Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Mi xɔ akwɛ hú gboli gègě.”​—MATIE 10:31

Mawu ka Nɔ Ðó Kɛ́n Jǐ Towe À?

Mawu ka Nɔ Ðó Kɛ́n Jǐ Towe À?

NǓ E NÙÐÍÐÓ LƐ KPLƆ́N MǏ É

Cɛju 60 nukɔntɔn ɖěɖee nɔ bɔ dó vǐ ɖé sín jiji wu é nɔ nyí hwenu huzuhuzu taji tɔn ɖé ɖò vǐ ɔ sín gbɛzán mɛ. Etɛwu? Ðó yǐ e vǐnɔ lɛ nɔ yí vǐ yetɔn kpɛ́nnyɛ́kpɛ́nnyɛ́ lɛ ɖ’akɔ́nnú ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn enɛ mɛ é nɔ zɔ́n bɔ vǐ lɛ nɔ yawu sù. *

Etɛ ka nɔ sísɛ́ nɔ ɖé b’ɛ nɔ kpé nukún dó vǐ tɔn kpɛ́nnyɛ́kpɛ́nnyɛ́ ɔ wu kpo wanyiyi kpo gbɔn mɔ̌? Dotóogán Jeannette Crenshaw tinmɛ ɖò The Journal of Perinatal Education mɛ ɖɔ enyi sìn e nɔ nɔ lanmɛ bo nɔ nyí oxytocine é yì jǐ ɖó bǎ ɖé mɛ ɔ, é “nɔ zɔ́n bɔ lee nǔ nɔ cí nú nɔ ɖé é nɔ lɛ́ jɛji hwenu e é jì vǐ gudo, bo ɖò alɔ ɖó wutu tɔn wɛ, ɖò kpinkpɔn ɛ wɛ bo lɛ́ ɖò anɔ̌ dó n’i wɛ é.” Sìn ɖevo e nɔ lɛ́ tɔ́n gan enɛ mɛ é nɔ “zɔ́n bɔ nɔ ɖé nɔ ɖɔ xó xá vǐ tɔn kpɛ́nnyɛ́kpɛ́nnyɛ́ ɔ” bo nɔ lɛ́ hɛn kancica e ɖò é kpo vǐ tɔn kpo tɛntin é lidǒ. Etɛwu enɛ ka ɖò taji?

Jehovah * Mawu Gbɛɖotɔ́ wanyiyinɔ mǐtɔn wɛ sɔnǔ nú kancica syɛnsyɛn e nɔ nɔ vǐnɔ ɖé kpo vǐ tɔn kpo tɛntin é. Axɔsu Davidi ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ nyí tɔn bɔ ‘nɔ emitɔn jì emi’ bo bló bɔ emi nɔ vo ɖò nɔ emitɔn sín awa lɛ mɛ. É xoɖɛ ɖɔ: “È sɔ́ mì dó alɔ mɛ nú we; hwenu e è jì mì é ɖokpoo wɛ a nyí Mawu ce.”​—Ðɛhan 22:10, 11.

LIN TAMƐ D’EJI: Enyi Mawu sɔnǔ nú tuto gɛ́dɛ́ gɛ́dɛ́ mɔhun ɖé, bo na dó mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ vǐnɔ e nyí gbɛtɔ́ ɖé é na kpé nukún dó vǐ tɔn wu bo lɛ́ sú vǐ ɔ sín hudo lɛ sín dò ɔ, é sɔgbe ɖɔ Mawu ɖesunɔ na ɖó ayi mǐ mɛ e nyí “vǐ” tɔn lɛ é wu à cé?​—Mɛsɛ́dó 17:29.

NǓ E BIBLU KPLƆ́N MǏ DÓ LEE MAWU NƆ KPÉ NUKÚN DÓ MǏ WU GANJI GBƆN É WU É

Jezu Klisu e tuùn Gbɛɖotɔ́ ɔ hugǎn mɛ ɖevo ɖebǔ é kplɔ́n mɛ ɖɔ: “Gboli ɖò akwɛ ɖé jí ǎ; é ka ɖò mɔ̌ có, ɖokpo yetɔn ka nɔ kú Mawu Tɔ́ mitɔn sín jlǒ mɛvo ǎ [alǒ bonu Tɔ́ mitɔn nɔ gɔn tuùntuùn ǎ]. Midɛɛ lɛ ɔ, ɖa e ɖò ta nú mi ɔ ɖesu ɔ, Mawu tuùn nabi e é nyí é. Hǔn, mi bo ma ɖi xɛsi ó, ɖó mi xɔ akwɛ hú gboli gègě.”​—Matie 10:29-31.

Mǐ mɛ kpɛɖé jɛn nɔ ɖ’ayi xɛ kpɛví kpɛví e mǐ nɔ mɔ lɛ é ɖokpo ɖokpo wu, kaka bɔ è na lɛ́ wá ɖɔ hwenu e ‘ɖokpo ɖò ye mɛ kú dó é tɔn.’ Amɔ̌, Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn nɔ ɖó kɛ́n ye mɛ ɖokpo ɖokpo jí! Nú è na bo xò xɛ gègě kplé ɔ, ye xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ gbeɖé sɔ gbɛtɔ́ ɖokpo ǎ. Enɛ wu ɔ, nùkplɔnmɛ ɔ ɖò wɛn,  é wɛ nyí ɖɔ a ɖó na “ɖi xɛsi” ɖɔ Mawu kún nɔ ɖó kɛ́n emi jí ó ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, nǔ towe nɔ ɖu ayi mɛ n’i ɖesu!

