Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Jló Na Jlɛ́ Nǔ E A Ði Nǔ Na lɛ É Dó Biblu Wu Kpɔ́n À?

A ka Jló Na Jlɛ́ Nǔ E A Ði Nǔ Na lɛ É Dó Biblu Wu Kpɔ́n À?

KLISANWUN ɖé wɛ nú we à? Enyi mɔ̌ hǔn, hwi lɔ ɖò gbɛtɔ́ liva wè jɛji e ɖò ayikúngban jí (é ɖibla bló mɛ e ɖò ayikúngban ɔ jí é 1 ɖò 3 jí nɛ) bo nɔ ɖɔ ɖɔ emi nyí ahwanvu Klisu tɔn é mɛ nɛ. Égbé ɔ, sinsɛn afatɔ́n mɔkpan lɛ wɛ nɔ ylɔ yeɖée ɖɔ Klisanwun, loɔ, nùkplɔnmɛ yetɔn lɛ sɔ́ ta yeɖée lɛ tɔn lɛ, bɔ ye lɛ́ ɖó linlin vovo lɛ. Enɛ wu ɔ, nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é sixu gbɔn vo tawun dó mɛ ɖevo e nɔ ɖɔ ɖɔ emi nyí Klisanwun lɛ é tɔn lɛ. Nǔ e a ɖi nǔ na é ka ɖò taji wɛ à? Ɛɛn, é ɖò taji, enyi a jló na nyí Klisanwun lee Biblu kplɔ́n mɛ ɖó é ɔ nɛ.

È wá ylɔ ahwanvu Jezu Klisu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖɔ “Klisanwun lɛ.” (Mɛsɛ́dó 11:26, NWT) É sɔ́ byɔ ɖɔ è ni ɖó nyikɔ ɖevo nú ye ǎ, ɖó nùɖiɖi Klisanwun tɔn kwín ɖokpo wɛ ɖè. Klisanwun lɛ nɔ nɔ bǔ bo nɔ xwedó nùkplɔnmɛ kpo alixlɛ́mɛ Jezu Klisu e nyí Dowatɔ́ Sinsɛn Klisanwun Tɔn tɔn é tɔn lɛ. Sinsɛn towe ka lo? A ka lin ɖɔ é nɔ kplɔ́n nǔ e Klisu kplɔ́n mɛ lɛ é kpo nǔ e ahwanvu Klisu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖi nǔ na lɛ é kpo mɛ à? Nɛ̌ a ka sixu tuùn gbɔn? Wlɛnwín ɖokpo jɛn ɖè, é wɛ nyí ɖɔ a ni zán Biblu dó gbéjé kpɔ́n na.

 Lin tamɛ dó nǔ elɔ jí: Jezu Klisu ɖó sísí ɖaxó ɖé nú Mawuxówema ɔ, bo nɔ kpɔ́n dó mɔ Xó Mawu Tɔn na. Xomɛ tɔn hun ɖebǔ dó mɛ ɖěɖee dó sìn nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ jí, gbɔn hwɛndo mɛ sín nǔ lɛ sísɔ́ ɖó ta gblamɛ é wu ǎ. (Maki 7:9-13) Enɛ wu ɔ, mǐ sixu ɖeji bo ɖɔ ɖɔ nǔ e ahwanvu Jezu tɔn nugbǒ lɛ na ɖi nǔ na lɛ é ɖó na gosin Biblu mɛ. Klisanwun ɖokpo ɖokpo ɖó na kanbyɔ éɖée dìn ɖɔ, ‘Nùkplɔnmɛ sinsɛn ce tɔn lɛ ka sɔgbe kpo Biblu kpo à?’ Bo na dó mɔ xósin nú nùkanbyɔ enɛ ɔ, etɛwu a ma ka na sɔ́ nǔ e sinsɛn towe nɔ kplɔ́n mɛ lɛ é sɔ́ jlɛ́ dó nǔ e Biblu ɖɔ tawun lɛ é wu ǎ?

Jezu ɖɔ ɖɔ Mawu sinsɛn mǐtɔn ɖó na jinjɔn nugbǒ e ɖò Biblu mɛ é jí. (Jaan 4:24; 17:17) Bɔ mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ jí, hwlɛngán mǐtɔn na sín tuùn e mǐ na “tuùn nugbǒ ɔ bǐ dégbédégbé” é wu. (1 Timɔtée 2:4) Enɛ wu ɔ, é ɖò taji ɖɔ nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é ni jinjɔn nugbǒ Biblu tɔn e sɔgbe é jí. Ðó é kúnkplá gbɛ̀ mǐtɔn!

LEE MǏ SIXU JLƐ́ NǓ E MǏ ÐI NǓ NA LƐ É DÓ BIBLU WU GBƆN É

Mǐ byɔ we ɖɔ a ni xà nùkanbyɔ ayizɛ́n e zɔn kpɔ́ kpo xota elɔ kpo lɛ é, bo ɖ’ayi xósin e Biblu na nú ye é wu. Xà wemafɔ Biblu tɔn e è ɖè lɛ é, lobo lin tamɛ kpɔ́n dó xósin lɛ jí. Enɛ gudo hǔn, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Nǔ e Biblu ɔ ɖɔ dìn é jɛn sinsɛn ce ka nɔ kplɔ́n mɛ à?’

Azɔ̌ klewun enɛ sixu d’alɔ we bɔ a na jlɛ́ nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é dó Biblu wu. É ka jló we bɔ a na jlɛ́ sinsɛn towe sín nùkplɔnmɛ ɖevo lɛ dó nǔ e Biblu ɖɔ é wu à? Xomɛ na hun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ bɔ ye na d’alɔ we bonu a na gbéjé nugbǒ Biblu tɔn e zawě é kpɔ́n. Etɛwu a ma ka na byɔ Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖokpo ɖɔ é ni kplɔ́n Biblu xá emi vɔ̌nu ǎ? Alǒ a sixu yì tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jw.org jí.