Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ  |  No. 4 2016

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Gbɛtɔ́ lɛ wɛ dó sinsɛn wá à?

MƐÐÉ LƐ LIN ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ wɛ dó sinsɛn xó wá; mɛ ɖevo lɛ nɔ lin ɖɔ Mawu nɔ zán sinsɛn dó d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bonu ye na sɛkpɔ ɛ. Etɛ a ka lin?

NǓ E BIBLU ÐƆ É

Sinsɛn ɖé tíìn bo nyí “sinsɛn mímɛ́, sinsɛn nugbǒ nugbǒ ɖò Mawu Tɔ́ ɔ nukɔn.” (Jaki 1:27) Sinsɛn mímɛ́, alǒ sinsɛn nugbǒ ɔ, Mawu gɔ́n wɛ é gosin.

NǓ ÐEVO E BIBLU KPLƆ́N MǏ LƐ É

  • Bonu sinsɛn ɖé na dó nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, é ɖó na jinjɔn nugbǒ Biblu tɔn jí.—Jaan 4:23, 24.

  • Sinsɛn e jinjɔn linlin gbɛtɔ́ tɔn lɛ jí é nyí nǔ yayǎ.—Maki 7:7, 8.

Dandan wɛ ɖɔ è ni nɔ sinsɛn ɖé mɛ à?

ETƐ KA NYÍ XÓSIN TOWE?

  • Ɛɛn

  • Boya

NǓ E BIBLU ÐƆ É

‘Mi nú mǐ na kpé nukún dó mǐɖée wu, bo na flɔ́ wanyiyi kpo ɖagbewiwa kpo sín zo dó lanmɛ nú mǐɖée. Mǐ ma jó agun e mɛ mǐ nɔ yì é dó ó.’ (Eblée lɛ 10:24, 25) Mawu jló ɖɔ mɛsɛntɔ́ emitɔn lɛ ni nɔ kpɔ́ bo nyí gbɛ̌ta e è bló tuto na é ɖé.

NǓ ÐEVO E BIBLU KPLƆ́N MǏ LƐ É

  • Mɛ e nɔ sɛ̀n Mawu ɖó kpɔ́ lɛ é ɖó na ɖi nǔ nú nǔ ɖokpo ɔ lɛ.—1 Kɔlɛntinu lɛ 1:10, 11.

  • Sinsɛn e Mawu yí gbè na é sín hagbɛ̌ lɛ nyí nɔvígbɛ́ ɖé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.—1 Piyɛ́ɛ 2:17.