Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee A Sixu Ðu Nukúnkpédómɛwu Mawu Tɔn Sín Lè Gbɔn É

Lee A Sixu Ðu Nukúnkpédómɛwu Mawu Tɔn Sín Lè Gbɔn É

Mawu bló agbaza mǐtɔn kpo nǔwukpikpé jiwǔ ɖé kpo bɔ enyi akpà jɛ mǐ wu ɔ, é nɔ kú. Enyi è gblewu, mɔ́ wutu alǒ nùɖé kán wutu nú mɛ ɔ, “agbaza ɔ nɔ sɔnǔ nú nùɖé lɛ bo na dó hu akpà ɔ, ɖaxó alǒ kpɛví.” (Johns Hopkins Medicine) Agbaza ɔ nɔ yawu wà nùɖé dó ɖó hun ɔ te, dó vlɔ́n kàn e mɛ hun nɔ sà gbɔn lɛ é, bo nɔ bló bɔ akpà ɔ sín nukúnmɛ nɔ xú hǎn, lobo nɔ na hlɔnhlɔn agbaza kàn lɛ.

LIN TAMƐ D’EJI: Enyi Gbɛɖotɔ́ ɔ bló agbaza mǐtɔn bonu é na hu akpà ɖò mǐ wu ɔ, mǐ sixu lɛ́ ganjɛ akpá e é dó ɖɔ emi na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò nǔ e nɔ gbà hǔn dó nú mǐ lɛ é lɔmɔ̌ jí é wu à cé? Ðɛhanwlantɔ́ ɔ ɖɔ: “É gbɔ azɔn nú mɛ e ayi yetɔn xò akpà lɛ, bo súnsún ɖasin nú ye [alǒ ‘bla akpà yetɔn lɛ nú ye,’ nwt].” (Ðɛhan 147:3) Amɔ̌, enyi nǔ e a wà wá yí é alǒ ee a wà dìn é ɖé ɖò hǔn gbà dó nú we wɛ ɔ, nɛ̌ a ka sixu kudeji ɖɔ Jehovah na bla akpà towe lɛ nú we dìn kpo sɔgudo kpo gbɔn?

NǓ E BIBLU KPLƆ́N MǏ DÓ WANYIYI MAWU TƆN WU É

Mawu d’akpá ɖɔ: “Ma ɖi xɛsi ó, ɖó un ɖò kpɔ́ xá we. Ma ɖò nukún dó gbɛmɛ kpɔ́n wɛ ó, ɖó nyì wɛ nyí Mawu towe. Un na na akɔnkpinkpan we; un na gɔ́ alɔ nú we.” (Ezayíi 41:10) Mɛ e tuùn ɖɔ Jehovah nɔ kpé nukún dó emi wu é ɖé nɔ ɖó fífá ayi mɛ tɔn kpo hlɔnhlɔn e é na dó ɖí xwi xá wuvɛ̌ vovo lɛ é kpo. Mɛsɛ́dó Pɔlu ylɔ fífá ayi mɛ tɔn enɛ ɖɔ “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ.” É lɛ́ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mɛ e nɔ na hlɔnhlɔn mì ɔ wɛ nɔ zɔ́n, bɔ un nɔ sixu kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu.”​—Filipunu lɛ 4:4-7, 9, 13.

Mawuxówema ɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn nùɖiɖi e mǐ ɖó dó akpá e Jehovah dó nú gbɛtɔ́ lɛ dó sɔgudo wu é lidǒ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4, 5 ɖɔ nǔ e é na wá wà é kpo nǔ e wu mǐ sixu ɖeji dó wǔ tɔn ɖɔ é na bló é kpo nú mǐ:

  • “[É] na súnsún ɖasin bǐ” sín gbɛtɔ́ lɛ nukúnmɛ. Jehovah na sú wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè lɛ é kpo ado e nɔ hu mǐ lɛ é kpo sín kún dó, kaka jɛ wuvɛ̌ ɖěɖee ma tlɛ hwɛ́n nǔtí ɖò mɛ ɖevo lɛ nukúnmɛ ǎ lɛ é jí.

  • “Mɛ e ɖò ayijinjɔn ɖò axɔsuzinkpo ɔ jí” ɖò susu jixwé tɔn mɛ, bo nyí Axɔsu Nǔbǐwukpétɔ́ nú nùɖíɖó lɛ bǐ é na zán hlɔnhlɔn tɔn kpo acɛ tɔn kpo dó gbò kpò nyì ali jí nú wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè lɛ é, bo na lɛ́ dó alɔ e sín hudo mǐ ɖó é mǐ.

  • Jehovah na jiɖe mɛ ɖɔ akpá emitɔn lɛ nyí “xó nugbǒ” bo lɛ́ nyí “xó e wu è na ɖeji dó lɛ” é. Enɛ wɛ nyí ɖɔ enyi Jehovah ma ɖè akpá e é dó lɛ é ǎ ɔ, é na kɔn cí dó nyikɔ tɔn kpo Mawu nugbǒ e é nyí é kpo wu.

