Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | WƐNSAGUN LƐ: ETƐ BIBLU KA ÐƆ DÓ YE WU?

Wɛnsagun Lɛ: Ye ka Sixu Ð’alɔ Ðò Gbɛzán Towe Mɛ À?

Wɛnsagun Lɛ: Ye ka Sixu Ð’alɔ Ðò Gbɛzán Towe Mɛ À?

Aklunɔzángbe hwelɛkɔ gbè ɖokpo ɔ, Kenneth kpo Filomena kpo e nɔ nɔ Curaçao é yì ba asú kpo asì kpo e ye nɔ kplɔ́n Biblu xá é ɖé kpɔ́n.

Kenneth ɖɔ, “hwenu e mǐ wá é ɔ, hɔn ɔ ɖò súsú, bɔ mɔ̌to ɔ ɖò finɛ ǎ. Amɔ̌, nùɖé ɖɔ nú mì ɖɔ má ylɔ nyɔnu ɔ sín alokan.”

Nyɔnu ɔ sɔ́ alokan ɔ, bo tinmɛ ɖɔ asú emitɔn yì azɔ̌mɛ. Amɔ̌, ee é ɖ’ayi wu tlolo ɖɔ Kenneth kpo Filomena kpo ɖò kɔxo é ɔ, é wá hɔn ɔ kɔn lobo ylɔ ye dó xɔmɛ.

Ye ɖ’ayi wu tlolo ɖɔ avǐ ya wɛ é ɖè ɖ’ayǐ. Ee Kenneth jɛ ɖɛ xò jí bo na dó bɛ́ Biblu kplɔnkplɔn ɔ é ɔ, nyɔnu ɔ lɛ́vɔ bɛ́ avǐ. Enɛ wu ɔ, Kenneth kpo Filomena kpo kàn nǔ e ɖò jijɛ wɛ é byɔ ɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo.

Nyɔnu ɔ tinmɛ ɖɔ emi ɖò nǔ sɔ́ wɛ bá hu emiɖée hwelɛkɔ enɛ, lobo ɖò mɔ̌ wlan ɖ’ayǐ nú asú emitɔn wɛ hwenu e alokan emitɔn ɖɔ nǔ é, bɔ emi gbɔ bo nɔte. É ɖɔ nú ye ɖɔ emi ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ, enɛ wu ɔ, ye sɔ́ linlin Biblu tɔn ɖé lɛ dó dó gbɔ n’i. Wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ enɛ hwlɛn gbɛ̀ tɔn gán.

Kenneth ɖɔ, “mǐ dokú nú Jehovah nú jǒ e é jó mǐ dó bɔ mǐ d’alɔ nyɔnu enɛ e flú é, bo lɛ́ dokú n’i tawun nú wɛnsagun alǒ gbigbɔ mímɛ́ tɔn e é zán vlafo dó sísɛ́ mǐ bɔ mǐ tɛkan enɛ é!” *

Kenneth kpo Filomena kpo sín hwɛ ka jɔ bɔ ye na ɖi nǔ ɖɔ Mawu gbɔn wɛnsagun ɖé jí alǒ zán gbigbɔ mímɛ́ alǒ hlɔnhlɔn Tɔn dó ɖ’alɔ ɖò ninɔmɛ ɔ mɛ à? Alǒ kàn e Kenneth tɛ é ɔ, nǔ kpé dó nǔ nú kpowun wɛ à?

Mǐ sixu kanɖeji ǎ. Amɔ̌, nǔ e mǐ tuùn é wɛ nyí ɖɔ Mawu nɔ zán wɛnsagun tɔn lɛ dó d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖò gbigbɔ lixo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu zán wɛnsagun ɖé dó xlɛ́ ali Klisanwun wɛnɖagbejlatɔ́ Filipu, bonu é na d’alɔ axɔsuzɔwatɔ́ Etiopíinu e ɖò alixlɛ́mɛ ba wɛ ɖò gbigbɔ lixo é ɖé.​—Mɛsɛ́dó 8:26-31.

Sinsɛn gègě nɔ jɛhun dó nùɖiɖi ɖiɖó nú nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ jí, bɔ ye nɔ ɖɔ dó ɖé lɛ wu ɖɔ ye nɔ wà ɖagbe lobo nɔ wà jlǒ Mawu tɔn alǒ nɔ cyɔn alɔ mɛ ɖokpo ɖokpo jí. É nyí ɖi kɛɖɛ wɛ mɛ gègě ɖi ɖɔ wɛnsagun lɛ tíìn ǎ, loɔ, ye lɛ́ ɖi ɖɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn enɛ lɛ nɔ d’alɔ emi ɖò ali taji ɖé lɛ nu. Amɔ̌, mɛ gègě ɖevo lɛ ɖi nǔ ɖebǔ nú wɛnsagun lɛ ǎ.

Wɛnsagun lɛ ka tíìn dóó à? Enyi mɔ̌ hǔn, fitɛ ye ka gosin? Etɛ Biblu ka ɖɔ dó wɛnsagun lɛ wu? Ye ka sixu wà nǔ dó gbɛzán towe wu à? Mi nú mǐ ni ba dò nú kúnnuɖenú lɛ.

^ akpá. 8 Mawu sín nyikɔ wɛ nɔ nyí Jehovah ɖò Biblu mɛ.​—Ðɛhan 83:18, nwt.