Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Nɔ Ðó Sísí Ðaxó nú Xó Jehovah Tɔn À?

A ka Nɔ Ðó Sísí Ðaxó nú Xó Jehovah Tɔn À?

“Hwenu e mǐ jla Mawuxó ɔ mi ɔ, mi sè lobo yí dó ayi mɛ; . . . mi yí dó yí Mawuxó na; Mawuxó ɔ wɛ é ka nyí nugbǒ.”​—1 TƐ. 2:13.

HAN LƐ: 114, 113

1-3. Nɛ̌ tagba e ɖò Evodíi kpo Sɛntici kpo tɛntin é ka sixu ko bɛ́ gbɔn? Nɛ̌ è ka sixu nyì alɔ nú tagba mɔhun lɛ gbɔn? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

JEHOVAH sɛntɔ́ lɛ nɔ ɖó sísí ɖaxó nú xó mímɛ́ Mawu tɔn Biblu ɔ. Ðó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, mǐ bǐ wɛ è nɔ zán Mawuxówema ɔ dó ɖè wě xá hweɖelɛnu. Nɛ̌ mǐ ka ɖó na nɔ wà nǔ gbɔn hwe enɛ lɛ nu? Kpɔ́n lee Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn Evodíi kpo Sɛntici kpo wà nǔ gbɔn é. Tagba syɛnsyɛn lɛ tɔ́n ɖò nyɔnu yí ami dó ɖè wè enɛ lɛ tɛntin. Tagba tɛ lɛ ka wɛ? Biblu ɖɔ ǎ. Amɔ̌, bo na dó na nùjlɛdonǔwu ɖé ɔ, kpɔ́n lee nǔ lɛ sixu ko jɛ gbɔn vlafo é.

2 Mǐ ni ɖɔ ɖɔ Evodíi ylɔ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖé lɛ wà xwé tɔn gbè, bonu ye na ɖu nǔ bo j’awǎ ɖó kpɔ́. É ylɔ Sɛntici ɖě ǎ, bɔ é ka sè ɖɔ mɛ bǐ zán hwenu víví mɔhun ɖó kpɔ́. Sɛntici sixu ko ɖɔ: ‘Un sixu ɖi ɖɔ Evodíi kún ylɔ mì ó ǎ! Xɔ́ntɔn vívɛ́ wɛ mǐ nyí bɔ un vɛdo.’ Sɛntici mɔ ɖɔ Evodíi blɛ́ emi, bo jɛ nǔxokpɔ́n dó wǔ tɔn jí lobo jɛ nǔ vɛdo è jí. Enɛ wu ɔ, Sɛntici bló tuto éɖesunɔ tɔn bo ylɔ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖokpo ɔ lɛ, bo ka ylɔ Evodíi ǎ! Tagba e tíìn ɖò Evodíi kpo Sɛntici  kpo tɛntin é sixu dɔn kínklán wá agun ɔ bǐ mɛ bɔ fífá sɔ́ na ɖ’emɛ ǎ. Biblu ɖɔ lee nǔ lɛ wá yì gbɔn é nú mǐ ǎ, amɔ̌, nɔví nyɔnu enɛ lɛ sixu ko setónú nú wě e mɛsɛ́dó Pɔlu ɖè xá ye kpo wanyiyi kpo é.​—Fili. 4:2, 3.

3 Hweɖelɛnu ɔ, ninɔmɛ mɔhun lɛ nɔ hɛn wuvɛ̌ gègě wá togun Jehovah tɔn mɛ ɖò égbé. É ɖò mɔ̌ có, mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖeɖɛ tagba mɔhun lɛ alǒ tlɛ nyì alɔ nú ye, enyi mǐ zán wěɖexámɛ e ɖò Xó Mawu Tɔn Biblu ɔ mɛ lɛ é ɔ nɛ. Bɔ enyi mǐ ka ɖó sísí ɖaxó nú Wema Jehovah tɔn ɔ, mǐ na zán gbɛ̀ sɔgbe kpo nùkplɔnmɛ e ɖ’emɛ lɛ é kpo.​—Ðɛh. 27:11.

XÓ MAWU TƆN KPO LEE NǓ NƆ CÍ NÚ GBƐTƆ́ LƐ É KPO

4, 5. Wě tɛ Xó Mawu Tɔn ka ɖè xá mǐ dó lee mǐ sixu ɖu ɖò lee nǔ nɔ cí nú mǐ lɛ é jí gbɔn é wu?