“‘[É] na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ; nǔ xóxó lɛ ko bú.’ Hwenɛnu ɔ, mɛ e ɖò ayijinjɔn ɖò axɔsuzinkpo ɔ jí ɔ ɖɔ: ‘Dìn ɔ, un ɖò nǔ lɛ bǐ sɔ́ dó huzu nǔ yɔyɔ̌ wɛ.’ É lɛ́ ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Wlǎn, ɖó xó nugbǒ wɛ nyí xó enɛ lɛ, bo nyí xó e wu è na ɖeji dó lɛ.’”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4, 5.

Wɛkɛ ɔ kpo Biblu kpo bǐ ɖè mɛ alɔkpa e Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nyí é kpo jijɔ tɔn lɛ kpo xlɛ́. Nùɖíɖó lɛ nɔ sísɛ́ mǐ bonu mǐ na huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn có, Biblu ɔ ka ɖɔ tlɔlɔ ɖɔ: “Mi sɛkpɔ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ mi.” (Jaki 4:8) Mɛsɛ́dó 17:27 ɖɔ: “Mawu ka sɔ́ lín dó ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ǎ.”

Ee a na ɖò hwenu zán dó tuùn Mawu d’eji wɛ é ɔ, a na wá kudeji kpɛɖé kpɛɖé ɖɔ ‘é ɖò nukún kpé dó wǔ we wɛ.’ (1 Piyɛ́ɛ 5:7) Lè tawun tawun tɛ lɛ jiɖe mɔhun ɖiɖó dó Jehovah wu ka nɔ hɛn wá?

Kpɔ́n kpɔ́ndéwú Toru e gosin Japon é tɔn. Nɔ Klisanwun ɖé wɛ kplɔ́n ɛ có, é wá byɔ jaguda gbɛ́ta Japon tɔn e nɔ nyí yakuza é mɛ. É ɖɔ “un ɖi ɖɔ Mawu gbɛ́ wǎn nú mì, bɔ un nɔ lin ɖɔ nyì wu wɛ mɛ ɖěɖee ɖò akpá ce lɛ é, dò taji ɔ, mɛ ɖěɖee kpo nyì kpo vɛ́ tawun lɛ é kú.” Toru yí gbè ɖɔ nǔhɛngblé sín gbɛ̀ e lɛlɛ̌ dó emi é kpo linlin e ɖò xò emitɔn mɛ é kpo wɛ zɔ́n bɔ “gbɛtɔ́ sín nǔ kún sɔ́ nɔ blawu ɖebǔ nú emi ó.” Sɔgbe kpo nǔ e nɔ jló è é kpo ɔ, é ɖɔ “Un jló na kú ɖò winnyawinnya mɛ, hwenu e un na ko hu mɛ nukúnɖeji e hugǎn mì é ɖé gudo é, mɔ̌ mɛ ɔ, nyikɔ ce na kpé tò jí.”

Amɔ̌, ee Toru kpo asì tɔn Hannah kpo kplɔ́n Biblu é ɔ, é bló huzuhuzu jiwǔ ɖé ɖò gbɛzán tɔn kpo linlin tɔn kpo mɛ. Hannah ɖɔ: “Nukún ce ɖesunɔ mɛ  wɛ asú ce bló huzuhuzu enɛ lɛ ɖè.” Dìn ɔ, Toru ɖɔ kpo jiɖe kpo ɖɔ: “Mawu ɖé tíìn bo nɔ kpé nukún dó mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu nugbǒ. É ba ɖɔ mɛɖebǔ ni kú ǎ, bo ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖěɖee lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo nugbǒ nugbǒ lɛ é. É nɔ ɖótó nǔ ɖěɖee mǐ ma sixu ɖɔ nú mɛɖé ǎ bɔ é jɛn mǐ na ɖɔ na lɛ é, kpo nǔ ɖěɖee mɛɖé kpowun ma na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ǎ lɛ é kpo. Malin-malin mɛ dìn ɔ, Jehovah na ɖè tagba lɛ, wuvɛ̌ mimɔ lɛ kpo yajiji lɛ bǐ kpo síìn. É na bo nyí ɖò dìn hwɛ̌ ɔ, é ɖò alɔ dó mǐ wɛ ɖò ali maɖónukún gègě nu. É nɔ kpé nukún dó mǐ wu, bo nɔ hwlɛn mǐ gán hwenu e adǎn ɖò mǐ gbò wɛ é.”​—Ðɛhan 136:23.

Lee kpɔ́ndéwú Toru tɔn xlɛ́ gbɔn é ɔ, enyi jiɖe kɛɖɛ wɛ tuùn e mǐ tuùn ɖɔ Mawu kpéwú bo na ɖè wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ síìn, bo na lɛ́ súnsún ɖasin lɛ bǐ é nɔ na mǐ dó sɔgudo wu ǎ, loɔ, é nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ zán gbɛ̀ e kpɔ́n te é dìn. Nugbǒ ɔ, é na bo tlɛ nyí ɖò gbɛ̀ elɔ e mɛ wuvɛ̌ gɔ́ é ɔ, a sixu ɖu nukún e Mawu nɔ kpé dó wǔ we kpo wanyiyi kpo é sín lè.