ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Août 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 30 septembre jɛ 27 octobre 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Awakanmɛ . . . Nɔ Kú Mǐ Ǎ”

Nɛ̌ nukúnɖiɖó mǐtɔn ka sixu na hlɔnhlɔn kán e mǐ kánɖeji bɔ awakanmɛ ma na kú mǐ ǎ é gbɔn?

Wanyiyi Mitɔn Ni Ðò Jijɛji Wɛ

Wema e è wlan sɛ́dó Filipunu lɛ é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ lee mǐ sixu bló bɔ wanyiyi mǐtɔn na jɛji gbɔn é; nú é na bo tlɛ vɛwǔ ɔ nɛ.

“Mɛ E Ðò Tó Ðó We Wɛ lɛ” É Na Gán

Etɛ lɛ mǐ ka sixu wà bo na d’alɔ hɛ̌nnumɔ mǐtɔn lɛ, bɔ ye na kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu?

Huzu Sɔgbe Xá Azɔ̌ Yɔyɔ̌ E È Sɔ́ D’así nú We É

Mɛ gegě nɔ mɔ ɖɔ é vɛwǔ bɔ emi na jó azɔ̌ e emi yí wǎn na é dó. Etɛ ka sixu d’alɔ ye bɔ ye na ɖí xwi xá huzuhuzu ɔ?

Nǔɖiɖi: Jijɔ E Nɔ Hɛn Mǐ Lidǒ É Ðé

Nǔɖiɖi ɖó hlɔnhlɔn jiwǔ ɖé. Nǔɖiɖi nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ kpéwú bo nɔ ɖu ɖò tagba e cí só ɖɔhun lɛ é jí.

Jaan Baptɛmublonúmɛtɔ́ Ɔ: Kpɔ́ndéwú E Sixu D’alɔ Mǐ Bɔ Mǐ Na Nɔ J’awǎ É Ðé

Enyi ninɔmɛ e tlɛ nɔ kú awakanmɛ nú mɛ lɛ é ɖò finɛ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu kpó ɖò awǎ jɛ wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ Mawu tɔn mɛ gbɔn?