Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | NǓMIMƆ E ZAWĚ LƐ É DÓ NÙÐÍÐÓ GBIGBƆ TƆN LƐ JÍ

Nǔmimɔ lɛ Dó Mɛ E Ðò Jixwé lɛ É Wu

Nǔmimɔ lɛ Dó Mɛ E Ðò Jixwé lɛ É Wu

Biblu xwlé nǔmimɔ ɖé lɛ mǐ, bɔ enyi è na ɖɔ ɔ, mǐ sixu dó nukún lee jixwé ɖè é mɛ kpɔ́n. Mǐ byɔ we ɖɔ a ni gbéjé ye kpɔ́n ganji. Nǔ e è tinmɛ ɖò nǔmimɔ lɛ mɛ é bǐ wɛ mǐ na yí bluju tɔn ǎ, é ɖò mɔ̌ có, nǔmimɔ lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na dó nukún ye mɛ e nɔ nɔ jixwé lɛ é mɛ kpɔ́n, lobo na lɛ́ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ye sixu wà nú we lɛ é wu.

JEHOVAH WƐ NYÍ ACƐBǏNƆ Ɔ

“Axɔsuzinkpo ɖokpo ɖò [jixwé], bɔ mɛ ɖokpo ɖò ayijinjɔn ɖò axɔsuzinkpo enɛ jí. Mɛ e ɖò ayijinjɔn ɖ’eji ɔ sín ninɔmɛ cí awinnya xɔ akwɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ jasipée ɔ kpodo ee è nɔ ylɔ ɖɔ sadwani ɔ kpan ɖɔhun. Nyǐ ɖi lɛlɛ̌ dó zinkpo ɔ, bo nɔ kɔ́n awinnya e è nɔ ylɔ ɖɔ emɛlodu ɔ ɖɔhun.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 4:2, 3.

“Un lɛ́ mɔ ɖɔ nǔ ɔ ɖò kínkɔ́n wɛ gan e è ɖíɖí wǔ na ɔ ɖɔhun; é cí myɔ wɛ lɛlɛ̌ dó ɖɔhun; un mɔ nǔ myɔ ɖɔhun ɖé bɔ é zawě . . . Weziza ɔ cí lee jǐ nɔ ja bɔ nyǐ nɔ ɖi ɔ ɖɔhun. Susu Mawu Mavɔmavɔ tɔn sín xlɛ̌ wɛ.”​—Ezekiyɛli 1:27, 28.

Nǔmimɔ enɛ lɛ e mɛsɛ́dó Jaan kpo gbeyiɖɔ Ezekiyɛli kpo mɔ lɛ é zán nǔ e mɛ mǐ sixu dó nukún kpɔ́n lɛ é dó xlɛ́ susu Jehovah Mawu Ajalɔnnɔ ɔ tɔn, ye wɛ nyí awinnya xɔ akwɛ e nɔ kɔ́n mlamla lɛ é, nyǐ alǒ ayiɖóhwɛɖó ɖé, kpo axɔsuzinkpo jiwǔ ɖé kpo. Ye xlɛ́ mǐ ɖɔ ninɔmɛ Jehovah tɔn nyɔ́ ɖɛkpɛ ɔ b’ɛ jiwǔ, dɔn mɛ, bo lɛ́ ɖò fífá mɛ tawun.

Nǔ enɛ e è ɖɔ dó Mawu wu é sɔgbe kpo xógbe ɖɛhan wlantɔ́ ɔ tɔn kpo, é wlan ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ d’agba, é jɛxa tawun ɖɔ è ni kpa susu n’i. É syɛn hú nǔmɛsɛn lɛ bǐ. Ðó nǔ e akɔta lɛ nɔ sɛ̀n lɛ ɖě nyí nùɖé ǎ, nǔvlɛnǔ wɛ. Mawu Mavɔmavɔ wɛ ka bló jixwé. Nǔsacɔ́ kpo nùjiwǔ kpo wɛ lɛlɛ̌ dó è. Hlɔnhlɔn kpo awǎjijɛ kpo wɛ ɖò xwé tɔn gbè.”​—Ðɛhan 96:4-6.

Jehovah wɛ nyí Acɛbǐnɔ ɔ có, é byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni sɛkpɔ emi gbɔn ɖɛxixo gblamɛ, lobo na mǐ ganjɛwu ɖɔ emi nɔ ɖótó mǐ. (Ðɛhan 65:3) Mawu yí wǎn nú mǐ bo nɔ kpé nukún dó mǐ wu sɔmɔ̌ bɔ mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Mawu ɔ, wanyiyi wɛ é nyí.”​—1 Jaan 4:8.

