Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Mi Nɔ Na Akɔnkpinkpan Miɖée Ayihɔngbe Ayihɔngbe”

“Mi Nɔ Na Akɔnkpinkpan Miɖée Ayihɔngbe Ayihɔngbe”

“Enyi mi ɖó xó ɖé, bo na ɖɔ nú togun ɔ, bo dó na ɛ akɔnkpinkpan hǔn, mi ɖɔ.”​—MƐ. 13:15.

HAN LƐ: 121, 45

1, 2. Tinmɛ nǔ e wu akɔnkpinkpan nina mɛ ɖò taji é.

“MƐJITƆ́ ce lɛ nɔ na mì akɔnkpinkpan gbeɖé ǎ, loɔ, hwɛ mɔ nú mì wɛ jɛn ye nɔ ɖè. Xógbe e ye nɔ zán lɛ é nɔ d’akpà ayi ce wu tawun,” wɛ Cristina e ɖó xwè 18 é ɖɔ. [1] “Ye nɔ ɖɔ ɖɔ nyì kún bí ó, lé nyì gú dín, ɖɔ nyì kló dín. Enɛ wu ɔ, un nɔ y’avǐ hwɛhwɛ bo nɔ ba na ɖɔ xó ɖě nú ye ǎ. Un nɔ mɔ ɖɔ un kún nyí nùɖewánu ó.” Kpɔ́n lee akɔnkpinkpan ma na mɛ sixu hɛn nǔ gblé dó mɛ wu sɔ́ é!

2 Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, akɔnkpinkpan nina mɛ nɔ wà ɖagbe tawun. “Un ɖí xwi xá linlin nùɖewánu ma nyí tɔn e un nɔ ɖó dó nyiɖée wu é nú xwè mɔkpan,” wɛ Rubén ɖɔ. “Amɔ̌ gbè ɖokpo ɔ, un ɖò Mawuxó ɖɔ xá mɛxo agun tɔn ɖé wɛ bɔ é ɖ’ayi wu ɖɔ un kún ɖò nyiɖée mɛ ó. É ɖótó mì bo sè wuvɛ̌ xá mì hwenu e un ɖɔ linlin ce lɛ n’i é. Enɛ gudo ɔ, é flín nǔ ɖagbe e wà wɛ un ɖè lɛ é mì. É lɛ́vɔ flín mì xógbe Jezu tɔn lɛ, ɖɔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo xɔ akwɛ hú gboli gègě. Un nɔ flín wemafɔ enɛ ɔ hwɛhwɛ, bɔ é nɔ byɔ ayi mɛ nú mì hwebǐnu. Xógbe e mɛxo agun tɔn ɔ zán lɛ é wà ɖagbe nú mì kpɔ́n.”​—Mat. 10:31.

3. (a) Etɛ mɛsɛ́dó Pɔlu ka ɖɔ dó akɔnkpinkpan wu? (b) Etɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ?

3 É ɖó na kpaca mǐ ɖɔ Biblu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ akɔnkpinkpan nina mɛ  hwɛhwɛ ɖò taji ǎ. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan sɛ́dó Klisanwun Eblée lɛ ɖɔ: “Nɔví lɛ mi, mi cɔ́ miɖée, bonu mɛɖé ma ɖò mi mɛ, bo ɖó ayi nyanya, ayi e ma nɔ ɖi nǔ ǎ é, bo lɛkɔ sín Mawu gbɛɖe ɔ gudo ó. É nyɔ́ wà ɔ, mi nɔ na akɔnkpinkpan miɖée ayihɔngbe ayihɔngbe . . . bonu ɖokpo mitɔn ma jó éɖée dó nú hwɛhuhu flú i, bonu é wá huzu tótlitɔ́ ó.” (Ebl. 3:12, 13) Enyi a flín ɖɔ xógbe wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn lɛ wà ɖagbe nú emi kpɔ́n ɔ, a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu wěɖexámɛ e ɖɔ ɖɔ mǐ ni na akɔnkpinkpan mǐɖée é ɖò taji é wu. Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni gbéjé nùkanbyɔ elɔ lɛ kpɔ́n: Etɛwu akɔnkpinkpan nina mɛ ka ɖò taji? Etɛ lee Jehovah, Jezu, kpo Pɔlu kpo na akɔnkpinkpan mɛ ɖevo lɛ gbɔn é ka sixu kplɔ́n mǐ? Nɛ̌ mǐ ka sixu na akɔnkpinkpan mɛɖé b’ɛ na wà ɖagbe nú mɛ ɔ gbɔn?

