Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Awǎjijɛnɔ Wɛ Nyí Mɛ E Nɔ Na Nǔ Mɛ lɛ É

Awǎjijɛnɔ Wɛ Nyí Mɛ E Nɔ Na Nǔ Mɛ lɛ É

“Nùnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ.”​—MƐ. 20:35.

HAN LƐ: 76, 110

1. Nɛ̌ nùɖíɖó lɛ ka xlɛ́ ɖɔ Jehovah nyí alɔhundonanǔmɛtɔ́ gbɔn?

COBONU Jehovah na jɛ nǔ lɛ dá jí ɔ, é ɖò éɖokpo, amɔ̌, é ka lin éɖesunɔ kɛɖɛ kpɔ́n ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é na gbɛ̀ nùɖíɖó tɔn e ɖó nùnywɛ lɛ é, ye wɛ nyí wɛnsagun lɛ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo. “Mawu awǎjijɛnɔ ɔ” Jehovah yí wǎn nú nǔ ɖagbeɖagbe lɛ nina mɛ. (1 Tim. 1:11, nwt; Ja. 1:17) Ðó é ba ɖɔ mǐ ni nyí awǎjijɛnɔ wutu ɔ, é kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ na nǔ mɛ.​—Hlɔ. 1:20.

2, 3. (a) Etɛwu nùnamɛ ka nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ? (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó?

2 Mawu ɖó gbɛtɔ́ ɖò akpajlɛ tɔn mɛ. (Bǐb. 1:27) Enɛ wɛ nyí ɖɔ é ɖó mǐ bonu mǐ na ɖè jijɔ tɔn lɛ xlɛ́. Enɛ wu ɔ, bo na dó ɖó awǎjijɛ kpo xomɛhunhun kpo ɔ, mǐ ɖó na nɔ xwedó kpɔ́ndéwú Jehovah tɔn, bɔ nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn na nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ, gɔ́ na ɔ, mǐ na nɔ lɛ́ hun alɔ dó na nǔ mɛ. (Fili. 2:3, 4; Ja. 1:5) Etɛwu? Ðó Jehovah gbɔn wanyiyi gblamɛ bo dá gbɛtɔ́ gbɔn mɔ̌ wɛ. Mǐ nyí hwɛhutɔ́ có, mǐ sixu kpéwú bo nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ Jehovah ɖɔhun.

3 Biblu kplɔ́n mǐ lee mǐ sixu nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ gbɔn é. Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó nùkplɔnmɛ Biblu tɔn ɖé lɛ jí dó xó enɛ wu. Mǐ  na mɔ lee alɔhundonanǔmɛ na zɔ́n bɔ nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ gbɔn é, kpo lee nǔsisɔ nú jijɔ enɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpé azɔ̌ e Mawu sɔ́ d’así nú mǐ é wu bo wà gbɔn é kpo. Mǐ na lɛ́ gbéjé lee alɔhundonanǔmɛ mǐtɔn cá kàn xá awǎjijɛ mǐtɔn gbɔn é, kpo nǔ e wu mǐ ɖó na kpó ɖò nǔ sɔ́ nú jijɔ enɛ wɛ é kpo kpɔ́n.

LEE MǏ SIXU ÐU VIVǏ FƐ́NÚ MAWU TƆN TƆN GBƆN É

4, 5. Kpɔ́ndéwú alɔhundonanǔmɛ tɔn tɛ Jehovah kpo Jezu kpo ka sɔ́ ɖ’ayǐ nú mǐ?

4 Jehovah jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni wà nǔ éɖɔhun, enɛ wu ɔ, enyi mǐ nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ ɔ, é nɔ víví n’i. (Efɛ. 5:1) Lee Mawu bló mǐ gbɔn é kpo nǔ ɖagbeɖagbe e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é kpo xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ é jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni nɔ awǎjijɛ mɛ. (Ðɛh. 104:24; 139:13-15) Enɛ wu ɔ, enyi mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ bló bɔ mɛ ɖevo lɛ nɔ nɔ awǎjijɛ mɛ ɔ, mǐ nɔ wlí yɛ̌yi n’i.

