Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 29

Mi Yì Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu

Mi Yì Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu

“Hǔn, mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce.”—MAT. 28:19.

HAN 60 Wɛn ɔ Na Hwlɛn Ye

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. (a) Sɔgbe kpo gbeɖiɖe Jezu tɔn e ɖò Matie 28:18-20 mɛ é kpo ɔ, azɔ̌ titewungbe tɛ agun Klisanwun tɔn ka ɖó na wà? (b) Nǔkanbyɔ tɛ lɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n ɖò xóta elɔ mɛ?

AKPAKPA na ko sɔ́ mɛsɛ́dó lɛ tawun hwenu e ye kplé ɖò só ɖé jí ɖò Galilée é. Ðò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gudo ɔ, é bló tuto bo na kpé ahwanvu lɛ ɖò finɛ. (Mat. 28:16) Bɔya hwe enɛ nu wɛ “é sɔ́ éɖée xlɛ́ nɔví ɖò Klisu mɛ afɔwe kanweko (500) jɛji.” (1 Kɔ. 15:6) Etɛwu Jezu ka ylɔ́ ahwanvu tɔn lɛ wá kplé enɛ domɛ? Bo na dó sɔ́ azɔ̌ akpakpa sɔ́ mɛ tɔn elɔ d’así nú ye wu wɛ: “Hǔn, mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce.”—Matie 28:18-20.

2 Ahwanvu ɖěɖee sè xó Jezu tɔn lɛ é huzu hagbɛ̌ agun Klisanwun tɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn. Azɔ̌ titewungbe agun enɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ é na kplɔ́n nǔ mɛ gegě bɔ ye na huzu ahwanvu Klisu tɔn. * Égbé ɔ, agun Klisanwun nǔgbo lɛ tɔn afatɔ́n mɔkpan wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ, bɔ azɔ̌ titewungbe ɖokpo enɛ ɔ wà wɛ jɛn ye kpò ɖè. Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó nǔkanbyɔ ɛnɛ elɔ lɛ jí: Etɛwu nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu ka ɖò taji sɔmɔ̌? Etɛ lɛ é ka nɔ byɔ? Klisanwun lɛ bǐ jɛn ka nɔ ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ enɛ mɛ à? Etɛwu azɔ̌ enɛ ka byɔ suúlu?

 ETƐWU NǓ KPLƆNKPLƆN MƐ LƐ BONU YE NA HUZU AHWANVU KA ÐÒ TAJI SƆMƆ̌?

3. Sɔgbe xá Jaan 14:6 kpo 17:3 kpo ɔ, etɛwu nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ ka ɖò taji sɔmɔ̌?

3 Etɛwu nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ ka ɖò taji sɔmɔ̌? Ðó ahwanvu Klisu tɔn lɛ kɛɖɛ wɛ sixu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn. Gɔ́ na ɔ, mɛ ɖěɖee xwedó Klisu lɛ é nɔ bló bɔ gbɛzán yetɔn nɔ kpɔ́n te dìn, bɔ ye lɛ́ ɖó nukúnɖiɖó ɔ bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò sɔgudo. (Xà Jaan 14:6; 17:3.) Nǔgbo ɔ, azɔ̌ taji ɖé wɛ Jezu sɔ́ d’así nú mǐ, amɔ̌, mǐ sixu nɔ mǐɖoɖó bo w’azɔ̌ enɛ ǎ. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan nǔ dó éɖesunɔ kpo mɛ e w’azɔ̌ xá ɛ alɔ ɖò alɔ mɛ lɛ é ɖé lɛ kpo wu ɖɔ: “Azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ wɛ mǐ ɖè nú Mawu.” (1 Kɔ. 3:9) Wǔ ɖaxó wɛ Jehovah kpo Klisu kpo jɔ mǐ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ.

