɔ́ é. (Mɛ. 5:17, 18, 27, 28) É ɖò mɔ̌ có, gbè bǐ gbè ɔ, ye nɔ ɖò tɛmpli mɛ yì wɛ, bo nɔ ɖè yeɖée xlɛ́ agbawungba ɖi ahwanvu Jezu tɔn. (Mɛ. 5:42) Ye lɔn nú xɛsi ɖu ɖò ye jí ǎ. Mǐ lɔ sixu ɖu ɖò xɛsi ɖi nú gbɛtɔ́ jí gbɔn mǐɖée ɖiɖexlɛ́ hwebǐnu ɖò agbawungba ɖɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn gblamɛ; mǐ na wà mɔ̌ ɖò azɔ̌ jí, ɖò wemaxɔmɛ kpo xá mǐtɔn mɛ kpo.—Mɛ. 4:29; Hlɔ. 1:16.

20. Etɛwu è gbɛ́ wǎn nú mɛsɛ́dó lɛ có, ye ka nɔ j’awǎ?

20 Etɛwu mɛsɛ́dó lɛ ka j’awǎ? Ye tuùn nǔ e wu è gbɛ́ wǎn nú ye é, bo nɔ mɔ ɖɔ wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí ɖɔ è ni dóya nú emi ɖó jlǒ Jehovah tɔn wiwa wu. (Luk. 6:23; Mɛ. 5:41) Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ wá wlan ɖɔ: “Enyi é na bo byɔ ɖɔ mi na jiya ɖó mi ɖò nǔ jlɔjlɔ wà wɛ wu hǔn, nǔ nyɔ́ nú mi.” (1 Pi. 2:19-21; 3:14) Enyi mǐ mɔ nǔ jɛ mɛ ɖɔ è gbɛ́ wǎn nú mǐ ɖó mǐ ɖò nǔ jlɔjlɔ wà wɛ wu ɔ, mǐ na lɔn gbeɖé bonu xɛsiɖiɖi nú gbɛtɔ́ na wà nǔ dó mǐ wu ǎ.

NǓSISƆ Ð’AYǏ NA HƐN LÈ WÁ NÚ WE

21-22. (a) Bo na dó sɔnǔ ɖ’ayǐ nú yadonúmɛ ɔ, etɛ a ka lin na wà? (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta e bɔ d’ewu é mɛ?

21 Mǐ tuùn hwenu e è na dóya nú mǐ, alǒ gbɛ́ azɔ̌ mǐtɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ bɔ enɛ na wà nǔ dó Jehovah sinsɛn mǐtɔn wu é ǎ. Amɔ̌, mǐ tuùn ɖɔ mǐ sixu sɔnǔ ɖ’ayǐ dìn gbɔn nǔ elɔ lɛ wiwa gblamɛ: tintɛnkpɔn bonu kancica mǐ kpo Jehovah kpo tɔn na lidǒ, blobló bá kpankɔ́n hugǎn, kpo kpinkplɔn bá ɖí xwi xá wǎn e mɛ lɛ nɔ gbɛ́ nú mǐ é kpo. Nǔ e sɔ́ ɖ’ayǐ wɛ mǐ ɖè dìn é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na gbí dɔn ɖò nukɔnmɛ.

22 Amɔ̌, enyi è ka wá gbɛ́ Mawu sinsɛn mǐtɔn ɔ ka ló? Ðò xóta e bɔ d’ewu é mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó nǔgbododó ɖěɖee na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na kpó ɖò Jehovah sɛn wɛ, hwenu e è tlɛ na gbɛ́ azɔ̌ mǐtɔn é jí.

HAN 118 “Dǒ Nǔɖiɖi Nǔɖiɖi Jí nú Mǐ”

^ akpá. 5 Mǐ nɔ ba ɖɔ è ni gbɛ́ wǎn nú mǐ ǎ. Amɔ̌, é lín oo, é yá oo, mǐ bǐ wɛ ɖó na ɖí xwi xá yadonúmɛ. Xóta elɔ na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na sɔnǔ ɖ’ayǐ bá dɛ ɖò yadonúmɛ nu kpo akɔ́nkpinkpan kpo.

^ akpá. 7 Kpɔ́n Atɔxwɛ (Flansegbe) 1er avril 1966, wex. 212-224.

^ akpá. 14 Kpɔ́n Atɔxwɛ (Flansegbe) 15 octobre 1979 tɔn, wex. 4-7. Lɛ̌ kpɔ́n video Oyín Jehovah Tọn Na Yin Yinyọnẹn ɖò Televiziɔn JW tɔn® jí. Kpɔ́n HOKANSEMẸ PO NUMIMỌ LẸ PO glɔ́.

^ akpá. 15 Kpɔ́n Annuaire 2008 des Témoins de Jéhovah, wex. 191-192.

^ akpá. 67 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Ðò sinsɛn-biblo xwédo tɔn ɖé hwenu ɔ, mɛjitɔ́ lɛ ɖò káti e jí wemafɔ Biblu tɔn lɛ ɖè é zán wɛ bo na dó d’alɔ vǐ yetɔn lɛ, bonu ye na kplɔ́n wemafɔ lɛ dó tamɛ.

^ akpá. 70 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Xwédo ɖé ɖò mɔ̌to mɛ bo xwè kplé, bo ɖò han Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ kplɔ́n wɛ.