4 Hwenu e mǐ mɔ ɖɔ è ɖè mǐ kpò alǒ táfú mǐ é ɔ, é nɔ bɔwǔ bonu mǐ na ɖu ɖò lee nǔ nɔ cí nú mǐ é jí ǎ. Enyi è wà nǔ agɔ xá mǐ ɖó akɔ e mǐ nyí é, sinmɛ e agbaza mǐtɔn ɖó é, alǒ ɖó vogbingbɔn e ɖò nukún jí é ɖevo wu ɔ, é sixu vɛ́ nú mǐ tawun. Nú è ɖɔ kaka bonu enyi ɖɔ Klisanwun hàtɔ́ ɖé wɛ wà mɔ̌ ɔ, wuvɛ̌ ɔ nɔ syɛn ɖesu. Wěɖexámɛ lɛ ka ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ bo na d’alɔ mǐ hwenu e nǔ mɔhun ɖé wá kpannukɔn mǐ é à?

5 Jehovah ko ɖò lee gbɛtɔ́ lɛ nɔ wà nǔ xá yeɖée gbɔn é mɔ wɛ sín gbɛtɔ́ nukɔntɔn lɛ hwenu. É nɔ ɖ’ayi lee nǔ nɔ cí nú mǐ lɛ é kpo nǔwiwa mǐtɔn lɛ kpo wu. Linlin lɛ, kaka jɛ ɖěɖee nɔ sín lee nǔ nɔ cí nú mǐ é wu lɛ é jí, sixu zɔ́n bɔ mǐ ɖɔ xó ɖé lɛ alǒ wà nùɖé lɛ, bɔ ye sixu wá vɛ́ nú mǐ ɖò nukɔnmɛ. Nùnywɛnú wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni zán wěɖexámɛ Biblu tɔn e ɖɔ ɖɔ mǐ ni ma nɔ yawǔ sìn xomɛ ó é! (Xà Nùnywɛxó 16:32; Nùnywɛtɔ́xó 7:9.) É ɖò wɛn ɖɔ mǐ bǐ wɛ ɖó na dó gǎn bo na nɔ yawǔ sìn xomɛ ǎ, bo na nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ hú ɖ’ayǐ tɔn. Jehovah kpo Jezu kpo nɔ sɔ́ hwɛsɔkɛ mɛ xó ɔ dó d’ayihun na ɖebǔ ǎ. (Mat. 6:14, 15) A ka mɔ ɖɔ emi ɖó na nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ alǒ ɖu ɖò lee nǔ nɔ cí nú emi é jí hú ɖ’ayǐ tɔn lɛ wɛ à?

6. Etɛwu mǐ ka ɖó na cɔ́ mǐɖée dó akpɔmimɔ wu?

6 Mɛ ɖěɖee ma nɔ ɖu ɖò lee nǔ nɔ cí nú ye é jí ǎ lɛ é nɔ mɔ akpɔ̀ hwɛhwɛ. É sixu sín enɛ wu bɔ mɛ ɖevo lɛ na nɔ ba na sɛkpɔ ye ǎ. Akpɔmɔtɔ́ ɖé sixu hɛn nǔ gblé dó agun ɔ wu. É sixu tɛnkpɔn bo na hwla akpɔmimɔ tɔn alǒ wangbɛnumɛ tɔn, amɔ̌, “mɛ bǐ nɔ wá mɔ” nǔ jɛ ayi nyanya e é ɖó é wu. (Nùx. 26:24-26) Mɛxo agun tɔn lɛ sixu d’alɔ mɛ mɔhun lɛ bɔ ye na mɔ ɖɔ akpɔmimɔ, wangbɛnumɛ, kpo mɛhɛndóxomɛ kpo kún ɖó tɛnmɛ ɖò tutoblonunu Mawu tɔn mɛ ó. Xó Jehovah tɔn kɔ́n sɛ̀ sín enɛ jí céɖécéɖé. (Lev. 19:17, 18; Hlɔ. 3:11-18) Mɔ̌ wɛ à cé?