4. Etɛ kpɔ́ndéwú Ivan kpo Matilde kpo tɔn ka kplɔ́n mǐ?

4 Nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ sixu hɛn awǎjijɛ gegě wá. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Ivan kpo asì tɔn Matilde kpo ee nɔ nɔ Colombie é tɔn. Ye ɖekúnnu nú dɔnkpɛvu ee nɔ nyí Davier é, bɔ é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Un jló na bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò gbɛzán ce mɛ, amɔ̌ un sixu ǎ.” Davier nyí akpotokwínnyitɔ́ ɖé, nɔ nu gěe, nu ahan zɛ xwé wu, bo ɖò kpɔ́ xá nyɔnu xɔ́ntɔn tɔn Erika. Ivan tinmɛ ɖɔ: “Mǐ jɛ biba ɛ kpɔ́n jí ɖò gletoxo e jɛ gblolo é ɖé mɛ; bɔ é nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni kun kɛkɛ afɔdókwín mǐtɔn lɛ nú ganxixo gegě gbɔn ali e jí babá ɖè é. Ee Erika ɖ’ayi wu ɖɔ Davier sín nǔwalɔ kpo jijɔ kpo jɛ huzuhuzu jí é ɔ, é xò kpóɖó n’i ɖò Biblu kpinkplɔn ɔ mɛ.” Davier wá jó gěe nunu, ahan nunu kpo akpotokwín nyinyi kpo dó. É lɛ́ wlí alɔ xá Erika. Matilde ɖɔ: “Hwenu e Davier kpo Erika kpo bló Baptɛm ɖò 2016 é ɔ, mǐ flín ɖɔ Davier nɔ ɖɔ, ‘Un jló na huzu, amɔ̌ un sixu ǎ.’ Ðasin wá yì dó mǐ.” É ɖò wɛn ɖɔ mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ ɖaxó hwenu e mǐ d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye huzu ahwanvu Klisu tɔn lɛ é.

ETƐ LƐ NǓ KPLƆNKPLƆN MƐ LƐ BONU YE NA HUZU AHWANVU KA NƆ BYƆ?

5. Afɔ nukɔntɔn tɛ mǐ ka nɔ ɖè bo na dó kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu?

5 Mǐ nɔ ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ hwenu e mǐ nɔ ba mɛ ɖěɖee ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn ɖagbe lɛ é. (Mat. 10:11) Mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn nǔgbo nǔgbo, gbɔn kúnnuɖiɖe nú mɛ e mǐ mɔ lɛ é bǐ gblamɛ. Mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí Klisanwun adodwé lɛ, gbɔn tónúsíse nú gbè e Jezu ɖè ɖɔ mǐ ni jla wɛn ɔ é gblamɛ.

6. Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na ɖó nu?

6 Mɛɖé lɛ nɔ ba tawun bo na kplɔ́n nǔgbo Biblu tɔn lɛ, amɔ̌ gegě yetɔn sixu nɔ ma kéya nú xó ɔ azɔn nukɔntɔn e mǐ mɔ ye é. Mǐ ɖó na flɔ́ zo dó glɔ̌ nú jlǒ e ye ɖó é. Bonu sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na ɖó nu ɔ, mǐ ɖó na sɔnǔ ganji. Cyan xóta ɖěɖee sixu dɔn mɛ e a na mɔ lɛ é é. Enɛ gudo hǔn, kpɔ́n lee a na sɔ́ xóta ɔ sín nu ɖó te gbɔn é.

7. Nɛ̌ mǐ ka sixu bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛɖé gbɔn? Etɛwu a ka lin ɖɔ é ɖò taji ɖɔ è ni ɖótó xwétɔ́ ɔ bo lɛ́ ɖè sísí xlɛ́?

7 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a sixu kanbyɔ xwétɔ́ ɖé ɖɔ: “Un sixu tuùn linlin mitɔn dó nǔɖe jí à? Tagba syɛnsyɛn lɛ wɛ nɔ kpannukɔn gbɛtɔ́ gegě ɖò égbé. Mi ka lin ɖɔ acɛkpikpa ɖé sixu ɖeɖɛ tagba enɛ lɛ à?” Enɛ gudo ɔ, a sixu ɖɔ xó dó Daniyɛli 2:44 jí. Alǒ a sixu ɖɔ nú xwétɔ́ ɖé ɖɔ: “Etɛ ka sixu d’alɔ mɛ bɔ è na kplɔ́n vǐ lɛ ganji bɔ ye na ɖó jijɔ ɖagbe bɔ mi lin? Un jló na tuùn  linlin mitɔn.” Enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó Sɛ́nflínmɛ 6:6, 7 jí. Nú a jló na ɖɔ xó dó xóta ɖebǔ jí hǔn, lin tamɛ dó mɛ e na sè xó ɔ é jí. Dǒ nukúnmɛ bo kpɔ́n lee ye na ɖu nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ tawun é kpinkplɔn sín lè gbɔn é. Nú a ɖò xó ɖɔ xá ye wɛ ɔ, é ɖò taji ɖɔ a ni ɖótó ye bo ɖó sísí nú linlin yetɔn. Mɔ̌ mɛ ɔ, a na mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ ganji bɔ ye na ɖò gbesisɔmɛ hugǎn bo na ɖótó we.

