Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ðò Axɔsuɖuto Mawu tɔn glɔ ɔ, “fífá ma ɖó dogbó e [gbɛtɔ́ lɛ] na nɔ mɔ ɔ wɛ na nyí nǔ e na nɔ víví nú ye é.”—Ðɛhan 37:11

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Biblu ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖí xwi xá adohu adohu à?

Etɛ ka nyí xósin towe?

  • Ɛɛn

  • Boya

Nǔ e Biblu ɖɔ é

“Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó [Mawu jí], ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.” (1 Piyɛ́ɛ 5:7) Biblu na ganjɛwu mɛ ɖɔ Mawu sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ kɔ dó sà fún ɖò nǔ e ɖò adohu adohu ɖó nú we wɛ lɛ é sí.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Enyi mǐ nɔ xoɖɛ ɔ, mǐ sixu mɔ “fífá Mawu tɔn” e nɔ ɖè adohu adohu lɛ kpò nú mɛ é.​—Filipunu lɛ 4:6, 7.

  • Gɔ́ na ɔ, Xó Mawu tɔn xixa sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò adohu adohu nu.​—Matie 11:28-30.

Adohu adohu na wá vɔ gbeɖé à?

Mɛɖé lɛ ɖi ɖɔ . . . jɔ wɛ gbɛtɔ́ lɛ jɔ kpo adohu adohu kpo, bɔ mɛ ɖevo lɛ ɖi ɖɔ kú jɛn è na kú cobɔ adohu adohu xó ɔ na fó. Etɛ a ka lin?

Nǔ e Biblu ɖɔ é

Mawu na ɖè nǔ e nɔ zɔ́n adohu adohu lɛ é síìn. “Kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?