Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ Biblu Ka Ðɔ?

Etɛ Biblu Ka Ðɔ?

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

MƐÐÉ LƐ ÐI NǓ ÐƆ é nɔte nú acɛkpikpa Mawu tɔn ɖò ayi mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn mɛ; mɛ ɖevo lɛ lin ɖɔ gǎn ɖěɖee gbɛtɔ́ lɛ dó bo na hɛn fífá kpo bǔninɔ kpo wá gbɛ̀ ɔ mɛ é wɛ. Etɛ midɛɛ ka lin?

NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu [jixwé] tɔn na ɖè axɔsuɖuto e mɛɖé ma sixu gbà ǎ é ɖokpo tɔ́n. . . . Axɔsuɖuto enɛ ɔ na gbà axɔsuɖuto [gbɛtɔ́ tɔn] e ko ɖò ayǐ lɛ bǐ, bo na hu acɛ nú ye, bɔ ye sɔ́ na tíìn nyǐ ǎ.” (Daniyɛli 2:44) Acɛkpikpa jɔ acɛkpikpa ɖé wɛ nú Axɔsuɖuto Mawu Tɔn.

NǓ ÐEVO E BIBLU KPLƆ́N MǏ LƐ É

  • Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɔ nɔ kpacɛ sín jixwé. —Matie 10:7; Luki 10:9.

  • Mawu na zán Axɔsuɖuto ɔ bo na bló bɔ jlǒ tɔn na nyí wiwa ɖò jixwé kpo ayikúngban jí kpo.—Matie 6:10.

Hwetɛnu Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka na wá?

ETƐ KA NYÍ XÓSIN TOWE?

  • Mɛɖé tuùn ǎ

  • Malin-malin mɛ

  • É na wá kpɔ́n ǎ

NǓ E BIBLU ÐƆ É

“È na jla axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bonu é na nyí kúnnuɖiɖe nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ. Enɛ ɔ gudo ɔ, gbɛ̀ ɔ na vɔ.” (Matie 24:14) Enyi è ko jla wɛnɖagbe ɔ mlɛ́mlɛ́ ɔ, Axɔsuɖuto ɔ na wá bo na sú kún dó nú gbɛ̀ nyanya dìn tɔn ɔ.

NǓ ÐEVO E BIBLU KPLƆ́N MǏ LƐ É

  • Mɛɖebǔ ɖò ayikúngban jí bo tuùn hwenu e Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na wá dó pɛ́ɛ́ é ǎ. —Matie 24:36.

  • Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ na wá ɖò malin-malin mɛ.—Matie 24:3, 7, 12.