Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wekwín ɛnɛ e nɔte nú nyikɔ mímɛ́ Mawu tɔn Jehovah, ɖò Ebléegbe mɛ é, xà sín ɖisixwé wá yì amyɔxwé

Wekwín Ebléegbe Tɔn Kpɛví Bǐ ɔ Na Ganjɛwu Ðaxó ɖé Mɛ

Wekwín Ebléegbe Tɔn Kpɛví Bǐ ɔ Na Ganjɛwu Ðaxó ɖé Mɛ

Mǐ ka sixu ganjɛwu nugbǒ ɖɔ akpá e Mawu dó lɛ é bǐ na wá jɛnu à? Jezu ganjɛ enɛ wu, bɔ nùkplɔnmɛ tɔn lɛ hɛn tóɖóétɔ́ lɛ sín nùɖiɖi lidǒ. Mǐ ni lin tamɛ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú e é na ɖò Mawuxóɖiɖɔ Só jí tɔn tɔn e ɖò Matie 5:18 mɛ é jí, é ɖɔ: “Ðó má ɖɔ nugbǒ nú mi: Enyi jinukúnsin kpodo ayikúngban kpo ma ko vɔ ǎ ɔ, wekwín kpɛví títí ɖokpo géé ɖò sɛ́n lɛ mɛ na hwe sín wɛ kaka cobonu nǔ lɛ bǐ na sɔgbe ǎ.”

Wekwín kpɛví bǐ e ɖò wekwín Ebléegbe tɔn lɛ mɛ é wɛ nyí י (yod), bo nyí wekwín nukɔntɔn ɔ ɖò wekwín ɛnɛ ɖěɖee nɔte nú nyikɔ mímɛ́ Mawu tɔn, Jehovah é mɛ. * Gɔ́ nú xókwin kpo wekwín ɖěɖee ɖò Sɛ́n Mawu tɔn mɛ lɛ é kpo ɔ, sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo mɔ ɖɔ “wekwín kpɛví títí” ɖokpo ɖokpo ɖò taji tawun.

Ðiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ jinukúnsin kpo ayikúngban kpo na ɖibla wá yì hú ɖɔ gǒflɛ́mɛ Sɛ́n ɔ tɔn kpɛví títí ɖé ni gɔn jijɛnu. Amɔ̌, Mawuxówema ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ jinukúnsin kpo ayikúngban kpo e mɔ wɛ mǐ ɖè lɛ é na kpó ɖò te kaka sɔyi. (Ðɛhan 78:69) Enɛ wu ɔ, xógbe nukúnɖeji enɛ lɛ xlɛ́ ɖɔ gǒflɛ́mɛ Sɛ́n ɔ tɔn kpɛví bǐ ɔ kún na gɔn jijɛnu ó.

Jehovah Mawu ka nɔ keya nú gǒflɛ́mɛ kpɛví lɛ à? Ganji. Mǐ ni lin tamɛ dó nǔ elɔ jí: È ɖɔ nú Izlayɛli-ví hwexónu tɔn lɛ ɖɔ ye kún ɖó na gbà Lɛngbɔví Dindinwayixwe tɔn ɔ sín xú lɛ ɖebǔ ó. (Tíntɔ́n 12:46) Vlafo, gǒflɛ́mɛ kpɛví ɖé wɛ enɛ nyí. Ye ka mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu ye ma ɖó na gbà xú lɛ ɖebǔ ǎ é mɛ à? Ye sixu nɔ ma tuùn. Amɔ̌, Jehovah Mawu tuùn ɖɔ gǒflɛ́mɛ enɛ nyí nǔɖɔɖ’ayi ɖé bo na jɛnu, hwenu e è na doya nú Mɛsiya ɔ ɖò yatín jí bo na hu i é; è ka na gbà xú tɔn lɛ ɖebǔ ǎ.​—Ðɛhan 34:21; Jaan 19:31-33, 36.

Etɛ xó Jezu tɔn lɛ ka kplɔ́n mǐ? Mǐ lɔ sixu ɖeji mlɛ́mlɛ́ ɖɔ Jehovah sín akpá lɛ bǐ na jɛnu kaka jɛ gǒflɛ́mɛ gudogudo tɔn lɛ bǐ jí. Ganjɛwu e wu agbɔ̌n ɖè é ɖé wɛ xókwin Ebléegbe tɔn kpɛví bǐ ɔ na mɛ!

^ akpá. 3 Wekwín kpɛví bǐ e ɖò wekwín Glɛkigbe tɔn lɛ mɛ é wɛ nyí iota, bo nyí nǔ ɖokpo ɔ kpo Ebléegbe tɔn י (yod) ɔ kpo. Ðó Ebléegbe mɛ wɛ è wlan Mɔyizi Sɛ́n ɔ dó ɖò bǐbɛ̌mɛ wutu ɔ, é cí ɖɔ wekwín Ebléegbe tɔn ɔ xó ɖɔ wɛ Jezu na ko ɖè.