JEZU ÐÒ KPƆ́ XÁ MAWU

“[Gbigbɔ mímɛ́] gɔ́ ayi mɛ nú [ahwanvu Klisu tɔn] Etyɛni, bɔ é kpɔ́n jixwé, bo mɔ susu Mawu tɔn, bɔ Jezu ɖò te ɖò ɖisixwé nú Mawu, bɔ é ɖɔ: ‘Mi ɖótó! Un mɔ [jixwé] ɖò hunhun, bo mɔ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖò te ɖò ɖisixwé nú Mawu.’”​—Mɛsɛ́dó 7:55, 56.

Táan kpɛɖé jɛ nukɔn nú nǔmimɔ enɛ e Etyɛni mɔ é ɔ, sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ e ɖɔ xó na wɛ Etyɛni ɖè dìn lɛ é zɔ́n bɔ è hu Jezu. Nǔmimɔ ɔ dó zǒgbe jí ɖɔ Jezu ɖò gbɛ̀, lé è ko fɔ́n ɛ sín kú bo xɔ susu n’i. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan dó enɛ wu ɖɔ: “Mawu sɔ́ ɛ sù, bo  sɔ́ ɛ ɖó tɛn e nyí ɖaxó bǐ ɔ mɛ, lobo na ɛ nyikɔ e hugǎn nyikɔ ɖě lɛ bǐ é, bonu è ylɔ Jezu sín nyikɔ hweɖebǔnu ɔ, mɛ e ɖò jixwé lɛ bǐ, kpo mɛ e ɖò ayikúngban jí lɛ bǐ kpo, kpodo mɛ e ɖò ayikúngban glɔ lɛ bǐ kpan na jɛkpo kpo sísí kpo.”​—Filipunu lɛ 2:9, 10.

Gɔ́ nú tɛn ɖaxó e mɛ Jezu ɖè é tintinmɛ ɔ, Mawuxówema ɔ xlɛ́ ɖɔ Jezu nɔ kpé nukún dó gbɛtɔ́ lɛ wu tawun, Jehovah ɖɔhun. Hwenu e Jezu ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn wà wɛ ɖò ayikúngban jí é ɔ, é gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ, é bló bɔ wɔ̌nɖowǔnanɔ lɛ jɛte, bo lɛ́ fɔ́n mɛ sín kú. Gbɔn vɔsisa sín kú e é kú é gblamɛ ɔ, é ɖexlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú Mawu kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo tawun. (Efɛzinu lɛ 2:4, 5) Jezu ɖò te ɖò ɖisixwé nú Mawu, bɔ zaanɖé dìn ɔ, é na zán acɛ e é ɖó é bo na hɛn nyɔna gègě wá nú gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ gbɔn fí bǐ.

WƐNSAGUN LƐ NƆ W’AZƆ̌ NÚ MAWU

“Un [gbeyiɖɔ Daniyɛli] kpò ɖò nǔ e mɔ wɛ un ɖè ɔ kpɔ́n wɛ, bo mɔ axɔsuzinkpo ɖé lɛ ɖò te, bɔ degenɔ kpikpoe ɖokpo [Jehovah] wá jinjɔn ayǐ. . . . [Mɛ] wɔ̌bliba ɖò te nukɔn tɔn bo na sɛ̀n ɛ.”​—Daniyɛli 7:9, 10.

Ðò nǔmimɔ jixwé tɔn enɛ mɛ ɔ, wɛnsagun ɖokpo géé wɛ Daniyɛli mɔ ǎ, loɔ, wɛnsagun liva mɔkpan wɛ é mɔ. Nǔmimɔ enɛ ɔ na ko jiwǔ tawun mɛ! Nùɖíɖó gbigbɔ tɔn e ɖó susu, bíkan bo lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn lɛ é wɛ nú wɛnsagun lɛ. Selafu lɛ kpo celubɛ́ɛn lɛ kpo ɖò tɛnmɛ-nyikɔ e ye ɖó lɛ é mɛ. Biblu ɖɔ wɛnsagun lɛ xó hugǎn azɔn 250.

Mɛɖé lɛ ɖi nǔ ɖɔ mɛ e ko kú lɛ é ɖé lɛ wɛ huzu wɛnsagun lɛ ɖò jixwé. Amɔ̌, adingban wɛ. Mawu dá wɛnsagun lɛ b’ɛ lín tawun cobɔ é wá dá gbɛtɔ́. Hwenu e è ɖó ayikúngban ɔ ayǐ é ɔ, wɛnsagun lɛ ɖò finɛ bo na kpɔ́n nǔ bo lɛ́ súxó kpo xomɛhunhun kpo.​—Jɔbu 38:4-7.

