Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ATƆXWƐ No. 5 2017 | Wɛnsagun Lɛ: Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ye Wu?

ETƐ A KA LIN?

Wɛnsagun lɛ ka tíìn dóó à? Biblu ɖɔ:

“Wɛnsagun lɛ emi, mi kpa susu nú Mawu Mavɔmavɔ! Mi mɛ e nɔ zé hlɔnhlɔn mitɔn dó bló nǔ e é zɔ́n mi lɛ, bo nɔ dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi setónú n’i lɛ mi, mi kpa susu n’i.”​Ðɛhan 103:20.

Atɔxwɛ elɔ ɖè nǔ e Biblu ɖɔ dó wɛnsagun lɛ wu é kpo lee ye nɔ ɖ’alɔ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɖò égbé gbɔn é kpo xlɛ́.

 

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Wɛnsagun Lɛ: Ye ka Sixu Ð’alɔ Ðò Gbɛzán Towe Mɛ À?

Nùɖé lɛ jɛ nugbǒ nugbǒ bo zɔ́n bɔ mɛ gègě ɖi nǔ ɖɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ nɔ ɖ’alɔ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nǔ E Biblu Ðɔ Dó Wɛnsagun lɛ Wu É

Fí ɖebǔ sɔ́ ɖè bɔ è na mɔ xósin ɖejid’ewu nú nùkanbyɔ e kúnkplá wɛnsagun lɛ é ɖè zɛ Biblu mɛ wu ǎ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

A ka Ðó Wɛnsagun Xɛnyaɖomɛjitɔ́ ɖé Wɛ À?

A ka sixu kanɖeji ɖɔ wɛnsagun ɖé alǒ wɛnsagun lɛ na nya xɛ ɖò jǐ towe à?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Wɛnsagun Nyanya lɛ ka Ðè À?

Biblu na xósin e zawě é ɖé.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Lee Wɛnsagun lɛ Sixu D’alɔ We Gbɔn É

Ðò ninɔmɛ gègě mɛ ɔ, Mawu ɖè nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ bonu ye na ɖ’alɔ ɖò nǔwiwa gbɛtɔ́ lɛ tɔn mɛ.

A ka Tuùn À?

Mɛ zun wɛ Jezu ka ɖè bo ylɔ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ é ɖɔ “cuku lɛ” à?

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Nú Nyɛ ɔ, Mawu Tíìn Ǎ

Nɛ̌ mɛ e tamɛ-núkplɔnmɛ athéisme kpo Communisme kpo tɔn wà nǔ dó dɔnkpɛvu mɛ tɔn wu é ɖé ka wá yí wǎn nú Biblu gbɔn?

ƉI NǓ YE ƉƆHUN

Mawu Ylɔ Ɛ Ðɔ “Axɔví”

Etɛwu nyikɔ yɔyɔ̌ enɛ ka jɛxa Sala?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Enyi wuvɛ̌ mimɔ kpo nǔagɔwaxámɛ kpo ɖè jɛn nyí ɔ, é na vɛwǔ ɖɔ fífá ni tíìn ɖò gbɛ̀ ɔ, bɔ è na lɛ́ ɖó fífá ayi mɛ tɔn. Enɛ wu ɔ, è ka sixu ɖeɖɛ tagba enɛ lɛ à?