5 Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ wà nǔ Klisu e sɔ́ kpɔ́ndéwú maɖóblɔ̌ ɖé ɖ’ayǐ dó lee gbɛtɔ́ lɛ sixu hun alɔ dó na nǔ mɛ gbɔn é wu é ɖɔhun. Jezu ɖesunɔ ɖɔ: “Mɔ̌ wɛ ɖè gbɔn nú nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ; è na sɛ̀n mì wu wɛ un wá ǎ; loɔ, mɛ sɛ̀n gbé wɛ un tɔ́n bo wá, bo na sɔ́ gbɛ̀ ce jó dó xɔ gbɛ̀ nú mɛ gègě.” (Mat. 20:28) Enɛ wu ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖɔ: “Mi ɖó ninɔmɛ e Klisu Jezu ɖó é . . . Éɖesunɔ ɔ gbɛ́ nǔ e é ɖó ɔ bǐ, bo zé ninɔmɛ mɛsɛntɔ́ tɔn.” (Fili. 2:5, 7) É na nyɔ́ ɖɔ ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ni kanbyɔ mǐɖée ɖɔ, ‘Un ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn télélé hugǎn lee un ko nɔ bló gbɔn ɖ’ayǐ é à?’​—1 Piyɛ́ɛ 2:21.

6. Ðò lǒ e Jezu dó dó Samalíinu e nyí nɔzo ɖagbe ɔ é wu é mɛ ɔ, etɛ é ka kplɔ́n mǐ? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

6 Enyi mǐ nɔ xwedó kpɔ́ndéwú maɖóblɔ̌ Jehovah kpo Jezu kpo tɔn, bɔ ganjininɔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ, bɔ mǐ nɔ lɛ́ ba ali e nu mǐ sixu sú hudo yetɔn ɖè lɛ é sín dò ɔ, é na zɔ́n bɔ mǐ na ɖu vivǐ fɛ́nú Jehovah tɔn tɔn. Nugbǒ ɔ, ɖò lǒ e Jezu dó dó Samalíinu e nyí nɔzo ɖagbe ɔ wu é mɛ ɔ, é xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ emi ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni nɔ jó nǔ e nyí ɖagbe nú ye é dó, bo nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, enyi mɛ lɛ na bo gosin ninɔmɛ ɖevo mɛ ɔ nɛ. (Xà Luki 10:29-37.) A ka flín nùkanbyɔ e sísɛ́ Jezu bɔ é dó lǒ e kúnkplá Samalíinu e nyí nɔzo ɖagbe ɔ é à? Jwifu ɖé kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌ ka nyí nɔzo ce?” Xósin Jezu tɔn xlɛ́ ɖɔ Samalíinu ɔ ɖɔhun ɔ, mǐ ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bo na nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ, enyi mǐ jló na ɖu vivǐ fɛ́nú Mawu tɔn tɔn ɔ nɛ.

7. Nɛ̌ cejɛnnabi kpo alɔhundonanǔmɛ kpo ka cá kàn xá xó e ɖò atɛ jí é gbɔn?

7 Klisanwun lɛ ɖó hwɛjijɔ ɖagbe gègě bo na nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, jijɔ enɛ tɔ́n ɖò xó e Satáan sɔ́ nyì atɛ jí ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ é mɛ. Gbɔn nɛ̌ é? Satáan ɖɔ ɖɔ Adamu kpo Ɛvu kpo kaka jɛ gbɛtɔ́ lɛ bǐ jí na vo hugǎn, enyi ye nɔ sɔ́ ayi ɖó yeɖesunɔ jí, lobɔ nǔ yeɖesunɔ tɔn lɛ gbé nyinya nɔ ɖu ayi mɛ nú ye hugǎn tónúsíse nú Mawu ɔ nɛ. Ɛvu wà nǔ kpo cejɛnnabi kpo, bo jló na cí Mawu ɖɔhun. Adamu lɔ wà nǔ kpo cejɛnnabi kpo, bo jló na nyɔ́ Ɛvu nukúnmɛ. (Bǐb. 3:4-6) Nǔ e mɛ gbeta e kɔn ye wá é tɔ́n kɔ dó é ɖò wɛn. Cejɛnnabi nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó awǎjijɛ ǎ; é nyɔ́ wà ɔ, flijɛ tɔn wɛ é nɔ hɛn wá. Enyi mǐ nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ kudeji ɖɔ ali e nu Mawu nɔ wà nǔ ɖè lɛ é wɛ nyɔ́ hugǎn.

