Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ye Xógló Sinsɛn Nùvú

Ye Xógló Sinsɛn Nùvú

“Togun ce, mi tɔ́n sín tɛntin tɔn.”​—NǓÐE. 18:4.

HAN LƐ: 101, 93

1. Etɛ ka sixu na nukúnɖiɖo togun Mawu tɔn ɖɔ ye na tɔ́n sín Babilɔnu Ðaxó ɔ sín fɛn mɛ? Nùkanbyɔ tɛ lɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n?

ÐÒ XOTA e wá yì é mɛ ɔ, mǐ mɔ lee Klisanwun gbejinɔtɔ́ lɛ mɔ yeɖée ɖò nǔ kannumɔgbenu Babilɔnu tɔn ɖɔhun ɖé mɛ gbɔn é. Amɔ̌, awǎjijɛ sín nǔ wɛ é nyí ɖɔ ye kún na nɔ ninɔmɛ enɛ ɔ mɛ kaka sɔyi ó. Enyi mɛ ɖě ma sixu xógló nǔ e kplékplé sinsɛn nùvú lɛ tɔn nɔ wà dó mɛ wu é gbeɖé ǎ ɔ, gbeɖiɖe Mawu tɔn e ɖɔ “Togun ce, mi tɔ́n sín tɛntin tɔn” é nyí nǔ yayǎ nɛ. (Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 18:4.) Akpàkpà ɖò mǐ sɔ́ wɛ bonu mǐ na tuùn hwenu e togun Mawu tɔn tɔ́n sín Babilɔnu fɛn mɛ bǐ gbídígbídí é. Amɔ̌, jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, mǐ ɖó na na xósin nùkanbyɔ elɔ lɛ tɔn: Etɛ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ka wà b’ɛ kúnkplá Babilɔnu Ðaxó ɔ jɛ nukɔn nú 1914? Nɛ̌ nɔví lɛ ka ɖókan dó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ wu gbɔn ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ hwenu? Kancica ɖé ka ɖò tódɔnnúmɛ gɔ́ nú mɛkplɔnkplɔn e sín hudo ye ɖó hwenɛnu é kpo kannumɔgbenu Babilɔnu tɔn e ye yì é kpo tɛntin wɛ à?

“AYǏJIJƐ BABILƆNU TƆN”

2. Gbeta tɛ kɔn Biblu Kplɔntɔ́ nukɔntɔn lɛ ka wá dó sinsɛn nùvú wu?

2 Ðò xwè ɖěɖee jɛ nukɔn nú Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ lɛ é mɛ ɔ, Charles Taze Russell kpo hagbɛ̌ tɔn lɛ kpo ɖ’ayi wu ɖɔ Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ kún ɖò nugbǒ Biblu tɔn lɛ kplɔ́n mɛ  wɛ ó. Enɛ wu ɔ, ye wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi kún na ɖó kancica ɖě xá sinsɛn nùvú ó, lee emi mɔ nukúnnú jɛ mɛ gbɔn é. Ðò bǐbɛ̌mɛ Novembre 1879 tɔn tlolo ɔ, Le Phare de la Tour de Sion nukɔntɔn e è ɖetɔ́n é ɖɔ afɔ e jí ye ɖè sɔgbe xá Mawuxówema ɔ é tlɔlɔ bo ɖɔ: “Sinsɛn lɛ ɖokpo ɖokpo nɔ ɖɔ ɖɔ emi nyí asixɔntɔn e ɖò alɔji é ɖé nú Klisu, amɔ̌, nú è na ɖɔ nugbǒ ɔ, ye kpo gbɛ̀ (kanlin) ɔ ee nɔ nɔ gudo nú ye é kpo bǐ wɛ mǐ ɖó na dóhwɛ ɖɔ sɔgbe kpo xógbe Mawuxówema ɔ tɔn kpo ɔ, ye nyí sinsɛn agalɛtɔ́ ɖé,” bo dó gesí Babilɔnu Ðaxó ɔ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 17:1, 2.

