Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Hwenu E Adla J’ayǐ É

Hwenu E Adla J’ayǐ É

“Tlolo hwɛ̌ ɔ, mǐ flú bǐ. Babá kpo sin kpo ee gbà mɛ é hɛn nǔɖokan mǐtɔn lɛ bǐ gblé. ”—Andrew, ɖò Sierra Leone.

“Ee jɔhɔn ɖaxó ɖé gbà nǔ gudo é ɔ, mǐ lɛkɔ yì xwé mǐtɔn gbè. Nǔ ɖě sɔ́ kpò ǎ. Ahwi xò mǐ. Vǐ nyɔnu ce j’ayǐ jɛ kɔ́mɛ bo ya avǐ.”—David, ɖò Tɔtɛntinto Vierges tɔn mɛ.

ENYI a ko gan ɖò adla j’ayǐ ɖé hwenu kpɔ́n ɔ, a sixu mɔ nukúnnú jɛ nǔ e mɛ ɖevo e gán lɛ é ɖí xwi xá é mɛ; nǔ enɛ lɛ wɛ nyí: ahwixomɛ, gbejijó, gbɛwlúdómɛ, adohu adohu, kpo dlɔ̌ baɖabaɖa lɛ kpo. Awakanmɛ nɔ kú mɛ e gán lɛ é gegě, bɔ agbɔ̌n nɔ lɛ́ kpé ye, bɔ ye nɔ ba na xò nǔ kplá.

Enyi a hɛn nǔ e a ɖó lɛ é bǐ bú ɖó adla j’ayǐ ɖé wu ɔ, hwi lɔ sixu ko lin ɖɔ emi kún sɔ́ sixu dɛ ɖò nǔ ɖě nu hú mɔ̌ ó. A tlɛ sixu jɛ linlin jí ɖɔ emi na jó gbè. Amɔ̌, Biblu tinmɛ ɖɔ gbɛ̀ towe xɔ akwɛ, bɔ a sixu ɖó hwɛjijɔ ɖagbe e wu a na ɖó nukún sɔgudo ɖagbe hugǎn ɖé é gegě.

NǓGBO BIBLU TƆN LƐ NƆ NA MǏ NUKÚNÐIÐÓ

Nǔnywɛtɔ́xó 7:8 ɖɔ: “Hwenu e è fó nǔɖe dó ɔ, é nyɔ́ hú hwenu e è bɛ́ é.” Enyi a jɛ tintɛnkpɔn jí, bo na mɔ hwiɖée mɛ ɖò adla j’ayǐ ɖé gudo ɔ, tlolo hwɛ̌ ɔ, gbɛ̀ ɔ sixu d’ablu dó we. Amɔ̌, enyi a ɖó suúlu bo jɛ nǔ lɛ vɔ́ tò jí ɖò gbɛzán towe mɛ ɔ, gbɛzán towe sixu wá kpɔ́n te tawun.

Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ hwe ɔ nu jawě bɔ è kún “sɔ́ na sè avǐ kpo xósusu kpo ɖě gbeɖé ɖò finɛ [ó].” (Ezayíi 65:19) Nǔ na nyí mɔ̌ hwenu e ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé ɖò Axɔ́suɖuto Mawu tɔn glɔ́ é. (Ðɛhan 37:11, 29) Adla j’ayǐ lɛ na huzu nǔ xóxó. Nǔ e mǐ nɔ flín bɔ ye nɔ ɖó akpɔ nú mǐ lɛ é kpo wuvɛ̌ e nɔ gbɛ́ vivɔ lɛ é kpo ɖě sɔ́ na tíìn ǎ, ɖó Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ d’akpá ɖɔ: “Mɛɖé sɔ́ na flín nǔ xóxó lɛ ǎ. Ye sɔ́ na wá ayi mɛ nú mɛɖé ǎ.”—Ezayíi 65:17.

Lin tamɛ dó nǔ elɔ jí: Gbɛɖotɔ́ ɔ ko bló tuto bonu “sɔ na nyɔ́ nú [we]” nú a na ɖó nukúnɖiɖó; gbɛ̀ e mɛ fífá gɔ́ é ɖé wɛ é na nyí ɖò acɛkpikpa Mawu tɔn maɖóblɔ̌ ɔ glɔ́. (Jelemíi 29:11) Nɛ̌ nǔgbo enɛ tuùntuùn ka ɖexlɛ́ ɖɔ gbɛ̀ towe xɔ akwɛ gbɔn? Sally e xó mǐ ɖɔ ɖò xóta e wá yì é mɛ é ɖɔ: “Nǔjiwǔ e Axɔ́suɖuto Mawu tɔn na wà nú mǐ ɖò sɔgudo lɛ é bǐ flínflín sixu d’alɔ we, bɔ a na ɖè ayi sín nǔ e ko jɛ wá yì lɛ é jí, bo na xò ninɔmɛ dìn tɔn lɛ zlɛ́.”

Etɛwu a ma ka na kplɔ́n nǔ dó nǔ e Axɔ́suɖuto Mawu tɔn na wà nú gbɛtɔ́ lɛ zaanɖé dìn é wu d’eji ǎ? Mɔ̌ wiwa na na we jiɖiɖe, bɔ a na tuùn ɖɔ enyi emi tlɛ ɖò didɛ ɖò adla j’ayǐ ɖebǔ nu wɛ ɔ, emi kún na jó gbè ó, lobɔ a na lɛ́ ɖò te kpɔ́n hwenu e adla ɖebǔ ma sɔ́ na j’ayǐ ǎ é kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo. Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, Biblu na alixlɛ́mɛ tawun tawun e sixu d’alɔ we, bɔ a na ɖí xwi xá nǔ e mɛ adla j’ayǐ ɖé nɔ tɔ́n kɔ dó lɛ é é. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú ɖé lɛ.