AZƆ̌ E MAWU ZƆ́N TOGUN TƆN É WIWA

8. Etɛwu nǔ na mɛ ka ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ?

8 Mawu na alixlɛ́mɛ lɛ asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ, bɔ é na zɔ́n bɔ ye na bo tlɛ ɖò yeɖokpo ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ ɔ, ye na nɔ lin tamɛ dó ganjininɔ mɛ ɖevo lɛ tɔn wu.  Jehovah kɔn nyɔna dó Adamu kpo Ɛvu kpo jí, lobo dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni gbà kún, bo kpé ayikúngban ɔ jí, lobo kp’acɛ d’eji. (Bǐb. 1:28) Lee ganjininɔ nùɖíɖó lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Gbɛɖotɔ́ ɔ tawun sɔ é ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ awǎjijɛ mɛ ninɔ vǐ e mɛjitɔ́ nukɔntɔn lɛ na jì lɛ é tɔn ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú mɛjitɔ́ enɛ lɛ gbɔn é nɛ. È sɔnǔ nú palaɖisi ɔ bonu é na kpé ayikúngban ɔ bǐ jí nú lè kúnkan Adamu tɔn ɔ blebu tɔn. Tuto ɖaxó enɛ na byɔ ɖɔ xwédo enɛ e fɔ́n bo ɖò kàn vlɔ́n wɛ é ni w’azɔ ɖó kpɔ́.

9. Etɛwu blòbló bonu Palaɖisi ɔ ni kpé ayikúngban jí ɖó na ko hɛn awǎjijɛ wá?

9 Azɔ̌ e sunnu kpo nyɔnu kpo maɖóblɔ̌ enɛ lɛ na wà bɔ Palaɖisi ɔ na kpé ayikúngban jí é byɔ ɖɔ ye ni wà nǔ ɖó kpɔ́ bo na dó kpé linlin Jehovah tɔn enɛ wu, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, ye na byɔ gbɔjɛ tɔn mɛ. (Ebl. 4:11) Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n awǎjijɛ kpo lè kpo e azɔ̌ enɛ wiwa na ko hɛn wá lɛ é! Yeɖée zízé jó nú ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn na ko hɛn nyɔna ɖaxó lɛ kpo awǎjijɛ ɖaxó kpo wá nú ye.

10, 11. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ kpo nǔ kpinkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ e è zɔ́n mǐ é kpo gbɔn?

10 Égbé ɔ, Jehovah zɔ́n azɔ̌ togun tɔn ɖɔ é ni jla wɛnɖagbe ɔ, lobo kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu. Bo na dó kpé azɔ̌ enɛ wu bo wà ɔ, ganjininɔ mɛ ɖevo lɛ tɔn ɖó na nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ dó nùjɔnǔ mɛ. Enyi nǔ ɖagbe lɛ, ɖi wǎn yí nú Mawu kpo wǎn yí nú nɔzo mǐtɔn lɛ kpo wɛ nɔ sísɛ́ mǐ dó azɔ̌ enɛ kɔn ɔ jɛn mǐ sixu dɛ ɖ’enu.

11 Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu dó gesí éɖée kpo gbɛ̌ tɔn ɖé lɛ kpo ɖi mɛ e ɖò “azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ wɛ . . . nú Mawu” é, ɖó nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín nǔkún e dó wɛ ye ɖè, bo lɛ́ ɖò sìn hú na wɛ é wu. (1 Kɔ. 3:6, 9) Égbé ɔ, enyi mǐɖesunɔ nɔ sɔ́ jlǒ dó zán hwenu mǐtɔn, nǔɖokan mǐtɔn lɛ kpo hlɔnhlɔn mǐtɔn kpo ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ e Mawu zɔ́n mǐ é kɔn ɔ, mǐ sixu ‘w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá Mawu.’ Wǔjɔmɛ jiwǔ tɛ ɖíe!

Nǔ kaka ɖé sɔ́ nɔ hɛn awǎjijɛ wá sɔ alɔdido jlǒɖotɔ́ lɛ bonu ye na mɔ nǔ jɛ nugbǒ Biblu tɔn lɛ wu ǎ (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ)

12, 13. Lè tɛ lɛ nǔ kpinkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ ka nɔ hɛn wá?