3. Nǔ kpligidi tɛ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ka wà, b’ɛ xlɛ́ ɖɔ ye mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ emi ɖó na tɔ́n sín sinsɛn nùvú mɛ? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

3 Sunnu kpo nyɔnu kpo e nɔ ɖi xɛsi nú Mawu lɛ é tuùn nǔ e ye ɖó na wà é. Ye sixu kpó ɖò gudo nɔ nú tutoblonunu sinsɛn nùvú tɔn lɛ wɛ bo ɖó nukún ɖɔ Mawu na kɔn nyɔna dó emi jí ǎ. Enɛ wu ɔ, Biblu Kplɔntɔ́ gègě wlan wema sɛ́dó sinsɛn yetɔn ɖɔ emi kún sɔ́ nyí mɛ yetɔn ó. Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, ye nɔ xà wema ɔ ɖò agbawungba ɖò kplé sinsɛn ɔ tɔn lɛ jí. Fí e è ma na gbè ɖɔ è ni xà wema ɔ ɖò agbawungba ɖè ǎ é ɔ, mɛɖé lɛ sɛ́ wema dó hagbɛ̌ sinsɛn ɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo. Ye sɔ́ ba na kpé nǔ ɖě xá sinsɛn nùvú ǎ! Enyi táan e mɛ é na nyí é wɛ é nyí ɔ, ye na ko sún akɔnkpinkpan mɔhun sín sìn tawun. Amɔ̌, ɖò xwè 1800 lɛ sín vivɔnu ɔ, Acɛkpikpa lɛ sɔ́ nɔ nɔ gudo nú sinsɛn mɔ̌ ǎ ɖò tò gègě mɛ. Toví lɛ sɔ́ nɔ ɖi xɛsi ɖɔ è na dɔn tó nú emi ɖò tò enɛ lɛ mɛ ǎ, bo nɔ vo bo nɔ ɖɔ xó dó nǔ e kàn sinsɛn lɛ é wu, bɔ enyi ye ma yí gbè nú nǔwiwa sinsɛn e ko ɖò ayǐ lɛ é tɔn ǎ ɔ, ye nɔ ɖɔ ɖò agbawungba.

4. Ðò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ hwenu ɔ, nɛ̌ nǔ lɛ ka ɖè gbɔn ɖò togun Mawu tɔn kpo Babilɔnu Ðaxó ɔ kpo tɛntin?

4 Biblu Kplɔntɔ́ lɛ mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ é kún kpé kpowun ɖɔ emi ni ɖɔ nú hɛnnumɔ lɛ, xɔ́ntɔn lɛ, kpo hagbɛ̌ sinsɛn tɔn lɛ kpo ɖɔ emi tɔ́n sín sinsɛn nùvú mɛ ó. Gbɛ̀ ɔ bǐ ɖó na tuùn ɖɔ sinsɛn agalɛtɔ́ ɖé wɛ Babilɔnu Ðaxó ɔ nyí! Enɛ wu ɔ, ɖò Décembre 1917 kpo bǐbɛ̌mɛ 1918 tɔn kpo vlamɛ ɔ, Biblu Kplɔntɔ́ afatɔ́n kpɛ e tíìn lɛ é má tlati e xota tɔn nyí “Ayǐjijɛ Babilɔnu Tɔn” é 10 000 000 kpo kanɖodonǔwu kpo; hwɛdómɛ syɛnsyɛn ɖé wɛ enɛ nyí nú Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ. Ði lee a sixu ko lin ɖó é ɔ, sinsɛngán lɛ jɛma; amɔ̌ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ keya na ǎ, nukɔn yì wɛ jɛn ye ɖè ɖò azɔ̌ taji enɛ kɔn. Ye kudeji bo na ‘setónú nú Mawu hú gbɛtɔ́.’ (Mɛ. 5:29) Etɛ mǐ ka sixu ɖɔ lo? Klisanwun sunnu kpo nyɔnu kpo enɛ lɛ nyí kannumɔ nú Babilɔnu Ðaxó ɔ ɖò ahwan ɔ hwenu kpɛɖé kpɛ́ɖé ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, hlɔnhlɔn tɔn xógló wɛ ye ɖè bo ɖò alɔ dó mɛ ɖevo lɛ wɛ bonu ye lɔ ni wà nǔ ɖokpo ɔ.

