Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ATƆXWƐ No. 3 2018 | Mawu ka Nɔ Kpé Nukún Dó Wǔ We À?

MAWU KA NƆ KPÉ NUKÚN DÓ WǓ WE À?

Enyi adla j’ayǐ alǒ gbɛtɔ́ lɛ sè wuvɛ̌ bo kú ɔ, mǐ sixu nɔ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ Mawu ka nɔ mɔ alǒ nɔ keya na à jí. Biblu ɖɔ:

“Ðó Aklunɔ sín nukún ɖò mɛ e nɔ wà nǔ jlɔjlɔ lɛ jí, é ɖò gbesisɔmɛ, bo na ɖótó ɖɛ yetɔn. Amɔ̌, é nɔ ɖè kɔ dó nǔnyanyawatɔ́ lɛ.”​—1 Piyɛ́ɛ 3:12.

Atɔxwɛ elɔ xlɛ́ lee Mawu nɔ d’alɔ mǐ gbɔn é kpo nǔ e wà wɛ é ɖè bo na ɖè wuvɛ̌ lɛ bǐ síìn é kpo.

 

“Fitɛ Mawu ka Ðè?”

Nǔ baɖabaɖa ɖé ko jɛ ɖò gbɛzán towe mɛ b’ɛ zɔ́n bɔ a kanbyɔ ɖɔ Mawu ka ɖò nukún kpé dó emi wu wɛ à jí kpɔ́n à?

Mawu ka Nɔ Ðó Kɛ́n Jǐ Towe À?

Kúnnuɖenú tɛ ka xlɛ́ ɖɔ ganjininɔ towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu tawun?

Mawu ka Nɔ Mɔ Nukúnnú Jɛ Wǔ We À?

Tuùn e Mawu ɖokponɔ géé tuùn mǐ, bo lɛ́ tuùn nuvikún e è dó bló mǐ na lɛ é na jiɖe mǐ ɖɔ é mɔ nǔ jɛ wǔjɔnú mǐtɔn lɛ ɖokpo ɖokpo wu.

Mawu ka Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ À?

Mawuxówema ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ Mawu nɔ ɖ’ayi wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ wu, nɔ mɔ nǔ jɛ ye wu bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá mǐ.

Wuvɛ̌ Mimɔ: Tódɔnnúmɛ Mawu Tɔn Wɛ À?

Mawu ka nɔ zán azɔn alǒ awě lɛ dó dɔn tó nú gbɛtɔ́ lɛ ɖó hwɛ yetɔn lɛ wutu wɛ ǎ?

Mɛ̌ Wu Wuvɛ̌ Mimɔ ka Sín?

Biblu ɖè hwɛjijɔ ɖěɖee wu gbɛtɔ́ lɛ ɖò ya jì wɛ é taji atɔn xlɛ́.

Mawu Na Ðó Nǔ Wuvɛ̌ lɛ Bǐ Nu Zaanɖé

Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Mawu na ɖó nǔ wuvɛ̌ lɛ bǐ kpo nǔagɔwiwa bǐ kpo nu zaanɖé?

Lee A Sixu Ðu Nukúnkpédómɛwu Mawu Tɔn Sín Lè Gbɔn É

Mawuxówema ɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn nùɖiɖi e mǐ ɖó dó akpá e Jehovah dó nú gbɛtɔ́ lɛ dó sɔgudo wu é lidǒ.

Etɛ Mawu ka Nɔ Lin Dó Wuvɛ̌ E Mɔ Wɛ A Ðè lɛ É Wu?

Wemafɔ Biblu tɔn elɔ lɛ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e Mawu nɔ lin dó wuvɛ̌ mimɔ lɛ wu é.