12 Hwenu mǐtɔn kpo hlɔnhlɔn mǐtɔn kpo zinzan ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ, kpo nǔ kpinkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu kpo sín azɔ̌ ɔ kɔn nɔ hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá. Gègě mɛ ɖěɖee ko kpé nukún dó Biblu kplɔnkplɔn e yì nukɔn lɛ é wu é tɔn na ɖɔ nú we ɖɔ nǔ e nɔ hɛn lè wá sɔmɔ̌ é kún kpiti ó. Enyi è mɔ bonu Biblu kplɔntɔ́ enɛ lɛ mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ gbigbɔ tɔn lɛ mɛ, bonu é sù nukún yetɔn mɛ, nú nùɖiɖi yetɔn ɖò dǒ li wɛ, bɔ ye ɖò huzuhuzu lɛ bló wɛ, lobo jɛ nugbǒ ɔ má xá mɛ ɖevo lɛ jí ɔ, é nɔ hun xomɛ nú mɛ tawun. Jezu ɖesu mɔ awǎjijɛ ɖaxó hwenu e wɛnjlatɔ́ 70 e é sɛ́dó sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é “lɛkɔ wá kpodo xomɛhunhun kpan,” ɖó nǔ ɖagbeɖagbe e mɛ azɔ̌ yetɔn tɔ́n kɔ dó bɔ ye mɔ lɛ é wu é.​—Luk. 10:17-21.

13 Enyi wɛnjlatɔ́ e gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é mɔ bɔ wɛnɖagbe ɔ huzu gbɛzán mɛ lɛ tɔn ɔ, é nɔ  hun xomɛ nú ye. Mi nú mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Anna e nyí nɔví nyɔnu tlɛnnɔ ɖé é tɔn; é sɛ̀ tɛn yì xá ɖé mɛ ɖò Zǎnzǎnhweji Elɔpu tɔn ɖò fí e hudo wɛnjlatɔ́ tɔn sukpɔ́ ɖè é, bo na dó vlɔ́n kàn nú sinsɛnzɔ́ tɔn. * É wlan ɖɔ: “Ali gègě hun nú mì ɖò fí bɔ un na kplɔ́n Biblu xá mɛ, bɔ un yí wǎn na tawun. Sinsɛnzɔ́ ce hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá nú mì. Enyi un lɛkɔ wá xwégbe ɔ, un sɔ́ nɔ mɔ táan bo na sɔ́ ayi ɖó nyiɖée jí ǎ. Un nɔ lin tamɛ dó mɛ ɖěɖee un nɔ kplɔ́n nǔ xá lɛ é jí; un nɔ lin nǔ kpɔ́n dó linkpɔ́n kpo adohu adohu yetɔn lɛ kpo jí. Un nɔ ba ali ɖěɖee nu un sixu dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖè lɛ é kpo ali tawun tawun e nu un sixu d’alɔ ye ɖè lɛ é kpo. Un wá kudeji ɖɔ ‘nùnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖòmɛsí.’”​—Mɛ. 20:35.

Nǔ kaka ɖé sɔ́ nɔ hɛn awǎjijɛ wá sɔ alɔdido jlǒɖotɔ́ lɛ bonu ye na mɔ nǔ jɛ nugbǒ Biblu tɔn lɛ wu ǎ (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ)

14. Enyi mɛ nabi ɖé na bo ma tlɛ nɔ yí wɛnɖagbe ɔ ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ ǎ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó awǎjijɛ gbɔn?

14 Enyi mɛ lɛ na bo ma tlɛ nɔ ɖótó mǐ ǎ, bonu mǐ ka nɔ hun ali lɛ nú ye bonu ye na yí wɛnɖagbe ɔ ɔ, mǐ sixu ɖó awǎjijɛ. Azɔ̌ e wà wɛ mǐ ɖè égbé é cí gbeyiɖɔ Ezekiyɛli e Jehovah ɖɔ xó elɔ na é tɔn ɖɔhun: “A na ɖɔ nú ye; ye sixu ɖótó we, ye ka sixu lɛ́ gɔn tó ɖó we.” (Ezek. 2:7; Eza. 43:10) Enyi mɛɖé lɛ na bo ma tlɛ yí wǎn nú wɛn mǐtɔn ǎ ɔ, gǎndido mǐtɔn lɛ ka xɔ akwɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ. (Xà Eblée lɛ 6:10.) Wɛnjlatɔ́ ɖé ɖó linlin ɖagbe ɖé ɖò ali enɛ nu. É wlan dó sinsɛnzɔ́ tɔn wu ɖɔ: “Mǐ dó, bo hú sìn na, bo lɛ́ xoɖɛ kpo nukúnɖiɖo ɔ kpo ɖɔ Jehovah na bló bɔ é na sù.”​—1 Kɔ. 3:6.

LEE A NA ÐÓ AWǍJIJƐ GBƆN É

15. Nú è hun alɔ dó na nǔ mɛ lɛ ɔ, nɛ̌ gègě yetɔn ka nɔ wà nǔ gbɔn? Mǐ na jó nùwalɔ yetɔn dó bɔ é na wà nǔ dó mǐ wu wɛ à?