KÀN ÐIÐÓ DÓ AZƆ̌ WU ÐÒ WƐKƐ HWAN NUKƆNTƆN Ɔ HWENU

5. Etɛ ka ɖexlɛ́ ɖɔ nɔví lɛ ɖókan dó nǔ wǔ tawun ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ hwenu?

5 Ðò xwè e wá yì lɛ é mɛ ɔ, mǐ lin ɖɔ Jehovah sìn xomɛ dó togun tɔn ɖó ye kún ɖókan dó wɛnɖagbejijla wu ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ hwenu ó wutu. Mǐ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ, ɖó enɛ wu ɔ, Jehovah lɔn bɔ Babilɔnu Ðaxó ɔ sɔ́ ye dó ɖó kannumɔ nú hwenu kpɛɖé. Amɔ̌, nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo gbejinɔtɔ́ e sɛ̀n Mawu ɖò 1914-1918 lɛ é wá ɖexlɛ́ céɖécéɖé ɖò nukɔnmɛ ɖɔ togun Aklunɔ ɔ tɔn blebu wà nǔ e wu ye kpé é bǐ bonu wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ na kpó ɖò nukɔn yì wɛ.  Kúnnuɖenú tewungbeju e nɔ gudo nú xó enɛ é tíìn. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe hugǎn é ɖiɖó dó hwenuxó yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn mǐtɔn wu zɔ́n bɔ mǐ mɔ nǔ jɛ tan e ɖò Biblu mɛ é ɖé lɛ wu d’eji.

6, 7. (a) Tagba tɛ lɛ jí Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ka ɖó na ɖu ɖè ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ hwenu? (b) Nǎ kpɔ́ndéwú e xlɛ́ ɖɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɖókan dó nǔ wu é ɖé lɛ.

6 Nugbǒ ɔ, Biblu Kplɔntɔ́ nabi e ɖè ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ (1914-1918) hwenu lɛ é ɖɔ Mawuxó titewungbe ɖò táan enɛ mɛ. É bɔwǔ nú ye bonu ye na wà mɔ̌ ǎ, ɖó hwɛjijɔ gègě wu. Mǐ na gbéjé wè kpɔ́n ɖò ye mɛ. Nukɔntɔn ɔ, azɔ̌ e è wà ɖò táan enɛ ɔ mɛ é kúnkplá wema jinjɔn Biblu jí lɛ mímá. Hwenu e acɛkpatɔ́ lɛ gbɛ́ wema Le mystère accompli ɖò bǐbɛ̌mɛ xwè 1918 tɔn é ɔ, Mawuxóɖiɖɔ ɔ wá vɛwǔ nú nɔví gègě. Ye ko kplɔ́n Biblu kɛɖɛ zinzan dó ɖɔ Mawuxó na ǎ, bɔ ye nɔ ɖeji dó wema Le mystère accompli ɔ wu bonu é na “ɖɔ xó ɔ” dó tɛn yetɔn mɛ. Nǔ wegɔ ɔ kúnkplá grippe espagnole e tɔ́n ɖò 1918 é. Azɔn baɖabaɖa enɛ e tɔ́n é zɔ́n bɔ wɛnjlatɔ́ lɛ sɔ́ nɔ vo bo nɔ yì fí ɖě ǎ. Tagba enɛ lɛ kpo ɖevo lɛ kpo ɖò finɛ có, Biblu Kplɔntɔ́ lɛ blebu wà nǔ e wu ye kpé é bǐ bonu azɔ̌ ɔ na kpó ɖò nukɔn yì wɛ.

