Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | WƐNSAGUN LƐ: ETƐ BIBLU KA ÐƆ DÓ YE WU?

A ka Ðó Wɛnsagun Xɛnyaɖomɛjitɔ́ ɖé Wɛ À?

A ka Ðó Wɛnsagun Xɛnyaɖomɛjitɔ́ ɖé Wɛ À?

Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ gbɛtɔ́ ɖokpo ɖokpo ɖó wɛnsagun xɛnyaɖomɛjitɔ́ ɖé ǎ. Nugbǒ wɛ ɖɔ Jezu ɖɔ gbè ɖokpo ɖɔ: “Mi ma lɔn bo gbɛ́ wǎn nú yɔkpɔvu elɔ lɛ [ahwanvu Klisu tɔn lɛ] ɖokpo géé ó. Ðó má ɖɔ nugbǒ nú mi: wɛnsagun yetɔn lɛ ɖò [jixwé] bo ɖò Tɔ́ ce e ɖò [jixwé] ɔ nukɔn hwebǐnu.” (Matie 18:10) Amɔ̌, ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó wɛnsagun xɛnyaɖomɛjitɔ́ ɖé ǎ, loɔ, ɖiɖɔ wɛ é ɖè kpowun ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖokpo ɖokpo sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú wɛnsagun lɛ titewungbe tɔn. Enɛ wu ɔ, Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ nɔ sɔ́ gbɛ̀ yetɔn ɖó axɔ́ nu bo nɔ lin ɖɔ wɛnsagun Mawu tɔn lɛ na nya xɛ ɖò emi jí ǎ.

Enɛ xlɛ́ ɖɔ wɛnsagun lɛ kún nɔ d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ ó wɛ à? Eǒ. (Ðɛhan 91:11) Mɛɖé lɛ lin tawun ɖɔ Mawu gbɔn wɛnsagun lɛ jí bo cyɔn alɔ ye jí lobo xlɛ́ ali ye. Kenneth e xó è ɖɔ ɖò xota bǐbɛ̌mɛ tɔn mɛ é nyí ɖokpo ɖò mɛ enɛ lɛ mɛ. Mǐ sixu t’afɔ jí ɖɔ mɔ̌ jɛn é nyí ǎ, amɔ̌, é sixu nyí xó jɔ xó wɛ é ɖɔ. Hwɛhwɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ mɔ kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ wɛnsagun lɛ nɔ nɔ gudo nú ye hwenu e ye ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ yetɔn wà wɛ é. Amɔ̌, ɖó è nɔ mɔ wɛnsagun lɛ ǎ wutu ɔ, mǐ sixu ɖɔ bǎ e mɛ Mawu nɔ zán ye dó d’alɔ mɛ lɛ ɖó ɖò ninɔmɛ vovo lɛ mɛ é ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é na sɔgbe ɖɔ mǐ ni nɔ dokú nú Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ, ɖó nǔ e é sixu ko wà dó nɔ gudo nǔ mǐ lɛ é bǐ wutu.​—Kolosinu lɛ 3:15; Jaki 1:17, 18.