Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

ETƐ A KA LIN?

Mawu ka jló ɖɔ mǐ ni kú wɛ à? Biblu ɖɔ: [Mawu] na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ.”​Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4.

Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó nǔ e Biblu ɖɔ dó gbɛ̀ kpo kú kpo wu é jí.