NƆ FLÍN LEE È ÐÒ ALI XLƐ́ MǏ GBƆN WƐ É

7, 8. (a) Nɛ̌ Jehovah ka ɖò ali xlɛ́ tutoblonunu tɔn sín akpáxwé ayikúngban jí tɔn ɔ wɛ gbɔn? (b) Alixlɛ́mɛ tɛ lɛ mɔ̌ ka ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ? Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ setónú nú ye?

7 “[Deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ ɔ” e ɖò Klisu e “kpa acɛ nú agun” ɔ é glɔ é zán wɛ Jehovah ɖè bo ɖò alixlɛ́mɛ kpo nùɖuɖu kpo na mɛ ɖěɖee ɖò tutoblonunu tɔn sín akpáxwé ayikúngban jí tɔn ɔ mɛ lɛ é wɛ. (Mat. 24:45-47; Efɛ. 5:23) Ði hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn ɖɔhun ɔ, deví enɛ nɔ yí gbè nú xó alǒ wɛn e gosin Mawu gɔ́n é, lobo nɔ ɖó sísí ɖaxó na. (Xà 1 Tɛsalonikinu lɛ 2:13.) Alixlɛ́mɛ e na hɛn lè wá nú mǐ lɛ é tɛ lɛ mɔ̌ wɛ ka ɖò Biblu ɔ mɛ?

8 Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ yì kplé lɛ ɖò gbesisɔmɛ. (Ebl. 10:24, 25) É dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni jɛhun dó bǔninɔ ɖò nùɖiɖi mɛ jí. (1 Kɔ. 1:10) Xó Mawu Tɔn ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn  mɛ. (Mat. 6:33) Mawuxówema ɔ lɛ́vɔ tɛɖɛ̌ wǔjɔmɛ sín azɔ̌ e mǐ ɖó é jí, é wɛ nyí ɖɔ mǐ na ɖɔ Mawuxó sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè, ɖò agbawungba kpo ninɔmɛ e ma nyí aca tɔn ǎ lɛ é kpo mɛ. (Mat. 28:19, 20; Mɛ. 5:42; 17:17; 20:20) Xó Mawu Tɔn ɖɔ nú Klisanwun mɛxo agun tɔn lɛ ɖɔ ye ni hɛn tutoblonunu ɔ ɖó mimɛ̌ jí. (1 Kɔ. 5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21) Jehovah lɛ́ ɖegbe ɖɔ mɛ ɖěɖee ɖò tutoblonunu emitɔn mɛ lɛ é bǐ ɖó na mɛ́ ɖò agbaza kpo gbigbɔ kpo lixo.​—2 Kɔ. 7:1.

9. Ali ɖokpo tɛ zán wɛ è ka ɖè bo dó ɖò alɔ dó mǐ wɛ bonu mǐ na mɔ nukúnnú jɛ Xó Mawu Tɔn mɛ?

9 Mɛɖé lɛ sixu mɔ ɖɔ emi hɛn ɔ emi na tinmɛ Biblu ɔ lee é jló emi gbɔn é. Amɔ̌, Jezu ko ɖè ‘deví gbejinɔtɔ́’ ɔ bɔ éyɛ kɛɖɛ wɛ na nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn mǐ. Sín 1919 wɛ Jezu Klisu e ɖò axɔsu ɖu wɛ dìn é ko ɖò deví enɛ ɔ zán wɛ, bo na dó d’alɔ ahwanvu tɔn lɛ bonu ye na mɔ nukúnnú jɛ Xó Mawu Tɔn ɔ mɛ, lobo xwedó alixlɛ́mɛ tɔn lɛ. Enyi mǐ xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò Biblu mɛ lɛ é ɔ, mǐ nɔ jɛhun dó mimɛ̌, fífá, kpo bǔninɔ kpo jí ɖò agun ɔ mɛ. Mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na nɔ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ, ‘Un ka ɖò gbeji nú ‘deví gbejinɔtɔ́’ e zán wɛ Jezu ɖè ɖò égbé é à?’

AHWANKƐKƐ JEHOVAH TƆN ÐÒ YIYI WƐ!