8. Etɛwu mɛ lɛ biba kpɔ́n ka nɔ byɔ linsyɛnsyɛn?

8 Cobonu mɛɖé na wá gbeta ɔ kɔn bo na kplɔ́n Biblu ɔ, é sixu byɔ ɖɔ mǐ ni zán hwenu kpo hlɔnhlɔn kpo bo yì ba ɛ kpɔ́n azɔn gegě. Etɛwu? Ðó mǐ sixu gɔn mɛ ɔ mɔ hwenu e mǐ yì ba ɛ kpɔ́n é. Gɔ́ na ɔ, é sixu byɔ ɖɔ mǐ ni yì xwétɔ́ ɔ gɔ́n azɔn gegě cobɔ é na vo ɖò éɖée mɛ bo yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn. Flín ɖɔ enyi è ɖò sin hú nú atín ɖé wɛ hwɛhwɛ ɔ, é na ɖibla yawǔ sù hugǎn. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, enyi mǐ nɔ ɖɔ xó dó Xó Mawu tɔn jí xá mɛ e ɖó jlǒ é ɖé hwɛhwɛ ɔ, wanyiyi e é ɖó nú Jehovah kpo Klisu kpo é na ɖibla jɛji hugǎn.

KLISANWUN LƐ BǏ JƐN KA NƆ D’ALƆ BƆ MƐÐÉ NƆ HUZU AHWANVU À?

Kúnnuɖetɔ́ e gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò mɛ e jɛxa lɛ é biba mɛ (Kpɔ́n akpáxwé 9-10) *

9-10. Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ Klisanwun wɛnjlatɔ́ lɛ bǐ wɛ nɔ d’alɔ bɔ è nɔ mɔ gbɛtɔ́ ayijlɔjlɔnɔ lɛ?

9 Klisanwun wɛnjlatɔ́ lɛ bǐ wɛ nɔ d’alɔ bɔ è nɔ mɔ gbɛtɔ́ ayijlɔjlɔnɔ lɛ. Mǐ sixu jlɛ́ azɔ̌ enɛ dó vǐ e bú é ɖé biba wu. Ðò ali tɛ nu? Lin tamɛ dó sunnuví e ɖó xwè atɔn bo bú é ɖé jí. Gbɛtɔ́ 500 mɔ̌ wɛ d’alɔ bonu è na mɔ ɛ. Nukɔnmɛ ɔ, mɛɖéezejotɔ́ ɖé wá mɔ vǐ ɔ ɖò agbadégle ɖé mɛ, ɖò ganxixo 20 mɔ̌ gudo. Mɛɖéezejotɔ́ ɔ gbɛ́ ɖɔ è ma xɔ susu nú emi nú mɔ e emi mɔ vǐ ɔ é ó. É ɖɔ: “Gbɛtɔ́ kanweko mɔkpan wɛ d’alɔ bɔ è mɔ ɛ.”

10 Gbɛtɔ́ gegě cí vǐ enɛ e bú é ɖɔhun. Ye ɖó nukúnɖiɖó ɖě ǎ, enɛ wu ɔ, ye ɖó hudo  alɔdó tɔn. (Efɛ. 2:12) Mǐ mɛ livi tantɔn jɛji wɛ ɖò azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ wɛ bonu è na mɔ mɛ enɛ lɛ. Bɔya hwiɖesunɔ ko mɔ mɛɖé b’ɛ jló na kplɔ́n Biblu ǎ. É ɖò mɔ̌ có, wɛnjlatɔ́ ɖevo ɖěɖee ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò fí ɖokpo ɔ xá we lɛ é sixu ko mɔ mɛ e jló na kplɔ́n nǔgbo e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ é é ɖé. Enyi nɔví sunnu ɖé alǒ nɔví nyɔnu ɖé mɔ mɛɖé bɔ é wá huzu ahwanvu Klisu tɔn ɔ, mɛ e d’alɔ bɔ è mɔ ɛ lɛ é bǐ ɖó hwɛjijɔ ɖagbe bo na j’awǎ.

