Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | WƐNSAGUN LƐ: ETƐ BIBLU KA ÐƆ DÓ YE WU?

Wɛnsagun Nyanya lɛ ka Ðè À?

Wɛnsagun Nyanya lɛ ka Ðè À?

Ganji, wɛnsagun nyanya lɛ ɖè. Fitɛ ye ka gosin? Flín ɖɔ Mawu dá wɛnsagun lɛ bo na ye mɛɖesúsínínɔ. È dá sunnu nukɔntɔn ɔ Adamu kpo nyɔnu nukɔntɔn ɔ Ɛvu kpo, b’ɛ nɔ zaan é ɔ, nùɖíɖó gbigbɔ tɔn e ma ɖó blɔ̌ ǎ é ɖé zán mɛɖesúsínínɔ tɔn nyì dò, bo dɔn gǔfínfɔ́n wá ayikúngban jí. É kpéwú bo sísɛ́ Adamu kpo Ɛvu kpo bɔ ye fɔ́n gǔ dó Mawu jí. (Bǐbɛ̌mɛ 3:1-7; Nǔɖexlɛ́mɛ 12:9) Biblu ɖɔ nyikɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn enɛ tɔn alǒ tɛn e mɛ é ɖè ɖò jixwé cobo wá fɔ́n gǔ é tawun ǎ. Amɔ̌, ɖò gǔfínfɔ́n tɔn gudo ɔ, Biblu ylɔ ɛ ɖɔ Satáan, bɔ tinmɛ tɔn nyí “Gbeklanxamɛtɔ́,” bo lɛ́ ylɔ ɛ ɖɔ Awovi, bɔ tinmɛ tɔn nyí “Jidómɛtɔ́” b’ɛ ka sɔgbe mɔ̌.​—Matie 4:8-11.

É blawu ɖɔ gǔfínfɔ́n dó Mawu jí ɔ kún ko vɔ ɖó finɛ ó. Ðò Nɔwée hwenu ɔ, wɛnsagun ɖé lɛ tíìn bɔ è ɖɔ ye mɛ nabi e wɛ é ǎ, lobɔ ye “jó nɔtɛn yeɖesunɔ tɔn dó” ɖò xwédo jixwé tɔn Mawu tɔn mɛ. Ye wá ayikúngban ɔ jí bo sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza lobo zán gbɛ̀ blíblí, bo zɛ sín linlin e wu è dá ye é li jí.​—Judi 6; Bǐbɛ̌mɛ 6:1-4; 1 Piyɛ́ɛ 3:19, 20.

Etɛ ka jɛ dó wɛnsagun nyanya enɛ lɛ wu? Hwenu e Mawu sɔ́ sìn dó vɔ gbɛ̀ ɔ dó ɖè nǔ kwiji sín ayikúngban ɔ jí é ɔ, ye ɖyɔ agbaza bo lɛ́ huzu nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ. Amɔ̌, Mawu sɔ́ lɔn nú wɛnsagun enɛ lɛ e wà winnyanú é lɛkɔ yì “nɔtɛn yeɖesunɔ tɔn” ǎ. Loɔ, é glɔ́n ye dó “zinflu [gbigbɔ tɔn]” e nyí ninɔmɛ winnya tɔn é ɖé mɛ. (Judi 6; 2 Piyɛ́ɛ 2:4) Awovi enɛ lɛ jló bo byɔ Satáan Awovi sín acɛ mɛ, éyɛ wɛ nyí “yɛ nyanya lɛ xɔsu” bo nɔ “sɔ́ wɛnsagun weziza tɔn sín ninɔmɛ.”​—Matie 12:24; 2 Kɔlɛntinu lɛ 11:14.

Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ è ɖó Axɔsuɖuto Mawu tɔn e nyí acɛkpikpa jixwé tɔn ɖé bɔ Mɛsiya ɔ ɖ’enu é ayǐ ɖò 1914. * Bɔ dó nǔ nukúnɖeji enɛ e jɛ é wu ɔ, è nya Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo sín jixwé bo glɔ́n ye dó ayikúngban ɔ jí. Nǔnyanyawiwa e vun kàn é kpo nùblibliwiwa e tlɛ́n asá bo vunbla ayikúngban ɔ bǐ é kpo nyí kúnnuɖenú ɖé ɖɔ ye ɖò hlɔn ba wɛ bo ɖò mɛ lɛ dɔn xwè kú wɛ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 12:9-12.

Amɔ̌, nùblibliwiwa kpo dakaxixo gannaganna kpo e fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ é xlɛ́ ɖɔ acɛkpikpa dakaxixo tɔn yetɔn sín vivɔnu ko ɖò kɛnnɛkɛnnɛ. Zaanɖé dìn ɔ, nùɖíɖó gbigbɔ tɔn nyanya enɛ lɛ sín xó na fó. Enyi Axɔsuɖuto Mawu tɔn kpacɛ dó palaɖisi ayikúngban jí tɔn nu nú xwè 1 000 gudo ɔ, è na jó yɛ nyanya enɛ lɛ dó nú hwenu klewun ɖé bɔ ye na tɛ́n gbɛtɔ́ lɛ kpɔ́n azɔn gudogudo tɔn. Enɛ gudo ɔ, è na sú kún dó nú ye kaka sɔyi.​—Matie 25:41; Nǔɖexlɛ́mɛ 20:1-3, 7-10.

^ akpá. 6 Nú a jló na ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ ɖevo lɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu hǔn, kpɔ́n wemata 8gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? tɔn; Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n. É lɛ́ ɖò www.jw.org jí.