10. Nɛ̌ è ka jlɛ́ tutoblonunu Jehovah tɔn sín akpáxwé jixwé tɔn ɔ gbɔn ɖò wema Ezekiyɛli tɔn mɛ?

10 Xó Jehovah tɔn tín nǔ mɛ nú mǐ dó tutoblonunu tɔn sín akpáxwé jixwé tɔn ɔ wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gbeyiɖɔ Ezekiyɛli mɔ ahwankɛkɛ jixwé tɔn ɖé ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ, b’ɛ nɔte nú tutoblonunu Mawu tɔn sín akpáxwé jixwé tɔn ɔ. (Ezek. 1:4-28) Jehovah wɛ ɖò ahwankɛkɛ ɔ kun wɛ bɔ é nɔ yì fí ɖebǔ e gbigbɔ tɔn jló ɖɔ é ni yì é. Tutoblonunu ɔ sín akpáxwé jixwé tɔn ɔ nɔ xlɛ́ ali akpáxwé ayikúngban jí tɔn ɔ. É ɖò gaàn ɖɔ ahwankɛkɛ ɔ ɖò yiyi wɛ! Lin tamɛ kpɔ́n dó huzuhuzu tobutobu e tíìn ɖò tutoblonunu ɔ mɛ ɖò xwè wǒ e wá yì lɛ é mɛ é jí, bo hɛn dó ayi mɛ ɖɔ Jehovah wɛ ɖò gudo nú nukɔnyiyi mɔhun lɛ. Ee Klisu kpo wɛnsagun lɛ kpo ɖò gbesisɔmɛ bo na sú kún dó nú gbɛ̀ nyanya elɔ é ɔ, ahwankɛkɛ Jehovah tɔn ɔ ɖò wezun nu, bo na ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah wɛ nyí nǔbǐwukpétɔ́ lobo na lɛ́ bló bɔ nyikɔ tɔn na nyí nǔ mímɛ́!

Mǐ dokú nú jlǒɖotɔ́ tobutobu e ɖò azɔ̌ syɛnsyɛn wà wɛ magbokɔ ɖò xɔgbigbázɔ́ lɛ kɔn é tawun! (Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ)

11, 12. Ðɔ nǔ e wà wɛ tutoblonunu Jehovah tɔn ɖè é ɖé lɛ.

11 Lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e tutoblonunu Mawu tɔn sín akpáxwé ayikúngban jí tɔn ɔ ɖò biblo wɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ é jí. Xɔgbigbá. Azɔ̌watɔ́ kanweko mɔkpan wɛ hɛn alɔnu yetɔn ján tawun bo ɖò hɔnkàn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn yɔyɔ̌ ɔ gbá wɛ ɖò Warwick, New York, États-Unis. Ðò Azɔ̌xɔsa Xɔgbigbá Tɔn Gbɛ̀ ɔ Tɔn sín alixlɛ́mɛ glɔ ɔ, jlǒɖotɔ́ afatɔ́n mɔkpan wɛ ɖò azɔ̌ syɛnsyɛn wà wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo na gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn yɔyɔ̌ lɛ lobo gbló ada nú alaxɔ lɛ. Mǐ dokú nú jlǒɖotɔ́ tobutobu enɛ lɛ e ɖò azɔ̌ syɛnsyɛn mɔhun lɛ wà wɛ magbokɔ é tawun! Flín ɖɔ Jehovah ɖò nyɔna tɔn kɔn dó Axɔsuɖuto ɔ  jlatɔ́ e gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí bo nɔ sɔ́ yeɖée hwe, lobo nɔ na akwɛ e wu ye kpé é dó nɔ gudo nú azɔ̌ mɔhun lɛ kpo gbejininɔ kpo lɛ é jí wɛ.​—Luk. 21:1-4.

12 Mɛkplɔnkplɔn. Lin tamɛ dó wemaxɔmɛ tobutobu e nɔ jɛhun dó mɛkplɔnkplɔn Mawu tɔn jí é jí. (Eza. 2:2, 3) Mǐ ɖó Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Gbexosin-Alijitɔ́ Tɔn, Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ, Wemaxɔmɛ Galadi Tɔn, Wemaxɔmɛ nú Mɛ E Wá Betɛli Yɔyɔ̌ lɛ É, Wemaxɔmɛ nú Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn lɛ kpo Asì Yetɔn lɛ Kpo, Wemaxɔmɛ nú Mɛxo Agun Tɔn Lɛ, Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn, gɔ́ nú Wemaxɔmɛ nú Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn Sín Hagbɛ̌ lɛ kpo Asì Yetɔn lɛ Kpo. Jehovah yí wǎn nú togun tɔn kplɔnkplɔn tawun! Tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jw.org lɔ nɔ jɛhun dó mɛkplɔnkplɔn e junjɔn Biblu jí é jí, bɔ mǐ ɖó wema ɖ’eji dó gbè kanweko mɔkpan mɛ. Akpáxwé bunɔ lɛ ɖ’eji nú vǐ lɛ kpo xwédo lɛ kpo gɔ́ nú akpáxwé nǔ yɔyɔ̌ lɛ tɔn ɖé. A ka ko ɖò jw.org zán wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ towe kpo sinsɛn-biblo xwédo tɔn towe kpo mɛ à?

