Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Aɖɔwé

Xɛ lɛ: Nǔ E Ye Sixu Kplɔ́n Mǐ lɛ É

Xɛ lɛ: Nǔ E Ye Sixu Kplɔ́n Mǐ lɛ É

“Kàn nǔ byɔ xɛ lɛ, xɛ na ɖè we ɖó ali jí. Ðò kanlin enɛ lɛ bǐ mɛ ɔ, kanlin tɛ wɛ ma tuùn ɖɔ Mawu Mavɔmavɔ wɛ ɖò nǔ bǐ bló wɛ ǎ?”​—Jɔbu 12:7, 9.

SÍN xwè 3 000 jɛji ɖíe ɔ, tɔ́gbó Jɔbu mɔ ɖɔ xɛ lɛ sixu kplɔ́n nǔ gègě mǐ dó nùɖíɖózɔ́ Mawu tɔn wu. Amɔ̌, lee ye nɔ wà nǔ gbɔn é zɔ́n bɔ è sixu lɛ́ zán ye dó jlɛ́ nǔ dó nǔ wu na. Ðò Biblu mɛ ɔ, fí e è ɖɔ xɛ lɛ sín xó ɖè lɛ é gègě kplɔ́n nǔ taji lɛ mǐ dó gbɛ̀ kpo kancica e ɖò mǐ kpo Mawu kpo tɛntin é kpo wu. Mi nú mǐ ni gbéjé kpɔ́ndéwú ɖé lɛ kpɔ́n.

FÍ E AZƆNXƐ LƐ NƆ XÒ ADƆ̌ ÐÓ É

Hɔ̌n

Jeluzalɛmunu lɛ tuùn xɛ e nɔ nyí azɔnxɛ lɛ é ganji, ɖó ye nɔ yawu xò adɔ̌ yetɔn lɛ nyì xɔzwe lɛ mɛ ɖò aga. Ðé lɛ xò adɔ̌ yetɔn lɛ nyì Salomɔ́ɔ sín tɛmpli mɛ. É cí ɖɔ azɔnxɛ ɖěɖee nɔ xò adɔ̌ yetɔn lɛ ɖó tɛmpli ɔ sín xá mɛ lɛ é mɔ ɖɔ finɛ nyɔ́ ganji bɔ emi sixu nɔ bo kpé nukún dó vǐ emitɔn lɛ wu, bɔ nǔ nyanya ɖě na jɛ dó ye wu ǎ.

Mɛ e kpa Ðɛhan 84gɔ́ ɔ é nyí ɖokpo ɖò Kolée sín vǐ sunnu lɛ mɛ, bo nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖò tɛmpli ɔ mɛ nú aklunɔzán gblamɛ ɖokpo ɖò sun ayizɛ́n lɛ bǐ mɛ; é ɖó ayi adɔ̌ enɛ lɛ wu ɖò tɛmpli ɔ sín xá mɛ. Azɔnxɛ e ɖó fí e é na nɔ kaka sɔyi ɖò xwé Jehovah tɔn gbè é ɖé ɖɔhun cící jló è tawun, bɔ é ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwukpétɔ́, un yí wǎn nú nɔtɛn towe lɛ mɛ nya! Kɔxo towe lɛ ta wíwá ɖò nukún mya nú mì wɛ ɖesu . . . Títígwetí ɖesu nɔ mɔ fí e é na xò adɔ̌ ɖó é, azɔnxɛ nɔ mɔ adɔ̌ e mɛ é na bɛ́ vǐ tɔn lɛ dó é. Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwukpétɔ́, axɔsu ce, Mawu ce! Vɔsakpe towe lɛ kpá wɛ nyí fí e ye bǐ mɔ é.” (Ðɛhan 84:2-4) Akpàkpà ɖokpo ɔ ka nɔ sɔ́ mǐ kpodo vǐ mǐtɔn lɛ kpo bonu mǐ na nɔ nɔ kpɔ́ xá togun Mawu tɔn ɖò gbesisɔmɛ ɖò kplé lɛ jí à?​—Ðɛhan 26:8, 12.

AÐƆWÉ LƐ TUÙN HWE YETƆN NU

“Aɖɔwé lɛ tuùn hwenu e ye na wá dó ɔ”; wɛ gbeyiɖɔ Jelemíi wlan. É tuùn gan e mɛ aɖɔwé lɛ nɔ sɛ̀ tɛn bo nɔ xò Akpádídó Yikúngban ɔ zlɛ é ganji. Ðò Mars alǒ Avril mɛ ɔ, aɖɔwé 300 000 jɛji wɛ nɔ gosin Aflika yì Totaligbé Elɔpu Tɔn bo nɔ gbɔn Judɛ́ɛn Tɔdo ɔ mɛ dín. Gan xomɛ tɔn yetɔn nɔ ɖɔ nǔ nú ye bɔ ye nɔ lɛkɔ wá yì fí e ye nɔ flé vǐ ɖè lɛ é ɖò hwetɔnnu. Ði xɛ ɖevo e nɔ sɛ̀ tɛn sín tò ɖé mɛ jɛ ɖevo mɛ lɛ é ɖɔhun ɔ, ye “tuùn hwenu e ye nɔ [lɛkɔ] dó ɔ.”​—Jelemíi 8:7.

