Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Tɔdo Elah Tɔn

Davidi kpo Goliyati Kpo: Nugbǒ Jɛn Tan Yetɔn Nyí À?

Davidi kpo Goliyati Kpo: Nugbǒ Jɛn Tan Yetɔn Nyí À?

Mɛɖé lɛ nɔ kanbyɔ ɖɔ tan Davidi kpo Goliyati kpo tɔn ɔ, nugbǒ jɛn wɛ à jí alǒ xɛxó kpowun wɛ. Nǔxokpɔ́n mɔhun ka wá ayi mɛ nú hwi lɔ hwenu e a ɖò xota e wá yì é xà wɛ é wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, kɛnklɛn gbéjé nùkanbyɔ atɔn elɔ lɛ kpɔ́n.

1 | Mɛɖé sín gaɖiɖi ka sixu yì mɛtlu 3 mɔ̌ nugbǒ à?

Biblu ɖɔ jí Goliyati sín ga ‘yì mɛtlukpo atɔn mɔ̌.’ (1 Samuwɛli 17:4) Mɛɖé lɛ nɔ zyan vǎ d’eji ɖɔ Goliyati kún sixu ɖó ga enɛ ó, amɔ̌, lin tamɛ kpɔ́n dó xó elɔ wu: Ðò hwe mǐtɔn nu ɔ, mɛ e ɖi ga hú mɛ bǐ bɔ è dó wema mɛ é sín ga hugǎn mɛtlu 2,7. É ka na vɛwǔ nugbǒ ɖɔ Goliyati ni ɖi ga sɔmɔ̌ à? Akɔta Hlafa tɔn mɛ wɛ é jɔ ɖè, mɛ enɛ lɛ nɔ ɖi ga zɛ jlɛ̌ wu bɔ è tuùn. Wema Ejipu tɔn xwè kanweko 13gɔ́ J.H.M. tɔn ɖé ɖɔ ɖɔ ahwanfuntɔ́ e dó xɛsi bo nɔ nɔ Kanáa sín xá mɛ lɛ é sín ga nɔ hugǎn mɛtlu 2,4. Enɛ wu ɔ, gaɖiɖi Goliyati tɔn zɛ jlɛ̌ wu có, é na vɛwǔ tawun ɖɔ é ni ma nyí mɔ̌ ó.

2 | Davidi ka nɔ gbɛ̀ kpɔ́n nugbǒ à?

Hweɖenu wá yì ɔ, akɔwé ɖé lɛ tɛnkpɔn bo na xwè Axɔsu Davidi dó xɛxó sín mɛ lɛ mɛ, amɔ̌, mɔ̌ biblo wá vɛwǔ. Dobanunǔ dokunkun tɔn sín azɔ̌watɔ́ ɖé lɛ mɔ nùwlanwlan hwexónu tɔn ɖé bɔ xógbe “xwé Davidi tɔn” tɔ́n ɖ’emɛ. Gɔ́ na ɔ, Jezu Klisu lɔmɔ̌ ɖɔ Davidi sín xó. (Matie 12:3; 22:43-45) Tɔ́gbó tɔ́gbó Jezu tɔn lɛ e è gbajɛ̌mɛ na ɖò ali wè nu é xlɛ́ ɖɔ é wɛ nyí Mɛsiya ɔ nugbǒ, bo gosin Axɔsu Davidi sín kúnkan mɛ. (Matie 1:6-16; Luki 3:23-31) É ɖò wɛn ɖɔ Davidi nɔ gbɛ̀ kpɔ́n nugbǒ.

3 | Fí e nǔ lɛ jɛ ɖè bɔ tan ɔ ɖɔ é ka tíìn nugbǒ à?

Biblu ɖɔ ɖɔ tɔdo Telebɛntitín tɔn (Tɔdo Elah Tɔn) mɛ wɛ ye fun ahwan ɔ ɖè. Amɔ̌, é lɛ́ gbajɛ̌mɛ na hú mɔ̌, bo ɖexlɛ́ ɖɔ Filisitɛ́ɛn lɛ ɖó gɔnu ɖó fí ɖé ɖò sókan mɛ ɖò toxo wè tɛntin, ye wɛ nyí Soko kpo Azeka kpo. Izlayɛli-ví lɛ ɖó gɔnu ɖó akpá ɖě ɔ xwè ɖò sókan mɛ bɔ tɔdo ɔ ɖò tɛntin yetɔn. Fí enɛ lɛ ka tíìn nugbǒ à?

Nǔ e mɛ e ɖisa yì xá ɔ mɛ ayisɔnmɔ é ɖé ɖɔ é ɖíe: “Alixlɛ́mɛtɔ́ mǐtɔn ɔ kplá mǐ yì Tɔdo Elah Tɔn ɔ mɛ, é ka nyí sinsɛnnɔ ǎ. Mǐ mlɛ́ ali ɖé b’ɛ kplá mǐ yì só ɖé sín ahɔn mɛ. Ee mǐ ɖò tɔdo ɔ mɛ kpɔ́n sɛ́dó wɛ é ɔ, é ɖɔ mǐ ni xà 1 Samuwɛli 17:1-3. É dlɛn alɔ sɛ́dó tɔdo ɔ gudo bo ɖɔ: ‘Dǒglin Soko tɔn lɛ nɛ ɖò amyɔ mitɔn xwé dɔ̌n nɛ.’ É lilɛ, bo ɖɔ: ‘Ðò aɖisi mitɔn xwé dě ɔ, dǒglin Azeka tɔn lɛ wɛ ɖò finɛ. Filisitɛ́ɛn lɛ ɖó gɔnu ɖó toxo enɛ lɛ tɛntin, ɖò fí ɖé ɖò sókan e kpannukɔn mi é mɛ. Hǔn, fí e Izlayɛli-ví lɛ ɖó gɔnu ɖó é wɛ mǐ sixu ko ɖè.’ Un dó nukún mɛ bo kpɔ́n ɖɔ Sawulu kpo Davidi kpo ɖò te ɖò fí e un ɖè dìn é. Enɛ gudo ɔ, mǐ jɛte, bɔ ɖò tɔdodo ɔ mɛ ɔ, mǐ d’asá fí e sìn ɔ nɔ sà gbɔn é ɖé, b’ɛ ko ɖibla xú bǐ, lobɔ awinnya gɔ́ mɛ. Un dó nukún mɛ bo kpɔ́n lee Davidi na ko fɛ yì dò ɖò fí bo cyan hwǎn e wutu tɔn ɖíɖí é atɔ́ɔ́n, bɔ ɖokpo hu Goliyati é gbɔn é.” Lee tan e ɖò Biblu mɛ lɛ é sín gǒflɛ́mɛ lɛ sɔgbe gbɔn é jiwǔ nú saɖitɔ́ enɛ kpo mɛ gègě ɖevo lɛ kpo.

Nǔ ɖebǔ ɖè bo sixu zɔ́n bɔ è xò nǔ kpɔ́n dó gbesisɔ tan enɛ ɔ tɔn jí ǎ. Mɛ e nɔ gbɛ̀ nugbǒ lɛ é kpo fí e tíìn nugbǒ lɛ é kpo wɛ ɖ’emɛ. Hú mɔ̌ ɔ, Xó e Mawu sɔ́ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ bɔ ye wlan é sín akpáxwé wɛ, enɛ wu ɔ, Mawu nugbǒ e ma nɔ “ɖó adingban ǎ” é gɔ́n wɛ é gosin.—Titu 1:2; 2 Timɔtée 3:16.