Azɔ̌ e wɛnsagun lɛ nɔ wà nú Mawu é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ ye nɔ ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ taji hugǎn e wà wɛ è ɖè ɖò ayikúngban jí égbé é mɛ, é wɛ nyí wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu Tɔn tɔn jijla. (Matie 24:14) È ɖè alɔ e ye nɔ ɖó ɖò azɔ̌ enɛ mɛ é xlɛ́ mɛsɛ́dó Jaan ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ, bɔ é wlan ɖɔ: “Un mɔ wɛnsagun ɖevo, bɔ é ɖò zinzɔn wɛ gbɔn jɔhɔn mɛ aga; é ɖó Wɛnɖagbe mavɔmavɔ ɖé bo na dó mɛ e ɖò ayikúngban jí lɛ; é na dó wɛn ɔ tò bǐ, akɔta bǐ, gbè bǐ kpodo togun bǐ kpo.” (Nǔɖexlɛ́mɛ 14:6) Wɛnsagun lɛ nɔ ɖɔ xó nú gbɛtɔ́ lɛ  égbé lee ye bló gbɔn hweɖelɛnu ɖò hwexónu é ǎ có, ye nɔ xlɛ́ ali mɛ ɖěɖee ɖò wɛnɖagbe ɔ jla ayijlɔjlɔnɔ lɛ wɛ é.

SATÁAN FLÚ GBƐTƆ́ LIVI MƆKPAN

“Ahwan tɔ́n ɖò jixwé: wɛnsagun ɖaxó Micɛli [Jezu Klisu] kpodo wɛnsagun e ɖò glɔ tɔn lɛ kpo fun ahwan xá Dlagɔ́ɔn ɔ, bɔ Dlagɔ́ɔn ɔ kpodo wɛnsagun tɔn lɛ kpo fun ahwan xá ye. Loɔ, ye ka ɖu ɖò Dlagɔ́ɔn ɔ jí, bɔ è sɔ́ na gbè é kpodo wɛnsagun tɔn lɛ kpo ɖɔ ye ni nɔ jixwé ǎ. È zé Dlagɔ́ɔn ɖaxó ɔ nyì dó ayikúngban jí; é wɛ nyí dan xóxó e è nɔ ylɔ ɖɔ awovi abǐ Satáan é; é wɛ flú gbɛ̀ ɔ bǐ. È zé è nyì dó ayikúngban jí, é kpodo wɛnsagun tɔn lɛ kpo.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 12:7-9.

Hwebǐnu wɛ fífá tíìn ɖò jixwé ǎ. Ðò bǐbɛ̌mɛ hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn tlolo ɔ, wɛnsagun lɛ ɖokpo jló tawun ɖɔ è ni sɛ̀n emi, lobo fɔ́n gǔ dó Jehovah jí, bo wá huzu Satáan, tinmɛ tɔn wɛ nyí “Gbeklanxamɛtɔ́.” Nukɔnmɛ ɔ, wɛnsagun ɖevo lɛ xò kpóɖó n’i bo fɔ́n gǔ, bo wá huzu awovi lɛ. Ye baɖa ɔ kaka b’ɛ vɛ́ jlɛ́, bo klán gbè xá Jehovah syɛnsyɛn lobo ko lɛkɔ nú gbɛtɔ́ gègě sín ali Jehovah tɔn wanyiyinɔ ɔ jí.

Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo gblé tawun bo lɛ́ nyí alǎnnúwatɔ́. Kɛntɔ́ gbɛtɔ́ lɛ tɔn wɛ nú ye, bɔ wuvɛ̌ mimɔ e ɖò ayikúngban jí é gègě sín ye wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Satáan hu nya gbejinɔtɔ́ Jɔbu sín kanlin lɛ kpo mɛsɛntɔ́ lɛ kpo. Bɔ d’ewu ɔ, é bló bɔ “jɔhɔn ɖaxó ɖé” nyì bo hihɔ xɔ e mɛ Jɔbu sín vǐ wǒ lɛ ɖè é bo hu ye bǐ. Enɛ gudo ɔ, Satáan “dó wutuzɔn baɖabaɖa ɖé Jɔbu, sín afɔ kaka yì ta.”​—Jɔbu 1:7-19; 2:7.