NƆ GBEJI NÚ JEHOVAH BO NƆ GUDO NÚ TUTOBLONUNU TƆN

13. Azɔ̌ tɛ mǐ mɛ Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ ka ɖó?

13 Wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ é nyí ɖɔ mǐ ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ! Ðó mǐ tuùn nǔ e Mawu byɔ ɖò mǐ sí lɛ é kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo wutu ɔ, azɔ̌ mǐtɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni wà nǔ e sɔgbe é lobo nɔ gudo nú nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é. Ee gbɛ̀ elɔ fɔ́n bo ɖò bɔ̌ yì wɛ ɖò nǔ gblégblé lɛ mɛ é ɔ, mǐ ɖó na “gbɛ́ wǎn nú nǔ nyanya” Jehovah ɖɔhun. (Ðɛh. 97:10) Mǐ nɔ gɔ́ nú nùmaɖitɔ́ lɛ bo nɔ “ylɔ nǔ nyanya ɖɔ nǔ ɖagbe, bo nɔ ylɔ nǔ ɖagbe ɖɔ nǔ nyanya” ǎ. (Eza. 5:20) Ðó mǐ jló na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ wutu ɔ, mǐ nɔ tɛnkpɔn bo nɔ nɔ mimɛ̌ jí ɖò agbaza lixo, ɖò walɔ mɛ, kpo gbigbɔ lixo kpo. (1 Kɔ. 6:9-11) Mǐ yí wǎn nú Jehovah bo ɖeji dó wǔ tɔn; mǐ ba bo na nɔ gbeji n’i gbɔn nugbodòdó tɔn ɖěɖee ɖò wɛn ɖò Xó tɔn mɛ lɛ é xwixwedó gblamɛ. Bɔ mǐ nɔ dó gǎn tawun bo nɔ wà nǔ sɔgbe xá nugbodòdó enɛ lɛ ɖò xwégbe, ɖò agun ɔ mɛ, ɖò azɔ̌mɛ, ɖò wemaxɔmɛ; klewun mɛ ɔ, ɖò fí bǐ. (Nùx. 15:3) Kpɔ́n ali ɖevo e nu mǐ sixu nɔ gbeji nú Mawu ɖè lɛ é.

14. Nɛ̌ mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ ka sixu xlɛ́ ɖɔ emi ɖò gbeji nú Jehovah gbɔn?

14 Vǐ lɛ kplɔnkplɔn. Mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ emi ɖò gbeji nú Jehovah gbɔn vǐ yetɔn kpinkplɔn sɔgbe kpo Xó tɔn kpo gblamɛ. Mɛjitɔ́ nùɖitɔ́ lɛ nɔ xwedó aca e è nɔ dó kplɔ́n vǐ lɛ na ɖò xá yetɔn mɛ lɛ é dingan ǎ. Gbigbɔ gbɛ̀ ɔ tɔn ɔ ɖó tɛn ɖò Klisanwun lɛ sín xwégbe ǎ. (Efɛ. 2:2) Tɔ́ Klisanwun e ko bló baptɛm é ɖé nɔ lin ɖɔ ɖɔ ‘tò mǐdɛɛ lɛ tɔn mɛ ɔ, nyɔnu wɛ nɔ kplɔ́n vǐ’ ǎ. Nǔ e Biblu ɖɔ dó xó enɛ wu é ɖò wɛn: “Vǐtɔ́ lɛ mi, . . . mi hɛn [vǐ mitɔn lɛ], bo gbɛ́ nǔ nú ye, bo na kplɔ́n [akpágbánúmɛ; alixlɛ́mɛ] ye lee Aklunɔ jló gbɔn é.” (Efɛ. 6:4) Vitɔ́ kpo vǐnɔ kpo e nɔ ɖi xɛsi nú Mawu lɛ é nɔ jló ɖɔ vǐ emitɔn lɛ ni cí Samuwɛli ɖɔhun, ɖó Jehovah ɖò kpɔ́ xá ɛ hwenu e é ɖò susu wɛ é.​—1 Sam. 3:19.