11. Enyi a ma tlɛ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛɖé wɛ dìn ǎ ɔ, ali ɖevo tɛ lɛ nu a ka sixu d’alɔ ɖè?

11 Enyi a ma tlɛ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛɖé wɛ dìn ǎ ɔ, a sixu ɖ’alɔ ɖò nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ mɛ ɖò ali ɖevo lɛ nu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a sixu dó kúabɔ nú mɛ yɔyɔ̌ lɛ hwenu e ye wá Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mɛ é bo dó xɔ́ntɔn ye. Ðò ali enɛ nu ɔ, a sixu d’alɔ ye bɔ ye na kúdeji ɖɔ wanyiyi wɛ nɔ ɖè mǐ xlɛ́ ɖi Klisanwun nǔgbo lɛ. (Jaan 13:34, 35) Xósin e tlɛ ɖò klewun bɔ a na ɖò kplé lɛ jí lɛ é sixu kplɔ́n mɛ yɔyɔ̌ e ɖò gbɛ̌ dó xá mǐ wɛ lɛ é bɔ ye na nɔ ɖɔ nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é kpo ayi bǐ kpo kpodo sísí kpan. Mǐ sixu lɛ́ zɔn xá wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ ɖé ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ bo d’alɔ ɛ bonu é na zán Biblu dó kplɔ́n nǔ gbɛtɔ́ lɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ na kplɔ́n azɔ̌ ɛ bɔ é na xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn.—Luk. 10:25-28.

12. Mǐ ɖó na ɖó nǔwukpíkpé jiwǔ lɛ cobo na kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na huzu ahwanvu Klisu tɔn wɛ à? Tinmɛ.

12 Mǐ ɖě ɖó na lin ɖɔ mǐ ɖó na ɖó nǔwukpíkpé jiwǔ lɛ cobo na kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na huzu ahwanvu Klisu tɔn ǎ. Etɛwu? Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Faustina ee nɔ nɔ Bolivie é tɔn. Hwenu e é jɛ gbɛ̌ dó xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ jí é ɔ, é sixu xà nǔ ǎ. Dìn ɔ, é kplɔ́n bo nɔ xà nǔ ɖó bǎ ɖé mɛ. É ko bló baptɛm dìn bo yí wǎn nú nǔ kpinkplɔn mɛ ɖevo lɛ. É nɔ kplɔ́n nǔ xá mɛ atɔ́ɔ́n ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ. Faustina ko sixu nɔ xà nǔ ganji Biblu kplɔntɔ́ tɔn lɛ gegě ɖɔhun ǎ có, é ka kplɔ́n nǔ mɛ ayizɛ́n bɔ ye bló baptɛm.—Luk. 10:21.

13. Enyi alɔnu mǐtɔn tlɛ ján tawun ɔ, nyɔna tɛ lɛ sín vivǐ mǐ ka sixu ɖu ɖò nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ kɔn?