15 Jezu jló ɖɔ mǐ ni nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ, bá ɖó awǎjijɛ. Mɛ gègě nɔ xlɛ́ ɖɔ alɔ e è hun dó na nǔ emi é sù nukún emitɔn mɛ. Jezu ɖɔ: “Mi na nǔ mɛ, enɛ ɔ, Mawu na na nǔ mi lɔmɔ̌. É ka wá ja mitɔn ɔ na mi gbé ɔ, é na jlɛ́ ganji, bo na húnhún, bo na zín, bɔ é na túnflá, bɔ é na sɔ́ dó así nú mi; ɖó nǔ e mi dó jlɛ́ nǔ nú mɛ ɔ wɛ Mawu na dó jlɛ́ nú mi lɔmɔ̌.” (Luk. 6:38) É ɖò wɛn ɖɔ mɛ lɛ bǐ na yí nǔ e mǐ hun alɔ dó na ye é ǎ. Amɔ̌, enyi ye wà mɔ̌ ɔ, lee é sù nukún yetɔn mɛ gbɔn é sixu dɔn ɖagbe ɖebɔdoɖewu lɛ wá. Enɛ wu ɔ, nɔ na nǔ mɛ, enyi é sù nukún yetɔn mɛ  kpo é gbɔ kpo ɔ nɛ. Enyi è na bo na nǔ mɛ azɔn ɖokpo kpowun ɔ, è sixu tuùn ɖagbe tobutobu e é na wà é gbeɖé ǎ.

16. Etɛ ka ɖó na nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ?

16 Alɔhundonanǔmɛtɔ́ ɖagbe ɖé nɔ na nǔ mɛ, ɖó nǔ e na wá tɔ́n n’i ɖ’emɛ é wu ǎ. Jezu tuùn enɛ dó ayi mɛ hwenu e é kplɔ́n nǔ elɔ mɛ é: “Enyi a ylɔ agɔ̌ hǔn, ylɔ wamamɔnɔ lɛ kpodo sékunɔ lɛ kpo, afɔkponɔ lɛ kpodo nukúntíntɔ́nnɔ lɛ kpo. Enɛ ɔ, nǔ na nyɔ́ nú we, ɖó mɛ enɛ lɛ sixu wá ja axɔ́ tɔn sú we gbé ǎ.” (Luk. 14:13, 14) Biblu wlantɔ́ ɖé ɖɔ ɖɔ “[alɔhundonanǔmɛtɔ́ ɔ] Mawu na dó n’i.” Mɛ ɖevo ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ kpɔ́n wamamɔnɔ jí é.” (Nùx. 22:9; Ðɛh. 41:2) Nugbǒ ɔ, mǐ ɖó na nɔ na nǔ mɛ, ɖó alɔdido mɛ ɖevo lɛ nɔ hɛn awǎjijɛ wá nú mǐ.

17. Nùnamɛ alɔkpa tɛ wɛ na zɔ́n bɔ a na ɖó awǎjijɛ?

17 Hwenu e Pɔlu ɖè xó sín xó e Jezu ɖɔ bo ɖɔ “nùnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖòmɛsí” é mɛ é ɔ, ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ è ni nɔ na nǔ agbaza tɔn lɛ kɛɖɛ mɛ ǎ, loɔ, è ni nɔ lɛ́ na akɔnkpinkpan mɛ ɖěɖee ɖò hudo mɛ lɛ é, xlɛ́ ali ye, lobo lɛ́ d’alɔ ye. (Mɛ. 20:31-35) Mɛsɛ́dó ɔ gbɔn xó kpo kpɔ́ndéwú lɛ kpo gblamɛ bo kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ zán hwenu mǐtɔn kpo hlɔnhlɔn mǐtɔn kpo dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ, bo nɔ sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó ye jí, bo lɛ́ yí wǎn nú ye.