15. Nɛ̌ mǐ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gbeji nú Jehovah hwenu e mǐ ɖò gbeta ɖaxó ɖaxó lɛ kɔn wá wɛ é gbɔn?

15 Gbeta lɛ kɔn wiwa. Hwenu e mǐ ɖò gbeta ɖaxó ɖaxó lɛ kɔn wá wɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ é ɔ, ali e nu mǐ na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gbeji nú Mawu ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ na ba alɔdo ɖò Xó tɔn kpo tutoblonunu tɔn kpo mɛ. Bo na dó xlɛ́ nǔ e wu é ɖò taji ɖɔ è ni wà mɔ̌ é ɔ, lin tamɛ dó nǔ e nɔ wà nǔ dó mɛjitɔ́ gègě wu é ɖé wu. Walɔ ɖé wɛ é nyí ɖò mɛ e nɔ sɛ̀ tɛn yì tò ɖevo mɛ lɛ é sí bɔ ye nɔ sɛ́ vǐ yɛyɛ̌ yetɔn dó hɛnnumɔ lɛ bonu ye na kpɔ́n ye jí, enɛ ɔ, yedɛɛ mɛjitɔ́ lɛ na kpó ɖò azɔ̌ wà wɛ bo na kpó ɖò akwɛ ba wɛ ɖò tò e mɛ  ye ɖè é. Nugbǒ wɛ ɖɔ mǐɖesu wɛ na wá gbeta ɖé kɔn ɖò ninɔmɛ enɛ ɔ mɛ, amɔ̌, mǐ ɖó na hɛn dó ayi mɛ ɖɔ mǐ na ɖó gbeta e kɔn mǐ nɔ wá lɛ é sín gbè nú Mawu. (Xà Hlɔmanu lɛ 14:12.) Nùnywɛnú wɛ é ka na nyí ɖɔ mǐ ni má gbéjé Biblu ɔ kpɔ́n hwɛ̌ ó, bo wá gbeta taji lɛ kɔn dó xwédo mǐtɔn kpo nǔɖokan mǐtɔn lɛ kpo wu à? Gbeɖé kpɔ́n! Mǐ ɖó hudo Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ tɔn, ɖó mǐ sixu xlɛ́ ali mǐɖée ǎ.​—Jel. 10:23.

16. Hwenu e nɔ ɖé jì vǐ sunnu tɔn é ɔ, gbeta tɛ kɔn é ka ɖó na wá? Etɛ ka d’alɔ ɛ b’ɛ wá gbeta e sɔgbe é kɔn?

16 Nyɔnu e jì vǐ sunnu ɖé hwenu e é ɖò tò ɖevo mɛ é ɖé jló na sɛ́ vǐ ɔ dó xwé bonu asú tɔn sín mɛjitɔ́ lɛ na kpé nukún dó vǐ ɔ wu. Ðò táan e mɛ nyɔnu ɔ jì vǐ ɔ é ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖé jɛ Biblu kplɔ́n xá ɛ jí. É yì nukɔn ganji bo kplɔ́n ɖɔ emi wɛ Mawu ɖè azɔ̌ na bɔ emi na kplɔ́n vǐ emitɔn bonu é na sɛ̀n Jehovah. (Ðɛh. 127:3; Nùx. 22:6) Nawe ɔ ɖɔ nǔ e ɖò ayi tɔn mɛ é bǐ nú Jehovah, lee Mawuxówema ɔ ɖɔ mǐ ni nɔ bló gbɔn é. (Ðɛh. 62:8, 9) É lɛ́vɔ ɖɔ xomɛ nú mɛ e nɔ kplɔ́n Biblu xá ɛ é kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖò agun ɔ mɛ. Hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo ɖò kɔ gbidi n’i wɛ bonu é na sɛ́ vǐ ɔ dó xwé có, é wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ é kún sɔgbe ɖɔ emi ni wà mɔ̌ ó. Lee agun ɔ nɔ gudo nú é kpo vǐ ɔ kpo gbɔn é jiwǔ nú asú tɔn sɔmɔ̌ bɔ é yí gbè bo na kplɔ́n Biblu lobo jɛ kplé lɛ wá jí xá asì tɔn kpo vǐ tɔn kpo. A lin ɖɔ nɔ enɛ ɔ mɔ ɖɔ Jehovah sè ɖɛ vívɛ́ emitɔn wɛ à? É ɖò wɛn ɖɔ é mɔ mɔ̌.