GBƐTƆ́ LƐ ÐÓ HUDO AKƆNKPINKPAN TƆN

4. Mɛ̌ mɛ̌ é ka ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn? Etɛwu é ka hán ɖò égbé?

4 Mǐ bǐ wɛ ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn. Enɛ lɛ́ ɖò taji tawun hwenu e mǐ ɖò susu wɛ é. “Yɔkpɔvu lɛ . . . ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn lee atín lɛ ɖó hudo sìn tɔn gbɔn é,” wɛ nùkplɔnmɛtɔ́ Timothy Evans ɖɔ. “Enyi è na akɔnkpinkpan vǐ ɖé ɔ, é nɔ mɔ ɖɔ emi xɔ akwɛ bɔ è yí wǎn nú emi.” Amɔ̌, hwenu vɛwǔ lɛ mɛ wɛ mǐ ɖè. Mɛ lɛ nyí cejɛnnabinɔ, bɔ wǎn yí nú nɔzo sɔ́ ɖè kaka bonu akɔnkpinkpan nina mɛ na wá ɖè ǎ. (2 Tim. 3:1-5) Mɛjitɔ́ ɖé lɛ nɔ kpa vǐ yetɔn lɛ ǎ ɖó mɛjitɔ́ yedɛɛ lɛ tɔn lɛ kpa yedɛɛ lɛ ǎ wutu. Azɔ̌watɔ́ gègě wɛ è ma nɔ kpa ǎ, bɔ ye nɔ hlun nǔ ɖɔ ɖɔ akɔnkpinkpan nina mɛ ɖě kún ɖò azɔ̌ kɔn ó.

5. Etɛ lɛ akɔnkpinkpan nina mɛ ka nɔ byɔ?

5 Hwɛhwɛ ɔ, akɔnkpinkpan nina mɛɖé nɔ byɔ ɖɔ è ni kpa mɛ ɔ ɖó nǔ e é wà ganji é ɖé wu. Mǐ sixu lɛ́vɔ na akɔnkpinkpan mɛ ɖevo lɛ gbɔn jiɖe nina ye ɖɔ ye ɖó jijɔ ɖagbe gègě gblamɛ, alǒ gbɔn xóɖiɖɔ dó “na akɔnkpinkpan mɛ e ma nɔ gbawǔ dó mɛ mɛ ǎ” abǐ awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é gblamɛ. (1 Tɛ. 5:14) Xókwin Glɛkigbe tɔn e è nɔ lilɛ dó “akɔnkpinkpan” hwɛhwɛ é sín tinmɛ wɛ nyí “mɛ ylɔylɔ wá akpá mɛtɔn.” Hwenu e mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ wà xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo wɛ é ɔ, ali gègě nɔ hun nú mǐ bɔ mǐ na ɖɔ nǔ e sixu na akɔnkpinkpan mɛ é ɖé. (Xà Nùnywɛtɔ́xó 4:9, 10.) Mǐ ka nɔ ɖɔ nǔ e wu mǐ yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ bɔ ye lɛ́ xɔ akwɛ ɖò nukún mǐtɔn mɛ é nú ye ɖò hwenu e é jɛxa dó lɛ é à? Cobonu mǐ na na xósin enɛ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni lin tamɛ kpɔ́n dó nùnywɛxó elɔ jí: “È ɖɔ xó nú é jɛ gan ɔ, é nɔ nyɔ́ tawun!”​—Nùx. 15:23.

6. Etɛwu Awovi ka jló na dó awakanmɛ kú nú mǐ? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

6 Satáan Awovi jló na dó awakanmɛ kú nú mǐ ɖó é tuùn ɖɔ enɛ na gbɔjɔ kanmɛ nú mǐ ɖò gbigbɔ lixo kpo ali ɖevo lɛ kpo nu. Nùnywɛxó 24:10 ɖɔ: “Enyi kanmɛ gbɔjɔ we adǎngbomɛzángbe hǔn, hlɔnhlɔn hwedo we tawun nɛ.” Satáan zán adlà kpo hwɛdómɛ lɛ kpo bo na dó dó awakanmɛ kú nú Jɔbu nǔjlɔjlɔwatɔ́ ɔ, amɔ̌, wlɛnwín dakaxixo tɔn enɛ lɛ nu ami. (Jɔb. 2:3; 22:3; 27:5) Mǐ hɛn ɔ, mǐ na fun ahwan xá azɔ̌ Awovi tɔn lɛ gbɔn akɔnkpinkpan nina hagbɛ̌ xwédo tɔn mǐtɔn lɛ kpo agun ɔ tɔn lɛ kpo gblamɛ. Enɛ na zɔ́n bɔ xwé mǐtɔn kpo Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ kpo na nyí fí e mǐ nɔ mɔ awǎjijɛ kpo ayijayǐ kpo ɖè lɛ é.