“Nǔ e jiwǔ tawun ɖò tɛnsisɛ enɛ mɛ é wɛ nyì ɖɔ é nɔ wá ɖò jɔwamɔ linu,” wɛ Collins Atlas of Bird Migration ɖɔ. Jehovah Mawu na nùnywɛ jɔwamɔ tɔn xɛ ɖěɖee nɔ sɛ̀ tɛn sín tò ɖé mɛ jɛ ɖevo mɛ lɛ é dó hwenu lɛ wu, amɔ̌, é bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖó nǔwukpikpé bo nɔ tuùn hwenu lɛ ɖě ɖó vo nú ɖě. (Luki 12:54-56) Nùtuùntuùn Mawu tɔn ɔ gbɔn vo nú nùnywɛ jɔwamɔ tɔn e aɖɔwé lɛ ɖó é, é wɛ nɔ d’alɔ gbɛtɔ́ bɔ é nɔ tuùn nǔ ɖěɖee ɖò jijɛ wɛ ɖò hwe mǐtɔn nu dìn lɛ é sín tinmɛ. Izlayɛli-ví ɖěɖee nɔ gbɛ̀ ɖò Jelemíi hwenu lɛ é ɖó ayi wuntun mɔhun lɛ wu ǎ. Mawu ɖɔ nǔ e wu wɛ é bo ɖɔ: “Ye hu tɛ́ nú  Mawu Mavɔmavɔ xó ɔ, bɔ nùnywɛ tɛ ye ka ɖó lo?”​—Jelemíi 8:9.

Ðò égbé ɔ, mǐ mɔ nukúnnú jɛ wu céɖécéɖé ɖɔ hwenu e Biblu ylɔ ɖɔ “azǎn gudogudo tɔn lɛ” é wɛ mǐ ɖè. (2 Timɔtée 3:1-5) Mǐ ka na nɔ wà nǔ aɖɔwé lɛ ɖɔhun bo na nɔ ɖ’ayi ‘hwenu ɔ’ wu à?

HƆ̌N LƐ NƆ MƆ NǓ JƐ ZƆ TAWUN

Azɔnxɛ

Azɔn gègě wɛ è ɖɔ xɛ e nɔ nyí hɔ̌n é xó ɖò Biblu mɛ, bɔ xɛ enɛ lɛ tíìn tawun ɖò Akpádídó Yikúngban ɔ jí. Hɔ̌n ɔ, adɔ̌ tɔn mɛ wɛ é nɔ nɔ ɖò só ɖé ta aga bǐ bo nɔ “cɔ́ nǔ e é na sá é”; é “nɔ mɔ nǔ sɛ́dó dò.” (Jɔbu 39:27-29) Nǔwukpikpé e hɔ̌n ɖó bo nɔ mɔ nǔ é syɛn sɔmɔ̌ bɔ é hɛn ɔ, é na mɔ azwi e lín dó è nú kilomɛtlu ɖokpo é sɛ́dó.

Ði lee hɔ̌n ɖé sixu “mɔ nǔ sɛ́dó dò” gbɔn é ɔ, Jehovah kpéwú bo na mɔ nǔ jɛ sɔgudo. Enɛ wu wɛ Jehovah Mawu ɖɔ: “Un ko ɖɔ nǔ e na wà wɛ un ɖè ɔ sín dò. Nǔ e ma ko jɛ ǎ, bo ka na wá jɛ ɔ, un ko ɖɔ ɖ’ayǐ sín tɛgbɛ.” (Ezayíi 46:10) Enyi mǐ xwedó wěɖexámɛ Jehovah tɔn ɔ, nùnywɛ tɔn kpo lee é nɔ mɔ nǔ sɛ́dó zɔ gbɔn, bɔ é ma kpé wè ǎ é kpo sixu hɛn lè wá nú mǐ.​—Ezayíi 48:17, 18.

