Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | NǓMIMƆ E ZAWĚ LƐ É DÓ NÙÐÍÐÓ GBIGBƆ TƆN LƐ JÍ

Nùkanbyɔ Ðěɖee Kúnkplá Nùɖíɖó Gbigbɔ Tɔn lɛ É

Nùkanbyɔ Ðěɖee Kúnkplá Nùɖíɖó Gbigbɔ Tɔn lɛ É

A ka ko lin tamɛ dó nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ kpo fí e ye nɔ nɔ é kpo wu kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ hǔn, tuùn ɖɔ é kún nyí hwiɖokponɔ wɛ ó. Mɛ lɛ ko tinmɛ nǔ gègě dó xó enɛ wu nú xwè afatɔ́n mɔkpan. Mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ tɔ́gbó tɔgbo lɛ wɛ nɔ nɔ yɛswímɛ bɔ è ɖó na kpa susu nú ye. Mɛ ɖevo lɛ nɔ lin ɖɔ fí ɖé tíìn bo nyí vivotɛn jiwǔ ɖé bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ jixwé, lobɔ wɛnsagun lɛ kpo mɛ ɖagbe e ko kú lɛ é kpo nɔ nɔ finɛ. Mɛ ɖevo lɛ nɔ lɛ́ kpɔ́n jixwé dó mɔ fí e nǔmɛsɛn livi kanweko mɔkpan nɔ nɔ é ɖé.

Mɛ gègě nɔ dɔn nǔ ɖɔ mǐ kún sixu tuùn nǔ ɖě dó jixwé wu ó, ɖó mɛɖé kún gosin dɔ̌n kpɔ́n bo na ɖekúnnu na ó. Loɔ, linlin enɛ ɔ sɔgbe ǎ. Jezu Klisu ko nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé bo nyí nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé cobo wá ayikúngban jí. É ɖɔ nú sinsɛngán lɛ céɖécéɖé ɖò agbawungba ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɖɔ: “Un jɛte sín jixwé, bo na bló jlǒ ce ǎ; loɔ, nǔ e jló mɛ e sɛ́ mì dó ɔ bló gbé un ja bo wá.” Enɛ wu ɔ, nùjɔnǔ ɖɔ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ wɛ Jezu ɖè hwenu e é ɖɔ xó elɔ é: “Nɔtɛn gègě wɛ ɖò Tɔ́ ce xwé.”​—Jaan 6:38; 14:2.

Jezu sín Tɔ́ ɔ wɛ nyí Mawu, bɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Jehovah, bɔ Jehovah sín “xwé” ɔ, jixwé wɛ é ɖè. (Ðɛhan 83:18, nwt) Enɛ wu ɔ, mɛɖebǔ sixu jlɛ́ lee jixwé cí é sɔ Jehovah Mawu kpo Jezu Klisu kpo ǎ. Ye ɖè nǔ gègě xlɛ́ dó jixwé wu gbɔn nǔmimɔ jiwǔ e ye bló bɔ gbejinɔtɔ́ ɖé lɛ mɔ é gblamɛ.

Xota e bɔ d’ewu é ɖɔ xó dó akpáxwé Biblu tɔn e tinmɛ nǔ e gbɛtɔ́ lɛ mɔ ɖò nǔmimɔ ɖé lɛ mɛ é jí. Hwenu e a na ɖò nǔmimɔ enɛ lɛ gbéjé kpɔ́n wɛ é ɔ, flín ɖɔ fí e nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ nɔ nɔ é kún nyí nǔ hɛn kpo alɔ kpo ɖé alǒ nùɖé bɔ è sixu mɔ ɖó nukún wu ó. Mɔ̌ mɛ ɔ, Mawu zán xógbe e nǔɖiɖó gbigbɔ tɔn lɛ kɛɖɛ na mɔ nukúnnú jɛ wu é dó tinmɛ nǔ lɛ nú mǐ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é zán xógbe e mɛ mǐ sixu mɔ nukúnnú jɛ lɛ é dó tinmɛ lee jixwé cí é ɖò nǔmimɔ lɛ mɛ. Nǔmimɔ enɛ lɛ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ ye mɛ e nɔ nɔ “nɔtɛn gègě” e ɖò jixwé lɛ é wu.