Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

MAWU KA NƆ KPÉ NUKÚN DÓ WǓ WE À?

Enyi adla j’ayǐ alǒ gbɛtɔ́ lɛ sè wuvɛ̌ bo kú ɔ, mǐ sixu nɔ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ Mawu ka nɔ mɔ alǒ nɔ keya na à jí. Biblu ɖɔ:

“Ðó Aklunɔ sín nukún ɖò mɛ e nɔ wà nǔ jlɔjlɔ lɛ jí, é ɖò gbesisɔmɛ, bo na ɖótó ɖɛ yetɔn. Amɔ̌, é nɔ ɖè kɔ dó nǔnyanyawatɔ́ lɛ.”​—1 Piyɛ́ɛ 3:12.

Atɔxwɛ elɔ xlɛ́ lee Mawu nɔ d’alɔ mǐ gbɔn é kpo nǔ e wà wɛ é ɖè bo na ɖè wuvɛ̌ lɛ bǐ síìn é kpo.