Biblu lɛ́vɔ sɔ́ mɛ e nɔ ɖeji dó Mawu wu lɛ é jlɛ́ dó hɔ̌n lɛ wu, bo ɖɔ: “Mɛ e nɔ ganjɛ Mawu Mavɔmavɔ wu lɛ ɔ, hlɔnhlɔn ɖevo nɔ wá nú ye; ye nɔ zɔn hɔ̌nsúhɔ́nsú ɖɔhun.” (Ezayíi 40:31) Jɔhɔn zozo e nɔ ɖò nyinyi yì jinukúnsin lɛ é wɛ hɔ̌n nɔ zán bo nɔ dó zɔn. Enyi hɔ̌n ɔ mɔ fí e jɔhɔn ɔ ɖò zozo ɖè é ɖé ɔ, é nɔ kɛ awa tɔn lɛ bo nɔ ɖò lɛlɛ̌ wɛ ɖò fí enɛ, bɔ enɛ nɔ zɔ́n b’ɛ nɔ ɖò aga yì d’eji wɛ. Hɔ̌n nɔ ganjɛ hlɔnhlɔn éɖesunɔ tɔn wu bo na dó sixu zɔn yì fí línlín ɖò aga ǎ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ e ɖeji dó Jehovah wu lɛ é sixu ɖó nukún i, ɖɔ é wɛ nyí mɛ e d’akpá bo na na ye “hlɔnhlɔn aditi” ɔ é.​—2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7, 8.

“KOKLÓ NƆ KPLÉ VǏ TƆN LƐ DÓ AWA TƆN LƐ GLƆ”

Kokló kpo koklóví lɛ kpo

Kú Jezu tɔn kpò kpɛɖé é ɔ, é nɔte bo kpɔ́n toxo Jwifu lɛ tɔn e nyí azinkan tò ɔ tɔn é sɛ́dó. É gbɔ́ bo ɖɔ: “Jeluzalɛmunu emi, Jeluzalɛmunu emi, mi mɛ e nɔ hu gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ, bo nɔ nyì awinnyaglo dó hu mɛ e Mawu nɔ sɛ́dó mi lɛ é! Azɔn mɔkpan wɛ un ko jló na kplé mi dó awa ce lɛ glɔ, lee kokló nɔ kplé vǐ tɔn lɛ dó awa tɔn lɛ glɔ ɔ ɖɔhun. Loɔ, mi jló ǎ.”​—Matie 23:37.

Nùnina jɔwamɔ tɔn e syɛn hú bǐ bɔ xɛ lɛ ɖó é ɖokpo wɛ nyí jlǒ e ye nɔ ɖó bá nya xɛ ɖò vǐ yetɔn lɛ jí é. Xɛ ɖěɖee nɔ nɔ kɔ́mɛ lɛ é, ɖi kokló lɛ, nɔ ɖò acéjí tawun dó awovinú lɛ wu. Enyi kokló mɔ gangan ɖé bonu é ɖò lɛlɛ̌ gbɔn jinukúnsin wɛ ɔ, é nɔ súxó akpágbánúmɛ tɔn ɖé, bɔ koklóví lɛ nɔ kán wezun wá hwla yeɖée dó awa tɔn lɛ glɔ. Koklóví lɛ nɔ lɛ́ hwla yeɖée dó nɔ yetɔn sín awa glɔ hwenu e hwesivɔ syɛn ganji é kpo hwenu e jǐ ɖaxó ɖò jija wɛ é kpo. Mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ Jezu jló na nya xɛ ɖò Jeluzalɛmunu lɛ jí ɖò gbigbɔ lixo é nɛ. Égbé ɔ, Jezu ylɔ mǐ ɖɔ mǐ ni wá mɔ fífá kpo alɔcyɔnmɛji kpo ɖò gɔ̌n emitɔn ɖò tagba kpo adohu adohu kpo e gbɛzinzan ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn nɔ hɛn wá nú mǐ lɛ é sí.​—Matie 11:28, 29.

Nugbǒ ɔ, nùɖíɖó enɛ lɛ e nɔ zɔn é sixu kplɔ́n nǔ gègě mǐ. Hwenu e a na ɖò lee ye nɔ wà nǔ gbɔn é kpɔ́n wɛ é ɔ, tɛnkpɔn bo flín nùjlɛdonǔwu Mawuxówema ɔ tɔn e ɖɔ xó dó ye wu lɛ é. Azɔnxɛ ni d’alɔ we bonu xwé e gbè è nɔ sɛ̀n Jehovah ɖè é ni nɔ sù nukún towe mɛ. Byɔ Mawu ɖɔ é ni na we nukúnɖiɖo e sixu zɔ́n bɔ a na zɔn hɔ̌n ɖɔhun é. Wǎ ba nugbǒ gbigbɔ tɔn e na cyɔn alɔ jǐ towe, lee kokló vǐnɔ ɖé nɔ nya xɛ ɖò vǐ tɔn lɛ jí gbɔn é ɖò Jezu gɔ́n. Aɖɔwé ni nɔ flín we bonu a ni nɔ ɖò acéjí dó nǔ ɖěɖee ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ hwe mǐtɔn nu dìn lɛ é sín tinmɛ wu.