AKƆNKPINKPAN NINA MƐ SÍN KPƆ́NDÉWÚ E ÐÒ BIBLU MƐ É ÐÉ LƐ

7, 8. (a) Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn tɛ lɛ ka xlɛ́ ɖɔ akɔnkpinkpan nina mɛ ɖò taji nú Jehovah? (b) Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Jehovah tɔn gbɔn? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

7 Jehovah. Ðɛhan wlantɔ́ ɔ jihan ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá mɛ e ayi yetɔn gbado lɛ, é nɔ hwlɛn mɛ e nǔ jɛ akɔ́n jí na lɛ [alǒ ‘mɛ e kanmɛ gbɔjɔ na lɛ é,’ nwt].” (Ðɛh. 34:19) Hwenu e Jelemíi ɖò xɛsi jí bɔ awakanmɛ tɔn túntún é ɔ, Jehovah vɔ́ jiɖe na  gbeyiɖɔ gbejinɔtɔ́ enɛ ɔ. (Jel. 1:6-10) Hwenu e Mawu sɛ́ wɛnsagun ɖé dó gbeyiɖɔ mɛxomɔ Daniyɛli, bɔ é na ɛ hlɔnhlɔn é ɔ, kpɔ́n lee enɛ na ko na ɛ akɔnkpinkpan sɔ́ é! Wɛnsagun enɛ ylɔ Daniyɛli ɖɔ “wanyinamɔ Mawu tɔn.” (Dan. 10:8, 11, 18, 19) A ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ, gbexosin-alijitɔ́ lɛ, gɔ́ nú nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo mɛxomɔ ɖěɖee sín hlɔnhlɔn ɖò ɖiɖekpo wɛ lɛ é à?

8 Mawu mɔ ɖɔ ɖó emi kpo Vǐ vívɛ́ná emitɔn Jezu kpo ko w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ nú xwè mɔkpan wutu ɔ, é kún sɔ́ byɔ ɖɔ emi ni kpa ɛ lobo na ɛ akɔnkpinkpan hwenu e é ɖò ayikúngban jí é ó ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ɖò ninɔmɛ wè mɛ ɔ, Jezu sè Tɔ́ tɔn sín gbè b’ɛ ɖɔ xó sín jixwé bo ɖɔ: “Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; xomɛ nɔ hun mì dó wutu tɔn.” (Mat. 3:17; 17:5) Mɔ̌ mɛ ɔ, Mawu kpa Jezu lobo na ɛ jiɖe ɖɔ é ɖò ɖagbe wà wɛ. Xógbe enɛ lɛ e Jezu sè ɖò ninɔmɛ wè mɛ é na ko na ɛ akɔnkpinkpan tawun: ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn sín bǐbɛ̌ kpo xwè gudogudo tɔn e é bló ɖò ayikúngban jí é mɛ kpo. Jehovah lɛ́vɔ sɛ́ wɛnsagun ɖé dó bonu é na na akɔnkpinkpan Jezu hwenu e é ɖò adohu adohu jí ɖò zǎn e jɛ nukɔn nú kú tɔn é mɛ é. (Luk. 22:43) Enyi mɛjitɔ́ wɛ nú mǐ ɔ, mi nú mǐ ni xwedó kpɔ́ndéwú Jehovah tɔn hwɛhwɛ, bo nɔ na akɔnkpinkpan vǐ mǐtɔn lɛ lobo nɔ lɛ́ kpa ye hwenu e ye wà nǔ ɖagbe é. Mǐ ɖó na lɛ́ nɔ gudo nú ye hú lee mǐ ko nɔ bló gbɔn é, ɖò hwenu e è ɖò gbejininɔ yetɔn tɛnkpɔn wɛ ɖò wemaxɔmɛ é.

