Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Hwenu E Mɛ E È Da É Ma Nɔ Gbeji Ǎ É

Hwenu E Mɛ E È Da É Ma Nɔ Gbeji Ǎ É

“Hwenu e asú ce ɖɔ nú mì ɖɔ emi na jó nyi dó bo na da ɖyɔvǐ ɖé é ɔ, kú jɛn jló mì. Nǔ agɔ tawun wɛ enɛ nyí, ɖò taji ɔ, hwenu e un flín vɔ̌ ɖěɖee un sá dó ta tɔn mɛ lɛ é é.”—Maria, ɖò Espagne.

“Hwenu e asì ce gbɛ́ mì ajijimɛ é ɔ, é cí nú mì ɖɔ wǔjɔnú ce ɖé kú wɛ ɖɔhun. Linlin mǐtɔn lɛ, nǔɖónukún mǐtɔn lɛ kpo tuto mǐtɔn lɛ kpo bǐ nu ami. Azǎn ɖé lɛ jí nɔ tíìn bɔ un nɔ mɔ ɖɔ linkpɔ́n ce lɛ bǐ vɔ, bɔ é ka lɛ́ yá kpowun ɔ, un nɔ mɔ nyiɖée ɖò wuvɛ̌ ɖaxó ɖé mɛ.”—Bill, ɖò Espagne.

GBEJIMANƆ ɖò alɔwliwli mɛ nɔ hu mɛ ɖ’akpo. Nǔgbo wɛ ɖɔ asú alǒ asì ɖé lɛ mɔ ɖɔ emi na sɔ́ hwɛ kɛ wegɔ́ emitɔn e lɛkɔ sín hwɛ tɔn gudo é, bɔ emi na lɛ́ jɛ lee emi ko ɖè é. * Amɔ̌, alɔwliwli ɔ xò ninɔmɛ ɔ zlɛ́ kpo é gbɔ kpo ɔ, mɛ ɖěɖee mɔ ɖɔ asú alǒ asì emitɔn kún nɔ gbeji nú emi lɛ ó é nɔ mɔ wuvɛ̌ syɛnsyɛn ɖé hwebǐnu. Nɛ̌ mɛ mɔhun lɛ ka sixu ɖí xwi xá wuvɛ̌ e ye nɔ sè ɖò lanmɛ lɛ é gbɔn?

WEMAFƆ BIBLU TƆN E SIXU D’ALƆ WE LƐ É

Wuvɛ̌ ɖaxó e asú alǒ asì xomɛvɔnɔ lɛ nɔ mɔ é ɖò finɛ có, ye mɛ gegě ka nɔ mɔ gbɔdónúmɛ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ. Ye kplɔ́n ɖɔ Mawu nɔ mɔ ɖasin emitɔn lɛ, bo nɔ sè wuvɛ̌ xá emi.—Malacíi 2:13-16.

“Enyi nǔ gegě ɖò hǔn mɛ nú mì ɔ, gbɔ e a nɔ dó nú mì é wɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mì.”Ðɛhan 94:19.

Bill flín nǔ elɔ: “Ee un xà wemafɔ enɛ é ɔ, un dó nukún mɛ kpɔ́n bo mɔ Jehovah ɖò wuvɛ̌ ce ɖekpo wɛ kpo wanyiyi kpo, lee tɔ́ wuvɛ̌sexámɛtɔ́ ɖé na wà gbɔn é.”

“Mɛɖé ɖò gbeji nú we ɔ, hwi lɔ nɔ nɔ gbeji n’i.”Ðɛhan 18:26.

Carmen e asú tɔn ma nɔ gbeji ǎ nú sun mɔkpan é ɖɔ: “Asú ce nɔ gbeji ǎ, amɔ̌, un sixu ɖeji dó gbejininɔ Jehovah tɔn wu. É na flú mì gbeɖé ǎ.”

“Ado ma hu mi dó nǔ ɖebǔ wu ó; loɔ, mi ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ hǔn, mi ni nɔ . . . byɔ nǔ e hudo mi lɛ Mawu. Enɛ ɔ, fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ na bló ayixa mitɔn kpodo linlin mitɔn lɛ kpo ɖó.”Filipunu lɛ 4:6, 7.

Sasha ɖɔ: “Un xà wemafɔ enɛ ɔ, un nɔ lɛ́vɔ xà. Ee un ɖò ɖɛ xò wɛ azɔn gegě é ɔ, Mawu na mì fífá ɖò gbɛzán ce mɛ.”

Mɛ e xó mǐ ɖɔ wá yì lɛ é bǐ ko ɖibla jó gbè hweɖelɛnu. Amɔ̌, ye ɖeji dó Jehovah Mawu wu, bo mɔ hlɔnhlɔn gbɔn Xó tɔn xixa gblamɛ. Bill ɖɔ gbɔn lě: “Nǔɖiɖi ce zɔ́n bɔ gbɛ̀ ce ɖó nu, hwenu e é cí ɖɔ nǔ ɖevo ɖě lɛ bǐ ko gblé é. Un ɖi zɔnlin gbɔn ‘tɔdo mɛ ɖò ablu gɔngɔn mɛ’ nú táan ɖé có, Mawu ɖò kpɔ́ xá mì.”—Ðɛhan 23:4.

^ akpá. 4 Bo na dó tuùn nú a na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e a da é kpo a na gbɔ kpo hǔn, kpɔ́n xóta ɖebɔdoɖewu ee ɖò Réveillez-vous! 22 avril 1999 tɔn mɛ bɔ xóta tɔn nyí “L’infidélité conjugale” é.