Biblu Kplɔntɔ́ enɛ lɛ ɖókan dó nǔ wǔ tawun! (Kpɔ́n akpáxwé 6 kpo 7 kpo)

7 Ðò 1914 kɛɖɛ ɔ, Biblu Kplɔntɔ́ kpɛɖé lɛ xlɛ́ “Photo-Drame de la Création” ɔ gbɛtɔ́ 9 000 000 jɛji. Ðiɖe lɛ kpo yɛwunkɔnnyidǒwu lɛ kpo wɛ bɔ è gɔ́ xóɖiɖɔ na b’ɛ kpi tan gbɛtɔ́ tɔn sín bǐbɛ̌mɛ kaka jɛ Xwè Afatɔ́n ɔ hwenu. Azɔ̌ kpligidi ɖé wɛ é nyí bɔ è wà hwe ɔ nu. Kpɔ́n bo! Mɛ nabi e kpɔ́n nùxwlémɛ enɛ ɖò 1914 kɛɖɛ é hugǎn wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn nabi e ɖò wɛn ɔ jla wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ égbé é! Gbeɖiɖó ɖevo lɛ xlɛ́ ɖɔ ɖò 1916 ɔ, mɛ 809 393 wɛ wá xóɖiɖɔ nú mɛ bǐ sín kplé lɛ ɖò États-Unis, bɔ ɖò 1918 ɔ, é jɛji bo yì 949 444. Biblu Kplɔntɔ́ enɛ lɛ ɖókan dó azɔ̌ wu tawun!

8. Nɛ̌ è ka kpé nukún dó hudo gbigbɔ tɔn nɔví lɛ tɔn wu ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ hwenu gbɔn?

8 Ðò wɛkɛ hwan nukɔntɔn ɔ hwenu ɔ, è wà nǔ bǐ bá dó sixu na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn kpo akɔnkpinkpan kpo Biblu Kplɔntɔ́ e gbakpé lɛ é. Nùɖuɖu enɛ lɛ na hlɔnhlɔn nɔví lɛ bɔ ye gbɛkan dó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ nu. Richard H. Barber e ɖókan dó azɔ̌ wu táan enɛ mɛ é flín ɖɔ: “Mǐ kpéwú bo bló tuto bɔ nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ ɖé lɛ  kpó ɖò yiyi wɛ bo ɖò Atɔxwɛ má wɛ, bo nɔ sɛ́dó Canada fí e è ko gbɛ́ ɖè é. È jɔwu mì bɔ un nɔ sɛ́ wema Le mystère accompli e sixu nɔ akpomɛ é dó nɔví ɖěɖee ma sɔ́ ɖó ɖě ǎ, ɖó è yí sín ye sí wutu lɛ é. Nɔví Rutherford byɔ ɖɔ mǐ ni bló tuto kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ tɔn ɖò toxo gègě mɛ ɖò gbadahweji États-Unis tɔn lobo sɛ́ xóɖɔtɔ́ lɛ dó bonu ye ni dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví lɛ lee é na nyɔ́ bló gbɔn é.”

É BYƆ ÐƆ È NI VƆ́ NÙÐÉ LƐ JLAÐÓ

9. (a) Etɛwu togun Mawu tɔn ka ɖó hudo tódɔnnúmɛ kpo mɛkplɔnkplɔn kpo tɔn ɖò 1914 kpo 1919 kpo vlamɛ? (b) Etɛ enɛ ma ka ɖexlɛ́ ǎ?