9. Etɛ lee Jezu wà nǔ xá mɛsɛ́dó tɔn lɛ gbɔn é ka sixu kplɔ́n mǐ?

9 Jezu. Ðò zǎn e mɛ Jezu sɔ́ Flǐn ɔ ɖ’ayǐ é ɔ, goyiyi e nyí jijɔ nyanya ɖé é wu wɛ é ɖ’ayi ɖò mɛsɛ́dó tɔn lɛ sín fɛn nu. Jezu sɔ́ éɖée hwe bo klɔ́ afɔ nú ye có, nǔ dɔn wɛ jɛn ye kpó ɖè dó mɛ e nyí nǔɖaxó ɖò tɛntin yetɔn é wu; bɔ Piyɛ́ɛ ɖeji dó éɖée wu zɛ xwé wu. (Luk. 22:24, 33, 34) É ɖò mɔ̌ có, Jezu kpa mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ nú kpɔ́ e ye nɔ xá ɛ ɖò mɛtɛnkpɔn tɔn lɛ mɛ é. É ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ ye na wà azɔ̌ hú ee emi wà é, bo lɛ́ na jiɖe ye ɖɔ Mawu yí wǎn nú ye. (Luk. 22:28; Jaan 14:12; 16:27) Mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ, ‘Nú un ka wà nǔ Jezu ɖɔhun bo nɔ kpa vǐ ce lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖó nǔ ɖagbe e ye nɔ wà lɛ é wu ɔ, é na nyɔ́ hú ɖɔ ma nɔ sɔ́ ayi ce ɖó nùwanyido yetɔn lɛ jí à cé?’

10, 11. Nɛ̌ mɛsɛ́dó Pɔlu ka ɖexlɛ́ ɖɔ akɔnkpinkpan nina mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖu ayi mɛ nú emi gbɔn?

10 Mɛsɛ́dó Pɔlu. Ðò wema-sɛ́dó-mɛ Pɔlu tɔn lɛ mɛ ɔ, é ɖɔ xó ɖagbe dó Klisanwun hàtɔ́ tɔn lɛ wu. É yì tomɛ xá ye mɛ ɖé lɛ bo na ko tuùn nùwanyido yetɔn lɛ có, é ɖɔ xó ɖagbe lɛ dó ye wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Pɔlu ɖɔ dó Timɔtée wu ɖɔ é nyí ‘vǐ vívɛ́ná bo ɖò gbeji nú Aklunɔ’ bɔ Klisanwun ɖevo lɛ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i tawun. (1 Kɔ. 4:17; Fili. 2:19, 20) Mɛsɛ́dó ɔ ɖɔ dó Titu wu ɖɔ è “tɛ́n ɛ kpɔ́n gbɔn ali gègě xò; é ka nɔ ɖexlɛ́ hwe lɛ bǐ nu ɖɔ emi bí dó azɔ̌ wu.” (2 Kɔ. 8:23) Sè e Timɔtée kpo Titu kpo sè nǔ e Pɔlu nɔ lin dó ye wu é na ko na ye akɔnkpinkpan tawun!

11 Pɔlu kpo Banabasi kpo sɔ́ gbɛ̀ yetɔn ɖó axɔ nu bo lɛkɔ yì fí e è xò daka ye wu ɖè lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è klán gbè xá ye syɛnsyɛn ɖò Lisitli có, ye lɛkɔ yì dɔ̌n bo na mɔ tɛn dó na akɔnkpinkpan ahwanvu yɔyɔ̌ lɛ bonu ye na lidǒ ɖò nùɖiɖi mɛ. (Mɛ. 14:19-22) Ðò Efɛzi ɔ, ahwan ɖé huzu kpannukɔn Pɔlu kpo xomɛsin kpo. Mɛsɛ́dó 20:1, 2 ɖɔ jí: “Ee zingidi ɔ wá xwɛ ɔ, Pɔlu ylɔ ye mɛ e ɖi nǔ nú Jezu lɛ kplé, bo dó wusyɛn lanmɛ nú ye, bo ɖɔ nú ye ɖɔ emi na yì bo wá, lobo ɖidó Masedwani. É gbɔn fí enɛ lɛ, bo ɖɔ xó gègě ɖò finɛ, bo dó dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e ɖi nǔ nú Jezu lɛ, bo wá yì Glɛ̌si yikúngban jí.” É ɖò wɛn ɖɔ wusyɛn dido lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ ɖò taji tawun nú Pɔlu.

