Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Mawu ka nɔ sè ɖɛ lɛ bǐ à?

ETƐ KA NYÍ XÓSIN TOWE?

  • É nɔ sè mɛ lɛ bǐ tɔn

  • É nɔ sè mɛɖé lɛ tɔn

  • É nɔ sè mɛɖebǔ tɔn ǎ

NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá . . . ye mɛ e nɔ ylɔ ɛ kpo ayi yetɔn bǐ kpo lɛ.”​—Ðɛhan 145:18.

NǓ ÐEVO TƐ BIBLU KA SIXU KPLƆ́N MǏ?

  • Mawu nɔ dovɛ̌ nú ɖɛ mɛ ɖěɖee nɔ fɔ́n gǔ dó jǐ tɔn lɛ é tɔn lɛ. (Ezayíi 1:15) É ɖò mɔ̌ có, ye hɛn ɔ, ye na huzu zinzan yetɔn lɛ bɔ ye kpo Mawu kpo na lɛ́ “sè nǔ jɛ [ye]ɖée gbè mɛ.”​—Ezayíi 1:18.

  • Cobonu Mawu na sè ɖɛ ɖé alǒ na sìnkɔn ɖɛ ɖé tɔn ɔ, ɖɛ ɔ ɖó na sɔgbe xá nǔ e é byɔ ɖò mǐ sí ɖò Biblu mɛ lɛ é.​—1 Jaan 5:14.

Ðě jɛn mǐ ɖó na nɔ hwenu e mǐ ɖò ɖɛ xò wɛ é à?

MƐÐÉ LƐ ÐI NǓ ÐƆ emi ɖó na nɔ jɛkpo, dó kɔ dò, alǒ fɔ alɔ dó alɔ mɛ ɖò hweɖebǔnu e emi ɖò ɖɛ xò wɛ é. Etɛ a ka lin?

NǓ E BIBLU ÐƆ É

Mɛɖé lɛ “jinjɔn ayǐ” alǒ “site” alǒ “xwè agbɔ̌nnusú dò” alǒ “jɛkpo” bo xoɖɛ bɔ Mawu yí ɖɛ yetɔn lɛ. (1 Tan 17:16, nwt; 2 Tan 30:27; Ɛsidlasi 10:1, nwt; Mɛsɛ́dó 9:40) É byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ ɖě dandan hwenu e mǐ ɖò ɖɛ xò wɛ é ǎ.

NǓ ÐEVO TƐ BIBLU KA SIXU KPLƆ́N MǏ?