13 Klisanwun gegě sín alɔnu nɔ ján tawun ɖó ye ɖó nǔ taji gegě bo na wà wutu. É ɖò mɔ̌ có, ye nɔ ba hwenu dó kplɔ́n Biblu xá mɛ lɛ, lobo nɔ lɛ́ mɔ awǎjijɛ gegě ɖ’emɛ. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Melanie e nɔ nɔ Alaska é tɔn. Nɔ goɖokponɔ ɖé wɛ é nyí bo ɖó nyɔnuví e ɖó xwè tantɔn é ɖé. É ɖó na w’azɔ̌ sín lundi jɛ vendredi bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó mɛjitɔ́ tɔn e ɖò kansɛ́ɛzɔn jɛ wɛ é ɖé wu. Melanie  wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ ɖokpo géé e ɖò toxo tɔn e jɛ gblolo é mɛ é. É ɖó aca bo nɔ byɔ hlɔnhlɔn Mawu ɖò ɖɛ mɛ bá dó ɖí xwi xá jɔhɔn e nɔ fá tawun é bo na lɛ́ yì kúnnuɖegbé, ɖó é ɖò biba wɛ tawun bo na mɔ mɛ e é sixu kplɔ́n Biblu xá é. Nukɔnmɛ ɔ, é wá mɔ Sara. É víví n’i tawun hwenu e é kplɔ́n ɖɔ Mawu ɖó nyikɔ éɖesunɔ tɔn ɖé é. Táan klewun ɖé gudo ɔ, Sara yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn. Melanie ɖɔ: “Vendredi gbadanu lɛ ɔ, agbɔ̌n nɔ kpé mì, amɔ̌, nú nyɛ kpo vǐ nyɔnu ce kpo tɔ́n bo yì kplɔ́n Biblu xá ɛ ɔ, mǐ nɔ ɖu lè tɔn tawun. Mǐ nɔ ɖu vivǐ xósin biba nú nǔkanbyɔ Sara tɔn lɛ tɔn, bɔ é víví nú mǐ tawun hwenu e mǐ mɔ b’ɛ huzu xɔ́ntɔn Jehovah tɔn é.” Sara dɛ ɖò gbeklánxámɛ nu, bo jó amǐsa tɔn dó lobo bló baptɛm.

ETƐWU NǓ KPINKPLƆN MƐÐÉ BONU É NA HUZU AHWANVU KA BYƆ SUÚLU?

14. (a) Nɛ̌ nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu ka cí hwehuhu ɖɔhun gbɔn? (b) Ðagbe tɛ xó Pɔlu tɔn e ɖò 2 Timɔtée 4:1, 2 mɛ é ka wà nú we?

14 Enyi é na bo tlɛ cí ɖɔ sinsɛnzɔ́ towe kún nɔ na sínsɛ́n ó ɖɔhun hǔn, ma jó gbè bo gɔn mɛ e sixu wá huzu ahwanvu lɛ é ba ó. Flín ɖɔ Jezu jlɛ́ azɔ̌ mǐtɔn dó hwehuhu wu. Hwehutɔ́ lɛ sixu zán ganxixo gegě cobo wá wlí hweví kpɛɖé. Hwɛhwɛ ɔ, ye nɔ w’azɔ̌ zǎn xóxó mɛ alǒ ayitéhɔnnu, bɔ hweɖelɛnu ɔ, ye ɖó na yì fí e lín é. (Luk. 5:5) Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ sixu ɖó suúlu bo zán ganxixo gegě bo ba gbɛtɔ́ lɛ ɖò táan vovo mɛ, ɖò fí vovo lɛ. Etɛwu? Ye nɔ huzu ada nú tuto yetɔn bá dó mɔ mɛ gegě.  Hwɛhwɛ ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ dó gǎn tawun ɖò ali enɛ nu lɛ é nɔ wá mɔ ajɔ ɖaxó; é wɛ nyí ɖɔ ye nɔ mɔ mɛ ɖěɖee nɔ ba wɛn mǐtɔn lɛ é. A ka sixu tɛ́n kpɔ́n bo jla wɛn ɔ ɖò táan e mɛ a sixu mɔ mɛ gegě ɖò kéze ɔ mɛ é, alǒ ɖò fí e a sixu mɔ ye ɖè é à?—2 Timɔtée 4:1, 2.

D’alɔ Biblu kplɔntɔ́ towe lɛ kpo suúlu kpo bonu ye na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo (Kpɔ́n akpáxwé 15-16) *

15. Etɛwu Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ lɛ ka nɔ byɔ suúluɖiɖó?

15 Etɛwu Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ ka nɔ byɔ suúlu? Hwɛjijɔ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ ɖó na wà nǔ hugǎn alɔdidó nǔkplɔntɔ́ ɔ, bonu é na tuùn nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é lobo lɛ́ yí wǎn na. Mǐ ɖó na d’alɔ nǔkplɔntɔ́ ɔ b’ɛ na tuùn Dǒwatɔ́ Biblu tɔn Jehovah lobo lɛ́ yí wǎn n’i. Gɔ́ nú nǔ e Jezu byɔ ɖò ahwanvu tɔn lɛ sí é kpinkplɔn nǔkplɔntɔ́ ɖé ɔ, mǐ ɖó na lɛ́ d’alɔ ɛ b’ɛ na tuùn lee é na zán gbɛ̀ Klisanwun nǔgbo ɖé ɖɔhun gbɔn é. Mǐ ɖó na d’alɔ ɛ kpo suúlu kpo, hwenu e é na ɖò gǎn dó wɛ bo na zán nǔgbododó Biblu tɔn lɛ é. Nǔkplɔntɔ́ ɖé lɛ nɔ kpéwú bo nɔ huzu linlin yetɔn kpo nǔwalɔ yetɔn lɛ kpo ɖò sun klewun ɖé kpowun vlamɛ. Mɛ ɖevo lɛ tɔn ka nɔ byɔ táan gegě.

