Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jezu ka Kú Dó Ta Nyɛtɔn Mɛ Dóo À?

Jezu ka Kú Dó Ta Nyɛtɔn Mɛ Dóo À?

XÓGBE e “gbɛtɔ́ . . . mǐ ɖɔhun” lɛ dó kpo ayi yetɔn bǐ kpo lɛ é gɔ́ Biblu mɛ. (Ja. 5:17) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é sixu bɔkun nú mǐ bɔ mǐ na mɔ nǔ jɛ xó elɔ e Pɔlu ɖɔ ɖò Hlɔmanu lɛ 7:21-24 mɛ é mɛ: “Un jló na wà ɖagbe hweɖebǔnu ɔ, nǔ nyanya kɛɖɛ wu jɛn un nɔ kpé, bo nɔ wà. . . . Gbɛ̀ ce blawǔ.” Ðɔ e é ɖɔ lee nǔ cí n’i é vaan é nɔ na jiɖe mǐ hwenu e mǐ ɖò xwi ɖí xá gǎnmaɖó mǐ lɔ tɔn lɛ wɛ é.

Pɔlu lɛ́ ɖɔ lee nǔ cí n’i é nyi wɛn ɖò ninɔmɛ ɖevo mɛ. Ðò Galatinu lɛ 2:20 mɛ ɔ, é ɖɔ: “Mawu ví [ɔ] yí wǎn nú mì, bo kú dó ta ce mɛ.” Nǔ ka nɔ cí mɔ̌ nú hwi lɔ à? Bɔya é nɔ nyí mɔ̌ hwebǐnu ǎ.

Enyi mǐ nɔ mɔ ɖɔ mǐ kún hwɛ́n nǔ ɖě ó ɖó hwɛ e mǐ hu wá yì lɛ é wu ɔ, é sixu vɛwǔ nú mǐ hweɖelɛnu bɔ mǐ na yí gbè ɖɔ Jehovah yí wǎn nú mǐ bo ko sɔ́ hwɛ kɛ mǐ, bɔ mǐ sɔ́ na nɔ kpɔ́n vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn ɔ ɖi nǔnina e Jehovah na mǐ é ǎ. Jezu ka jló ɖɔ mǐ ni kpɔ́n gbɛxixɔ ɔ ɖò ali enɛ nu dóo à? Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ kpɔ́n gbɛxixɔ ɔ Jezu ɖɔhun? Mi nú mǐ ni ba xósin nú nǔkanbyɔ we enɛ lɛ.

NUKÚN E JEZU NƆ SƆ́ DÓ KPƆ́N GBƐXIXƆ Ɔ É

Jezu jló ɖɔ mǐ ni sɔ́ gbɛxixɔ ɔ dó mɔ nǔ e é na mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo é. Nɛ̌ mǐ ka sixu kú dó enɛ jí gbɔn? Dǒ nukún tan e ɖò Luki 23:39-43 [nwt] mɛ é mɛ kpɔ́n. È xwè dawe ɖé dó yatín jí ɖò Jezu kpá. É yí gbè ɖɔ emi dó nǔ nyanya sin wá yì. Hwɛ e é hu é ɖó na ko syɛn tawun ɖó dakaxotɔ́ gudogudo tɔn lɛ wɛ è nɔ dɔn tó na syɛnsyɛn mɔ̌. Ðó ado ɖò dawe ɔ hu wɛ tawun wutu ɔ, é savo nú Jezu ɖɔ: “Flín mì hwenu e a na byɔ Axɔ́suɖuto towe mɛ é.”

Xósin tɛ Jezu ka na ɛ? Dǒ nukún mɛ kpɔ́n, Jezu ɖò wuvɛ̌ sè wɛ cobo ka lilɛ ta bɔ nukún é kpo dawe ɔ kpo tɔn kplé. Jezu ɖò wuvɛ̌ sè wɛ tawun cobo ka ko nǔ dó dawe ɔ bo vɔ́ ganjɛwu na ɛ ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbo nú we égbé, a na nɔ kpɔ́ xá mì ɖò Palaɖisi mɛ.” Jezu hɛn ɔ é na ko flín dawe ɔ kpowun ɖɔ: “Nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ . . wá, bo na sɔ́ gbɛ̀ ce jó dó xɔ gbɛ̀ nú mɛ gegě.” (Mat. 20:28) Amɔ̌, a ka ɖó ayi wu ɖɔ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɔ, Jezu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ gbɛxixɔ ɔ nyí nǔnina ɖé bɔ è na mɛ ɖokpo ɖokpo à? É zán xókwín “a” kpo “mì” kpo xɔ́ntɔn xɔ́ntɔn wɛ ye nyí ɖɔhun. É lɛ́ zán xókwín enɛ lɛ hwenu e é ɖɔ nú dawe ɔ ɖɔ é na nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí é.

É ɖò wɛn ɖɔ Jezu ba ɖɔ dawe ɔ ni mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ emi lɔ na ɖu lè vɔsisa enɛ tɔn. Enyi nǔ cí mɔ̌ nú Jezu dó dakaxotɔ́ e ali ma tlɛ hun na bɔ é na sɛn Mawu ǎ é wu ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ nǔ nɔ cí mɔ̌ n’i dó Klisanwun e ko bló baptɛm bo ɖò Mawu sɛn wɛ é wu. Enyi mǐ na bo tlɛ hu hwɛ ɖé lɛ wá yì ɔ, etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kúdeji ɖɔ vɔsisa Klisu tɔn ɔ hɛn lè wá nú ɖokpo ɖokpo mǐtɔn?

