Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ðibla yì sinsɛn ɖaxó ɖaxó lɛ bǐ sín sinsɛnví lɛ wɛ ɖi nǔ ɖɔ lindɔ̌n gbɛtɔ́ tɔn kún nɔ kú ó

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐ BIBLU KA ÐƆ DÓ GBƐ̀ KPO KÚ KPO WU?

Nùkanbyɔ Gɛ́dɛ́ Gɛ́dɛ́ Ðé

Nùkanbyɔ Gɛ́dɛ́ Gɛ́dɛ́ Ðé

NǓ VOVO wɛ mɛ lɛ nɔ lin dó gbɛ̀ kpo kú kpo wu. Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ, ɖò kú yetɔn gudo ɔ, ye na kpó ɖò gbɛ̀, bɔya ɖò ninɔmɛ ɖevo mɛ alǒ ɖò fí ɖevo. Mɛ ɖevo lɛ nɔ lin ɖɔ emi na vɔ́ jɔ bo lɛ́ wá nɔ gbɛmɛ fí. Amɔ̌, mɛ ɖevo lɛ nɔ lin kpowun ɖɔ nú è kú hǔn, nǔ bǐ fó nɛ.

A sixu ɖó linlin hwiɖesunɔ tɔn dó xó ɔ wu, bɔ linlin enɛ sín kplɔ́n e a yí é alǒ aca fí e a jɔ ɖè é tɔn wu. Ðó linlin e mɛ lɛ nɔ ɖó dó nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é wu é gbɔn vo tawun wutu ɔ, mǐ ka sixu mɔ xósin ɖejid’ewu e sɔgbe lɛ é nú nùkanbyɔ gɛ́dɛ́ gɛ́dɛ́ enɛ ɖò mɛɖé gɔ́n alǒ ɖò fí ɖé à?

Nú xwè kanweko mɔkpan ɔ, sinsɛngán lɛ ko kplɔ́n sinsɛn-núkplɔnmɛ lindɔ̌n jɔmakú tɔn ɔ mɛ. Sinsɛn ɖaxó ɖaxó lɛ ɖi sinsɛn Klisanwun tɔn lɛ, Hindou tɔn lɛ, Jwifu lɛ tɔn lɛ, Malɛnu lɛ tɔn lɛ kpo ɖevo lɛ kpo sín sinsɛnví lɛ bǐ wɛ ɖibla ɖi nǔ ɖɔ lindɔ̌n kún nɔ kú ó, lé é nɔ kpó ɖò gbɛ̀ hwenu e agbaza ɔ kú é, bo nɔ ɖò yɛswímɛ. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Bouddhiste lɛ nɔ lin ɖɔ enyi è vɔ́ jɔ azɔn nabi ɖé gudo ɔ, nǔwukpikpé taglomɛ tɔn e è ɖó é nɔ sɔ́ mɛ yì ninɔmɛ ɖagbeɖagbe e è nɔ ylɔ ɖɔ Nirvana é mɛ.

Nùkplɔnmɛ mɔhun lɛ zɔ́n bɔ mɛ gègě ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ wá ɖi nǔ ɖɔ kú nɔ hun gbɛ̀ sín hɔn nú mɛ ɖò fí ɖevo. Nú mɛ gègě ɔ, gbɛ̀ sín akpáxwé taji ɖé wɛ kú nyí, bɔ jlǒ Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ gbɛtɔ́ ni kú. Amɔ̌, etɛ Biblu ka ɖɔ dó xó ɔ wu? Kɛnklɛn xà xota e bɔ d’ewu é. Xósin ɔ sixu kpaca we.