Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Hwenu E Gbɛ̀ Wá Cí Nǔ E Hú Agbɔ̌n Mɛ É Ðɔhun É

Hwenu E Gbɛ̀ Wá Cí Nǔ E Hú Agbɔ̌n Mɛ É Ðɔhun É

NǓ BǏ ɖò yiyi wɛ ganji ɔ, gbɛ̀ sixu víví tawun. Amɔ̌, enyi ninɔmɛ lɛ zɔ́n bonu gbɛ̀ ɔ wá cí nǔ e hú agbɔ̌n we é ɖɔhun ɔ ka ló?

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Sally * e nɔ nɔ États-Unis é hɛn nǔ tɔn lɛ gegě bú hwenu e jɔhɔn ɖaxó ɖé nyi é. É tinmɛ ɖɔ: “Un sɔ́ sixu dɛ ɖò adohu adohu ɖebǔ nu hú mɔ̌ ǎ. Nú azǎn gegě ɔ, un mɔ ɖɔ fí e jɛn un sixu dɛ ɖó te é nɛ.”

Enyi mɛvívɛ́ ɖé ka kú dó we ɔ ló? Janice e nɔ nɔ Australie é ɖɔ: “Hwenu e vǐ sunnu ce we lɛ kú é ɔ, é cí ɖɔ wǔjɔnú agbaza ce tɔn lɛ tún kɔn nyi vovo wɛ ɖɔhun, bɔ un ɖó na xò ye kplé lee un kpéwú gbɔn é. Un savo nú Mawu ɖɔ: ‘Kɛnklɛn, un sɔ́ sixu dɛ ɖebǔ ǎ! Nǔ má kú kpowun. Un sɔ́ ba na fɔ́n sɔ ǎ.’”

Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Daniel flú bǐ hwenu e asì tɔn ma nɔ gbeji n’i ǎ é. É tinmɛ ɖɔ: “Hwenu e asì ce ɖɔ nú mì ɖɔ emi d’afɔ gbě é ɔ, é cí ɖɔ è sɔ́ hwǐ adɔ mɛ nú mì ɖɔhun. Wuvɛ̌ enɛ cí hwǐ wɛ bɔ è ɖò sísɔ́ mì wɛ ɖě jɛ ɖě gudo ɖɔhun, bɔ nǔ nɔ mɔ̌ nú sun gegě.”

Atɔxwɛ elɔ na ɖɔ xó dó nǔ e wu nǔ elɔ lɛ na bo tlɛ jɛ ɔ, è ma na jó gbè dó gbɛ̀ ninɔ wu ǎ é jí

Enyi adla j’ayǐ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu ɖí xwi xá gbɔn? Mǐ ni ɖɔ xó dó enɛ jí jɛ nukɔn.

^ akpá. 3 È ɖyɔ nyikɔ ɖé lɛ ɖò xóta ɖebɔdoɖewu elɔ mɛ.