ATƆXWƐ No. 6 2016 | Nǔmimɔ E Zawě lɛ É Dó Nùɖíɖó Gbigbɔ Tɔn lɛ Jí

Kpɔ́n nǔ e nukún ma nɔ mɔ ǎ é gbɔn Biblu gblamɛ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nùkanbyɔ Ðěɖee Kúnkplá Nùɖíɖó Gbigbɔ Tɔn lɛ É

Mǐ sixu mɔ xósin ɖejid’ewu lɛ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nǔmimɔ lɛ Dó Mɛ E Ðò Jixwé lɛ É Wu

Etɛ Mawuxówema ɔ ka ɖexlɛ́ dó Jehovah Mawu, Jezu Klisu, kpo wɛnsagun gbejinɔtɔ́ lɛ kpo wu?

Xɛ lɛ: Nǔ E Ye Sixu Kplɔ́n Mǐ lɛ É

É nyí alɔnuzɔ́ Mawu tɔn kɛɖɛ wɛ xɛ lɛ ɖexlɛ́ ǎ, loɔ, ye lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ bɔ mǐ na lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e ɖò taji nugbǒ lɛ é jí.

Lefèvre d’Étaples: É Ba Ðɔ Gbɛtɔ́ Kpaà lɛ Ni Mɔ Nukúnnú Jɛ Xó Mawu Tɔn Mɛ

Gbeklanxamɛ ɖò ayǐ có, nɛ̌ é ka tɛnkpɔn bo kpé nǔ enɛ wu gbɔn?

TAN GBƐZÁN TƆN

Un Zunfan Nugbǒ Biblu Tɔn Alɔ kpo Awa kpo Mɛvo

Nǔmaɖónukún ɖé jɛ dó dɔnkpɛvu ɖé jí b’ɛ huzu wɔ̌nɖowǔnanɔ, é ɖò mɔ̌ có, é mɔ hwɛjijɔ lɛ bo ɖi nǔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn.

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Mawu ka na ɖótó ɖɛ towe lɛ bo na sìnkɔn yet ɔn à?

Nǔ Ɖevo E Ɖò Ɛntɛnɛti Jí lɛ É

Mawu Dá Awovi Wɛ À?

Fitɛ Satáan ka gosin? Kplɔ́n nǔ e wu wema Ezekiyɛli tɔn ɖɔ xó elɔ dó Awovi wu é: “Sín gbè e gbè un ɖó we ɔ, è mɔ nǔjɛdo ɖé ɖɔ ɖò walɔ towe mɛ ǎ, kaka jɛ gbè e gbè è wá mɔ nǔ nyanya ɖò walɔ towe mɛ é.”