Mawu nɔ lin ganjininɔ mǐtɔn kpɔ́n tawun, bo nɔ kpé nukún dó mǐ wu kpo wanyiyi kpo

Mawuxówema ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ

  • “Mawu Mavɔmavɔ sín nukún mɔ nǔ jɛ fí bǐ; é nɔ ɖò mɛdídá kpo mɛ ɖagbe kpo kpɔ́n wɛ.”​NÙNYWƐXÓ 15:3.

  • “Mawu Mavɔmavɔ sín nukún nɔ nɔ mɛ e nɔ wà nǔ jlɔjlɔ lɛ jí. Tó tɔn ɖò te, bo nɔ sè xó e ye na sú é.”​—ÐƐHAN 34:16.

  • “Un na hun xomɛ bo j’awǎ ɖó xomɛnyínyɔ́ towe wu, ɖó a mɔ ya e jì wɛ un ɖè é, a tuùn adǎn e ɖò gbigbo mì wɛ é.”​—ÐƐHAN 31:8.

“UN LIN ÐƆ JEHOVAH KÚN YÍ WǍN NÚ MÌ Ó”

Enyi mǐ tuùn ɖɔ Mawu nɔ ɖó ayi ganjininɔ mǐtɔn wu bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó mǐ wu kpo wanyiyi kpo ɔ, é ka sixu huzu nùɖé ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ à? É ɖò wɛn tawun ɖɔ nǔ na nyí mɔ̌, lee Hannah * e nɔ nɔ Angleterre é tinmɛ gbɔn é:

“Azɔn gègě wɛ un lin ɖɔ Jehovah kún yí wǎn nú mì ó, bo kún nɔ lɛ́ na sìnkɔn nú ɖɛ ce lɛ ó. Un ɖɔ ɖɔ ɖó nùɖiɖi hwedo mì wutu wɛ zɔ́n. Un lin ɖɔ tó dɔn nú mì wɛ è ɖè, alǒ è wɔn ya nú mì ɖó un hwɛ́n nùɖé ǎ wutu. Un lin ɖɔ Mawu kún nɔ kpé nukún dó wǔ ce ó.”

É ɖò mɔ có, Hannah sɔ́ nɔ xò nǔ kpɔ́n ɖɔ Jehovah nɔ ɖó ayi emi wu alǒ yí wǎn nú emi à jí ǎ. Etɛ ka zɔ́n bɔ é huzu linlin? É tinmɛ ɖɔ “kpɛɖé kpɛɖé wɛ huzuhuzu lɛ bɛ́. Un flín xóɖiɖɔ Biblu tɔn e un sè xwè gègě ɖíe, bɔ é ɖɔ xó dó vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Jezu tɔn jí é ɖé, b’ɛ byɔ ayi ce mɛ tawun, é na jiɖe mì ɖɔ Jehovah yí wǎn nú mì. Bɔ hwenu e un nɔ mɔ sìnkɔn nú ɖɛ ce lɛ é ɔ, ɖasin nɔ wá yì dó mì hwɛhwɛ, ɖó un wá mɔ nǔ jɛ wu bǐ ɖɔ Jehovah yí wǎn nú mì. Gɔ́ na ɔ, Biblu kplɔnkplɔn kpo kplé Klisanwun tɔn lɛ kpo yiyi zɔ́n bɔ un kplɔ́n nǔ gègě dó Jehovah wu, mɛ alɔkpa e é nyí é kpo ali e nu nǔ mǐtɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i ɖè lɛ é kpo. Un wá mɔ nǔ jɛ wu vaàn dìn ɖɔ Jehovah nɔ d’alɔ mǐ mɛ bǐ bo lɛ́ yí wǎn nú mǐ, lobo ɖò gbesisɔmɛ bo na kpé nukún dó mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu.”

Nǔ e Hannah ɖɔ é dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ. Amɔ̌, nɛ̌ a ka sixu kudeji ɖɔ Mawu mɔ nǔ jɛ lee nǔ nɔ cí nú we é mɛ bo nɔ flín we gbɔn? Xota e bɔ d’ewu é na gbajɛ̌mɛ nú nùkanbyɔ enɛ.

^ akpá. 3 É sixu vɛwǔ nú vǐnɔ ɖé lɛ bɔ ye na vɛ́ kpo vǐ yetɔn lɛ kpo ɖò vǐjiji gudo, ɖó wuvɛ̌ e ye sè ɖò ajidonu gudo é wutu. É ɖò mɔ̌ có, ye ɖó na lin ɖɔ hwɛ emitɔn wɛ ǎ. Sɔgbe xá L’institut américain de la santé mentale ɔ, wuvɛ̌ e vǐnɔ ɖé nɔ sè ɖò vǐjiji gudo é nɔ “ɖibla sín hlɔnhlɔn e é sà ɖò ajidonu é kpo lee nǔ cí n’i é kpo wu . . . é nyí é gbɔ nùɖé wà wu wɛ ǎ.” Nú a jló na lɛ́ mɔ nukúnnú jɛ nǔ ɖevo lɛ mɛ dó xota ɔ jí hǔn, kpɔ́n xota “Comprendre la dépression postnatale” ɖò Réveillez-vous! 8 juin 2003 tɔn mɛ.

^ akpá. 5 Jehovah wɛ Mawu nɔ nyí bɔ Biblu ɖexlɛ́.​—Ðɛhan 83:18, nwt.

^ akpá. 15 È ɖyɔ nyikɔ ɖé lɛ ɖò xota ɖebɔdoɖewu elɔ lɛ mɛ.