AKƆNKPINKPAN NINA MƐ ÐÒ ÉGBÉ

12. Nɛ̌ kplé mǐtɔn lɛ ka nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ na akɔnkpinkpan mɛ lobo nɔ lɛ́ mɔ gbɔn?

12 Nǔ e wu Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nyɔ́ xomɛ  dó mǐ wu bo bló tuto bɔ mǐ na nɔ kplé hwɛhwɛ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ, ɖò kplé lɛ jí ɔ, mǐ sixu na akɔnkpinkpan mɛ, bɔ è sixu na mǐ lɔmɔ̌. (Xà Eblée lɛ 10:24, 25.) Ði ahwanvu Jezu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ kplé ɖó kpɔ́ bo na kplɔ́n nǔ lobo dó wusyɛn lanmɛ nú mǐɖée lɛ. (1 Kɔ. 14:31) Cristina e xó mǐ ɖɔ ɖò xota elɔ sín bǐbɛ̌mɛ é ɖɔ: “Nǔ e un yí wǎn na hú nǔ bǐ ɖò kplé lɛ mɛ é wɛ nyí wanyiyi kpo akɔnkpinkpan kpo e un nɔ mɔ ɖò dɔ̌n é. Hweɖelɛnu ɔ, un nɔ flú tawun hwenu e un wá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ é. Amɔ̌ hwe enɛ ɔ nu wɛ nɔví nyɔnu lɛ nɔ sɛkpɔ mì, bo nɔ zunfan mì, bo nɔ ɖɔ ɖɔ nyì nyɔ́ kpɔ́n. Ye nɔ ɖɔ nú mì ɖɔ emi yí wǎn nú mì, ɖɔ nukɔn e yì wɛ nyì ɖè ɖò gbigbɔ lixo é hun xomɛ nú emi. Akɔnkpinkpan e ye nɔ na mì é nɔ zɔ́n bɔ un nɔ mɔ nyiɖée mɛ tawun!” Enyi mǐ mɛ bǐ nɔ ɖó alɔ ɖò ‘akɔnkpinkpan nina mǐɖée’ mɛ ɔ, é nɔ wà ɖagbe kpɔ́n!​—Hlɔ. 1:11, 12.

13. Etɛwu Mawu sɛntɔ́ e tlɛ mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é lɔ ka ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn?

13 Mawu sɛntɔ́ e tlɛ mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é lɔ ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn. Kpɔ́n kpɔ́ndéwú Jozuwée tɔn. É ko sɛ̀n Mawu kpo gbejininɔ kpo nú xwè mɔkpan. É ɖò mɔ̌ có, Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é ni na ɛ akɔnkpinkpan, bo ɖɔ: “Ðɔ xó e a ɖó ɔ nú Jozuwée, bo dó wusyɛn lanmɛ n’i, bo na ɛ akɔnkpinkpan, ɖó é wɛ ɖò togun ɔ nukɔn na nɔ wɛ, bɔ ye na dó asá Judɛɛn tɔ̀ ɔ, bɔ é na yí tò e a na mɔ sɛ́dó ɔ nú ye, bɔ é na nyí yetɔn.” (Sɛ́n. 3:27, 28) Azɔ̌ kpligidi e nyí nukɔn ninɔ nú Izlayɛli-ví lɛ bonu ye na yí Akpádídó Yikúngban ɔ é mɛ na dó ta wɛ Jozuwée ɖè mɔ̌ nɛ. Nǔ gègě na ba na ɖó è te, bɔ é hwe bǐ ɔ, è na ɖu ɖò ahwangɔnu tɔn jí azɔn ɖokpo. (Joz. 7:1-9) É ɖò wɛn ɖɔ Jozuwée ɖó hudo wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ kpo akɔnkpinkpan kpo tɔn! Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ni nɔ na akɔnkpinkpan mɛxo agun tɔn lɛ, kaka jɛ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ jí, nú azɔ̌ syɛnsyɛn e ye nɔ wà bo nɔ dó kpé nukún dó lɛngbɔhwan Mawu tɔn wu é. (Xà 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:12, 13.) Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖé ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, nɔví lɛ nɔ sɛ́ kúdónúmɛ wema dó mǐ bo nɔ ɖɔ nú mǐ ɖɔ wǎ e mǐ wá ba emi kpɔ́n é víví nú emi tawun. Mǐ nɔ sɛ̀ wema enɛ lɛ xwè bo nɔ xà hwenu e mǐ mɔ ɖɔ awakanmɛ mǐtɔn ɖò gbigbɔjɔ wɛ é. Ye nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖesu.”