9 Nǔ e Biblu Kplɔntɔ́ lɛ wà ɖò 1914 kpo 1919 kpo vlamɛ lɛ é bǐ wɛ sɔgbe xá nugbodòdó Mawuxówema ɔ tɔn lɛ ǎ. Nɔví lɛ ba bo na wà nǔ e sɔgbe é có, ye mɔ nukúnnú jɛ nǔ e mɛɖé hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó acɛkpatɔ́ lɛ glɔ nyí é mɛ ganji ǎ. (Hlɔ. 13:1) Enɛ wu ɔ, ɖi gbɛ̌ta ɖé ɔ, hwebǐnu wɛ ye ɖó wǔ zɔ nú ahwan ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e togán États-Unis tɔn ɖè gbeta tɔ́n ɖɔ 30 Mai 1918 na nyí azǎn ɖeɖóvo ɖé bɔ è na xoɖɛ nú fífá ni wá é ɔ, Atɔxwɛ byɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖ’alɔ ɖò nǔwiwa ɔ mɛ. Nɔví ɖé lɛ jɔ fún dó akwɛgba mɛ bo na dó nɔ gudo nú ahwan ɔ, bɔ ye mɛ ɖé lɛ tlɛ fɔ tú kpo hwi kpo bo yì ahwando lɛ mɛ. Amɔ̌, é na sɔgbe ɖɔ è ni ɖɔ ɖɔ tódɔnnúmɛ kpo mɛkplɔnkplɔn kpo sín hudo wɛ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɖó wutu wɛ ye yì kannumɔgbenu Babilɔnu Ðaxó ɔ tɔn ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ emi ɖó na tɔ́n sín sinsɛn nùvú mɛ, bɔ ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ hwenu ɔ, tutoblonunu gbɛ̀ ɔ tɔn enɛ mɛ tíntɔ́n sín ɖibla wá vivɔnu.​—Luki 12:47, 48.

10. Etɛ jí Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ka kú dó bo wà, ɖó nǔ mímɛ́ e gbɛ̀ nyí é wutu?

10 Biblu Kplɔntɔ́ lɛ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wǔ ɖiɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ nyí nú Klisanwun lɛ é mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́, lee mǐdɛɛ lɛ mɔ nukúnnú jɛ mɛ gbɔn ɖò égbé é ǎ có, nǔ ɖokpo ka tíìn bɔ ye tuùn: Biblu gbɛ́ ɖɔ è ma hu mɛ ó. Enɛ wu ɔ, nɔví kpɛ enɛ lɛ e fɔ ahwanfunnu lɛ kplá bó yì ahwando lɛ mɛ ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ hwenu lɛ é gbɛ́ bǐ gbídígbídí ɖɔ emi kún na zán ahwanfunnu enɛ lɛ dó hu mɛ na ó. È sɛ́ ye mɛ e gbɛ́ ɖɔ emi kún na hu mɛ ó é ɖé lɛ dó ahwan ɔ nukɔn kpodo nukúnɖiɖo ɔ kpo ɖɔ è na hu ye.

11. Ee Biblu Kplɔntɔ́ lɛ gbɛ́ ɖɔ emi kún na ɖó alɔ ɖò ahwan mɛ ó sɔgbe kpo nǔ e Mawuxówema ɔ ɖɔ é kpo é ɔ, etɛ acɛkpatɔ́ lɛ ka wà?

11 É ɖò wɛn ɖɔ, xó kpó ɖò afɔ e nɔví lɛ ɖè dó ahwanfunfun wu é wu có, xomɛ hun Awovi ɖebǔ dó ye wu ǎ. Enɛ wu ɔ, é “nɔ ɖè gbetakɛ́n nyanya [lɛ] tɔ́n.” (Eza. 10:1) Ahwankpá États-Unis tɔn sín Ahwangán-Sunvínɔ James Franklin Bell ɖexlɛ́ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ ɖé xá Nɔví sunnu J. F. Rutherford kpo W. E. Van Amburgh kpo mɛ ɖɔ Hwɛɖɔgbasá États-Unis Tɔn ɔ tɛnkpɔn bo na xwlé sɛ́n ɖé ɖɛ̌mɛnu lɛ, bɔ sɛ́n ɔ na na gbè ɖɔ è ni ɖó kúhwɛ́ nú mɛ ɖěɖee gbɛ́ ɖɔ emi kún na fun ahwan lɛ é ó. É tɛɖɛ̌ jí ɖɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɖò taji. Ahwangán-Sunvínɔ Bell ɖɔ nú Nɔví Rutherford kpo xomɛsin kpo ɖɔ: “È ɖè sɛ́n enɛ ɔ tɔ́n ǎ ɖó [Togán États-Unis tɔn] Wilson gbò kpò nyì ali jí na wutu; amɔ̌ mǐ tuùn lee mǐ na wlí mi gbɔn é, bɔ mǐ ka na wlí mi ɔ jɛn wɛ!”