 NǓ E D’ALƆ PƆLU É

Sinsɛnzɔ́ e Jezu sɔ́ d’así nú Pɔlu é zɔ́n b’ɛ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Jezu kú dó ta emitɔn mɛ. Gbɔn nɛ̌ é? É tinmɛ ɖɔ: “Un dókú nú Aklunɔ mǐtɔn Klisu Jezu e na hlɔnhlɔn mì, nú má dó wà azɔ̌ ce na é. Un dókú n’i, ɖó é mɔ ɖɔ un nyí mɛ bɔ è na ɖeji dó wǔ ce, un dókú n’i, ɖó é sɔ́ mì bonu má wà azɔ̌ n’i. Có ɖ’ayǐ ɔ, un ko nyla nu dó wǔtu tɔn, bo ko dóya n’i, bo ɖɔ alǎnnú n’i kpɔ́n.” (1 Tim. 1:12-14) Azɔ̌ e Jezu sɔ́ d’así nú Pɔlu é vɔ́ jiɖe na ɛ ɖɔ Jezu kú nǔblawu n’i, yí wǎn n’i bo lɛ́ ɖeji dó wǔtu tɔn. Jezu lɛ́ sɔ́ sinsɛnzɔ́ ɖé d’alɔ mɛ nú ɖokpo ɖokpo mǐtɔn. (Mat. 28:19, 20) Ðagbe tɛ é ka sixu wà nú mǐ?

Albert e è ɖè sín agun mɛ b’ɛ ɖó xwè 34 mɔ̌ b’ɛ lɛkɔ wá Jehovah gɔ́n dìn é tinmɛ ɖɔ: “Hwɛ e un hu lɛ é ɖò nukɔn ce hwebǐnu. Amɔ̌, enyi un ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, un nɔ mɔ mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔhun ɖɔ Jezu sɔ́ sinsɛnzɔ́ ɖé d’alɔ mɛ nú nyi lɔ. Enɛ nɔ na mì hlɔnhlɔn bɔ un nɔ ɖó linlin ɖagbe dó nyiɖée, gbɛzán ce kpo sɔgudo ce kpo wu.”—Ðɛh. 51:5.

Enyi a ɖò nǔ kplɔ́n xá gbɛtɔ́ alɔkpa ɖebǔ wɛ hǔn, nǎ ganjɛwu ye ɖɔ Jezu nɔ kú nǔblawu nú ye bo lɛ́ yí wǎn nú ye

Allan e nɔ gbà acɛ bo nɔ lɛ́ xò daka cobo wá kplɔ́n nǔgbo ɔ é ɖɔ: “Un nɔ lɛ́ flín nǔ nyanya ɖěɖee un wà nú mɛ lɛ é bǐ. É nɔ zɔ́n hweɖelɛnu bɔ wǔ nɔ kú mì. Amɔ̌, un dókú nú Jehovah ɖɔ é yí gbè bɔ hwɛhutɔ́ nyi ɖɔhun nɔ jla wɛnɖagbe ɔ mɛ ɖevo lɛ. Enyi un mɔ lee mɛ lɛ nɔ yí wɛn ɔ gbɔn é ɔ, é nɔ flín mì lee Jehovah nyɔ́ bo lɛ́ yí wǎn nú mɛ sɔ é. Un mɔ ɖɔ Jehovah nɔ zán mì bonu má d’alɔ mɛ ɖěɖee ye lɔ wà nǔ nyanya lɛ é.”

Sinsɛnzɔ́ mǐtɔn nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ zán hlɔnhlɔn mǐtɔn dó nǔ ɖagbe lɛ mɛ bo nɔ lɛ́ ɖó linlin ɖagbe. Enɛ nɔ vɔ́ jiɖe na mǐ ɖɔ Jezu nɔ kú nǔblawu nú mǐ, yí wǎn nú mǐ bo lɛ́ ɖeji dó mǐ wu.

JEHOVAH HUGǍN AYI MǏTƆN

Ayixa mǐtɔn sixu kpó ɖò hwɛ dó mǐ wɛ ɖó nǔ e mǐ wà nyi dò wá yì lɛ é wu, kaka jɛ hwenu e è na sú kún dó nú gbɛ̀ nyanya Satáan tɔn elɔ é. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na fun ahwan xá linlin mɔhun lɛ?

Jean ee nɔ dóhwɛ éɖée hwɛhwɛ ɖó gbɛ̀ we e é zán hwenu e é ɖò winnyawinnya mɛ é wu é ɖɔ: “Un yí wǎn na ɖɔ ‘Mawu hugǎn ayi mǐtɔn.’” (1 Jaan 3:19, 20) Tuùn e mǐ tuùn ɖɔ Jehovah kpo Jezu kpo mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ hwɛhuhu tɔn mǐtɔn mɛ hugǎn mǐɖesunɔ é sixu dó gbɔ nú mǐ lɔ. Flín ɖɔ kpo wanyiyi kpo wɛ ye sɔnǔ nú gbɛxixɔ ɔ nú hwɛhutɔ́ ɖěɖee lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo, b’ɛ ma nyí nú gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ lɛ ǎ é.—1 Tim. 1:15.

Enyi mǐ nɔ xoɖɛ bo nɔ lin tamɛ dó ali e nu Jezu wà nǔ xá gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ ɖè é jí, bo nɔ lɛ́ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ ɖò sinsɛnzɔ́ e é sɔ́ d’así nú mǐ é mɛ ɔ, mǐ na kúdeji ɖɔ gbɛxixɔ ɔ kan mǐ. Mɔ̌ mɛ ɔ, a sixu ɖɔ Pɔlu ɖɔhun ɖɔ: Jezu “yí wǎn nú mì, bo kú dó ta ce mɛ.”