Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ Mawu ka Nɔ Lin Dó Wuvɛ̌ E Mɔ Wɛ A Ðè lɛ É Wu?

Etɛ Mawu ka Nɔ Lin Dó Wuvɛ̌ E Mɔ Wɛ A Ðè lɛ É Wu?

Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ Mawu kún nɔ mɔ wuvɛ̌ e mɛ mǐ ɖè lɛ é ó, mɔ̌ jɛn é ma ka nɔ lɛ́ keya na ǎ é nɛ.

Ð’AYI NǓ E BIBLU ÐƆ É WU

 • Mawu nɔ mɔ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ bo nɔ lɛ́ keya na

  “Mawu Mavɔmavɔ mɔ ɖɔ dakaxixo gbɛtɔ́ tɔn sukpɔ́ . . . bɔ akpɔ̀ ɖó é.”​—Bǐbɛ̌mɛ 6:5, 6.

 • Mawu na ɖó nǔ wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ nu

  “Zaanɖé dìn ɔ, mɛdídá sɔ́ na ɖè ǎ; a nyì kɔ kpɔ́n fí e é nɔ ɔ, a sɔ́ na mɔ ɛ ǎ. Tò ɔ ka na nyí mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ tɔn, bɔ fífá ma ɖó dogbó e ye na mɔ ɔ wɛ na nyí nǔ e na nɔ víví nú ye é.​—Ðɛhan 37:10, 11.

 • Nǔ e ba nú we wɛ Mawu ɖè é

  “Ðó nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, un tuùn tito e un sɔ́ ɖó te nú mi é; fífá wɛ un sɔ́ ɖó te nú mi, é nyí nǔ nyanya wɛ un sɔ́ ɖó te nú mi ǎ, bonu sɔ na nyɔ́ nú mi. Hwenɛnu ɔ, mi na súxó ylɔ mì, bo na xwedó mì, lobo na savo nú mì, bɔ un na ɖótó mi.”​—Jelemíi 29:11, 12.

  “Mi sɛkpɔ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ mi.”​—Jaki 4:8.