12, 13. (a) Etɛwu è ka sà sɛ́n dó nɔví agbanɖotananɔ tantɔn bɔ ye na sɛ̀n gan nú xwè mɔkpan? (b) Gankpa mɛ e nɔví lɛ yì é ka vɔ́da nú kú e ye kudeji bo na setónú nú Jehovah é wɛ à? Tinmɛ.

12 Acɛkpatɔ́ lɛ bló nǔ e ye ɖɔ é nugbǒ. È wlí afɔsɔ́ɖótetɔ́ Gbɛ̌ Watch Tower tɔn Nɔví Rutherford, Van Amburgh kpo nɔví sunnu ayizɛ́n ɖevo lɛ kpo. Hwenu e  hwɛɖɔtɔ́ e ɖò hwɛ ɔ ɖɔ wɛ é ɖò sɛ́n sà dó ye wɛ é ɔ, é ɖɔ: “Sinsɛn sín nǔwiwa e mɛ nya elɔ lɛ nɔ ɖ’alɔ ɖè lɛ é hɛn nǔ gblé dó mɛ wu hú ahwankánɖó Allemagne tɔn ɖokpo sín sɔja lɛ. . . . É nyí sɛ́nzɔ́watɔ́ Acɛkpikpa ɔ tɔn lɛ kpodo ahwangɔnu ɔ sín azɔ̌xɔsa e nɔ hwɛ́n awɔntín ayǐ é kpo kɛɖɛ sín xó wɛ ye gbɛ́ ǎ, loɔ, ye lɛ́ dóhwɛ sinsɛngán amísa lɛ bǐ tɔn. Tó e è na dɔn nú ye é ɖó na syɛn ɖesu.” (Faith on the March, ee A. H. Macmillan wlan é , wex. 99) É ka syɛn nugbǒ. È sà sɛ́n dó Biblu Kplɔntɔ́ tantɔn enɛ lɛ bɔ ye na sɛ̀n gan nú xwè mɔkpan ɖò gankpa ɖaxó Atlanta tɔn mɛ ɖò Géorgie. Amɔ̌, ee ahwan ɔ wá fó é ɔ, è ɖè ye nyite bo jó hwɛ e dó ye wɛ è ɖè lɛ é dó.

13 Hwenu e nɔví sunnu tantɔn enɛ lɛ tlɛ ɖò gankpa mɛ é ɔ, ye tɛ́ dó nǔ e mɛ ye mɔ nukúnnú jɛ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ é wu syɛnsyɛn. Ðò hwɛsɔkɛ byɔbyɔ sín wema e ye sɛ́dó togán États-Unis tɔn é ɖé mɛ ɔ, ye ɖɔ: “Jlǒ Aklunɔ ɔ tɔn ɖò Mawuxówema ɔ mɛ wɛ nyí, ‘Ma hu mɛ ó,’ enɛ wu ɔ, Gbɛ̌ta [Biblu Kplɔntɔ́ e gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é tɔn] ɔ sín hagbɛ̌ ɖebǔ e ko sɔ́ éɖée jó nú Aklunɔ ɔ bo ka jló bo gbà alɛ̀ e é nu ɖɔ emi zé emiɖée jó n’i é na ba fɛ́nú Mawu tɔn kpo, bo tlɛ sixu dɔn bǐ mlɛ́mlɛ́. Mɔ̌ mɛ ɔ, hagbɛ̌ mɔhun lɛ sixu sɔ́ jlǒ dó ɖó alɔ ɖò gbɛtɔ́ huhu mɛ ǎ.” Xógbe enɛ lɛ ɖè akɔnkpinkpan xlɛ́ tawun! É ɖò wɛn ɖɔ nɔví lɛ kún lin gbeɖé bo na sà gbejininɔ yetɔn ó!

YE JƐ YEÐESUNƆ SÍ LO!