18. Gbeta tɛ kɔn dobanúnǔtɔ́ gègě ka wá dó alɔhundonanǔmɛ wu?

18 Mɛ ɖěɖee nɔ ba dò nú nǔ dó gbɛtɔ́ wu lɛ é ɖó ayi wu ɖɔ nùnamɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó awǎjijɛ. Xota ɖé ɖɔ ɖɔ “mɛ lɛ ɖó ayi wu ɖɔ hwenu e ye wà xomɛnyínyɔ́nú lɛ nú mɛ ɖevo lɛ gudo é ɔ, awǎjijɛ emitɔn lɛ́ jɛji.” Dobanúnǔtɔ́ lɛ ɖɔ ɖɔ alɔdido mɛ ɖevo lɛ ɖò taji cobɔ è na bló bɔ gbɛ̀ mɛtɔn na ɖó nu tawun “ɖó é nɔ sú hudo taji gbɛtɔ́ tɔn lɛ sín dò.” Enɛ wu ɔ, mɛ e mɔ dò nú nǔ ɖò ali enɛ nu ganji lɛ é nɔ byɔ ɖò gbɛtɔ́ lɛ sí ɖɔ ye ni sɔ́ yeɖée jó, bo w’azɔ̌ e mɛ bǐ na ɖu lè tɔn lɛ é, bonu yeɖesunɔ na nɔ ganji hugǎn ɖò agbaza mɛ, lobo lɛ́ ɖó awǎjijɛ. Enɛ nɔ kpaca mɛ ɖěɖee yí gbè ɖɔ Biblu nyí Xó Jehovah e nyí Mɛ e yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ é tɔn é ǎ.​—2 Tim. 3:16, 17.

KPÒ ÐÒ ALƆHUNDONANǓMƐ WƐ

19, 20. Hwɛjijɔ tɛ lɛ a ka ɖó bo na nɔ ba na hun alɔ dó na nǔ mɛ?

19 Ðó mɛ ɖěɖee nǔ yeɖesunɔ tɔn lɛ wɛ nɔ ɖu ayi mɛ nú ye jɛ nukɔn nú mɛ ɖevo lɛ tɔn lɛ é wɛ lɛlɛ̌ dó mǐ wutu ɔ, é sixu vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ. Amɔ̌, Jezu ɖɔ ɖɔ sɛ́n wè e hugǎn sɛ́n lɛ bǐ é wɛ nyí wǎn yí nú Jehovah kpo ayi mǐtɔn, lindɔ̌n mǐtɔn, linlin mǐtɔn gɔ́ nú hlɔnhlɔn mǐtɔn bǐ kpodo wǎn yí nú nɔzo mǐtɔn lɛ mǐɖesunɔ ɖɔhun kpan. (Mak. 12:28-31) Lee mǐ mɔ gbɔn ɖò xota elɔ mɛ é ɔ, mɛ ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah lɛ é nɔ wà nǔ éɖɔhun. Jehovah nɔ na nǔ mɛ ɖevo lɛ, nǔ e Jezu ɖesu nɔ wà é nɛ. Ye dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ wà nǔ ɖokpo ɔ, ɖó é na zɔ́n bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ. Enyi mǐ tɛ́n kpɔ́n bo ɖó jijɔ alɔhundonanǔmɛ tɔn, bo nɔ xlɛ́ ɖò lee mǐ nɔ wà nǔ xá Mawu kpo nɔzo mǐtɔn lɛ kpo gbɔn e mɛ ɔ, é na zɔ́n bɔ mǐ na kpa susu nú Jehovah, lobo na hɛn lè wá nú mǐɖesunɔ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo.

20 É ɖò wɛn ɖɔ a ko ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo nɔ zé hwiɖée jó dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, tlala ɔ, Klisanwun hàtɔ́ lɛ. (Ga. 6:10) Enyi a kpò ɖò mɔ̌ wà wɛ ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ ye na yí wǎn nú we, bɔ nǔ towe na nɔ lɛ́ sù nukún yetɔn mɛ, bɔ hwi lɔ na ɖó awǎjijɛ. Nùnywɛxó 11:25 ɖɔ ɖɔ, “Mɛ e nɔ na nǔ mɛ ɔ, è na na nǔ i bɔ é na sukpɔ́; mɛ e nɔ na sìn mɛ ɔ, è na na é lɔmɔ̌, bɔ é na nu bo ɖi kɔ.” É ɖò wɛn ɖɔ a sixu nɔ na nǔ mɛ, nyɔ́ xomɛ dó mɛ wu alǒ hun alɔ dó na nǔ mɛ ɖò ali gègě nu, bo lɛ́ wà mɔ̌ ɖò Klisanwun gbɛzinzan towe kpo sinsɛnzɔ́ towe kpo sín ninɔmɛ gègě mɛ, bɔ é na hɛn lè gègě wá. Xota e bɔ d’ewu é na ɖɔ xó dó enɛ lɛ jí.

^ akpá. 13 È ɖyɔ nyikɔ ɔ.