17. Alixlɛ́mɛ tɛ lɛ è ka na mǐ dó Biblu kplɔntɔ́ lɛ wu?

17 Alixlɛ́mɛ lɛ xwixwedó. Ali e nu mǐ nɔ nɔ gbeji nú Mawu ɖè é taji ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ e tutoblonunu tɔn nɔ na mǐ lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, lin tamɛ kpɔ́n dó alixlɛ́mɛ e è na mǐ dó Biblu kplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ wu lɛ é jí. È ɖɔ nú mǐ ɖɔ enyi mǐ jɛ Biblu kplɔ́n xá mɛɖé jí kpo wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? kpo gudo tlolo hǔn, mǐ ni nɔ sɔ́ cɛju klewun ɖé ɖó te ɖò nùkplɔnkplɔn ɖokpo ɖokpo gudo bo nɔ dɔn ayi nùkplɔntɔ́ ɔ tɔn wá tutoblonunu ɔ jí. Mǐ sixu zán video Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ? kpo alɔnuwema Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé? kpo dó wà mɔ̌. È ɖɔ nú mǐ ɖɔ enyi mǐ kplɔ́n wema Biblu Kplɔ́n Mɛ xá nùkplɔntɔ́ e ɖò nukɔn yì wɛ é ɖé fó ɔ, mǐ ni kplɔ́n wema Mi Hɛn Miɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ” xá ɛ, enyi é na bo tlɛ ko bló baptɛm ɔ nɛ. Tutoblonunu ɔ na alixlɛ́mɛ enɛ lɛ bonu ahwanvu yɔyɔ̌ lɛ na mɔ tɛn dó “syɛnlǐn ɖò nùɖiɖi mɛ.” (Kolo. 2:7) A ka ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn sín alixlɛ́mɛ enɛ lɛ xwedó wɛ à?

18, 19. Hwɛjijɔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó bo na kpa susu nú Jehovah?

18 Hwɛjijɔ e wu mǐ ɖó na dokú nú Jehovah lɛ é sukpɔ́ tawun! É wɛ zɔ́n bɔ mǐ ɖò gbɛ̀, ɖó éyɛ mɛvo ɔ, mǐ sixu dán wǔ alǒ tíìn lɔ ǎ. (Mɛ. 17:27, 28) É na mǐ nùnina xɔ akwɛ ɖé, é wɛ nyí Xó tɔn Biblu ɔ. Mǐ kɛ alɔ dó yí ɖɔ wɛn Mawu tɔn wɛ, lee Klisanwun e ɖò Tɛsaloniki lɛ é lɔ sè Mawuxó ɔ bo yí gbɔn é ɖɔhun.​—1 Tɛ. 2:13.

19 Kpodo Mawuxówema ɔ kpo ɔ, mǐ sɛkpɔ Jehovah bɔ é lɔ sɛkpɔ mǐ. (Ja. 4:8) Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ jɔwu mǐ tawun bɔ mǐ ɖò tutoblonunu tɔn mɛ. Nyɔna mɔhun lɛ sù nukún mǐtɔn mɛ kpɔ́n! Ðɛhan wlantɔ́ ɔ ko ɖɔ xó e ɖò han enɛ mɛ é bǐ: “Mi kpa susu nú Mawu Mavɔmavɔ, ɖó é nyɔ́, ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖò te kaka sɔyi.” (Ðɛh. 136:1) Azɔn 26 wɛ mǐ mɔ xógbe hanyíyí tɔn “ɖó xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖò te kaka sɔyi” ɔ ɖò Ðɛhan 136gɔ́ ɔ mɛ. Enyi mǐ nɔ gbeji nú Jehovah kpo tutoblonunu tɔn kpo ɔ, mǐ na mɔ ɖɔ xógbe wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn enɛ lɛ nyí nugbǒ, ɖó mǐ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi!