Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ  |  No. 5 2016

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | FITƐ A KA SIXU MƆ GBƆDÓNÚMƐ ÐÈ?

Mǐ Bǐ Wɛ Ðó Hudo Gbɔdónúmɛ Tɔn

Mǐ Bǐ Wɛ Ðó Hudo Gbɔdónúmɛ Tɔn

A flín hwenu e a ɖò kpɛví bo j’ayǐ é ɖé à? Vlafo a gblewu dó alɔ alǒ mɔ́ koli. A ka flín lee mamáa towe dó gbɔ nú we gbɔn é à? Boya é klɔ́ akpà ɔ, lobo bla nú we. A y’avǐ, amɔ̌, gbè fífá e é dó é kpo dɔn e é dɔn we dó wǔ é kpo zɔ́n bɔ a yawu mɔ hwiɖée mɛ. A ba gbɔdónúmɛ kpò ɖebǔ hwenɛnu ǎ.

Amɔ̌, enyi mǐ ɖò mɛxo nyí wɛ ɔ, gbɛ̀ ɔ nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò gɛ̌ dó d’eji wɛ. Tagba lɛ nɔ ɖò kpɔ́ sù d’eji wɛ, lobɔ gbɔdónúmɛ mimɔ nɔ ɖò wuvɛ̌ d’eji wɛ. É blawu ɖɔ é kún yá bonu akpà blabla ɖé kpo así kplá kɔ nú mɛ mamáa ɖé tɔn kpo ni ɖeɖɛ tagba mɛxohwenu tɔn lɛ ó. Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ ɖíe.

  • Azɔ̌ ka ko gblé dó we bɔ a sè wuvɛ̌ tɔn kpɔ́n à? Julian ɖɔ jí hwenu e azɔ̌ gblé dó emi é ɔ, emi flú bǐ. ‘Nɛ̌ un ka na kpé nukún dó xwédo ce wu gbɔn?’ wɛ é kanbyɔ éɖée. ‘Xwè mɔkpan nɛ un ko w’azɔ̌ syɛnsyɛn na nɛ, bɔ etɛwu azɔ̌xwé ɔ ka mɔ dìn ɖɔ nyì kún sɔ́ nyɔ́ zán ó?’

  • Vlafo alɔwliwli towe e gbà é zɔ́n bɔ a flú bǐ. Raquel tinmɛ ɖɔ: “Hwenu e asú ce jó mì dó ajijimɛ ɖò sun 18 ɖíe é ɔ, wubla ɖaxó ɖé ɖí bú mì. É cí ɖɔ hǔn ce má ɖó wè wɛ ɖɔhun. Un sè wuvɛ̌ ɖò agbaza mɛ bo lɛ́ sè ɖò wanyiyi lixo. Xɛsi ɖi mì tawun.”

  • Boya a ɖò azɔn syɛnsyɛn ɖé jɛ wɛ, b’ɛ ka ɖò nukúnmɛ na wɛ ganji ǎ. Hweɖelɛnu sixu wá sù bɔ lee nǔ cí nú tɔ́gbó Jɔbu é cí mɔ̌ nú hwi lɔ, éyɛ na alě bo ɖɔ: “É kpé mì lo! Un sɔ́ ɖò na kú wɛ gbeɖé ǎ wɛ à?” (Jɔbu 7:16) Vlafo hwi lɔ ɖó linlin ɖokpo ɔ nya e nɔ nyí Luis bo ko ɖó xwè hú 80 é ɖɔhun, é ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, un nɔ mɔ ɖɔ kú nɔte kpɔ́n wɛ jɛn un ɖè kpowun.”

  • Abǐ vlafo mɛvívɛ́ towe ɖé wɛ kú bɔ a ɖó gbɔdónúmɛ sín hudo. Robert ɖɔ: “Hwenu e jɔmɛhun ɖé gbà bɔ vǐ sunnu ce kú é ɔ, un sixu ɖi tlolo ǎ. Enɛ gudo ɔ, un wá jɛ wuvɛ̌ sè jí, wuvɛ̌ e Biblu sɔ́ jlɛ́ dó hwǐ xò ayi mɛtɔn zlɛ ɖɔhun wu é wɛ un sè.”—Luki 2:35.

Robert, Luis, Raquel kpo Julian kpo mɔ gbɔdónúmɛ ɖò ninɔmɛ wuvɛ̌ tɔn enɛ lɛ mɛ. Ye mɔ Mɛ e nyɔ́ hugǎn bo na dó gbɔ ɔ nú ye é: é sɔ́ nyí mɛ ɖevo zɛ Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ wu ǎ. Nɛ̌ é ka nɔ dó gbɔ nú mɛ gbɔn? É ka na dó gbɔ nú hwi lɔmɔ̌ lee a ɖó hudo tɔn gbɔn é à?