Vǐ mǐtɔn lɛ nɔ ɖókan dó nǔ wu hwenu e mǐ na akɔnkpinkpan ye é (Kpɔ́n akpáxwé 14gɔ́ ɔ)

14. Etɛ ka ɖexlɛ́ ɖɔ mɛ kpikpa kpo akɔnkpinkpan nina mɛ kpo nɔ w’azɔ̌ tawun hwenu e è ɖò wě ɖè xá mɛ wɛ é?

14 Klisanwun mɛxo agun tɔn lɛ kpo mɛjitɔ́ lɛ kpo mɔ ɖɔ mɛ kpikpa kpo akɔnkpinkpan nina mɛ kpo nɔ sísɛ́ mɛ bɔ è nɔ zán wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ. Kpa e Pɔlu kpa Kɔlɛntinu lɛ ɖó ye zán wěɖexámɛ tɔn wutu é na ko dó wusyɛn lanmɛ nú ye bɔ ye na kpó ɖò nǔ e sɔgbe é wà wɛ. (2 Kɔ. 7:8-11) Andreas e ɖó vǐ wè é ɖɔ: “Akɔnkpinkpan nina vǐ lɛ nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ sɛkpɔ Mawu bo nɔ wá huzu mɛ e  zin lɛ é. Akɔnkpinkpan nina mɛ nɔ zɔ́n bɔ wěɖexámɛ ɔ nɔ byɔ ayi mɛ ganji. Enyi vǐ mǐtɔn lɛ na bo tlɛ tuùn nǔ e sɔgbe é ɔ, nǔ e sɔgbe é wiwa nɔ huzu aca yetɔn hwenu e mǐ nɔ na ye akɔnkpinkpan hwɛhwɛ é.”

LEE È SIXU NA AKƆNKPINKPAN MƐÐÉ B’Ɛ NA WÀ ÐAGBE N’I GBƆN É

15. Nǔ tɛ mɔ̌ mǐ ka sixu wà dó na akɔnkpinkpan mɛ ɖevo lɛ?

15 Gǎn ɖagbeɖagbe e dó wɛ Klisanwun hàtɔ́ lɛ ɖè é kpo jijɔ ɖagbeɖagbe e ye ɖó lɛ é kpo ni nɔ sù nukún towe mɛ. (2 Tan 16:9; Jɔb. 1:8) Nǔ e mǐ mɛ bǐ nɔ wà bo na dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto ɔ lɛ é nɔ sù Jehovah kpo Jezu kpo nukúnmɛ tawun, enyi ɖɔ gǎn e mǐ nɔ dó é kpo nǔ e mǐ nɔ na lɛ é kpo ma tlɛ nyí nǔ kaka ɖé ǎ, ɖó ninɔmɛ mǐtɔn wu ɔ nɛ. (Xà Luki 21:1-4; 2 Kɔlɛntinu lɛ 8:12.) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛxomɔ vívɛ́ mǐtɔn ɖé lɛ nɔ dó gǎn tawun bo nɔ yì kplé lɛ kpo kúnnuɖegbe kpo ɖò gbesisɔmɛ. É jɛxa ɖɔ mǐ ni kpa ye lobo na akɔnkpinkpan ye à cé?

16. Etɛwu mǐ ma ka na gɔn akɔnkpinkpan na mɛ ɖevo lɛ gbeɖé ǎ?

16 Ma nú akɔnkpinkpan nina mɛ sín ali lɛ yì tɛ we ó. Enyi mǐ mɔ nùɖé b’ɛ jɛxa ɖɔ è ni kpa mɛ e bló é ɔ, etɛwu mǐ ma ka na wà mɔ̌ ǎ? Kpɔ́n nǔ e jɛ hwenu e Pɔlu kpo Banabasi kpo ɖò Antyɔci ɖò Pisidíi é. Kplɔ́ngbaságán e ɖò finɛ lɛ é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Nɔví mǐtɔn lɛ mi, enyi mi ɖó xó ɖé, bo na ɖɔ nú togun ɔ, bo dó na ɛ akɔnkpinkpan hǔn, mi ɖɔ.” Pɔlu xwlé xóɖiɖɔ ɖaaɖagbe ɖé ye dó yí gbè nú ye. (Mɛ. 13:13-16, 42-44) Enyi mǐ sixu ɖɔ xó ɖé b’ɛ na na akɔnkpinkpan mɛ ɔ, etɛwu mǐ ka na bɔnu dó aɖǔ? Mǐ na wá mɔ ɖɔ enyi akɔnkpinkpan nina mɛ nyí aca mǐtɔn ɔ, mɛ lɛ na nɔ na akɔnkpinkpan mǐ lɔ.​—Luk. 6:38.