Amɔ̌, è na sú kún dó nú Satáan ɖò malin-malin mɛ. Sín hwenu e è nya ɛ sɛ́dó ayikúngban ɔ sín xá mɛ é ɔ, é tuùn ɖɔ “hwenu kpɛɖé jɛn wɛ kpò nú emi.” (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:12) Satáan sín kún na sú dó jɛn wɛ, wɛnɖagbe ɖé wɛ nyí enɛ!

MƐ E GOSIN AYIKÚNGBAN JÍ LƐ É

“A [Jezu] xɔ gbɛ̀ nú gbɛtɔ́ lɛ nú Mawu, ɖò gbè lɛ bǐ mɛ, ɖò togun lɛ bǐ mɛ, ɖò tò lɛ bǐ mɛ. A sɔ́ ye dó bló axɔsuɖuto, bo sɔ́ ye dó bló vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ sín axɔsuɖuto na, bonu ye na wà azɔ̌ nú Mawu mǐtɔn, bo na ɖu axɔsu [dó] ayikúngban jí.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 5:9, 10.

Ði lee è fɔ́n Jezu sín ayikúngban jí dó jixwé gbɔn é ɔ, è na fɔ́n mɛ ɖevo lɛ lɔ gbɔn mɔ̌. Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ ɖɔ: “Un na yì bló tɛnmɛ ɖó ɖ’ayǐ nú mi; . . . Nú un ko yì bló nɔtɛn ɖó ɖ’ayǐ nú mi vɔ ɔ, un na lɛkɔ wá kplá mi, bɔ fí e un ɖè ɔ, mi lɔmɔ̌ na nɔ finɛ.”​—Jaan 14:2, 3.

Linlin ɖé wu wɛ mɛ e nɔ yì jixwé lɛ é nɔ yì dɔ̌n. Ye  kpo Jezu kpo na nyí Axɔsuɖuto ɖé, bɔ acɛkpikpa enɛ na wá kp’acɛ dó mɛ e nɔ nɔ ayikúngban ɔ jí lɛ é jí bo na hɛn nyɔna lɛ wá nú ye. Axɔsuɖuto enɛ ɔ wɛ Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ bo byɔ, ɖò ɖɛ e sín kpɔ́ndéwú é zé ɖ’ayǐ é mɛ: “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jixwé] ɔ, nyikɔ towe ni nyí nǔ sísí. Axɔsuɖuɖu towe ni wá; jlǒ towe ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí fí, lee é nɔ nyí wiwa ɖò [jixwé] ɔ ɖɔhun.”​—Matie 6:9, 10.

NǓ E MƐ E ÐÒ JIXWÉ LƐ É NA WÀ É

“Un [mɛsɛ́dó Jaan] sè gbè ɖaxó ɖé gosin axɔsuzinkpo ɔ kɔn, bo ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ: ‘Dìn ɔ, nɔtɛn Mawu tɔn ɖò gbɛtɔ́ lɛ tɛntin! É na . . . súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ; nǔ xóxó lɛ ko bú.’”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4.

Nǔmimɔ nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn enɛ ɔ dó gesí hwenu e Axɔsuɖuto Mawu Tɔn, ee mɛ Jezu kpo mɛ ɖěɖee fɔ́n sín kú sín ayikúngban jí lɛ é kpo ɖè é, na sú kún dó nú acɛkpikpa Satáan tɔn bo na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé é. Nǔ ɖěɖee hɛn wuvɛ̌ kpo akpɔ̀ kpo wá nú gbɛtɔ́ lɛ é sɔ́ na tíìn ǎ. Kú tlɛ sɔ́ na tíìn ǎ.

Amɔ̌, gbɛtɔ́ liva mɔkpan e kú bo ma ka na fɔ́n sín kú dó jixwé ǎ lɛ é ka ló? È na fɔ́n ye sín kú ɖò sɔgudo, bɔ ye sixu nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí.​—Matie 5:5.

Nǔmimɔ enɛ lɛ na mǐ jiɖe ɖɔ Jehovah Mawu, Vǐ tɔn Jezu Klisu, wɛnsagun gbejinɔtɔ́ lɛ, kpo mɛ ɖěɖee è xɔ sín ayikúngban ɔ jí lɛ é kpo bǐ nɔ kpé nukún dó mǐ wu tawun bo nɔ ba ɖagbe mǐtɔn. Nú a na ɖó mɔjɛmɛ nǔ ɖevo e ye na wà lɛ é tɔn ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni sɛkpɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ alǒ yì tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn www.jw.org jí, bo yì wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun?