Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Kpò Bo Nɔ Kú?

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Kpò Bo Nɔ Kú?

LINLIN Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ gbɛtɔ́ ni kú ǎ. É dá Adamu kpo Ɛvu kpo e nyí mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ é, bɔ blɔ̌ ɖě ɖò linlin yetɔn kpo agbaza yetɔn kpo wu ǎ; ye sixu ko kpó ɖò gbɛ̀ égbé. Nǔ e Jehovah ɖɔ nú Adamu dó atín e sù ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ é ɖé wu é ɖè enɛ xlɛ́ nyi wɛn.

Mawu ɖɔ nú Adamu ɖɔ: “Gbè e gbè a na ɖu [atín sínsɛ́n] ɔ, a na kú.” (Bǐbɛ̌mɛ 2:17) Enyi Adamu na kpò bo na kú jɛn wɛ ɔ, gbeɖiɖe enɛ nyita fí ɖě ǎ. Adamu tuùn ɖɔ enyi emi ma ɖu atín sínsɛ́n ɔ ǎ ɔ, emi kún na kú ó.

LINLIN MAWU TƆN WƐ NYÍ ÐƆ GBƐTƆ́ NI KÚ Ǎ

É byɔ ɖɔ Adamu kpo Ɛvu kpo ni ɖu atín sínsɛ́n enɛ cobo nɔ gbɛ̀ ǎ, ɖó atín sínsɛ́n gegě wɛ gɔ́ ji- kpá ɔ mɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:9) Enyi asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ ma ɖu atín sínsɛ́n ɔ ǎ ɔ, ye na xlɛ́ ɖɔ emi setónú nú Mɛ e na gbɛ̀ emi é. Enɛ na lɛ́ xlɛ́ ɖɔ ye tuùn ɖɔ Mawu wɛ ɖ’acɛ bo na xlɛ́ ali emi.

NǓ E WU ADAMU KPO ƐVU KPO KÚ É

Bo na dó mɔ nǔ jɛ nǔ e wu Adamu kpo Ɛvu kpo kú é mɛ ɔ, mǐ ɖó na gbéjé xóɖɔɖókpɔ́ e wà nǔ dó mǐ bǐ wu é ɖé kpɔ́n. Satáan Awoví zán dan ɖé bo ɖ’adingban baɖabaɖa ɖé. Biblu ɖɔ: “Loɔ, dan wɛ nyí kanlin e sɛ́ hú gběkanlin e Mawu Mavɔmavɔ bló lɛ bǐ é. Dan ɔ kanbyɔ nyɔnu ɔ ɖɔ: ‘Mawu ɖɔ mi kún ɖó na ɖu atín sínsɛ́n e ɖò jikpá ɔ mɛ lɛ ɖebǔ ó nǔgbo à?’”—Bǐbɛ̌mɛ 3:1.

Enɛ wu ɔ, Ɛvu yí gbè ɖɔ: “Mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖu atín sínsɛ́n e ɖò jikpá ɔ mɛ lɛ, amɔ̌, atín e ɖò jikpá ɔ tɛntin ɔ, Mawu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni ma ɖu sínsɛ́n tɔn ó, mǐ ni ma ɖ’alɔ wu lɔ vɔ́vɔ́ ó, mǐ táa kú.” Enɛ gudo ɔ dan ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Gbeɖé kpɔ́n, mi na kú ɖě ǎ, loɔ, Mawu tuùn ɖɔ gbè e gbè mi na ɖu ɔ, mi na mɔ nukúnnú jɛ lee nǔ lɛ ɖè gbɔn ɔ wu, éɖesunɔ Mawu ɔ ɖɔhun, bo na tuùn nǔ ɖagbe kpodo nǔ nyanya kpo.” Mɔ̌ mɛ ɔ, Satáan ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ Jehovah nyí adingbannɔ bo hwlá nǔ ɖagbe ɖé dó mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ.—Bǐbɛ̌mɛ 3:2-5.

Ɛvu ɖi nǔ e é sè é. É sɔ́ nukún tɔn lɛ ɖó atín ɔ jí. É nyɔ́ kpɔ́n n’i tawun, bo lɛ́ dɔn mɛ titewungbe. É ba atín sínsɛ́n ɔ ɖě, bo jɛ ɖuɖu jí. Enɛ gudo ɔ, Biblu ɖɔ: “Hwenu e asú tɔn wá é ɔ, é na ɛ bɔ é lɔmɔ̌ ɖu.”—Bǐbɛ̌mɛ 3:6.

Mawu ɖɔ nú Adamu ɖɔ: “Gbè e gbè a na ɖu ɔ, a na kú.”—BǏBƐ̌MƐ 2:17

É ɖó na ko blawǔ nú Mawu tawun hwenu e é mɔ bɔ vǐ vívɛ́ná tɔn sɔ́ jlǒ dó tlitó n’i é. Etɛ Mawu ka wà? Jehovah ɖɔ nú Adamu ɖɔ: “A na yì kɔ́ e è dó bló we na ɔ glɔ́. Nǔgbo ɔ, kɔ́ wɛ a nyí, bo ka na lɛ́ huzu kɔ́.” (Bǐbɛ̌mɛ 3:17-19) Enɛ wu ɔ, “Xwè afɛnɛ kantɔn wǒ (930) wɛ Adamu ɖó bo kú.” (Bǐbɛ̌mɛ 5:5) Adamu yì nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé alǒ fí ɖevo ǎ. Adamu tíìn cobɔ Jehovah sɔ́ kɔ́ dó bló è ǎ. Enɛ wu ɔ, hwenu e é kú é ɔ, é hɛn gbɛ̀ tɔn bú, bɔ agbaza tɔn lɛ́ huzu kɔ́. É sɔ́ tíìn ǎ. É blawǔ!

NǓ E WU MǏ MA NYÍ MƐ MAÐÓBLǑ Ǎ É

Ðó Adamu kpo Ɛvu kpo sɔ́ jlǒ dó tlitó wu ɔ, ye huzu mɛ e ɖó blɔ̌ é, bo sɔ́ lɛ́ ɖó nukúnɖiɖó gbɛ̀ ninɔ  kaka sɔyi tɔn ǎ. Agbaza yetɔn ɖyɔ; ye huzu mɛ e ɖó blɔ̌ é, bo lɛ́ nyí hwɛhutɔ́. Amɔ̌, tó e ye tlí bo hu hwɛ é wà nǔ dó yeɖokponɔ wu ǎ. Ye jó hwɛhuhu gú enɛ dó nú kúnkan yetɔn lɛ. Hlɔmanu lɛ 5:12 ɖɔ: “Hwɛhuhu ɔ, gbɛtɔ́ ɖokpo géé jí wɛ é gbɔn bo wá gbɛ̀ ɔ mɛ; mɛ enɛ wɛ nyí Adamu; hwɛhuhu ɔ ka dɔn kú wá. Enɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ nɔ kú, ɖó mɛ bǐ wɛ hu hwɛ.”

Biblu tinmɛ hwɛhuhu kpo kú kpo, bo ɖɔ: ‘Mawu Mavɔmavɔ na hɛn nǔwamɛvɔ e mɛ togun lɛ ɖè ɔ vún. É na hɛn nǔwamɛvɔ ɖaxó e togun lɛ cyɔn ɔ vún.’ (Ezayíi 25:7) Nǔwamɛvɔ enɛ lɛ́ dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ, bo cí azizɔ e ɖó aɖǐ bɔ è ma sixu xógló ǎ é ɖɔhun. Nǔgbo ɔ, “gbɛtɔ́ lɛ bǐ nɔ kú ɖó bǔ e ye ɖè xá Adamu ɔ wutu.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:22) Nǔkanbyɔ e enɛ fɔ́n nyite bɔ mɛsɛ́dó Pɔlu lɔ kanbyɔ é wɛ nyí ɖɔ: “Mɛ̌ ka na xɔ mì ɖò agbaza elɔ e dɔn mì xwè kú ɔ sí?” Mɛɖé ka sixu kpéwú à?—Hlɔmanu lɛ 7:24.