Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Azɔ̌ Ðaxó Ðokpo Wɛ”

“Azɔ̌ Ðaxó Ðokpo Wɛ”

KPLÉ titewungbe ɖokpo sín gan wɛ xò ɖò Jeluzalɛmu. Axɔsu Davidi ylɔ axɔví tɔn lɛ, axɔsuzɔwatɔ́ tɔn lɛ kpo sunnu hlɔnhlɔnnɔ lɛ kpo bǐ kplé. Akpàkpà ɖò ye sɔ́ wɛ dó ɖɔnúesè bunɔ ɖé sísé wu. Jehovah zɔ́n Davidi ví Salomɔ́ɔ ɖɔ é ni gbá xɔ aditi ɖokpo bonu è na nɔ sɛ̀n Mawu nugbǒ ɔ ɖ’emɛ. Mawu ko ɖɔ lee xɔ ɔ na cí é nú axɔsu Izlayɛli tɔn ɔ b’ɛ ko sɔ́ ɖiɖe tɔn nú Salomɔ́ɔ. Davidi ɖɔ: “Azɔ̌ e wà gbé è ja ɔ, azɔ̌ ɖaxó ɖokpo wɛ, ɖó é nyí gbɛtɔ́ na sá xwé na wɛ è ɖè ǎ, Mawu Mavɔmavɔ, Mawu tɔn wɛ.”​—1 Tan 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

Enɛ gudo ɔ, Davidi wá kàn nǔ elɔ byɔ: “Mɛ̌ ka ɖò mi mɛ bo jló na na [nǔ] . . . Mawu Mavɔmavɔ.” (1 Tan 29:5) Enyi a ɖò finɛ hwenɛnu wɛ ɔ, nɛ̌ a ka na ko wà nǔ gbɔn? Akpàkpà ka na sɔ́ we bɔ a na nɔ gudo nú azɔ̌ ɖaxó enɛ à? Izlayɛli-ví lɛ yawu wà nǔ. Nugbǒ ɔ, “nǔ e yeɖesunɔ ɖó jlǒ bo na Mawu Mavɔmavɔ ɔ dó xomɛhunhun nú ye, ɖó ye na kpo xomɛ kpo.”​—1 Tan 29:9.

Xwè kanweko mɔkpan gudo ɔ, Jehovah sɔ́ nùɖé ɖ’ayǐ b’ɛ hugǎn tɛmpli ɔ tawun. É zé tɛmpli gbigbɔ tɔn ɖaxó ɔ ɖ’ayǐ, é wɛ nyí tuto e é bló nú gbɛtɔ́ lɛ bonu ye na sɛkpɔ ɛ lobo sɛ̀n ɛ ɖò dodonú vɔsisa Jezu tɔn tɔn jí é. (Ebl. 9:11, 12) Nɛ̌ Jehovah ka ɖò alɔdo gbɛtɔ́ lɛ wɛ ɖò égbé bonu ye na dóhwɛ gbɔ xá ɛ gbɔn? Gbɔn nǔ kpinkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ mǐtɔn gblamɛ wɛ. (Mat. 28:19, 20) Azɔ̌ enɛ zɔ́n bɔ xwè ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, è nɔ kpé nukún dó Biblu kplɔnkplɔn livi mɔkpan wu, ahwanvu afatɔ́n mɔkpan nɔ bló baptɛm, lobɔ è nɔ ɖó agun kanweko mɔkpan ayǐ.

Nukɔnyiyi mɔhun lɛ zɔ́n bɔ è ɖó na nɔ zín wema junjɔn Biblu jí lɛ hú ɖ’ayǐ tɔn, è ɖó na gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ bo lɛ́ kpé nukún dó ye wu, lobo sɔnǔ nú fí e è na nɔ bló kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn lɛ kpo kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ kpo ɖè lɛ é. A yí gbè ɖɔ wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn ɔ nyí azɔ̌ aditi ɖé bo ka nɔ hɛn lè wá à cé?​—Mat. 24:14.

Wǎn e togun Mawu tɔn yí nú é kpo nɔzo yetɔn lɛ kpo é, gɔ́ nú lee Axɔsuɖuto ɔ jijla sín azɔ̌ ɔ ɖó na mya nukún gbɔn é kpo nɔ sísɛ́ ye bɔ ‘ye nɔ na nǔ Jehovah’ kpo jlǒ yeɖesunɔ lɛ tɔn kpo. Awǎjijɛ sín nǔ ɖaxó wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni “sɔ́ dɔkun [mǐtɔn] lɛ dó sɔ́ Mawu Mavɔmavɔ sù” lobo mɔ lee è nɔ zán nǔ enɛ lɛ kpo gbejininɔ kpo kpodo ayiɖote kpan dó wà azɔ̌ e kló hugǎn ɖò hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ é na gbɔn é!​—Nùx. 3:9.