17. Etɛ ka na zɔ́n bɔ mɛ kpikpa mǐtɔn na nyí nùjɔnǔ?

17 Nɔ kpa mɛ ɖó nǔ tawun tawun ɖé lɛ wu, dó nùjɔnǔ mɛ. Xógbe mɛ kpikpa kpo wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ kpo tɔn kpaà lɛ zinzan nɔ wà ɖagbe, amɔ̌, wɛn e Jezu dó Klisanwun e ɖò Tiatíi lɛ é xlɛ́ ɖɔ enyi è ɖɔ nǔ tawun tawun ɖé lɛ ɔ, é nɔ nyɔ́ hú. (Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 2:18, 19.) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mɛjitɔ́ wɛ mǐ nyí ɔ, mǐ sixu ɖɔ nǔ e sù nukún mǐtɔn mɛ ɖò nukɔn e yì wɛ vǐ mǐtɔn lɛ ɖè ɖò gbigbɔ lixo é mɛ é nú ye. Mǐ sixu ɖɔ nǔ e nyɔ́ nukún mǐtɔn mɛ ɖò lee nɔ goɖokponɔ ɖé ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn mɛ cobo ka nɔ wlíbò nú vǐ tɔn lɛ é mɛ é n’i. Mɛ kpikpa kpo akɔnkpinkpan nina mɛ kpo mɔhun nɔ wà ɖagbe tawun!

18, 19. Nɛ̌ mǐ ka sixu na akɔnkpinkpan mɛ ɖěɖee ɖó hudo tɔn lɛ é gbɔn?

18 Jehovah ɖesu na wá ɖɔ nú mǐ tlɔlɔ ɖɔ mǐ ni dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ lě, lee é ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é ni na akɔnkpinkpan Jozuwée bo dó wusyɛn lanmɛ n’i gbɔn é ǎ. É ɖò mɔ̌ có, xomɛ nɔ hun Jehovah hwenu e xóɖiɖɔ mǐtɔn nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo é. (Nùx. 19:17; Ebl. 12:12) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ sixu ɖɔ lee xóɖɔtɔ́ ɖé sín xóɖiɖɔ ɖè wě e sín hudo mǐ ɖó é xá mǐ alǒ d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ wemafɔ ɖé wu gbɔn é n’i. Nɔví nyɔnu ɖé wlan sɛ́dó xóɖɔtɔ́ jonɔ ɖé ɖɔ: “Nukún xwixwe yɔywɛ ɖé jɛn mǐ ɖɔ xó na có, a mɔ nǔ e ɖò akɔ́n jí nú mì é bo dó gbɔ nú mì bo lɛ́ na akɔnkpinkpan mì. Un jló ɖɔ a ni tuùn ɖɔ, hwenu e a ɖò ataa ɔ jí é kpo hwenu e un ɖɔ xó xá we tlɔlɔ é kpo ɔ, lee a ɖɔ xó kpo xomɛnyínyɔ́ kpo gbɔn é cí nùnina ɖé sín Jehovah gɔ́n ɖɔhun nú mì.”

19 Enyi mǐ kudeji bo na zán wěɖexámɛ Pɔlu tɔn elɔ ɔ, mǐ na ɖibla mɔ ali e nú mǐ na dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ ɖè ɖò gbigbɔ lixo é gègě, é ɖɔ: “Mi na akɔnkpinkpan miɖée, bo dó wusyɛn lanmɛ nú miɖée, lee bló gbɔn wɛ mi ko ɖè é.” (1 Tɛ. 5:11) Enyi ‘mǐ nɔ na akɔnkpinkpan mǐɖée ayihɔngbe ayihɔngbe’ ɔ, mǐ mɛ bǐ sín nǔ na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ jɛn wɛ.

^ [1] (akpáxwé 1) È ɖyɔ nyikɔ ɖé lɛ.