16. Etɛ kpɔ́ndéwú Raúl tɔn ka kplɔ́n we?

16 Nǔ e mɛsɛ́dó e ɖò Pérou é ɖé mɔ kpɔ́n ɖò ali enɛ nu é xlɛ́ ɖɔ suúluɖiɖó nɔ hɛn lè wá. Mɛsɛ́dó ɔ ɖɔ: “Un kplɔ́n wema we xá Raúl. Amɔ̌, é ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn lɛ mɔ wɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ. Alɔwliwli tɔn ɖò xixo wɛ tawun, é nɔ dó gbè vɛ́sin, bɔ é nɔ vɛwǔ nú vǐ tɔn lɛ bɔ ye na sí i. É nɔ wá kplé lɛ hwɛhwɛ, enɛ wu ɔ, un kpò ɖò gɔ̌n tɔn yì wɛ bo na dó d’alɔ é kpo xwédo tɔn kpo. Un mɔ ɛ azɔn nukɔntɔn ɔ b’ɛ ɖó xwè atɔn jɛji gudo é ɔ, é jɛxa bo bló baptɛm.”

17. Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta e bɔ d’ewu é mɛ?

17 Jezu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce.” Bo na dó wà azɔ̌ enɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, hwɛhwɛ wɛ mǐ ɖó na ɖɔ xó xá mɛ ɖěɖee nɔ lin nǔ ɖò ali e gbɔn vo tawun nú mǐtɔn lɛ é nu é, kaka jɛ mɛ ɖěɖee ma ɖò sinsɛn ɖebǔ mɛ ǎ lɛ é, alǒ mɛ ɖěɖee ɖi nǔ ɖɔ Mawu kún tíìn ó lɛ é jí. Xóta e bɔ d’ewu é na ɖɔ xó dó lee mǐ sixu xwlé wɛnɖagbe ɔ mɛ e ɖò ninɔmɛ vovo lɛ mɛ é gbɔn é jí.

HAN 68 Dǒ Kwín Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn

^ akpá. 5 È sɔ́ azɔ̌ titewungbe ɖé d’así nú agun Klisanwun tɔn ɔ, é wɛ nyí ɖɔ é na d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye na huzu ahwanvu Klisu tɔn. Xóta elɔ na ɖɔ xó dó alixlɛ́mɛ tawun tawun ɖěɖee na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na w’azɔ̌ enɛ é jí.

^ akpá. 2 TINMƐ ÐÉ LƐ: Ahwanvu Klisu tɔn lɛ nɔ wà nǔ hú nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ lɛ é kpinkplɔn. Ye nɔ wà nǔ sɔgbe xá nǔ e ye kplɔ́n lɛ é. Ye nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ sɔ́ afɔ dó afɔdo Jezu tɔn lɛ mɛ, alǒ xwedó kpɔ́ndéwú tɔn télélé lee ye kpéwú gbɔn é.—1 Pi. 2:21.

^ akpá. 52 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nya ɖé yí gbɔjɛ bo xwè tomɛ bo yí wema ɖé ɖò Kúnnuɖetɔ́ lɛ sí ɖò jɔmɛhunjayǐtɛn ɖé. Nukɔnmɛ hwenu e é ɖò tò ɔ mɛ é ɔ, é mɔ Kúnnuɖetɔ́ ɖevo lɛ bɔ ye ɖò kúnnu ɖè wɛ ɖò agbawungba. Hwenu e é lɛkɔ yì xwé gudo é ɔ, wɛnjlatɔ́ lɛ wá ɖekúnnu n’i.

^ akpá. 54 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nya ɖokpo ɔ yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn. Nukɔnmɛ ɔ, é jɛxa bo bló baptɛm.