14. Zǎn Mawuxówema ɔ dó tinmɛ nǔ e jɛ bɛ́sín 1914 jɛ 1919 é.

14 Malacíi 3:1-3 gbajɛ̌mɛ nú hwenu e (bɛ́sín 1914 jɛ bǐbɛ̌mɛ 1919 tɔn) è na slá wǔ nú “Levíi ví” yí ami dó ɖè lɛ é. (Xà.) Ðò táan enɛ mɛ ɔ, Jehovah, “Mawu Mavɔmavɔ” ɔ wá tɛmpli gbigbɔ tɔn ɔ mɛ bo gbéjé mɛ ɖěɖee ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò finɛ lɛ é kpɔ́n, bɔ Jezu Klisu, ‘wɛnsagun akɔjijɛ ɔ tɔn’ ɔ xwedó è. Ee togun mímɛ́ Jehovah tɔn yí kplɔ́n e sín hudo ye ɖó é gudo é ɔ, ye ɖò gbesisɔmɛ bo na wà azɔ̌ ɖevo e è ɖè nú ye é. Ðò 1919 ɔ, è ɖè “[deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ” ɖé b’ɛ na nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn xwédo nùɖiɖi tɔn ɔ. (Mat. 24:45) Dìn ɔ, togun Mawu tɔn sɔ́ nyí kannumɔ nú Babilɔnu Ðaxó ɔ ǎ. Sín hwenɛnu ɔ, gbɔn fɛ́nú Jehovah tɔn gblamɛ ɔ, togun Mawu tɔn fɔ́n bo ɖò jlǒ tɔn tuùn d’eji wɛ, bo lɛ́ fɔ́n bo ɖò wǎn yí nú Tɔ́ yetɔn jixwé tɔn ɔ wɛ. Nyɔna Jehovah tɔn enɛ lɛ sù nukún yetɔn mɛ tawun! [1]

15. Etɛ mǐ ka ɖó na wà ɖó tɔ́n e mǐ tɔ́n sín Babilɔnu Ðaxó ɔ mɛ é wu?

15 Babilɔnu Ðaxó ɔ sín kannumɔgbenu e mǐ gosin é hun xomɛ nú mǐ kpɔ́n! Gǎn e Sataan dó bo na sú kún dó nú Klisanwun nugbǒ lɛ é nu ami bǐ. É ɖò mɔ̌ có, ayi mǐtɔn ɖó na fɛ́ sín nǔ e wu Jehovah na mǐ mɛɖesúsínínɔ enɛ é jí ǎ. (2 Kɔ. 6:1) Ayijlɔjlɔnɔ gègě kpó ɖò gantɔ́ nyí nú sinsɛn nùvú wɛ. Ye sixu tɔ́n yeɖokponɔ ǎ. Mǐ sixu xlɛ́ ali ye. Enɛ wu ɔ, ɖi nɔví mǐtɔn xwè kanweko e wá yì lɛ é tɔn ɖɔhun ɔ, mi nú mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ, gbɔn alɔkpa lɛ bǐ mɛ, bo d’alɔ ye bonu ye na tɔ́n sín ganmɛ!

^ [1] (akpáxwé 14gɔ́ ɔ) Nǔ gègě ɖò kannumɔgbenu xwè 70 tɔn e Jwifu lɛ yì ɖò Babilɔnu é mɛ bo cá kàn xá nǔ e jɛ dó Klisanwun lɛ jí ɖò hwenu e gǔfínfɔ́n ɔ vlɔ́n kàn é gudo é tawun. É ɖò mɔ̌ có, kannumɔgbenu yiyi Jwifu lɛ tɔn nyí nǔɖɔɖ’ayǐ nǔ e jɛ dó Klisanwun lɛ jí é tɔn ǎ. Hwɛjijɔ e wu wɛ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ xwè nabi e kannumɔgbenu lɛ xɔ é nyí ɖokpo ɔ ǎ. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na tɛnkpɔn bo ba dò nú gǒflɛ́mɛ kannumɔgbenu Jwifu lɛ tɔn tɔn ɖokpo ɖokpo cí nǔ ɖɔ é cá kàn xá nǔ e jɛ dó Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ jí ɖò xwè e jɛ nukɔn nú 1919 lɛ é mɛ é ɖɔhun ǎ.