Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Fitɛ Mawu ka Ðè?”

“Fitɛ Mawu ka Ðè?”

“UN NƆ KANBYƆ HWƐHWƐ ÐƆ: FITƐ MAWU KA ÐÈ?”​—Papa Benoît XVI wɛ kàn nǔ enɛ byɔ hwenu e é yì ba yadonumɛkpá xóxó Auschwitz tɔn kpɔ́n ɖò Pologne é.

A KO KANBYƆ ÐƆ ‘FITƐ MAWU KA ÐÈ?’ À JÍ ÐÒ ADLA J’AYǏ ÐÉ HWENU À? ALǑ NǓ BAÐABAÐA ÐÉ KO JƐ ÐÒ GBƐZÁN TOWE MƐ B’Ɛ ZƆ́N BƆ A KANBYƆ ÐƆ MAWU KA ÐÒ NUKÚN KPÉ DÓ EMI WU WƐ À JÍ KPƆ́N À?

Vlafo lee nǔ cí nú Sheila e nɔ nɔ États-Unis é sixu ko cí mɔ̌ nú hwi lɔ. É sù ɖò xwédo e yí wǎn nú sinsɛn tawun é ɖé mɛ. É ɖɔ: “Sín vǔ wɛ un ko yí wǎn nú Mawu ɖó é wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn. Amɔ̌, un nɔ lin gbeɖé ɖɔ nyì kpo é kpo vɛ́ ǎ. Un lin ɖɔ é nɔ ɖò kpinkpɔn mì wɛ, amɔ̌, zɔ jɛn é nɔ kpɔ́n mì sín kpowun. Un lin ɖɔ Mawu gbɛ́ wǎn nú mì ǎ, mɔ̌ jɛn un ma ka lɛ́ ɖi ɖɔ é nɔ kpé nukún dó wǔ ce ǎ é nɛ.” Etɛwu Sheila ka xò nǔ kpɔ́n ɖɔ Mawu kún yí wǎn nú emi ó? É ɖɔ: “Awě ɖebɔdoɖewu lɛ xò xwédo ce, b’ɛ cí ɖɔ Mawu kún d’alɔ ɖebǔ mǐ ó ɖɔhun.”

Sheila ɖɔhun ɔ, a sixu kudeji ɖɔ Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ tíìn. Amɔ̌, a sixu kanbyɔ ɖɔ é ka ɖò nukún kpé dó emi wu wɛ dóó à jí. Nya nǔjlɔjlɔwatɔ́ Jɔbu e ɖi nǔ nú hlɔnhlɔn kpo nùnywɛ Gbɛɖotɔ́ ɔ tɔn kpo é lɔmɔ̌ xò nǔ kpɔ́n gbɔn mɔ̌. (Jɔbu 2:3; 9:4) Ee awě ɖebɔdoɖewu lɛ xò Jɔbu, b’ɛ cí ɖɔ é sɔ́ ɖó ɖɔxatɔ́ ɖé ǎ ɖɔhun é ɔ, é kanbyɔ Mawu ɖɔ: “Aniwu wɛ a ka ɖè alɔ sín kàn ce mɛ? Etɛwu a ɖò nǔ jlɛ́ xá mì wɛ kɛntɔ́ towe wɛ un nyí ɖɔhun mɔ̌?”​—Jɔbu 13:24.

Etɛ Biblu ka ɖɔ? Enyi awě xò mɛ ɔ, Mawu wɛ è na dóhwɛ à? Kúnnuɖenú ɖé ka xlɛ́ ɖɔ Mawu nɔ kpé nukún dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ wu kpaà, bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu à? Nú è sɔ́ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɔ, mǐ mɛ ɖě ka sixu ɖɔ tawun ɖɔ é nɔ ɖó kɛ́n mǐ jí, mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ mǐtɔn mɛ, nɔ sè wuvɛ̌ xá mǐ alǒ nɔ d’alɔ mǐ ɖò tagba mǐtɔn lɛ kɔn à?

Ðò xota e na bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, mǐ na gbéjé nǔ e nùɖíɖó lɛ kplɔ́n mǐ dó nukún e Mawu nɔ kpé dó mǐ wu é kpɔ́n. (Hlɔmanu lɛ 1:20) Enɛ gudo ɔ, mǐ na gbéjé nǔ e Biblu ɖexlɛ́ dó nukúnkpédómɛwu Mawu tɔn wu é kpɔ́n. Ee a na ɖò ‘tuùntuùn’ i d’eji wɛ gbɔn nùɖíɖó tɔn lɛ kpo Xó tɔn kpo gblamɛ é ɔ, mɔ̌ wɛ a na ɖò jiɖe ɖó d’eji wɛ ɖɔ “é ɖò nukún kpé dó wǔ [we] wɛ” é nɛ.​—1 Jaan 2:3; 1 Piyɛ́ɛ 5:7.